Savene

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Savene
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Savene
  Европейски съюз
 • Език:
 • нидерландски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • ALLE ANDERE THERAPEUTISCHE PRODUCTEN
 • Терапевтична област:
 • Extravasatie van diagnostische en therapeutische materialen
 • Терапевтични показания:
 • Savene is geïndiceerd voor de behandeling van extravasatie van antracyclinen.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Erkende
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000682
 • Дата Оторизация:
 • 26-07-2006
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000682
 • Последна актуализация:
 • 27-12-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/401074/2010

EMEA/H/C/000682

EPAR-samenvatting voor het publiek

Savene

dexrazoxan

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor

Savene. Het geeft uitleg over de aanpak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

(CHMP) bij de beoordeling van het geneesmiddel, een proces dat tot doel heeft een positief advies voor

vergunningverlening en aanbevelingen voor de gebruiksvoorwaarden van Savene vast te stellen.

Wat is Savene?

Savene is een poeder en oplosmiddel waarmee een oplossing voor infusie (indruppeling in een ader)

wordt bereid. Het bevat de werkzame stof dexrazoxan.

Wanneer wordt Savene voorgeschreven?

Savene wordt gebruikt voor de behandeling van extravasatie van antracyclinen (een bepaalde groep

geneesmiddelen tegen kanker). Extravasatie treedt op wanneer een geneesmiddel tegen kanker dat op

normale wijze in een ader wordt geïnjecteerd, weglekt naar het weefsel rondom de ader, waar het

ernstige schade kan aanrichten, of wanneer het per ongeluk in het weefsel wordt geïnjecteerd.

Aangezien het aantal patiënten met extravasatie van antracyclinen klein is, wordt de aandoening als

‘zeldzaam’ beschouwd en werd Savene op 19 september 2001 aangewezen als ‘weesgeneesmiddel’

(een geneesmiddel voor zeldzame ziekten).

Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Savene gebruikt?

Savene moet worden toegediend onder toezicht van een arts die ervaring heeft met het gebruik van

geneesmiddelen tegen kanker.

De eerste infusie met Savene wordt zo snel mogelijk na het incident toegediend en uiterlijk zes uren

nadat het zich heeft voorgedaan. Vervolgens worden nog twee infusies toegediend, respectievelijk op

dag 2 en dag 3, op hetzelfde tijdstip als de eerste infusie. De infusie moet één tot twee uur duren en

moet worden toegediend op een andere plaats dan de plaats waar de extravasatie is opgetreden.

Hoe werkt Savene?

De werkzame stof in Savene, dexrazoxan, is een antidotum (tegengif) voor antracyclinen. Het

werkingsmechanisme is niet geheel duidelijk maar houdt mogelijk verband met de manier waarop het

middel aan ijzer in het lichaam bindt en zo een chelaat vormt, en met het effect ervan op bepaalde

enzymen zoals topo-isomerase II. Al deze effecten samen kunnen ervoor zorgen dat minder weefsel

door de extravasatie van antracyclinen wordt beschadigd.

Dexrazoxan wordt sinds de jaren negentig gebruikt als geneesmiddel ter voorkoming van

cardiomyopathie (schade aan de hartspier) tengevolge van het gebruik van antracyclinen.

Hoe is Savene onderzocht?

Savene is getest in twee studies waarbij in totaal 80 patiënten waren betrokken bij wie extravasatie

was opgetreden van antracyclinen zoals epirubicine of doxorubicine. Savene werd in deze studies niet

met andere geneesmiddelen vergeleken. In de studies werd onderzocht bij hoeveel patiënten een

chirurgische ingreep nodig was om de schade door extravasatie te herstellen.

Welke voordelen bleek Savene tijdens de studies te hebben?

Van de 54 patiënten bij wie de werkzaamheid van Savene kon worden gemeten, was bij slechts één

patiënt weefselschade opgetreden die een chirurgische ingreep vergde.

Welke risico's houdt het gebruik van Savene in?

De meest voorkomende bijwerkingen van Savene (waargenomen bij meer dan 1 op 10 patiënten) zijn

misselijkheid en pijn en infectie op de plaats van de injectie. De patiënt kan ook lage concentraties

witte bloedcellen en bloedplaatjes ontwikkelen. Hoewel dit kan worden toegeschreven aan de

antikankerbehandeling, kan ook Savene hiervan de oorzaak zijn omdat het een cytotoxicum is (een

geneesmiddel dat delende cellen vernietigt) dat het beenmerg kan aantasten. Patiënten moeten voor,

tijdens en na de behandeling onder toezicht blijven voor die bijwerkingen. Zie de bijsluiter voor het

volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Savene.

Savene mag niet worden gebruikt bij mensen die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor

dexrazoxan of voor enig ander bestanddeel van het middel. Het mag niet worden toegediend aan

vrouwen die zwanger kunnen raken of die borstvoeding geven, noch aan patiënten die gevaccineerd

worden tegen gele koorts.

Waarom is Savene goedgekeurd?

Er zijn op dit moment uiteenlopende methoden om extravasatie van antracyclinen te behandelen. Een

goedgekeurde standaardbehandeling is er echter niet. Het CHMP heeft geconcludeerd dat aangetoond

is dat Savene geschikt is om extravasatie van antracyclinen te behandelen, waardoor patiënten hun

antikankerbehandeling kunnen voortzetten. Het Comité heeft besloten dat de voordelen van Savene

groter zijn dan de risico’s en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel

brengen van het middel.

Savene

EMA/504505/2010

Blz. 2/3

Savene

EMA/504505/2010

Blz. 3/3

Overige informatie over Savene:

De Europese Commissie heeft op 28 juli 2006 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor

het in de handel brengen van Savene verleend.

Klik hier

voor het volledige EPAR voor Savene. Lees de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of

neem contact op met uw arts of apotheker, als u meer informatie nodig hebt over de behandeling met

Savene.

Klik hier

voor de samenvatting van het advies van het Comité voor weesgeneesmiddelen over Savene.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 08-2011.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. BIJSLUITER

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Savene 20 mg/ml poeder en oplosmiddel voor concentraat voor oplossing voor infusie

Dexrazoxaan

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is Savene en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Hoe gebruikt u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen

Hoe bewaart u dit middel?

Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Savene en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Savene bevat de werkzame stof dexrazoxaan, dat werkt als een tegengif tegen anthracyclines. Dit zijn

geneesmiddelen voor de behandeling van kanker.

De meeste anti-kankergeneesmiddelen worden intraveneus (in een ader) toegediend. Soms wordt het

geneesmiddel per ongeluk buiten de ader en in het omliggende weefsel geïnfuseerd, of lekt het uit de

ader naar het omliggende weefsel. Dit voorval wordt extravasatie genoemd. Het is een ernstige

complicatie aangezien het ernstige weefselschade kan veroorzaken.

Savene wordt gebruikt voor het behandelen van extravasaties van anthracyclines bij volwassenen. Het

kan de hoeveelheid weefselschade als gevolg van extravasatie van anthracyclines verminderen.

2.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

rubriek 6.

U bent van plan om zwanger te worden en u neemt geen geschikte anticonceptiemaatregelen.

U geeft borstvoeding.

U krijgt gelekoortsvaccin.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

Savene dient alleen bij u te worden toegediend als u een extravasatie heeft in verband met

anthracycline-bevattende chemotherapie.

Gedurende de behandeling met Savene zal het gebied waar de extravasatie zich heeft

voorgedaan regelmatig onderzocht worden en zullen er regelmatig bloedtests bij u worden

uitgevoerd om uw bloedcellen te controleren.

Als u leverproblemen heeft, zal uw arts uw leverfunctie gedurende de behandeling controleren.

Als u nierproblemen heeft, zal uw arts controleren op tekenen van veranderingen in uw

bloedcellen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Savene dient niet te worden toegediend aan kinderen en jongeren onder 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Savene nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de

mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw

arts of verpleegkundige.

Vertel uw arts of verpleegkundige met name als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of

gaat gebruiken:

Vaccins: u mag Savene niet gebruiken als u gelekoortsvaccin gaat krijgen, en het wordt

afgeraden om Savene te gebruiken als u een vaccin gaat krijgen dat levende virusdeeltjes bevat.

Een product dat DMSO wordt genoemd (dit is een crème om bepaalde huidaandoeningen mee te

behandelen).

Fenytoïne (een geneesmiddel tegen epilepsie) (Savene kan de werkzaamheid van dit

geneesmiddel verminderen).

Anticoagulantia (bloedverdunners) (uw bloed moet mogelijk vaker worden gecontroleerd).

Ciclosporine of tacrolimus (deze beide middelen onderdrukken het immuunsysteem van het

lichaam en worden gebruikt om afstoting van een orgaan te voorkomen na een

orgaantransplantatie).

Myelosuppressieve geneesmiddelen (deze verminderen de aanmaak van rode of witte

bloedcellen, of van bloedcellen die voor de bloedstolling zorgen).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan

contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Savene mag niet worden toegediend als u zwanger bent.

U mag geen borstvoeding geven terwijl u met Savene wordt behandeld.

Als u seksueel actief bent, adviseren wij u betrouwbare anticonceptie te gebruiken om een

zwangerschap te voorkomen gedurende de behandeling en in de zes maanden na de behandeling. Dit

geldt voor zowel mannen als vrouwen (zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

Er is beperkte informatie over het effect van Savene op de vruchtbaarheid. Praat met uw arts als u zich

hier zorgen om maakt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid, vermoeidheid en plotseling flauwvallen zijn gemeld bij enkele patiënten die met Savene

zijn behandeld. De behandeling wordt geacht een beperkt effect te hebben op de rijvaardigheid en het

gebruik van machines.

Savene bevat kalium en natrium

Het Savene-oplosmiddel bevat 98 mg kalium in elke fles van 500 ml, wat schadelijk kan zijn voor

mensen met een kaliumarm dieet of met nierproblemen. Als u risico op hoge kaliumgehaltes in uw

bloed heeft, zal uw arts hier toezicht op houden.

Het Savene-oplosmiddel bevat tevens 1,61 g natrium (een belangrijk bestanddeel van

keukenzout/tafelzout) in elke fles van 500 ml. Dit komt overeen met 81% van de aanbevolen

dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

3.

Hoe gebruikt u dit middel?

Savene zal aan u worden toegediend onder toezicht van een arts die ervaring heeft met het gebruik van

geneesmiddelen tegen kanker.

Aanbevolen dosering

De dosis zal afhankelijk zijn van uw lengte, gewicht en nierfunctie. Uw arts zal uw lichaamsoppervlak

in vierkante meters (m

) berekenen om de dosis te bepalen die u dient te krijgen. De aanbevolen

dosering voor volwassenen (met een normale nierfunctie) is:

Dag 1: 1000 mg/m

Dag 2: 1000 mg/m

Dag 3: 500 mg/m

Uw arts kan uw dosis verlagen als u nierproblemen heeft.

Savene zal worden toegediend via infusie in één van uw aders. De infusie zal 1-2 uur duren.

Toedieningsfrequentie

U zult uw infusie eenmaal daags toegediend krijgen gedurende 3 opeenvolgende dagen. De eerste

infusie zal zo spoedig mogelijk en binnen de eerste zes uur na extravasatie van een

anthracyclinemiddel worden toegediend. De infusies met Savene zullen elke dag van uw behandeling

op hetzelfde tijdstip worden toegediend.

Savene zal bij de volgende anthracyclinekuur niet opnieuw worden toegediend, tenzij extravasatie

opnieuw optreedt.

Is aan u te veel van dit middel toegediend?

Als te veel van dit middel aan u is toegediend, zult u nauwlettend worden gecontroleerd, met speciale

aandacht voor uw bloedcellen, mogelijke bijwerkingen op het maagdarmkanaal, huidreacties en

haaruitval.

Als Savene in contact komt met de huid, moet het desbetreffende gebied onmiddellijk en grondig

afgespoeld worden met water.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts

of verpleegkundige.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen

daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en vereisen onmiddellijke medische aandacht.

De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld bij patiënten tijdens de behandeling met Savene

(frequentie onbekend):

Allergische reacties, met mogelijke symptomen als jeuk (pruritus), huiduitslag, zwelling van het

gezicht/de keel, piepende ademhaling, kortademigheid of moeite met ademhalen, veranderingen

in het bewustzijnsniveau, lage bloeddruk (hypotensie), plotseling flauwvallen.

Als u een van de bovenstaande symptomen krijgt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Andere mogelijke bijwerkingen staan hieronder vermeld:

Zeer vaak optredend: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Misselijkheid

Reacties op de plaats van de injectie (pijn op de injectieplaats, rode, gezwollen of pijnlijke huid

op de injectieplaats of verharding van de huid op de injectieplaats)

Verlaging van het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes

Infectie (na een operatie of andere infecties)

Vaak optredend: kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 personen

Braken

Diarree

Gevoel van vermoeidheid, slaperigheid, duizeligheid, plotseling flauwvallen

Vermindering van zintuiglijke waarneming (zicht, reuk, gehoor, gevoel, smaak)

Koorts

Ontsteking van het bloedvat waar de behandeling wordt gegeven (flebitis)

Ontsteking van een bloedvat direct onder de huid, vaak met een klein bloedstolsel

Bloedstolsel in de ader, meestal in een arm of been

Ontsteking in de mond

Droge mond

Haaruitval

Jeuk (pruritus)

Gewichtsverlies, verminderde eetlust

Spierpijn, tremor (willekeurige spierbeweging)

Vaginale bloeding

Ademhalingsmoeilijkheden

Longontsteking (longinfectie)

Zwelling in de armen of benen (oedeem)

Wondcomplicaties

Wijzigingen in de leverfunctie (mogelijk te zien in testresultaten)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook

voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks

melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden,

kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en

op de etiketten op de injectieflacon met poeder en de fles met oplosmiddel na ’EXP’. Daar staat een

maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaar de injectieflacons met poeder en de flessen met oplosmiddel in de buitenverpakking ter

bescherming tegen licht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is dexrazoxaan. Elke injectieflacon bevat 500 mg dexrazoxaan

als 589 mg dexrazoxaan hydrochloride.

De andere stof(fen) in dit middel is (zijn): het oplosmiddel dat natriumchloride, kaliumchloride,

magnesiumchloride-hexahydraat, natriumacetaat-trihydraat, natriumgluconaat,

natriumhydroxide en water voor injecties bevat.

Hoe ziet Savene eruit en hoeveel zit er in een kit voor noodgevallen?

De Savene kit bestaat uit Savene-poeder voor concentraat (wit tot gebroken wit poeder) en Savene-

oplosmiddel. Een kit voor noodgevallen bevat 10 injectieflacons met Savene-poeder en 3 flessen met

Savene-oplosmiddel, inclusief 3 fleshangers.

De concentratie dexrazoxaan na reconstitutie met 25 ml Savene-oplosmiddel is 20 mg/ml. Het

concentraat is enigszins geel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Clinigen Healthcare B.V.

Schiphol Boulevard 359

WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor

1118BJ Schiphol

Nederland

Fabrikant

Cenexi-Laboratoires Thissen SA

Rue de la Papyrée 2-4-6

B-1420 Braine-L’Alleud

België

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in MM/JJJJ

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Bereidingsinstructies voor Savene 20 mg/ml poeder en oplosmiddel voor concentraat voor

oplossing voor infusie

Het is belangrijk dat u de gehele inhoud van deze procedure doorleest voordat Savene wordt bereid.

1.

FORMULERING

Savene wordt geleverd als:

Savene-poeder voor concentraat

Oplosmiddel voor Savene

Savene-poeder moet worden gereconstitueerd met 25 ml Savene-oplosmiddel om een concentraat te

verkrijgen dat verder moet worden verdund met de resterende hoeveelheid Savene-oplosmiddel

voordat het wordt toegediend.

2.

AANBEVELING VOOR VEILIGE OMGANG

Savene is een anti-kankermiddel en de normale procedures voor juiste omgang met en verwijdering

van antikankermedicijnen dienen te worden gevolgd, te weten:

Personeel dient te zijn getraind in het reconstitueren van het medicijn

Zwangere medewerkers dienen van het werken met dit medicijn te worden uitgesloten

Personeel dat tijdens reconstitutie met dit medicijn omgaat, dient beschermende kleding te

dragen, waaronder een masker, bril en handschoenen

Onbedoeld contact met de huid of de ogen dient onmiddellijk en grondig met overvloedige

hoeveelheden water te worden behandeld

3.

BEREIDING VOOR INTRAVENEUZE TOEDIENING

3.1

Reconstitutie van Savene-poeder om het concentraat te bereiden

3.1.1

Zuig met een injectiespuit voorzien van een naald aseptisch 25 ml op uit de fles met Savene-

oplosmiddel.

3.1.2

Injecteer de gehele inhoud van de spuit in de injectieflacon die het Savene-poeder bevat.

3.1.3 Verwijder de injectiespuit en de naald en meng handmatig door de injectieflacon herhaaldelijk

om te keren totdat het poeder volledig is opgelost. Niet schudden.

3.1.4 Laat de injectieflacon met het concentraat gedurende 5 minuten bij kamertemperatuur staan en

controleer of de oplossing homogeen en helder is. Het concentraat is enigszins geel.

Het concentraat bevat 20 mg dexrazoxaan per ml en dient onmiddellijk te worden gebruikt om

verder te verdunnen. Het bevat geen antibacterieel conserveringsmiddel.

3.1.5 Bewaar de geopende fles met oplosmiddel onder aseptische condities, omdat deze nodig is voor

verdunning van het concentraat.

3.2

Verdunning van het concentraat

3.2.1

Er kunnen maximaal vier injectieflacons met Savene-concentraat nodig zijn om de vereiste

dosis voor de patiënt te verkrijgen. Op basis van de vereiste dosis voor de patiënt uitgedrukt in

mg zuigt u het overeenkomstige volume met daarin 20 mg dexrazoxaan per ml aseptisch uit het

betreffende aantal injectieflacons die het concentraat bevatten. Gebruik een injectiespuit met

schaalverdeling die is voorzien van een naald.

3.2.2

Injecteer het vereiste volume terug in de geopende fles met Savene-oplosmiddel (zie punt 3.1.5).

De oplossing mag niet met andere geneesmiddelen worden gemengd.

3.2.3

Meng de oplossing door de infuusfles voorzichtig heen en weer te bewegen.

3.2.4

Savene dient bij kamertemperatuur en onder normale verlichtingsomstandigheden aseptisch te

worden toegediend als een infuus van 1-2 uur.

3.2.5

Zoals bij alle parenterale producten dienen het Savene-concentraat en de infuusoplossing vóór

toediening visueel te worden geïnspecteerd op deeltjes en verkleuring. Oplossingen die een

precipitaat bevatten dienen te worden weggegooid.

4.

BEWAREN

4.1

Voorafgaand aan reconstitutie en verdunning:

Bewaren beneden 25

Bewaar de injectieflacons met poeder en de flessen met oplosmiddel in de buitenverpakking ter

bescherming tegen licht.

4.2

Na reconstitutie en verdunning:

De chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik na reconstitutie en aansluitende verdunning

in het oplosmiddel is vastgesteld op 4 uur, mits bewaard bij 2 - 8 °C.

Om mogelijke besmetting van het geneesmiddel met micro-organismen te vermijden, dient het

product onmiddellijk te worden gebruikt.

Als het geneesmiddel niet onmiddellijk wordt gebruikt, dient het bij 2 - 8 °C te worden bewaard

(in de koelkast) en niet langer dan 4 uur.

5.

VERWIJDEREN

Alle voorwerpen voor bereiding, toediening of reiniging (inclusief handschoenen) alsmede vloeistof

afval dienen te worden verwijderd overeenkomstig lokale voorschriften.