NALCO 77424

Страна: България

Език: български

Източник: Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Информационен лист за безопасност

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1907/2006
Продукт
NALCO® 77424
Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen,
Switzerland
За допълнителни копия на
информационния лист за безопасност
посетете www.nalco.com и поискайте
достъп
1 / 12
СЕКЦИЯ: 1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И
ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА:
NALCO® 77424
Вид на веществото
Смес
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И УПОТРЕБИ, КОИТО
НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ:
Употреба на
веществото/сместа
:
СРЕДСТВО ПРОТИВ ОБРАЗУВАНЕ НА НАКИПИ /
ОТЛОЖЕНИЯ
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488
NALCO OSTERREICH Ges.m.b.H. (A)
SCHEYDGASSE 34-36
A - 1210 WIEN
TEL: + 43(0)1 27026350
За допълнителни копия на
информационния лист за безопасност
посетете www.nalco.com и поискайте
достъп
За повече информация относно
безопасността на продукта, обърнете
се към EUProductSafety@nalco.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ:
+32-(0)3-575-5555 Трансевропейски
+359 (0)2-946-16-06 България
Дата на съставяне/ревизия::
04.12.2012
Номер на версията:
1.0
СЕКЦИЯ: 2.
ОПИСАНИЕ НА ОПА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите