SILEX COLOR

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SILEX COLOR
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SILEX COLOR
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112141E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

SILEX COLOR

112141E

1 / 15

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

SILEX COLOR

Produktkode

112141E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Tekstilvaskemiddel

Stofftype

Blanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

Ingen informasjon om fortynning angitt.

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det

advares mot

Identifiserte bruksområder

Tekstilvaskemiddel. Automatisk prosess.

Tekstilvaskemiddel. Halvautomatisk prosess.

Tekstilvaskemiddel. Manuell prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer

22 68 18 00 (mellom 8.00 og 16.00 på vanlige virkedager)

Giftinformasjonen

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

27.01.2016

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudtæring, Kategori 1A

H314

Alvorlig øyenskade, Kategori 1

H318

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse,

Kategori 3, Luftveier

H335

Akutt giftighet, Kategori 4

H302

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

2 / 15

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

C; ETSENDE

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Varselord

Fare

Faresetninger

H302

Farlig ved svelging.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P260

Ikke innånd støv/ tåke.

P280

Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/

ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte

klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med

vann.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll

forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar

seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310

Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

dinatriummetasilikat

2.3 Andre farer

Ikke kjent.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

Klassifisering

(67/548/EØF)

Klassifisering

(FORORDNING (EF) nr.

1272/2008)

Konsentrasjon

Natriumkarbonat

497-19-8

Xi; R36

Øyenirritasjon Kategori 2;

>= 30 - < 50

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

3 / 15

207-838-8

01-2119485498-19

H319

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

01-2119449811-37

C; R34-R37

Hudtæring Kategori 1B; H314

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet - enkel utsettelse

Kategori 3; H335

>= 30 - < 50

alcohols, c14-15,

ethoxylated

68951-67-7

01-2119548515-35

Xn-Xi; R22-

Akutt giftighet Kategori 4;

H302

Alvorlig øyenskade Kategori

1; H318

>= 5 - < 10

Såpe

61789-31-9

263-050-4

Xi; R36-R38

Hudirritasjon Kategori 2; H315

Øyenirritasjon Kategori 2;

H319

>= 1 - < 2.5

Syrer

90990-15-1

292-776-4

R36/38

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2; H319

Hudetsing / Hudirritasjon

Kategori 2; H315

>= 1 - < 2.5

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege

øyeblikkelig.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild

såpe dersom dette finnes. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Rens skoene grundig før gjenbruk. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved svelging

Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe

gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege

hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

4 / 15

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokkingsmidler

Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Ikke brannfarlig eller brennbar.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind

side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt

med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over

eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent

åndedrettsvern. Påse at opprenskingen kun foretas av trenet

personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og

rengjøring

Fei opp og hell oppi egnede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

5 / 15

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering

Må ikke svelges. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller

klær. Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene grundig

etter bruk.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

Lagringstemperatur

0 °C til 40 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)

Tekstilvaskemiddel. Automatisk prosess.

Tekstilvaskemiddel. Halvautomatisk prosess.

Tekstilvaskemiddel. Manuell prosess.

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

DNEL

Natriumkarbonat

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 10 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger

Verdi: 10 mg/m3

dinatriummetasilikat

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 1.49 mg/kg

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 6.22 mg/m3

PNEC

dinatriummetasilikat

Ferskvann

Verdi: 7.5 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

6 / 15

Sjøvann

Verdi: 1 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 7.5 mg/l

Kloakkrenseanlegg

Verdi: 1000 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller

Ansiktsskjerm

Håndvern (EN 374)

Anbefalt forebyggende hudvern

Hansker

Nitrilgummi

butylgummi

Gjennombruddstid: 1-4 timer

Søk råd fra PPE produsent for den aktuelle hansken tykkelse

(avhengig av type hansker og tiltenkt bruk).

Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning

eller kjemisk gjennombrudd.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Personlig verneutstyr som består av: passende vernehansker,

vernebriller og vernetøy

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Når luftveisrisiko ikke kan unngås eller tilstrekkelig begrenses ved

hjelp av tekniske kollektiv beskyttelse, eller ved tiltak, metoder

eller prosedyrer for arbeidsorganisering, vurdere bruk av sertifisert

åndedrettsvern som oppfyller EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EEC) eller tilsvarende, med filtertype:

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

7 / 15

Utseende

: pulver

Farge

: lysegul

Lukt

: luktfri

11.8 - 12.0, 1 %

Flammepunkt

Ikke anvendbar

Luktterskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smelte-/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Startkokepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampingshastighet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antennelighet (fast stoff,

gass)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Øvre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Nedre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptrykk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ damptetthet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ tetthet

0.8 - 0.9

Vannløselighet

lite oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantenningstemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk nedbrytning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosjonsegenskaper

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

8 / 15

Ikke kjent.

10.5 Uforenlige materialer

Syrer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Giftighet

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt giftighet på hud

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: Natriumkarbonat

LD50 Rotte: 2,800 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

9 / 15

dinatriummetasilikat

LD50 Rotte: 500 mg/kg

alcohols, c14-15, ethoxylated

LD50 Rotte: 1,000 mg/kg

Syrer

LD50 Rotte: > 5,000 mg/kg

Komponenter

Akutt giftighet på hud

: alcohols, c14-15, ethoxylated

LD50 Kanin: 5,000 mg/kg

Syrer

LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Øyne

Gir alvorlig øyeskade.

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Svelging

Farlig ved svelging. Forårsaker etseskader i fordøyelsessystemet.

Innåndning

Kan føre til irritasjon av luftveiene. Kan forårsake nese-, hals- og

lungeirritasjon.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Hudkontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Svelging

Etsing, Mavesmerter

Innåndning

Åndedrettsirritasjon, Hoste

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Produkt

Giftighet for fisk

: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: Ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: Natriumkarbonat

96 t LC50 Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor): 300 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

10 / 15

dinatriummetasilikat

96 t LC50 Fisk: 210 mg/l

Syrer

96 t LC50 Fisk: > 3.2 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Natriumkarbonat

48 t EC50 Ceriodaphnia (vannloppe): 213.5 mg/l

alcohols, c14-15, ethoxylated

48 t LC50: 5.33 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt

Biologisk nedbrytbarhet

: Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til

kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr.

648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrytbarhet

Natriumkarbonat

Resultat: Ikke anvendbar - uorganisk

dinatriummetasilikat

Resultat: Ikke anvendbar - uorganisk

alcohols, c14-15, ethoxylated

Resultat: Lett bionedbrytbart.

Såpe

Resultat: Ingen data tilgjengelig

Syrer

Resultat: Lett bionedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0.1%

eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og

toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative

(vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

11 / 15

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. DISPONERING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Deponering skal være i henhold til lokale og nasjonale

reguleringer.

Europeisk avfallskatalog

: 200129* - rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

3262

14.2 FN-forsendelsesnavn

ETSENDE FAST STOFF, BASISK, UORGANISK, N.O.S.

(sodium metasilicate, sodium carbonate)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

3262

14.2 FN-forsendelsesnavn

Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s.

(dinatriummetasilikat, sodium carbonate)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

3262

14.2 FN-forsendelsesnavn

CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

(dinatriummetasilikat, sodium carbonate)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til vedlegg II i MARPOL 73/78

Ikke anvendbar

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

12 / 15

og IBC-regelverket

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller

stoffblandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

5% eller over men mindre enn 15%: Ikke-ioniske overflatemidler

mindre enn 5 %: Fosfonater, Såpe, Polykarboksylater

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Deklarasjonsnummer

170381

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst av R-fraser

Farlig ved svelging.

Etsende.

Irriterer øynene.

R36/38

Irriterer øynene og huden.

Irriterer luftveiene.

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Full tekst av H-uttalelser

H302

Farlig ved svelging.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Irriterer huden.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Full tekst av andre forkortelser

(Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; ADN - Europeisk avtale angående internasjonal

transport

farlig

gods

over

vannveier

innlandet;

Europeisk

avtale

angående

internasjonal transport av farlig gods på veier; ASTM - Amerikanst forening for testing av

materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering

(EF) nr 1272/2008; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; ECHA - Europeisk

kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert

med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ErCx -

Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; IARC -

Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC -

Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk;

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

13 / 15

IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon;

IMDG

Internasjonal

maritim

farlig

gods;

Internasjonal

maritimorganisasjon;

Internasjonal organisasjon for standardisering; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en

testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose);

MARPOL

Internasjonal

konvensjon

forhindre

forurensninger

skip;

n.o.s.

Ikke

spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt koncentrasjon; NO(A)EL -

Ingen

observert

(skadelig)

effektnivå;

NOELR

Ingen

observert

effekt

lastrate;

OECD

Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og

forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; REACH -

Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering,

evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal

transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS -

Sikkerhetsdatablad; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; UN - Forente nasjoner; vPvB -

Svært vedvarende og svært bioakkumulerende; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada);

KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA);

AICS - Australsk beholdning av kjemiske substanser; IECSC - Beholdning av eksisterende

kjemiske substanser i Kina; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ISHL -

Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og

kjemiske substanser; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; TCSI - Taiwan beholdning

kjemikalier;

Karsinogen,

mutagen

eller

reproduktive

toksikant;

arbeidspraksis

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

Innåndning

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

Øyne

dinatriummetasilikat

6834-92-0

229-912-9

omgivelse som

inneholder vann

Ikke hovedstoff

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

14 / 15

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

Pow

Molmasse

dinatriummetasilikat

0.0103 hPa

210 g/l

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Tekstilvaskemiddel. Automatisk prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Endebruksektorer

SU3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Prosesskategorier

PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig

kontrollert utsettelse

PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC4: Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som

ikke blir en del av artikler

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Tekstilvaskemiddel. Halvautomatisk prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC1: Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig

PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILEX COLOR

112141E

15 / 15

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Tekstilvaskemiddel. Manuell prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC10: Applikasjon med rulle eller kost

PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer