SATINE BRILLANT PLUS

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • SATINE BRILLANT PLUS
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • SATINE BRILLANT PLUS
  Естония
 • Език:
 • естонски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 100582E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

1 / 16

OSA 1. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

SATINE BRILLANT PLUS

Toote kood

100582E

Aine/ segu kasutamine

Sredstvo za nego tal

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

0.1 % - 0.4 %

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

Põranda puhastusvahend. Pool-automaatne protsess

Põranda puhastusvahend. Manuaalne protsess

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, Läti LV-1058

+371 67063770 (Läti)

1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number

+371 67063770 (Läti)

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

Mürgistusteabekeskus: 16662

Koostamise

kuupäev/parandus

10.06.2014

Variant

OSA 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Toode on müügiks

Nahaärritus , Kategooria 2

H315

Silmade ärritus , Kategooria 2

H319

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ohtlik aine ega segu.

Klassifikatsioon (67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ)

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

2 / 16

Toode on müügiks

Xi; Ärritav

R36/38

Toodet kasutada lahjendatatult

Toodet ei ole vaja märgistada vastavalt EL direktiividele või riigis kehtivatele seadustele.

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Toode on müügiks

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

H315

Põhjustab nahaärritust.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hoiatuslaused

Ettevaatusabinõud:

P280

Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/

kaitsemaski.

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ohtlik aine ega segu.

Lisamärgistus:

Toode on müügiks

Sensibiliseerivad

komponendid

Sisaldab: d-Limonene

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

2.3 Muud ohud

Toode on müügiks

Ei ole teada.

OSA 3. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Toode on müügiks

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

Klassifikatsio

(67/548/EMÜ)

Klassifikatsioon

(MÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008)

Kontsentratsioon

rasvalkoholi

etoksülaadid > 5eo

69227-22-1

Xi-Xn; R38-

R41-R20

Akuutne toksilisusKategooria

4; H332

NahaärritusKategooria 2;

>= 10 - < 20

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

3 / 16

H315

Raske

silmakahjustusKategooria 1;

H318

teisesed alkaan

sullfonaadid

68188-18-1

269-144-1

01-2119517577-32

Xi; R22-

R36/38

Akuutne toksilisusKategooria

4; H302

NahaärritusKategooria 2;

H315

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

>= 10 - < 20

seep

91032-02-9

293-008-0

Xi; R36

Rasket silmade

kahjustust/ärritust

põhjustavKategooria 2;

>= 10 - < 20

alkoholid

122-99-6

204-589-7

01-2119488943-21

Xi-Xn; R22-

Akuutne toksilisusKategooria

4; H302

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

>= 2.5 - < 3

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

N-Xi; R10-

R38-R43-

R50/53

Tuleohtlikud

vedelikudKategooria 3; H226

NahaärritusKategooria 2;

H315

Naha

sensibiliseerimineKategooria

1; H317

Vesikeskkonda kahjustav äge

mürgisusKategooria 1; H400

Vesikeskkonda kahjustav

krooniline

mürgisusKategooria 1; H410

>= 0.1 - < 0.25

Kemikaalile on kehtestatud töökeskkonna piirnorm :

ethanol

64-17-5

200-578-6

01-2119457610-43

F; R11

Tuleohtlikud

vedelikudKategooria 2; H225

>= 2.5 - < 5

Toodet kasutada lahjendatatult

Märkused

Puuduvad ohtlikud koostisosad

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

OSA 4. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toode on müügiks

Silma sattumisel

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt

vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Olla meditsiinipersonali valve all.

Kokkupuutel nahaga

Pesta kohe rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Võimaluse

korral kasutada pehmet seepi. Kui ärritus süveneb või kestab, viia

arsti järelevalve alla.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

4 / 16

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

Toodet kasutada lahjendatatult

Silma sattumisel

Loputada rohke veega.

Kokkupuutel nahaga

Loputada rohke veega.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi

Sümptomaatiline ravi.

OSA 5. TULEKUSTUTUSMEETMED

Toode on müügiks

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid

Ei ole teada.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

peamised ohud

Süttimisoht

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest.

Sädemed võivad lenduda suure kauguse taha.

Hoiduda aurude kogunemisest plahvatusohtliku

kontsentratsioonini. Aurud kogunevad madalale.

Toote ohtlikkus põlemisel

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Kasuta isikukaitsevahendeid.

Lisateave

: Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt

kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/või plahvatuse korral

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

5 / 16

mitte hingata sisse suitsu.

OSA 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Toode on müügiks

Tavapersonal

Eemaldada kõik süttimisallikad. Korraldage puhastus- ja

koristustööde läbiviimine vastava väljaõppega töötajate poolt.

Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

Toodet kasutada lahjendatatult

Tavapersonal

Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Toode on müügiks

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

Toodet kasutada lahjendatatult

Keskkonnakaitse meetmed

Erilisi keskkonnakaitse nõudeid ei ole esitatud.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Toode on müügiks

Puhastusmeetodid

Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha

ohutult.Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.Koguda

loksunud aine mittesüttivasse absorbenti (nt liiv, pinnas,

vermikuliit) ja panna ohtlike ainete kogumiseks nõusse, (vt

13.osa).Jäägid pesta ära veega.Suuremate lekete korral kasutage

kemikaali laialivalgumise vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

Toodet kasutada lahjendatatult

Puhastusmeetodid

Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.Koguda loksunud

aine mittesüttivasse absorbenti (nt liiv, pinnas, vermikuliit) ja

panna ohtlike ainete kogumiseks nõusse, (vt 13.osa).Jäägid pesta

ära veega.Suuremate lekete korral kasutage kemikaali

laialivalgumise vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

OSA 7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

6 / 16

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Toode on müügiks

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kasutada ainult

piisava ventilatsiooni korral. Hoida eemal tulest, sädemetest ja

kuumdest pindadest. Järgida ettevaatusabinõusid staatilise elektri

tekkimise vältimiseks (võib põhjustada orgaaniliste aurude

süttimist). Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Hoolikalt pesta

nägu, käed ja saastunud nahk.

Toodet kasutada lahjendatatult

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Pärast toote käitlemist pesta käsi. Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Hügieenimeetmed

Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses

pesta käsi.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Toode on müügiks

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Hoida eraldi

oksüdeerivatest ainetest. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates etiketiga

varustatud anumates.

Säilitustemperatuur

0 °C kuni 40 °C

Toodet kasutada lahjendatatult

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Hoida sobivates etiketiga varustatud anumates.

7.3 Erikasutus

Toode on müügiks

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

Põranda puhastusvahend. Pool-automaatne protsess

Põranda puhastusvahend. Manuaalne protsess

OSA 8.KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Toode on müügiks

Töökeskkonna piirnormid

CAS-Nr.

Komponendid,

osad

väärtuse liik

(Kokkupuute

vorm)

Kontrolliparameetr

Moderniseerim

Alused

64-17-5

ethanol

Piirnorm

500 ppm

1,000 mg/m3

2001-09-18

EE OEL

Lühiajalise

kokkupuute

piirnorm

1,000 ppm

1,900 mg/m3

2001-09-18

EE OEL

5989-27-5

d-Limonene

Lühiajalise

50 ppm

2011-11-30

EE OEL

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

7 / 16

kokkupuute

piirnorm

300 mg/m3

Piirnorm

25 ppm

150 mg/m3

2011-11-30

EE OEL

8.2 Kokkupuute ohjamine

Toode on müügiks

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Hea üldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata töötaja

kokkupuudet õhusaastega.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Hoolikalt pesta

nägu, käed ja saastunud nahk.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Näokaitse koos kaitseprillidega

Käte kaitsmine (EN 374)

Kasutada järgnevaid individuaalseid isikukaitsevahendeid:

Nitriilkummi

butüülkummi

Mitteläbilaskvad kindad

Kindad tuleb kõrvaldada ja asendada juhul, kui seal on näha

esimesi purunemise või kemikaalikahjustuse tunnuseid.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, 89/686/EEC) vastavaid

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Toodet kasutada lahjendatatult

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Hea üldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata töötaja

kokkupuudet õhusaastega.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses

pesta käsi.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Käte kaitsmine (EN 374)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

8 / 16

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, 89/686/EEC) vastavaid

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

OSA 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Toode on müügiks

Toodet kasutada

lahjendatatult

Välimus

: vedel

vedel

Värv, värvus

: helekollane

valge

Lõhn

: Taimestiku.

meeldiv

10.0 - 10.5, 100 %

Leekpunkt

54 °C kinnine anum, Ei säilita põlemist.

Lõhnalävi

andmed ei ole kättesaadavad

Sulamis-/külmumispunkt

andmed ei ole kättesaadavad

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

andmed ei ole kättesaadavad

Aurustumiskiirus

andmed ei ole kättesaadavad

Süttivus (tahke, gaasiline)

andmed ei ole kättesaadavad

Ülemine plahvatuspiir

andmed ei ole kättesaadavad

Alumine plahvatuspiir

andmed ei ole kättesaadavad

Aururõhk

andmed ei ole kättesaadavad

Õhu suhteline tihedus

andmed ei ole kättesaadavad

Suhteline tihedus

1.035 - 1.041

Lahustuvus vees

lahustuv

Lahustuvus teistes

lahustites

andmed ei ole kättesaadavad

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

andmed ei ole kättesaadavad

Isesüttimistemperatuur

andmed ei ole kättesaadavad

Termiline lagunemine

andmed ei ole kättesaadavad

Viskoossus, kinemaatiline

51.152 mm2/s (40 °C)

Plahvatusohtlikkus

andmed ei ole kättesaadavad

Oksüdeerivad omadused

Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

9 / 16

9.2 Muu teave

andmed ei ole kättesaadavad

OSA 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Toode on müügiks

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumus, leegid ja sädemed.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

OSA 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toode on müügiks

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

Toksilisus

Äge suukaudne mürgisus

: Eeldatav äge toksilisus : > 2,000 mg/kg

Äge mürgisus

sissehingamisel

: 4 h Eeldatav äge toksilisus : > 20 mg/l

Äge nahakaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

10 / 16

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Komponendid, osad

Äge suukaudne mürgisus

: rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

LD50 rott: > 2,000 mg/kg

teisesed alkaan sullfonaadid

LD50 rott: 1,271 mg/kg

alkoholid

LD50 rott: 2,000 mg/kg

d-Limonene

LD50 rott: 4,400 mg/kg

ethanol

LD50 rott: 10,470 mg/kg

Äge mürgisus

sissehingamisel

: rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

4 h LC50 rott: 3.5 mg/l

ethanol

4 h LC50 rott: 117 mg/l

Äge nahakaudne mürgisus

: rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

LD50 küülik: > 2,000 mg/kg

alkoholid

LD50 küülik: 2,250 mg/kg

d-Limonene

LD50 küülik: > 5,000 mg/kg

ethanol

LD50 küülik: 15,800 mg/kg

Võimalikud terviseriskid

Toode on müügiks

Silmad

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

11 / 16

Nahk

Põhjustab silmade ärritust.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Nahk

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Toode on müügiks

Silma sattumisel

Puna, Valu, Ärritus

Sattumine nahale

Puna, Ärritus

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Toodet kasutada lahjendatatult

Silma sattumisel

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sattumine nahale

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

OSA 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

Toode on müügiks

12.1 Ökotoksilisus

Toime keskkonnale

Tootel ei ole teadaolevat ökotoksikoloogilist toimet.

Toode

Mürgine toime kaladele

: andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime vetikatele

: andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Mürgine toime kaladele

: rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

96 h LC50 Kala : 5 mg/l

alkoholid

96 h LC50 Kala : > 220 mg/l

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

12 / 16

ethanol

96 h LC50 Kala : 11,000 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

andmed ei ole kättesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon

andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%

või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

andmed ei ole kättesaadavad

OSA 13. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode on müügiks

Toode

: Kus on võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

Euroopa Jäätmekataloog

: 200129* - ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Toodet kasutada lahjendatatult

Toode

: Kus on võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

13 / 16

OSA 14. VEONÕUDED

Toode on müügiks

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

Ei ole ohtlikku kaupa

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ette nähtud transportimiseks.

OSA 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

vastavalt detergentide

määrusele EK 648/2004

5 % või rohkem kuid alla 15 %: Anioonsed pindaktiivsed ained,

Mitteioonsed pindaktiivsed ained, Seep

Säilitusained:

alkoholid

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

14 / 16

Allergeenid:

d-Limonene

Linalool

Amüül Cinnamal

Butüülfenüül Methylpropional

lõhnaained

Tsitronellool

Siseriiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

OSA 16. MUU TEAVE

R-lausete täistekst

Tuleohtlik.

Väga tuleohtlik.

Kahjulik sissehingamisel.

Kahjulik allaneelamisel.

Ärritab silmi.

R36/38

Ärritab silmi ja nahka.

Ärritab nahka.

Silmade kahjustamise tõsine oht.

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R50/53

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist

veekeskkonda kahjustavat toimet.

H-lausete täistekst

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H226

Tuleohtlik vedelik ja aur.

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H317

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H332

Sissehingamisel kahjulik.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

H410

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste lühendite täistekst

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1 000 000 = 1 miljon ja

1000 = 1 tuhat. 0,1 = 1 kümnendik ja 0,001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

15 / 16

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseka, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

LISA: AVALIKUSTAMISE PROTSESS

DPD+ained

:

Alljärgnevad ained on käsitletavad reaktsiooni juhtivate ainetena, mis põhjustavad segude

riskistsenaariumi kohaldamise vastavalt DPD+ reeglistikule

Teekond

aine

CAS-Nr.

EINECSi nr.

Allaneelamine

teisesed alkaan sullfonaadid

68188-18-1

269-144-1

Sissehingamine

rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

69227-22-1

Naha-

teisesed alkaan sullfonaadid

68188-18-1

269-144-1

Silmad

rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

69227-22-1

veekeskkond

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

DPD+ainete koosmõju

aine

Aururõhk

Lahustuvus vees

POW

Molaarmass

teisesed alkaan

sullfonaadid

0.002 Pa

469 g/l

d-Limonene

200 Pa

12.3 mg/l

23,988

Töötingimustega seotud arvutuste tegemiseks ja allavoolu kohaldatavate riskijuhtimismeetmete

kohaldamiseks arvutage konkreetse objektiga seotud riskitegurid välja alltoodud kodulehel:

www.ecetoc.org/tra

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Põranda puhastusvahend. Pool-automaatne protsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Lõppkasutusala valdkonnad

SU22: Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Protsessi kategooriad

PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil

PROC8a: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine) rajatistes, mis

ei ole eriotstarbelised

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SATINE BRILLANT PLUS

100582E

16 / 16

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC8a: Töötlemise abiainete laialdane hajutav kasutus avatud

süsteemides sisetingimustes

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Põranda puhastusvahend. Manuaalne protsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Lõppkasutusala valdkonnad

SU22: Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Protsessi kategooriad

PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil

PROC8a: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine) rajatistes, mis

ei ole eriotstarbelised

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC8a: Töötlemise abiainete laialdane hajutav kasutus avatud

süsteemides sisetingimustes