Rolufta Ellipta (previously Rolufta)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

umeclidinium bromide

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

АТС код:

R03BB07

INN (Международно Name):

umeclidinium

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Rolufta е показан като поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD).

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-03-20

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ROLUFTA ELLIPTA 55 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА
ИНХАЛАЦИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОЗИРАН
умеклидиниум (umeclidinium)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rolufta Ellipta 55 микрограма прах за
инхалация, предварително дозиран
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка единична инхалация доставя една
освободена доза (дозата, която се
освобождава от
мундщука на инхалатора) от 55
микрограма умеклидиниум (umeclidinium),
еквивалентен на
65 микрограма умеклидиниев бромид
(umeclidinium bromide). Това съответства на
отмерена
доза от 62,5 микрограма умеклидиниум,
еквивалентен на 74,2 микрограма
умеклидиниев
бромид.
Помощно вещество с известно действие
Всяка доставена доза съдържа
приблизително 12,5 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, предварително
дозиран (прах за инхалация)
Бял прах в сив инхалатор (Ellipta) със
светлозелен капак на мундщука и брояч
на дозите
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-11-2022
Листовка Листовка чешки 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-11-2022
Листовка Листовка датски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-11-2022
Листовка Листовка немски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-11-2022
Листовка Листовка естонски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-11-2022
Листовка Листовка гръцки 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-11-2022
Листовка Листовка английски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-11-2018
Листовка Листовка френски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-11-2022
Листовка Листовка италиански 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-11-2018
Листовка Листовка латвийски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-11-2018
Листовка Листовка литовски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-11-2022
Листовка Листовка унгарски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-11-2022
Листовка Листовка малтийски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-11-2018
Листовка Листовка нидерландски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-11-2018
Листовка Листовка полски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-11-2022
Листовка Листовка португалски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-11-2018
Листовка Листовка румънски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-11-2022
Листовка Листовка словашки 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-11-2022
Листовка Листовка словенски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-11-2018
Листовка Листовка фински 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-11-2022
Листовка Листовка шведски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-11-2022
Листовка Листовка норвежки 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-11-2022
Листовка Листовка исландски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-11-2022
Листовка Листовка хърватски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-11-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите