TURBO FINALE

България - български - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
116591E

Документи на други езици

Прочетете целия документ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

Turbo finale

116591E

1 / 17

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

Turbo finale

MR1R-K8E8-YC0M-D7QV

Код на продукта

116591E

Употреба на

веществото/сместа

Добавка

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Спомагателно средство при пране (неотделящо газообразно

вещество). Автоматичен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 35

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

+35924373541

+32-(0)3-575-5555

Единен европейски номер

за спешни повиквания :

Дата на

съставяне/преработка

07.02.2022

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Turbo finale

116591E

2 / 17

Корозия на кожата, Категория 1

H314

Сериозно увреждане на очите, Категория 1

H318

Класификацията на този продукт се основава само на неговата екстремна рН стойност (в

съответствие с действащото в момента Европейско законодателство).

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност

Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за

опасност

H314

Причинява тежки изгаряния на кожата и

сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване:

P280

Използвайте предпазни ръкавици/

предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

P303 + P361 + P353

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):

незабавно свалете цялото замърсено

облекло. Облейте кожата с вода или

вземете душ.

P305 + P351 + P338

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте

внимателно с вода в продължение на

няколко минути. Свалете контактните лещи,

ако има такива и доколкото това е

възможно. Продължете с изплакването.

P310

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

formic acid

Кватернерно амониево съединение.

Dimethyl-Hexadecyl-Amine

2.3 Други опасности

Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще

причини отделяне на газообразен хлор.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EO номер

REACH Но.

Класификация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Концентраци

я: [%]

formic acid

64-18-6

200-579-1

01-2119491174-37

Nota B Корозия на кожата Категория 1А;

H314

Корозия на кожата Категория 1А

>= 30 - < 50

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Turbo finale

116591E

3 / 17

H314 >= 90 %

Корозия на кожата Категория 1В

H314 10 - < 90 %

Дразнене на кожата Категория 2

H315 2 - < 10 %

Дразнене на очите Категория 2

H319 2 - < 10 %

Кватернерно амониево

съединение.

112-02-7

203-928-6

01-2119970558-23

Остра токсичност Категория 4; H302

Краткосрочна (остра) опасност за

водната среда Категория 1; H400

Сериозно увреждане на очите/дразнене

на очите Категория 1; H318

Корозия/дразнене на кожата Категория

1В; H314

>= 3 - < 5

Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :

...

Прочетете целия документ

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Споделете тази информация