P3-STERIL GA

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-STERIL GA
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-STERIL GA
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 107105E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

P3-steril GA

BEZBEDNOSNI LIST

Naziv proizvoda

P3-steril GA

Prilagođeno Odredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikator proizvoda

1.3 Podaci lica zaduženog za izradu bezbednosnog lista

1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje nisu preporučene

Preporučene upotrebe

GLAVA 1: Identifikacija supstance/preparata i kompanije/preduzimača

Kod proizvoda

:

Preporučuje se da se ne upotrebljava protiv

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalno savetodavno telo/Centar protiv Trovanja

Procesno čišćenje; Poluzatvoreni proces čišćenja

Proizvod za dezinfekciju. Poluautomatski proces

Nije poznato.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

SRB-11000 Beograd

Srbija

Tel. : +381 (0)11 2076800

Fax : +381 (0)11 2076802

office.belgrade@ecolab.com

:

Proizvođač/ Distributer/

Uvoznik

107105E

Namena proizvoda

:

Sredstvo za dezinfekciju

Samo za profesionalnu upotrebu

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik

:

Broj telefona

Srbija: Centar za kontrolu trovanja: Beograd 011 36 08 440 i 011 36 08 234 (24

časovni kontakt)

Bosna: 112

Crna Gora: 112

:

Broj telefona

011 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Verzija

: 1

Klasifikacija

Xn; R20/22

C; R34

R42/43

:

:

Opasnosti po ljudsko

zdravlje

Štetan ako se udiše i ako se proguta. Izaziva opekotine. Može izazvati

preosetljivost ako se udiše i u dodiru sa kožom.

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Definicija proizvoda

:

Mešavina

Klasifikacija na osnovu direktive 1999/45/EC [DPD]

Proizvod je klasifikovan kao opasan na osnovu Direktive 1999/45/EC i njenih amandmana.

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

1/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

:

Ostali rizici koji ne

rezultiraju klasifikacijom

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

Za pun tekst o gore navedenim R rečenicama ili H izjavama videti Poglavlje 16.

2.2 Elementi etikete

Piktogrami opasnosti

:

Signalna reč

:

Saopštenja o opasnostima

:

Prevencija

:

Saopštenja o merama predostrožnosti

Odgovor

:

Opasnost.

P280 - Nositi zаštitne rukаvice i zаštitne naočare/ zaštitu za lice.

P285 - U slučаju neаdekvаtne ventilаcije nositi opremu zа zaštitu respiratornih

organa.

P303 + P361 + P353 - AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu

kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširаti se.

P304 + P341 - AKO SE UDIŠE: Ukoliko je disаnje otežаno, izneti osobu nа svež

vаzduh i obezbediti da se odmara u položаju koji ne ometа disаnje.

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pаžljivo ispirati vodom nekoliko minutа.

Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa

ispiranjem.

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KOTROLU TROVANJA ili se obratiti lekаru.

2.3 Druge opasnosti

Sadrži (hemijski naziv

supstance koja izaziva

senzibilizaciju).

:

Nije primenljivo.

Glutaraldehyde

H302

Štetno ako se proguta

H332

Štetno ako se udiše

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H334

Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili

problema sa disanjem

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

Glutaraldehyde

REACH #:

01-2119455549-26

EC: 203-856-5

CAS: 111-30-8

Indeks: 605-022-00-X

10 -

<25

T; R23/25

C; R34

R42/43

N; R50

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Podaci za

identifikaciju

supstance

67/548/EEC

Ime proizvoda/

sastojka

%

Tip

Propis (EC) Br.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Smeša

3.2

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

2/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

Granične vrednosti izlaganja, ako postoje, navedene su u poglavlju 8.

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama,

klasifikovani kao

opasni po zdravlje ili okruženje i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovoj glavi.

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

[2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju

[3] Supstanca ispunjava kriterijum za PBT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[4] Supstanca ispunjava kriterijum za vPvT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[5] Supstanca koja izaziva jednaku/značajnu zabrinutost

etanol

REACH #:

01-2119457610-43

EC: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Indeks: 603-002-00-5

5 - <10

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Za pun tekst R-

rečenica videti

poglavlje 16

Za pun tekst o gore

navedenim H izjavama

videti Poglavlje 16.

Isperite usta vodom. Uklonite zubne proteze, ukoliko ih ima. Ukoliko je materijal

progutan a izložena osoba je svesna, dajte joj da pije male količine vode. Prestanite

ukoliko izložena osoba oseća mučninu jer povraćanje može delovati štetno. Ne

izazivajte povraćanje ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Ukoliko dođe do

povraćanja, glavu treba držati nisko da ispovraćani sadržaj ne bi dospeo u pluća.

Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane. Nikada ništa ne davati

putem usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za

oporavak i hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju

vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna, kravata, kaiš ili traka

oko pojasa. Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u

položаju koji ne ometa disanje. Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite

Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Dodir sa kožom

Odmah isperite oči sa dosta vode, dižući povremeno gornje i donje očne kapke.

Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Nastavite da ispirate tokom

najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane.

Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Oprati sа puno sаpunа i vode. Skinite kontaminiranu odeću i obuću. Nastavite da

ispirate tokom najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski

tretirane. U slučaju bilo kakvih žalbi ili simptoma, izbegavajte dalje izlaganje. Oprati

kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Temeljno očistite cipele pre ponovne

upotrebe. Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu

trovanja ili lekara.

4.1 Opis mera prve pomoći

Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u položаju koji ne

ometa disanje. Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi

odgovarajuću masku ili samostalni aparat za disanje. Ukoliko ne diše, ukoliko je

disanje nepravilno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili

kiseonik od strane stručnog osoblja. Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za

oporavak i hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju

vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna, kravata, kaiš ili traka

oko pojasa. U slučaju bilo kakvih žalbi ili simptoma, izbegavajte dalje izlaganje.

Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Gutanje

Udisanje

Dodir sa očima

:

:

:

:

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

3/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Napomena za lekara

Tretirajte simptome kada se jave. Ukoliko su progutane ili udahnute velike količine

materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slučajeve trovanja.

:

Specifični tretmani

Zaštita osoba koje pružaju

prvu pomoć

:

4.2 Najznačajniji simptomi i efekti, i akutni i produženi

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Štetno ako se udiše Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma

nadražujuća ili korozivna za respiratorni sistem. Ako se udiše može da dovede do

pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

Štetno ako se proguta Može izazvati opekotine u ustima, grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva teške opekotine. Može da izazove alergijske reakcije na koži

Dovodi do teškog oštećenja oka

:

Dodir sa očima

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija respiratornih organa

kašljanje

pištanje i poteškoće pri disanju

astma

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

4.3 Indikacija da je potrebna bilo kakva neposredna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema specifičnog tretmana.

:

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajuću

masku ili samostalni aparat za disanje. Kontaminiranu odeću oprati temeljno vodom

pre skidanja ili skinuti uz upotrebu zaštitnih rukavica.

Opasni zapaljivi proizvodi

Opasnost od supstance ili

smeše

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

ugljendioksid

ugljenmonoksid

Ako je posuda izložena plamenu ili zagrevanju, doći će do porasta pritiska i posuda

se može rasprsnuti.

Koristite suvu hemikaliju,

CO₂,

vodeni mlaz (maglu) ili penu.

5.1 Sredstvo za gašenje požara

:

:

Nemojte koristiti vodeni mlaz.

Odgovarajući materijal za

gašenje požara

:

Neodgovarajući materijal

za gašenje požara

:

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

5.2 Posebne opasnosti koje nastaju od supstance ili smeše

5.3 Savet za vatrogasce

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

4/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

U slučaju požara odmah izolujte mesto nesreće udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i respiratorne maske

(SCBA) koje mogu funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokrivaju celo lice.

Specijalna zaštitna

oprema za vatrogasce

:

Specifične mere

predostrožnosti za

vatrogasce

:

6.2 Predostrožnosti za

zaštitu sredine

Zaustaviti curenje, ako se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz

prostora u kome je došlo do prolivanja. Prosutoj supstanci prići iz smera vetra.

Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore.

Isperite prosutu tečnost u postrojenje za obradu otpadnih tečnosti ili nastavite po

sledećim uputstvima. Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim

upijajućim materijalom poput peska, zemlje, vermiculita ili diatomejske zemlje i

stavite u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima. Kontaminirani

materijal za apsorpciju može predstavljati podjednaku opasnost kao i prosuti

materijal.

Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom,

vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće

vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova,

zemljišta ili vazduha).

Veliko prolivanje

:

Zaustaviti curenje, ako se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz

prostora u kome je došlo do prolivanja. Ukoliko je rastvorno u vodi, razblažiti vodom

i obrisati. Alternativno, ili ako nije rastvorno u vodi, apsorbovati inertnim suvim

materijalom i smestiti u odgovarajuću posudu za odlaganje otpada.

Malo prolivanje

:

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i procedure u hitnim slučajevima

Za osoblje koje ne reaguje

u hitnim slučajevima

:

Za osoblje koje reaguje u

hitnim slučajevima

:

6.4 Preporuke za druga

poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Udaljiti neovlašćene i nezaštićene osobe. Izbegavati diranje ili hodanje po prosutom

materijalu. Ne udisati pare ili maglu. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. U

uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za disanje. Stavite

ogovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscurelim materijalom,

uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u

Odeljku 8. Takođe videti informacije u "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim

situacijama''.

:

:

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Mere predostrožnosti bezbednog rukovanja

Mere zaštite

:

Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8). Osobe sa istorijom

problema sa povećanom osetljivošću kože, astmom, alergijama, hroničnim ili

ponavljajućim respiratornim oboljenjima ne treba da budu zaposlene u bilo kom

procesu u kome se ovaj proizvod koristi. Sprečite da dospe u oči, na kožu ili odeću.

Ne udisati pare ili maglu. Nemojte gutati. Koristite samo uz odgovarajuću

ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za

disanje. Držite u originalnom kontejneru ili alternativnom, odobrenom, napravljenom

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

5/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Skladištite između sledećih temperatura: 0 do 25°C (32 do 77°F). Skladištite u

skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u originalnoj ambalaži zaštićeno od

direktne sunčeve svetlosti na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu daleko

od nekompatibilnih materijala (videti poglavlje 10) i hrane i pića. Pre upotrebe držite

kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo

zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje. Nemojte skladištiti

u neobeleženim kontejnerima. Koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne

zagađenje okoline.

Savet o opštoj

profesionalnoj higijeni

:

7.2 Uslovi bezbednog

skladištenja, uključujući

bilo koje nekompatibilnosti

7.3 Specifične konačne upotrebe

od kompatibilnog materijala, i držite čvrsto zatvorenim kada nije u upotrebi.

Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i pušenja. Za dodatne informacije o

higijenskim merama, takođe videti Odeljak 8.

:

Preporuke

:

Rešenja specifična za

industrijski sektor

:

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Zaštita za ruke

(EN 374)

Jako preporučeno : Rukavice - butil guma , nitril guma ( Vreme zaštite: 1- 4 sata ) .

Jako preporučeno : Naočare, štitnik za lice ili zaštita za celo lice.

Zaštita očiju/lica

(EN 166)

:

:

Zaštita za kožu

Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se

izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka

pre rukovanja proizvodom.

Odgovarajuće mere

predostrožnosti

:

Koristite samo uz odgovarajuću ventilaciju. Koristite zatvorene prostore uz lokalnu

izduvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti radi održanja nivoa u vazduhu

ispod bilo kojih preporučenih granica ili obaveznih limita.

Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela,

pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno

kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Nije dozvoljeno nositi

kontаminirаno rаdno odelo vаn rаdnog mestа. Oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi budu

u blizini radne zone.

8.2 Kontrole izloženosti

Higijenske mere

:

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

Koncentracije predviđenog efekta

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

Nivoi izvedenog efekta

Mere lične zaštite

Zaštita tela

(EN 14605)

:

Ime proizvoda/sastojka

Granične vrednosti izlaganja

Granične vrednosti izlaganja za profesionalne korisnike

Nije poznata vrednost granice izloženosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

6/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

Ukoliko procena opasnosti to nalaže, pravilno koristiti pogodan pribor za disanje

koji prečišćava vazduh ili ima dovod vazduha i koji je u skladu sa odobrenim

standardom. Izbor pribora za disanje mora biti zasnovan na poznatim ili

predviđenim nivoima izloženosti, opasnostima od proizvoda i granicama unutar

kojih izabrani pribor može bezbedno funkcionisati.

Respiratorna zaštita

(EN 143, 14387)

:

:

Kontrole izloženosti

okruženja

:

Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da

li su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim

slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu

biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

Zaštita drugih delova

kože

Termičke opasnosti

:

Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu

zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno

treba da odobri specijalista.

Nije primenljivo.

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

Fizičko stanje

Tačka topljenja/tačka

mržnjenja

Inicijalna tačka ključanja i

opseg ključanja

Pritisak pare

Relativna gustina

Gustina pare

Rastvorljivost(i)

Tečnost.

1.04

Lako se rastvara u sledećim materijalima: hladnoj vodi.

Sredstvo za dezinfekciju

Miris

pH

Bezbojna.

Boja

Brzina isparavanja

Temperatura spontanog

paljenja

Tačka paljenja

55 °C (Zatvoreni sud)

Proizvod ne potpomaže gorenje.

Niže: 3.1%

3.5 [Konc. (%w/w): 100%]

Prag mirisa

Koeficijent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Gornje/donje granice

zapaljivosti ili eksplozivnosti

Eksplozivna svojstva

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nijedno.

Oksidaciona svojstva

:

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled

Vreme sagorevanja

Stepen sagorevanja

:

:

Temperatura raspadanja

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Nije primenljivo.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Viskoznost

:

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

7/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

9.2 Ostali podaci

Nema dodatnih informacija.

10.6 Opasni proizvodi

razlaganja

10.4 Uslovi koje treba

izbegavati

Nema specifičnih podataka.

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja

opasnih proizvoda razlaganja.

Ovaj proizvod je stabilan.

10.2 Hemijska stabilnost

:

:

:

10.3 Mogućnost od opasnih

reakcija

:

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.

GLAVA 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se

odnose na reaktivnost.

10.5 Nekompatibilni

materijali

:

Nema specifičnih podataka.

Akutna toksičnost

Glutaraldehyde

LC50 Udisanje Prašine i magle

Pacov

>0.5 mg/l

4 sati

LD50 Kožni

Pacov

1503 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

150 mg/kg

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Vrste

Doza

Izlaganje

Karcinogenost

Mutagenost

Teratogenost

Reproduktivna toksičnost

Iritacija/Korozija

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Sredstvo koje povećava osetljivost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim efektima

Procene akutne toksičnosti

Oralno

744.4 mg/kg

Kožni

300000 mg/kg

Udisanje (isparenja)

3000 mg/l

Udisanje (prašina i izmaglica)

2.5 mg/l

Put

ATE vrednost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

8/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Moguća hronična dejstva na zdravlje

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Štetno ako se udiše Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma

nadražujuća ili korozivna za respiratorni sistem. Ako se udiše može da dovede do

pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

Štetno ako se proguta Može izazvati opekotine u ustima, grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva teške opekotine. Može da izazove alergijske reakcije na koži

Dovodi do teškog oštećenja oka

:

Dodir sa očima

Kada dođe do povećanja osetljivosti, može doći do pojave jakih alergijskih reakcija

nakon narednih izlaganja veoma niskim količinama.

Opšte

:

Simptomi koji se odnose na fizičke, hemijske i toksikološke karakteristike

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

pištanje i poteškoće pri disanju

astma

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (pojedinačno izlaganje)

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (ponovljeno izlaganje)

Ime proizvoda/sastojka

Kategorija

Opasnost od udisanja

Put izlaganja

Ciljani organi

Odloženi i neposredni efekti i hronični efekti kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

Dugotrajno izlaganje

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Glutaraldehyde

Kategorija 3

Nije primenljivo.

Iritacija

respiratornih

organa

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Informacija o verovatnim

putevima izlaganja

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

9/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Karcinogenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Mutagenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Teratogenost

:

Efekti na razvoj

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Efekti na plodnost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ostali podaci

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 12: Ekološke informacije

LogP

ow

BCF

Potencijal

12.3 Potencijal biološke akumulacije

12.6 Ostali nepoželjni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ime proizvoda/sastojka

Glutaraldehyde

-0.22

nisko

12.1 Toksičnost

Glutaraldehyde

Akutni EC50 0.35 mg/l

Dafnija

48 sati

Ime proizvoda/sastojka

Vrste

Rezultat

Izlaganje

12.2 Postojanost i razgradivost

Zaključak/Pregled

:

Ekološka procena proizvoda se bazira na podacima o sirovinama i/ili sličnim

supstancama. Lako i potpuno razgradiv proizvod. Ukupan sadržaj organskih

supstanci u ovom proizvodu dostiže vrednost > 60% BPK/HPK ili oslobađanja CO2 ,

ili do 70% DOC redukcije u testu za laku razgradivost. Dostignute su granične

vrednosti za ''laku razgradivost'' (npr. po OECD metodi 301).

PBT

:

Nije primenljivo.

vPvB

:

Nije primenljivo.

12.4 Prenos putem zemljišta

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

:

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Koeficijent zemljišno/

vodene raspodele (K

OC

)

:

Nije odredjeno za smešu.

Pokretljivost

:

Nije odredjeno za smešu.

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

10/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Katalog Evropskog otpada (EWC)

Opasni otpad

:

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Supstance i

posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Veće količine ostataka otpadnog

proizvoda ne treba da se odstranjuju putem kanalizacije već da se obrade u

odgovarajućoj fabrici za obradu otpadnih voda. Odložite višak proizvoda i proizvod

koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora

uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju

otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Izbegavajte širenje prosutog materijala,

njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili

kanalizacijom.

:

Metode odlaganja

Pakovanje

Kod otpada

Označavanje otpada

Metode odlaganja

:

Posebne mere

predostrožnosti

:

20 01 29*

detergents containing dangerous substances

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira.

Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Treba paziti pri

rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji jos nisu očišćeni ili isprani. Prazni

kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Izbegavajte širenje prosutog

materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim

kanalima ili kanalizacijom.

FLAMMABLE LIQUID,

CORROSIVE, N.O.S.

(etanol, )

3 (8)

FLAMMABLE LIQUID,

CORROSIVE, N.O.S.

(Ethanol,

Glutaraldehyde)

3 (8)

Flammable liquid,

corrosive, n.o.s.

(Ethanol,

Glutaraldehyde)

UN2924

3 (8)

3 (8)

FLAMMABLE LIQUID,

CORROSIVE, N.O.S.

(etanol, )

UN2924

UN2924

UN2924

GLAVA 14: Transportne informacije

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN broj

14.2

Odgovarajuće UN

ime isporuke

14.3 Klase

opasnosti pri

transportu

14.4 Ambalažna

grupa

ADN/ADNR

14.5 Opasnosti po

okolinu

14.6 Posebne

mere

predostrožnosti

za korisnika

Nijedno.

Nijedno.

None.

None.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

11/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 14: Transportne informacije

14.7 Transport na veliko u

skladu sa Aneksom II

MARPOL-a 73/78 i IBC

Kodom

:

Nije primenljivo.

Nacionalni propisi

Drugi propisi EU

Nije primenljivo.

Aneks XVII - Ograničenja

proizvodnje, plasiranja

na tržište i upotrebe

određenih opasnih

supstanci, smeša i

predmeta

:

***Serbia***

GLAVA 15: Regulativne informacije

15.1 Regulative/zakoni o bezbednosti, zdravlju i okruženju, specifični za supstancu ili smešu

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji

15.2 Procena hemijske

bezbednosti

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj

bezbednosti.

Materije sa visokom opasnošću

:

Nijedan od sastojaka nije na listi.

Bezbednosni list je formiran u skladu sa važećim zakonima RS:

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br.

59/10 i 25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa

Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

GLAVA 16: Ostale informacije

Skraćenice i akronimi

:

ADN = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta unutrašnjim

plovnim putem

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom

saobraćaju

ATE = Procena akutne toksičnosti

BCF = Faktor biokoncentracije

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No.

1272/2008]

DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja

DPD = Direktiva o opasnim preparatima [1999/45/EC]

EK = Evropska Komisija

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti

IATA = Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz

IBC = Kontejner srednjeg opsega

IMDG = Međunarodni prekomorski transport opasne robe

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

12/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 16: Ostale informacije

21 Januar 2014

Datum štampanja

:

R23/25 Toksično ako se udiše i ako se proguta.

R20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta.

R34 Izaziva opekotine.

R42/43 Može izazvati senzibilizaciju pri udisanju i u kontaktu sa kožom.

R50 Veoma toksično po vodene organizme.

Pun tekst skraćenih R

rečenica

:

Toksično - Otrovan

Korozivno - Korozivno

Štetno - Štetno

Opasno po životnu sredinu - Opasno za životnu sredinu

:

Pun tekst klasifikacija [DSD/

DPD]

Pun tekst skraćenih H izjava

:

LogPow = logaritamski koeficijent raspodele oktanol/voda

MARPOL 73/78 = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja sa brodova,

1973 modifikovana Protokolom iz 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL = Profesionalni limit izloženosti

PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksično

PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja

REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija

[Regulation (EC) No. 1907/2006]

RID = Uredba o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

REACH # = REACH registracioni broj

vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne

Procedure korišćene za izvođenje klasifikacije na osnovu Propisa (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija

Dokazivanje

Acute Tox. 4, H302

Metod preračunavanja

Acute Tox. 4, H332

Metod preračunavanja

Skin Corr. 1B, H314

Metod preračunavanja

Resp. Sens. 1, H334

Metod preračunavanja

Skin Sens. 1, H317

Metod preračunavanja

Pun tekst klasifikacija [CLP/

GHS]

:

H290

Može biti korozivno za metale

H301

Toksično ako se proguta

H302

Štetno ako se proguta

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži

H331

Toksično ako se udiše

H332

Štetno ako se udiše

H334

Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih

reakcija, astme ili problema sa disanjem

H335

Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi

Acute Tox. 3, H301

AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 3

Acute Tox. 3, H331

AKUTNA TOKSIČNOST: UDISANJE - Kategorija 3

Acute Tox. 4, H302

AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4

Acute Tox. 4, H332

AKUTNA TOKSIČNOST: UDISANJE - Kategorija 4

Aquatic Acute 1, H400

OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(AKUTNO) - Kategorija 1

Met. Corr. 1, H290

KOROZIVNO PO METALE - Kategorija 1

Resp. Sens. 1, H334

SENZIBILIZACIJA RESPIRATORNIH ORGANA -

Kategorija 1

Skin Corr. 1B, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1B

Skin Sens. 1, H317

SENZIBILIZACIJA KOŽE - Kategorija 1

STOT SE 3, H335

SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN

(JEDNOKRATNA IZLOŽENOST) [Iritacija respiratornih

organa] - Kategorija 3

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

13/14

21 Januar 2014

P3-steril GA

GLAVA 16: Ostale informacije

Datum izdavanja/ Datum

revizije

Verzija

Navedene informacije su tačne u skladu sa sastavom proizvoda koji je naveo proizvođač. Kako su podaci,

standardi i regulative podložni promeni, a uslovi i način upotrebe proizvoda nisu u našoj nadležnosti, NE

POSTOJI GARANCIJA ZA KOMPLETNOST ILI TAČNOST OVIH INFORMACIJA.

Obaveštenje za korisnika

Datum prethodnog izdanja

:

:

:

21 Januar 2014

Nema prethodne potvrde

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

14/14

21 Januar 2014