PUREMEL

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • PUREMEL (NL)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • PUREMEL (NL)
  Словакия
 • Език:
 • словашки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 111503E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Puremel

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Názov prípravku

Puremel

Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II (453/2010) - Európa

:

1.1 Identifikátor produktu

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitia

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Kód výrobku

:

Neodporúčané spôsoby použitia

1.4 Núdzové telefónne číslo

Národný poradenský orgán/toxikologické centrum

Čistiaci prostriedok pre oblasť spracovanie potravín. CIP proces

Nie sú známe.

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18

SK-811 05 Bratislava

Slovenská republika

Tel.č.: +421 (0)2 57204915-16

Číslo faxu: +421 (0)2 57204928

objednavky@ecolab.com

:

Výrobca/ Distribútor/

Dovozca

111503E

Použitie prípravku

:

Biocíd

Produkt je určený výlučne pre profesionálne použitie

Výrobca/ Distribútor/ Dovozca

:

Telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum, Limbová 5, Bratislava, tel.: 02/54774166

:

Telefónne číslo

02 57204914 (8-16, pracovné dni)

Verzia

: 2

Klasifikácia

C; R35

:

:

Negatívne účinky na

zdravie človeka

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý

plyn.

Podrobnejšie informácie ohľadom symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v sekcii č.11.

Klasifikácia podľa smernice (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku

:

Zmes

Úplný text R-viet alebo H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.

Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES (smernica o nebezpečných prípravkoch)

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný v súlade so smernicou 1999/45/EC EC v znení neskorších predpisov.

2.2 Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti

:

Skin Corr. 1, H314

Dátum vydania/Dátum revízie

:

1/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

:

Iné riziká, nepodliehajúce

klasifikácii

Výstražné slovo

:

Výstražné upozornenia

:

Prevencia

:

Bezpečnostné upozornenia

Odozva

:

Nebezpečenstvo

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/

vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/

sprchou.

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne

vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

alebo lekára.

Doplňujúce prvky

označovania

:

EUH031 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

2.3 Iná nebezpečnosť

Obsahuje

:

neaplikované

hydroxid draselný

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Najvyššie prípustné expozičné limity, ak sú k dispozícii, sú uvedené v sekcii č. 8.

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré by, podľa najlepších znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách,

boli klasifikované ako nebezpečné zdraviu, či prostrediu, a museli by byť zahrnuté v tejto sekcii.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

[1] Látka, klasifikovaná ako riziková pre zdravie, alebo životné prostredie

[2] Látka so stanovenými pracovnými expozičnými limitmi

[3] Látka spĺňa kritériá pre PBT podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII

[4] Látka spĺňa kritériá pre vPvB podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII

[5] Látka vzbudzujúca rovnaké obavy

Identifikátory

67/548/EHS

Názov výrobku/

prísady

Pre úplný text R-viet,

deklarovaných

vyššie, pozri Sekciu

16.

%

Typ

Nariadenie (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikácia

Úplný text H-viet

deklarovaných vyššie

pozrite v časti 16.

hydroxid draselný

REACH #:

01-2119487136-33

ES: 215-181-3

CAS: 1310-58-3

Index: 019-002-00-8

7 - <25

Xn; R22

C; R35

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1A, H314

chlórnan sodný

REACH #:

01-2119488154-34

ES: 231-668-3

CAS: 7681-52-9

Index: 017-011-00-1

1 - <5.2

C; R34

N; R50

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Zmesi

3.2

Dátum vydania/Dátum revízie

:

2/13

16 December 2013

Puremel

Vypláchnite ústa vodou. V prípade potreby odstráňte umelý chrup. Ak bol materiál

požitý a postihnutá osoba je pri vedomí, podajte jej malé množstvo vody na pitie.

Zastavte podávanie ak sa postihnutá osoba cíti zle, keďže zvracanie môže byť

nebezpečné. Nevyvolávajte zvracanie, ak to nenariadi lekár. Ak dôjde k zvracaniu,

treba hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Chemické poleptanie

musí byť čo najskôr ošetrené lekárom. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte

cez ústa. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a ihneď privolajte

lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné šatstvo, ako

golier, kravatu alebo opasok. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte

ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite privolajte

lekársku pomoc. Volajte toxikologické centrum alebo lekára.

Pri styku s pokožkou

Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody, za občasného dvíhania horných

a spodných viečok. Skontrolujte a odstráňte všetky kontaktné šošovky. Oplachujte

po dobu aspoň 15 minút. Chemické poleptanie musí byť čo najskôr ošetrené

lekárom. Okamžite privolajte lekársku pomoc. Volajte toxikologické centrum alebo

lekára.

Opláchnite zasiahnutú pokožku veľkým množstvom vody. Odstráňte

kontaminované šatstvo a obuv. Oplachujte po dobu aspoň 15 minút. Chemické

poleptanie musí byť čo najskôr ošetrené lekárom. Pred opätovným použitím

kontaminované šatstvo vyperte. Pred opätovným použitím starostlivo vyčistite

topánky. Okamžite privolajte lekársku pomoc. Volajte toxikologické centrum alebo

lekára.

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá

mu umožní pohodlné dýchanie. Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidlené,

alebo má zástavu dýchania, poskytnite umelé dýchanie, alebo nechajte vycvičeným

personálom zaviesť kyslík. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a

ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné

šatstvo, ako golier, kravatu alebo opasok. Okamžite privolajte lekársku pomoc.

Volajte toxikologické centrum alebo lekára.

Pri požiti

Pri nadýchaní

Pri zasiahnutí očí

:

:

:

:

Ochrana osôb

poskytujúcich prvú pomoc

:

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Potenciálne akútne účinky na zdravie

Pri nadýchaní

:

Môže uvoľňovať plyny, pary alebo prach, ktoré sú veľmi dráždivé alebo žieravé pre

dýchací aparát.

Korozívne pre zažívací trakt. Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Môže spôsobiť

popáleniny/ poleptanie úst, hrdla a žalúdka.

:

Pri požiti

Pri styku s pokožkou

:

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

:

Pri zasiahnutí očí

Znaky/symptómy nadmernej expozície

Pri nadýchaní

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

dráždenie dýchacích ciest

kašeľ

:

Pri zasiahnutí očí

:

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesť

slzenie

sčervenanie

Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez

dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Ak existuje ešte podozrenie na

prítomnosť výparov, záchranca by mal mať vhodnú masku, alebo samostatný

dýchací prístroj. Pred zoblečením kontaminované šatstvo dôkladne opláchnite

vodou, alebo používajte rukavice.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

3/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. V prípade požitia, alebo inhalácie veľkého množstva, treba

okamžite kontaktovať špecialistu na liečenie otráv.

:

Špecifická liečba

Pri styku s pokožkou

Pri požiti

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesti žalúdka

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesť alebo podráždenie

sčervenanie

môže dôjsť k tvorbe pľuzgierov

:

:

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Žiadna špeciálna liečba.

:

Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna

činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného

výcviku, nesmie byť vykonávana.

Nebezpečné produkty

horenia

Ohrozenia vyplývajúce

z látky alebo zmesi

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

oxidy fosforu

halogenované zlúčeniny

oxid/oxidy kovov

V ohni alebo pri zahrievaní sa zvyšuje tlak a nádoba môže explodovať.

Hasiči musia používať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj

(SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde.

Špeciálny ochranný

výstroj pre hasičov a

výzbroj pre hasičské

jednotky

V prípade požiaru použiť rozprášenú vodu (hmlu), penu, hasiaci prášok alebo CO

5.1 Hasiace prostriedky

:

:

:

Nie sú známe.

Vhodné hasiace

prostriedky

:

Nevhodné hasiace

prostriedky

:

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

5.3 Rady pre požiarnikov

Špecifické výstrahy pre

požiarnikov

:

6.2 Bezpečnostné opatrenia

pre životné prostredie

Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov,

odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil znečistenie životného prostredia

(kanalizácie, vodných tokov, pôdy alebo ovzdušia), informujte príslušné úrady.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Pre iný ako núdzový

personál

:

Pre personál zasahujúci

v núdzových situáciách

:

Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez

dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Zabráňte vstupu nechránených a

prebytočných osôb. Pokúste sa vyhnúť kontaktu alebo prechádzaniu cez uniknutý

materiál. Nevdychujte pary/ hmly. Zabezpečte primerané vetranie. Pri

nedostatočnom vetraní použite vhodný respirátor. Nasaďte si vhodné osobné

ochranné prostriedky.

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode

8 o vhodných a nevhodných materiáloch. Pozrite aj informácie v časti „Pre iný ako

núdzový personál“.

:

Dátum vydania/Dátum revízie

:

4/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku.

Pristupujte k uniknutej látke po vetre. Zabráňte vniknutiu do kanálov, vodných tokov,

pivníc a uzavretých priestorov. Spláchnite uniknutý materiál do čističky odpadu

alebo postupujte nasledovne. Zachyťte a pozbierajte uniknutý materiál pomocou

nehorľavého absorbčného materálu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a

preneste ho do odpadovej nádoby na likvidáciu podľa miestnych predpisov.

Kontaminovaný absorpčný materiál reprezentuje také isté riziko ako uniknutý

materiál.

Veľký únik

:

Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. Ak je

látka rozpustná vo vode, zrieďte vodou a roztok utrite. Alternatívne, alebo ak je

látka vo vode nerozpustná, absorbujte ju inertným suchým materiálom a uložte do

vhodnej odpadovej nádoby.

Malý únik

:

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informácie o núdzovom kontakte pozrite v časti 1.

Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach pozrite v časti 8.

Pozri bod 13 - dalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

:

Skladujte v nasledovnom rozmedzí teplôt: 5 - 25°C (41 - 77°F). Skladujte v súlade s

miestnymi predpismi. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym

slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah

nekompatibilného materiálu (pozri bod 10) a potravín a nápojov. Neskladujte blízko

kyselín. Do doby použitia nádobu udržujte pevne a tesne zavretú. Nádoby, ktoré

boli otvorené, treba starostlivo opäť utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k

úniku. Neskladujte v neoznačených obaloch. Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste

zabránili kontaminácii.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal

používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Ochranné opatrenia

:

Rady v súvislosti so

všeobecnou pracovnou

hygienou

:

7.2 Podmienky na bezpečné

skladovanie vrátane

akejkoľvek nekompatibility

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Nasaďte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Zabráňte kontaktu

prípravku s očami, pokožkou a odevom. Nevdychujte pary/ hmly. Nepožívajte.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Ak počas normálneho používania

ohrozuje materiál dýchanie, použite vhodný typ vetrania, alebo vhodný respirátor.

Skladujte v pôvodnom obale, alebo v schválenom alternatívnom obale

z kompatibilného materiálu, mimo používania udržujte pevne uzavreté.

Neuchovávajte v blízkosti kyselín. Zmiešanie tohto produktu s kyselinami alebo

amoniakom spôsobuje uvoľnenie plynov chlóru.

Pred jedlom, pitím a fajčením si pracovníci majú umyť ruky a tvár. Ďalšie

informácie o hygienických opatreniach nájdete v bode 8.

:

Odporúčania

:

Riešenia špecifické pre

priemyselný sektor

:

Neaplikované do doby, kým nebudú k dispozícii expozičné scenáre pre látky.

Neaplikované do doby, kým nebudú k dispozícii expozičné scenáre pre látky.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

5/13

16 December 2013

Puremel

Ochrana rúk

(EN 374)

Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte dobre priliehajúce respirátory, ktoré

alebo vzduch čistia, alebo sa vzduch do nich privádza a splňujúce schválené normy.

Voľba respirátora musí byť založená na známej alebo predpokladanej dávke,

rizikách spojených s výrobkom, a na bezpečných pracovných limitoch zvoleného

respirátora.

Vysoko odporúčané : Rukavice - butylový kaučuk , nitrilový kaučuk ( Doba odolnosti

materiálu voči prieniku: 1 - 4 hodiny ) .

Vysoko odporúčané : Ochranné okuliare, štít na tvár, príp. inú ochranu tváre.

Ochrana očí/tváre

(EN 166)

Ochrana dýchacích ciest

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ochrana kože

Pred manipuláciou s prípravkom, musia byť špecialistom odsúhlasené osobné

ochranné pomôcky na základe potrieb a vzhľadom na možné riziko.

:

Kontrola

environmentálnej

expozície

:

Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany životného

prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných a výrobných zariadení. V

niektorých prípadoch budú pre zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné práčky

dymov, filtre, alebo úpravy výrobných zariadení.

Primerané technické

zabezpečenie

:

Ak operácie užívateľa produkujú prach, dymy, plyn, opar alebo výpary, použite

uzavreté výrobné priestory, miestnu odsávaciu ventiláciu alebo iné technické

prostriedky na udržanie vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie,

pod odporúčanými, alebo zákonom povolenými hraničnými limitmi. Na kontrolu

primárnych a sekundárnych rizík spojených s týmto výrobkom môžu byť potrebné

technické prostriedky.

Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním toalety a pred

koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Použite vhodný

postup na odstránenie potenciálne kontaminovaných odevov. Pred opätovným

použitím kontaminované šatstvo vyperte. Zabezpečte, aby stanice na oplachovanie

očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.

8.2 Kontroly expozície

Hygienické opatrenia

:

Nie sú k dispozícii žiadne hodnoty DNEL pre zmesi.

Koncentrácie s predpovedaným účinkom

Nie sú k dispozícii žiadne hodnoty PNEC pre zmesi.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Odvodené hladiny účinku

Individuálne ochranné opatrenia

Ochrana tela

(EN 14605)

:

Iná ochrana pokožky

Tepelná nebezpečnosť

:

Vhodná obuv a akékoľvek dodatočné opatrenia na ochranu pokožky by sa mali

vybrať na základe vykonávanej úlohy a s ňou spojených rizík a pred manipuláciou

s týmto výrobkom by ich mal schváliť špecialista.

neaplikované

Názov výrobku/prísady

Medzné hodnoty expozície

Expozičné limity v pracovnom prostredí

Nie sú známe informácie o expozičných limitoch.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

6/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo

Teplota topenia/teplota

tuhnutia

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

Tlak pár

Relatívna hustota

Hustota pár

Rozpustnosť (rozpustnosti)

Kvapalina.

1.18 - 1.22

Ľahko rozpustný v nasledujúcich materiáloch: studenej vode a horúcej vode .

chlórový

Zápach

pH

Žltá. [svetlá]

Farba

Rýchlosť odparovania

Teplota samovznietenia

teplota vzplanutia

> 100°C

13.5 - 14 [Konc. (% h/h): 100%]

Prahová hodnota zápachu

Rozdeľovací koeficient n-

oktanol/voda

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

Čas horenia

Rýchlosť horenia

:

:

Teplota rozkladu

:

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Horné/dolné limity horľavosti

alebo výbušnosti

:

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

:

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

7/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Výbušné vlastnosti

:

Áno.

Oxidačné vlastnosti

:

9.2 Iné informácie

Žiadne ďalšie informácie.

neaplikované

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Viskozita

:

10.6 Nebezpečné produkty

rozkladu

10.4 Podmienky, ktorým sa

treba vyhnúť

Žiadne špecifické údaje.

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Výrobok je stabilný.

10.2 Chemická stabilita

:

:

:

10.5 Nekompatibilné

materiály

:

10.3 Možnosť

nebezpečných reakcií

:

K nebezpečným reakciám alebo nestabilite môže dochádzať za určitých podmienok

skladovania či používania.

Podmienky môžu zahrnovať nasledovné:

styk s kyselinami

Reakcie môžu zahrnovať nasledovné:

uvoľňovanie toxických plynov

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

:

Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok,

týkajúce sa reaktivity.

Extrémne reaktívny, alebo nekompatibilný s nasledujúcimi materiálmi: kyseliny.

Zmiešanie tohto produktu s kyselinami alebo amoniakom spôsobuje uvoľnenie

plynov chlóru.

Akútna toxicita

chlórnan sodný

LD50 Dermálny (Kožný)

králik

>10000 mg/kg

LD50 Orálny

Potkan

5230 mg/kg

Názov výrobku/prísady

Výsledok

Druhy

Dávka

Expozícia

Mutagenita

Podráždenie/poleptanie

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Senzibilizátor

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Odhad akútnej toxicity

Orálny

4926.1 mg/kg

Trasa

ATE (EAT) hodnota

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

8/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Potenciálne chronické účinky na zdravie

Potenciálne akútne účinky na zdravie

Pri nadýchaní

:

Môže uvoľňovať plyny, pary alebo prach, ktoré sú veľmi dráždivé alebo žieravé pre

dýchací aparát.

Korozívne pre zažívací trakt. Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Môže spôsobiť

popáleniny/ poleptanie úst, hrdla a žalúdka.

:

Pri požiti

Pri styku s pokožkou

:

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

:

Pri zasiahnutí očí

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Všeobecné

:

Karcinogenita

Teratogenita

Reprodukčná toxicita

Symptómy súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Pri styku s pokožkou

Pri požiti

Pri nadýchaní

Žiadne špecifické údaje.

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesti žalúdka

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesť alebo podráždenie

sčervenanie

môže dôjsť k tvorbe pľuzgierov

:

:

:

Pri zasiahnutí očí

:

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesť

slzenie

sčervenanie

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Aspiračná nebezpečnosť

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Krátkodobá expozícia

Dlhodobá expozícia

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Informácie o

pravdepodobných

spôsoboch expozície

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Potenciálne okamžité

účinky

:

Potenciálne oneskorené

účinky

:

Potenciálne okamžité

účinky

:

Potenciálne oneskorené

účinky

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

9/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Karcinogenita

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Mutagenita

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Teratogenita

:

Vývojové účinky

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Účinky na plodnosť

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Iné informácie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.3 Bioakumulačný potenciál

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

12.1 Toxicita

hydroxid draselný

Akútny LC50 80 mg/l

Ryba

96 hodín

chlórnan sodný

Akútny EC50 0.071 mg/l

Dafnia

48 hodín

Názov výrobku/prísady

Druhy

Výsledok

Expozícia

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Záver/zhrnutie

:

Z prevažnej časti anorganický produkt. Údaj o biologickej rozložiteľnosti sa vzťahuje

iba na organické zložky.

PBT

:

neaplikované

vPvB

:

neaplikované

12.4 Mobilita v pôde

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

:

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Rozdeľovací koeficient

Pôda/Voda (K

OC

)

:

Pre danú zmes neurčený.

Mobilita

:

Pre danú zmes neurčený.

Záver/zhrnutie

:

Pre danú zmes neurčený.

Európsky katalóg odpadov (EWC)

Áno.

Nebezpečný odpad

:

Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Prázdne

kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky produktu. Tento materiál a jeho obal

uložte na bezpečnom mieste. Významné množstvá odpadových zvyškov výrobku by

sa nemali likvidovať vyliatím do kanalizácie, ale mali by sa spracovať vo vhodnej

čistiarni odpadových vôd. Prebytočné a nerecyklovateľné výrobky likvidujte cez

firmu autorizovanú na likvidáciu odpadu. Likvidácia tohto výrobku, roztokov a

akýchkoľvek vedľajších produktov musí vždy spĺňať zásady ochrany životného

prostredia a legislatívy na likvidáciu odpadu, ako aj vyhovieť akýmkoľvek

požiadavkám miestnej legislatívy. Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého

materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie.

:

Metódy likvidácie odpadu

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal

používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

Dátum vydania/Dátum revízie

:

10/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Obal

Odpadový kód

Označenie odpadu

Metódy likvidácie odpadu

:

Osobitné bezpečnostné

opatrenia

:

20 01 15*

zásady

Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Odpad z

obalov by sa mal recyklovať.

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. Pri manipulácii

s vyprázdnenými nádobami, ktoré neboli vyčistené alebo vypláchnuté, treba

postupovať opatrne. Prázdne kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky

produktu. Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných

tokov, odtokov a kanalizácie.

ŽIERAVÁ KVAPALNÁ

LÁTKA, ZÁSADITÁ,

ANORGANICKÁ, I. N.

(hydroxid draselný,

chlórnan sodný)

CORROSIVE LIQUID,

BASIC, INORGANIC,

N.O.S. (Potassium

hydroxide, Sodium

hypochlorite)

Corrosive liquid, basic,

inorganic, n.o.s.

(Potassium hydroxide,

Sodium hypochlorite)

UN3266

ŽIERAVÁ KVAPALNÁ

LÁTKA, ZÁSADITÁ,

ANORGANICKÁ, I. N.

(hydroxid draselný,

chlórnan sodný)

UN3266

UN3266

UN3266

ODDIEL 14: Informácie o doprave

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Číslo OSN

14.2 Správne

expedičné

označenie OSN

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre

dopravu

14.4 Obalová

skupina

ADN/ADNR

14.5 Negatívne

účinky na životné

prostredie

14.6 Osobitné

bezpečnostné

opatrenia pre

užívateľa

14.7 Doprava hromadného

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78 a

Kódexu IBC

Nie.

Nie.

:

neaplikované

Žiaden.

Žiaden.

None.

None.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného

prostredia

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Príloha XIV – zoznam látok podliehajúcich autorizácii

Látky vzbudzujúce veľké obavy

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

Dátum vydania/Dátum revízie

:

11/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 15: Regulačné informácie

Iné EÚ Pravidlá

neaplikované

Príloha XVII –

obmedzenia výroby,

uvádzania na trh

a používania určitých

nebezpečných látok,

zmesí a výrobkov

:

15.2 Hodnotenie chemickej

bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné Hodnotenie chemickej

bezpečnosti.

:

<5% fosfáty, bieliaci prostriedok na báze chlóru

Obsahuje dezinfekčný prostriedok.

Údaje o zložení podľa Nariadenia o detergentoch č. 648/2004/ES:

Indikuje informáciu, ktorá sa od minulej verzie zmenila.

ODDIEL 16: Iné informácie

Úplný text skrátených H-viet

:

Skratky a akronymy

:

ADN = Európske opatrenia o medzinárodnej vnútrozemskej vodnej preprave

nebezpečných vecí

ADR = Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

ATE = Odhad akútnej toxicity

BCF = Biokoncentračný faktor

CLP = klasifikácia, označenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DNEL = Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

DPD = Smernica pre nebezpečné prípravky [1999/45/EC]

EK = Európska komisia

EUH vyhlásenie = CLP-špecifické vyhlásenie o nebezpečenstve

IATA = Medzinárodná asociácia leteckej prepravy

IBC = Stredne veľká nádoba na voľne ložené látky

IMDG = Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach

LogPow = logaritmus koeficientu pomeru oktanol / voda

MARPOL 73/78 = Medzinárodný dohovor na prevenciu znečistenia z lodí, 1973,

modifikovaný protokolom z roku 1978. ("Marpol" = námorné znečistenie)

OEL = Expozičné limity v pracovnom prostredí

PBT = Perzistentný, bioakumulovateľný a toxický

PNEC = Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

REACH = Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemikálií nariadenie (ES)

1907/2006

RID = Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

REACH # = Registračné číslo REACH

vPvB = Veľmi perzistentný a veľmi akumulovateľný

Postup použitý na odvodenie klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikácia

Odôvodnenie

Skin Corr. 1, H314

Na základe údajov zo skúšok

Úplný text klasifikácií [CLP/

GHS]

:

H302

Škodlivý po požití.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Acute Tox. 4, H302

AKÚTNA TOXICITA: ORÁLNA - Kategória 4

Aquatic Acute 1, H400

NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE -

AKÚTNA TOXICITA - Kategória 1

Skin Corr. 1, H314

ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 1

Skin Corr. 1A, H314

ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 1A

Skin Corr. 1B, H314

ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 1B

Dátum vydania/Dátum revízie

:

12/13

16 December 2013

Puremel

ODDIEL 16: Iné informácie

16 December 2013

Dátum tlače

Dátum vydania/ Dátum

revízie

Verzia

Vyššie uvedené informácié sú podľa našich najlepších vedomostí správne, s ohľadom na receptúru použitú

pri výrobe produktu v krajine jeho pôvodu. Uvedené informácie sa týkajú súčasného stavu našich poznatkov a

vzťahujú sa na produkt v konečnom, dodávanom stave. Informácie majú popísať produkt z hľadiska

požiadaviek na bezpečnosť a nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti produktu pre

konkrétnu aplikáciu. Nemôžeme poskytnúť žiadne záruky týkajúce sa úplnosti a stálosti správnosti informácií ,

v dôsledku zmien štandardov, regulačných predpisov ako aj z dôvodu nesprávneho použitia a zaobchádzania

s produktom.

Oznámenie pre čitateľa

Dátum predchádzajúceho

vydania

:

:

:

:

Úplný text skrátených R-viet

:

R22- Škodlivý po požití.

R34- Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

R35- Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

R31- Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

R50 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

C - Žieravý

Xn - Škodlivý

N - Nebezpečný pre životné prostredie

:

Úplný text klasifikácií

[smernica o nebezpečných

látkach/prípravkoch]

16 December 2013

Žiadna predchádzajúca validácia

Dátum vydania/Dátum revízie

:

13/13

16 December 2013