NEOMAX STAR PLUS

България - български - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
115804E

Документи на други езици

Прочетете целия документ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

Neomax star plus

115804E

1 / 17

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

Neomax star plus

Код на продукта

115804E

Употреба на

веществото/сместа

препарат за поддръжка

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Почистващо средство за под. Полу-автоматичен процес

Почистващо средство за под. Ръчен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

+35924373541

+32-(0)3-575-5555

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

25.06.2019

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Дразнене на кожата, Категория 2

H315

Дразнене на очите, Категория 2

H319

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Neomax star plus

115804E

2 / 17

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност

Сигнална дума

Внимание

Предупреждения за

опасност

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване:

P280

Използвайте предпазни ръкавици/

предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Допълнително означение:

Обозначение на специални

смеси

Съдържа: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,8,8-тетраметил-2-

нафтил)етан-1-он, хексилсалицилат, Може да предизвика

алергична реакция.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

Класификация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Концентрация:

Етоксилиран алкохол

111905-53-4

POLYMER

Дразнене на кожата Категория 2;

H315

Дразнене на очите Категория 2; H319

>= 30 - < 50

2-(2-

бутоксиетокси)етанол

112-34-5

203-961-6

01-2119475104-44

Дразнене на очите Категория 2; H319

>= 10 - < 20

fatty acids, c8-18 and c18-

unsatd., potassium salts

67701-09-1

266-933-2

EXEMPTED

Дразнене на кожата Категория 2;

H315

Дразнене на очите Категория 2; H319

>= 1 - < 2.5

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-

октахидро-2,3,8,8-

тетраметил-2-

нафтил)етан-1-он

54464-57-2

01-2119489989-04

Дразнене на кожата Категория 2;

H315

Кожна сенсибилизация Категория 1;

H317

Дългосрочна (хронична) опасност за

водната среда Категория 1; H410

>= 0.1 - < 0.25

Алкохоли

60-12-8

200-456-2

01-2119963921-31

Остра токсичност Категория 4; H312

Дразнене на очите Категория 2; H319

Репродуктивна токсичност Категория

2; H361d

>= 0.1 - < 0.25

За пълния текст на Н-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Neomax star plus

115804E

3 / 17

4.1 Описание на мерките за първа помощ

...

Прочетете целия документ

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Споделете тази информация