TOPMAXX

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • TOPMAXX 5522 (CLP)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • TOPMAXX 5522 (CLP)
  Естония
 • Език:
 • естонски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116080E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

1 / 13

OSA 1. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

Topmaxx 5522

Toote kood

116080E

Aine/ segu kasutamine

Pindade puhastusvahend

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

Lahjendamise kohta puuduvad andmed

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

vahu puhastaja. Pool-automaane jahutuseta protsess

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, Läti LV-1058

+371 67063770 (Läti)

1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number

+371 67063770 (Läti)

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

Mürgistusteabekeskus: 16662

Koostamise

kuupäev/parandus

04.06.2014

Variant

OSA 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Nahasöövitus , Kategooria 1A

H314

Klassifikatsioon (67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ)

C; Sööbiv

Toote klassifikatsioon baseerub ainult tema pH piirväärtusel

(vastavalt kehtivatele Euroopa õigusaktidele).

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

2 / 13

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja

silmakahjustusi.

Hoiatuslaused

Ettevaatusabinõud:

P280

Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/

kaitseprille/ kaitsemaski.

Vastutus:

P303 + P361 + P353

NAHALE (või juustele) SATTUMISE

KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud

rõivad seljast. Loputada nahka veega/ loputada

duši all.

P305 + P351 + P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada

mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.

Loputada veel kord.

P310

Võtta viivitamata ühendust

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

2.3 Muud ohud

Ei ole teada.

OSA 3. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

Klassifikatsio

(67/548/EMÜ)

Klassifikatsioon

(MÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008)

Kontsentratsioon

citric acid,

monohydrate

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Xi; R36

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

>= 20 - < 25

sulfamiinhape

5329-14-6

226-218-8

Xi; R36/38-

NahaärritusKategooria 2;

H315

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

Vesikeskkonda kahjustav

krooniline

mürgisusKategooria 3; H412

>= 10 - < 20

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

3 / 13

karbamiid

57-13-6

200-315-5

01-2119463277-33

Xi; R36

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

>= 5 - < 10

3-butoxypropan-2-ol

5131-66-8

225-878-4

01-2119475527-28

Xi; R36/38

NahaärritusKategooria 2;

H315

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

>= 5 - < 10

Naatriumkumeenisulf

onaat

28348-53-0

248-983-7

01-2119489411-37

Xi; R36

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

>= 3 - < 5

alküüleetersulfaadid

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Xi; R38-R41

NahaärritusKategooria 2;

H315

Raske

silmakahjustusKategooria 1;

H318

>= 3 - < 5

rasvalkoholi

etoksülaadid=/< c15

and =/< 5eo

67762-41-8

267-019-6

N; R50

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

Vesikeskkonda kahjustav äge

mürgisusKategooria 1; H400

>= 0.5 - < 1

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

OSA 4. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Silma sattumisel

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt

vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Kiiresti kutsuda arst.

Kokkupuutel nahaga

Pesta kohe rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Võimaluse

korral kasutada pehmet seepi. Saastunud riided pesta enne uuesti

kasutamist. Enne jalanõude uuesti kasutamist puhastada nad

hoolikalt. Kiiresti kutsuda arst.

Allaneelamisel

Suud loputada veega. MITTE esile kutsuda oksendamist.

Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Kiiresti

kutsuda arst.

Sissehingamisel

Minna värskesse õhku. Sümptomaatiline ravi. Sümtomite kestmise

korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

4 / 13

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi

Sümptomaatiline ravi.

OSA 5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid

Ei ole teada.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

peamised ohud

Ei ole tuleohtlik ega kergestisüttiv.

Toote ohtlikkus põlemisel

Süsinikoksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Kasuta isikukaitsevahendeid.

Lisateave

: Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt

kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/või plahvatuse korral

mitte hingata sisse suitsu.

OSA 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonal

Tagada piisav ventilatsioon. Viia inimesed eemale lekkekohast

olenevalt tuule suunast ja lekkest ning pritsmetest. Vältida

sissehingamist, allaneelamist ja kokkupuudet naha ja silmadega.

Kui aine kontsentratsioonid töökeskkonnas ületavad piirnorme,

tuleb töötajate kaitseks kasutada vastavaid sertifitseeritud

respiraatoreid. Korraldage puhastus- ja koristustööde läbiviimine

vastava väljaõppega töötajate poolt. Kaitsemeetmed on 7. Ja 8.

Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid

Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.Koguda loksunud

aine mittesüttivasse absorbenti (nt liiv, pinnas, vermikuliit) ja

panna ohtlike ainete kogumiseks nõusse, (vt 13.osa).Jäägid pesta

ära veega.Suuremate lekete korral kasutage kemikaali

laialivalgumise vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

5 / 13

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

OSA 7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Mitte alla neelata. Tolmu/ suitsu/ gaasi/ udu/ auru/ pihustatud ainet

mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Kasutada ainult piisava

ventilatsiooni korral. Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste

toodetega! Võib eraldada ohtlikke gaase (kloori).

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.Hoolikalt pesta

nägu, käed ja saastunud nahk.Tagage sobivad vahendid silmade

ja keha kiireks loputamiseks või uhtmiseks kokkupuute või

pritsimisohu korral.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida eraldi tugevatest alustest. Hoida lastele kättesaamatus

kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates etiketiga

varustatud anumates.

Säilitustemperatuur

-10 °C kuni 30 °C

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

vahu puhastaja. Pool-automaane jahutuseta protsess

OSA 8.KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Tõhus väljatõmbeventilatsioonisüsteem. Kemikaali sisaldust õhus

tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.Hoolikalt pesta

nägu, käed ja saastunud nahk.Tagage sobivad vahendid silmade

ja keha kiireks loputamiseks või uhtmiseks kokkupuute või

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

6 / 13

pritsimisohu korral.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Kaitseprillid

Näokaitse

Käte kaitsmine (EN 374)

Kasutada järgnevaid individuaalseid isikukaitsevahendeid:

Nitriilkummi

butüülkummi

Mitteläbilaskvad kindad

Kindad tuleb kõrvaldada ja asendada juhul, kui seal on näha

esimesi purunemise või kemikaalikahjustuse tunnuseid.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Kasutatavad isikukaitsevahendid: asjakohased kaitsekindad,

kaitseprillid ja kaitseriided

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Kui aine kontsentratsioonid töökeskkonnas ületavad piirnorme,

tuleb töötajate kaitseks kasutada vastavaid sertifitseeritud

respiraatoreid.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

OSA 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

: vedel

Värv, värvus

: helekollane

Lõhn

: lõhnatu

0.5 - 0.9, 100 %

Leekpunkt

mitte kasutatav

Lõhnalävi

andmed ei ole kättesaadavad

Sulamis-/külmumispunkt

andmed ei ole kättesaadavad

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

100 °C

Aurustumiskiirus

andmed ei ole kättesaadavad

Süttivus (tahke, gaasiline)

andmed ei ole kättesaadavad

Ülemine plahvatuspiir

andmed ei ole kättesaadavad

Alumine plahvatuspiir

andmed ei ole kättesaadavad

Aururõhk

andmed ei ole kättesaadavad

Õhu suhteline tihedus

andmed ei ole kättesaadavad

Suhteline tihedus

1.16 - 1.2

Lahustuvus vees

lahustuv

Lahustuvus teistes

lahustites

andmed ei ole kättesaadavad

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

andmed ei ole kättesaadavad

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

7 / 13

Isesüttimistemperatuur

andmed ei ole kättesaadavad

Termiline lagunemine

andmed ei ole kättesaadavad

Viskoossus, kinemaatiline

8.490 mm2/s (40 °C)

Plahvatusohtlikkus

andmed ei ole kättesaadavad

Oksüdeerivad omadused

Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks.

9.2 Muu teave

andmed ei ole kättesaadavad

OSA 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega! Võib eraldada ohtlikke gaase (kloori).

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Alused

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiidid

OSA 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

Toksilisus

Äge suukaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge mürgisus

sissehingamisel

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge nahakaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

8 / 13

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Komponendid, osad

Äge suukaudne mürgisus

: citric acid, monohydrate

LD50 rott: 11,700 mg/kg

sulfamiinhape

LD50 rott: 3,160 mg/kg

karbamiid

LD50 rott: 8,471 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol

LD50 rott: 2,500 mg/kg

Naatriumkumeenisulfonaat

LD50 rott: > 7,000 mg/kg

alküüleetersulfaadid

LD50 rott: 3,350 mg/kg

rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and =/< 5eo

LD50 rott: > 10,000 mg/kg

Äge mürgisus

sissehingamisel

: karbamiid

4 h LC50 rott: > 2.71 mg/l

Naatriumkumeenisulfonaat

4 h LC50 rott: > 770 mg/l

Äge nahakaudne mürgisus

: citric acid, monohydrate

LD50 rott: > 2,000 mg/kg

sulfamiinhape

LD50 rott: > 2,000 mg/kg

karbamiid

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

9 / 13

LD50 rott: 8,200 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol

LD50 rott: 2,193 mg/kg

Naatriumkumeenisulfonaat

LD50 küülik: > 2,000 mg/kg

alküüleetersulfaadid

LD50 küülik: 8,000 mg/kg

rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and =/< 5eo

LD50 küülik: 5,847 mg/kg

Võimalikud terviseriskid

Silmad

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Nahk

Põhjustab tugevat naha põletust.

Seedimine

Põhjustab seedeelundite põletust.

Sissehingamine

Võib põhjustada nina, neelu ja kopsude ärritust.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Silma sattumisel

Puna, Valu, Söövitus

Sattumine nahale

Puna, Valu, Söövitus

Allaneelamine

Söövitus, Kõhuvalu

Sissehingamine

Hingamisteede ärritamine, Köha

OSA 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Ökotoksilisus

Toime keskkonnale

Tootel ei ole teadaolevat ökotoksikoloogilist toimet.

Toode

Mürgine toime kaladele

: andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime vetikatele

: andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Mürgine toime kaladele

: citric acid, monohydrate

96 h LC50 Kala : > 100 mg/l

karbamiid

96 h LC50 Kala : 127.9 mg/l

Naatriumkumeenisulfonaat

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

10 / 13

96 h LC50 Kala : > 450 mg/l

alküüleetersulfaadid

96 h LC50 Kala : 7.1 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: 3-butoxypropan-2-ol

48 h EC50: > 1,000 mg/l

rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and =/< 5eo

48 h EC50 Daphnia: 0.77 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime vetikatele

: sulfamiinhape

72 h EC50: 48 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

andmed ei ole kättesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon

andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%

või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

andmed ei ole kättesaadavad

OSA 13. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

: Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse. Kus on

võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

11 / 13

Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

Euroopa Jäätmekataloog

: 200114* - happed

OSA 14. VEONÕUDED

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

1760

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

1760

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Corrosive liquid, n.o.s.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

1760

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Citric acid, sulphamic acid)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

mitte kasutatav

OSA 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

vastavalt detergentide

määrusele EK 648/2004

alla 5 %: Anioonsed pindaktiivsed ained, Mitteioonsed

pindaktiivsed ained

Siseriiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

12 / 13

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

OSA 16. MUU TEAVE

R-lausete täistekst

Ärritab silmi.

R36/38

Ärritab silmi ja nahka.

Ärritab nahka.

Silmade kahjustamise tõsine oht.

Väga mürgine veeorganismidele.

Kahjulik veeorganismidele.

H-lausete täistekst

H315

Põhjustab nahaärritust.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

H412

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste lühendite täistekst

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1 000 000 = 1 miljon ja

1000 = 1 tuhat. 0,1 = 1 kümnendik ja 0,001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseka, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

LISA: AVALIKUSTAMISE PROTSESS

DPD+ained

:

Alljärgnevad ained on käsitletavad reaktsiooni juhtivate ainetena, mis põhjustavad segude

riskistsenaariumi kohaldamise vastavalt DPD+ reeglistikule

Teekond

aine

CAS-Nr.

EINECSi nr.

Allaneelamine

Kõrvalise tähtsusega ained

Sissehingamine

Kõrvalise tähtsusega ained

Naha-

sulfamiinhape

5329-14-6

226-218-8

Silmad

citric acid, monohydrate

5949-29-1

201-069-1

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topmaxx 5522

116080E

13 / 13

veekeskkond

rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and

=/< 5eo

67762-41-8

267-019-6

DPD+ainete koosmõju

aine

Aururõhk

Lahustuvus vees

POW

Molaarmass

sulfamiinhape

0.0078 hPa

181.4 g/l

citric acid, monohydrate

192 g/mol

Töötingimustega seotud arvutuste tegemiseks ja allavoolu kohaldatavate riskijuhtimismeetmete

kohaldamiseks arvutage konkreetse objektiga seotud riskitegurid välja alltoodud kodulehel:

www.ecetoc.org/tra

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

vahu puhastaja. Pool-automaane jahutuseta protsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine kas

ainetena või valmististe koostises

Lõppkasutusala valdkonnad

SU3: Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine

kas ainetena või valmististe koostises

Protsessi kategooriad

PROC7: Tööstuslik pihustamine

PROC8b: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine)

eriotstarbelistes rajatistes

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC4: Toote koostisesse mittelisatavate töötlemise abiainete

kasutamine tööstusprotsessides ja toodetes