TAXAT STAR (912813)

България - български - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
114993E

Документи на други езици

Прочетете целия документ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

TAXAT STAR

114993E

1 / 21

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

TAXAT STAR

WS7U-H9N8-Q20H-ANMX

Код на продукта

114993E

Употреба на

веществото/сместа

Перилен препарат

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

0.8 %

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Перилен препарат. Полу-автоматичен процес

Перилен препарат. Ръчен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 35

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

+35924373541

+32-(0)3-575-5555

Единен европейски номер

за спешни повиквания :

Дата на

съставяне/преработка

18.11.2021

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

TAXAT STAR

114993E

2 / 21

Продуктът като концентрат

Дразнене на очите, Категория 2

H319

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат

Пиктограми за опасност

Сигнална дума

Внимание

Предупреждения за

опасност

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване:

P280e

Използвайте предпазни очила/ предпазна

маска за лице.

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.3 Други опасности

Продуктът като концентрат

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Продуктът като концентрат

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EO номер

REACH Но.

Класификация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Концентраци

я: [%]

Натриев карбонат

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Дразнене на очите Категория 2; H319

>= 30 - < 50

натриев перкарбонат

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

Оксидиращи твърди вещества

Категория 3; H272

Остра токсичност Категория 4; H302

Сериозно увреждане на очите

Категория 1; H318

Сериозно увреждане на очите/дразнене

на очите Категория 1

25 - 100 %

Сериозно увреждане на очите/дразнене

на очите Категория 2А

10 - 25 %

Сериозно увреждане на очите/дразнене

на очите Категория 2В

>= 5 - < 10

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

TAXAT STAR

114993E

3 / 21

1 - 10 %

Оксидиращи твърди вещества

Категория 3

70 - 100 %

Натриев силикат

1344-09-8

215-687-4

01-2119448725-31

Корозия на кожата Категория 1В; H314

Сериозно увреждане на очите

Категория 1; H318

Специфична токсичност за определени

органи - еднократна експозиция

Категория 3; H335

Сериозно увреждане на очите/дразнене

на очите Категория 1

>= 28 %

Сериозно увреждане на очите/дразнене

на очите Категория 2А

24 - < 28 %

Корозия/дразнене на кожата Категория

>= 39 %

Корозия/дразнене на кожата Категория

24 - < 39 %

Специфична токсичност за определени

органи - еднократна експозиция

...

Прочетете целия документ

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Споделете тази информация