NALCO 77424

България - български - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
115778E

Документи на други езици

Прочетете целия документ

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

1 / 12

Секция: 1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И

ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатори на продукта:

NALCO® 77424

Вид на веществото

Смес

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които

не се препоръчват:

Употреба на

веществото/сместа

СРЕДСТВО ПРОТИВ ОБРАЗУВАНЕ НА НАКИПИ /

ОТЛОЖЕНИЯ

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO OSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

SCHEYDGASSE 34-36

A - 1210 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

За повече информация относно безопасността на продукта, обърнете се към EUProductSafety@nalco.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

+32-(0)3-575-5555 Трансевропейски

+359 (0)2-946-16-06 България

Дата на съставяне/ревизия::

04.12.2012

Номер на версията:

Секция: 2.

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа:

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Този продукт не е класифициран според Регламент (ЕО) № 1272/2008

Класификация според Европейка Директива 67/548/EEC или 1999/45/EC

Този продукт не е класифициран като опасен по смисъла на Директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС.

2.2 Елементи на етикета:

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Този продукт не е класифициран, но все пак, ние препоръчваме следните предпазни мерки:

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

2 / 12

Предупредителни заявления

P202

Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за

безопасност.

P262

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна

маска за лице.

P314

При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.

Допълнителна информация:

EUH210

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3 Други опасности:

Не е известен

Секция: 3.

СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смес:

Този продукт не е класифициран според Регламент (ЕО) № 1272/2008

Секция: 4.

МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на необходимите мерки за първа помощ:

В случай на авария, първо направете оценка на опасността преди да предприемете каквито и да е

действия. Не се излагайте на риск от нараняване. Ако имате съмнения, свържете се с аварийните

служби.

ВДИШВАНЕ

Изведете на чист въздух, третирайте съобразно симптомите. Ако се развият симптоми потърсете лекар

КОНТАКТ С КОЖАТА

Измийте засегната част с вода Ако се развият симптоми потърсете лекар

КОНТАКТ С ОЧИТЕ

Измийте засегната част с вода Отидете на лекар

ПОГЛЪЩАНЕ

Отидете на лекар Не предизвиквайте повръщане без лекарско указание. Ако лицето е в съзнание,

измийте устата и дайте вода за пиене. При рефлекторно повръщане, изплакнете устата и дайте няколко

пъти вода.

ЗАЩИТА ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Носете подходящи лични предпазни средства.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

От прегледа на наличните данни не могат да бъдат установени симптоми от експозиция, различни от

вече упоменатите.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

3 / 12

4.3 Указания за незабавна медицинска помощ и специално лечение:

В зависимост от индивидуалните реакции на пострадалия се съблюдават указанията на лекаря за

контрол на симптомите и клиничното състояние.

Секция: 5.

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства:

ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА:

Не се очаква този продукт да гори, освен след пълно изкипяване на водата. Остатъчните органични

вещества могат да бъдат запалими. Използвайте пожарогасители подходящи за заобикалящия огън

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:

Може да отдели оксиди на въглерода (COx) при огън Не е запалимо или горивно

В случай на разлив, не допускайте материала и водата, използвана за пожарогасене, да проникне в

канализацията и водоемите.

5.3 Съвети за пожарникарите:

В случай на огън , носете пълен дихателен апарат с позитивно налягане и самозахранване и защитен

костюм

Секция: 6.

МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЯМА УЧСТИЕ ПРИ АВАРИЯ

За малки разливи, т.е. разливи по-малки от 10 литра почистването се извършва само от квалифициран

персонал. Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в раздел 8 (Контрол на експозиция и

лични предпазни средства). Добре е да се ограничи достъпа до зоната до приключване на операциите по

почистване. Големите разливи може да се почистват само от аварийните служби.

За разливи по-големи от 10 литра уведомете незабавно аварийните служби. Използвайте личните

предпазни средства, препоръчани в раздел 8 (Контрол на експозиция и лични предпазни средства).

Добре е да се ограничи достъпа до зоната до приключване на операциите по почистване.

Спрете или ограничете течовете, ако това може да бъде извършено по безопасен начин. Ако е възможно,

проветрете участъка на разлива.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО УЧСТВА ПРИ АВАРИЯ

Ограничете достъпа до участъка според необходимостта до приключване на операциите по

почистването. Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8 (Контрол на

експозицията/Лична защита) Спрете или ограничете течовете, ако това може да бъде извършено по

безопасен начин. Ако е възможно, проветрете участъка на разлива.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

4 / 12

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

В случай на разлив, не допускайте вливане на веществото в канализацията или водни течения. Не

допускайте замърсяване на подземни води с това вещество. Не допускайте изпускане на продукта в

канали. При замърсяване на канали, течащи води, почвата или канализацията уведомете местните

власти. Не замърсявайте повърхностните води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

МАЛКИ РАЗЛИВИ: Попийте разлива с абсорбиращ материал. Поставете отпадъците в подходящ,

затворен, етикетиран съгласно изискванията контейнер. Измийте засегнатия участък. ГОЛЕМИ

РАЗЛИВИ: Ограничете разпространението на течността с абсорбиращ материал, чрез изкопаване на

канавки или чрез ограждане със защитни насипи. Съберете във варели за отпадъци или натоварете в

автомобил-цистерни за надлежно обезвреждане. Почистете замърсените повърхности с вода или водни

разтвори на почистващи препарати. Свържете с одобрен извозвач на отпадъци за извозване на

замърсените материали Третирайте отпадъците от продукта в съответствие с правилата, посочени в

раздел 13 (Третиране на отпадъците).

6.4 Позоваване на други раздели:

Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8 (Контрол на експозицията/Лична

защита) Третирайте отпадъците от продукта в съответствие с правилата, посочени в раздел 13

(Третиране на отпадъците).

Секция: 7.

РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа:

РАБОТА (С ПРОДУКТА)

Не допускайте попадане на продукт в очите, върху кожата и дрехите. Не приемайте вътрешно.

Използвайте в условия на подходящо проветрение. Не вдишвайте пари/газове/прах. Съхранявайте

опаковките затворени, когато същите не се употребяват. Поддържайте наличност от удобно разположени

средства за аварийно действие (при пожари, разливи, течове и т.н.). Всички опаковки трябва да имат

етикети. Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8 (Контрол на

експозицията/Лична защита)

Информация за мерките за зашита на околната среда ще намерите в раздел 6.2

ПРЕПОРЪКИ ОТ ХИГИЕННО ЕСТЕСТВО

Пазете добра лична и работна хигиена за да избегнете излагането Имайте чешма за миене на очи

Имайте душ наблизо Винаги се мийте старателно след работа с химикали.При работа с този продукт

никога не яжте не пийте и не пушете

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Предпазвайте продукта от замръзване. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Съхранявайте контейнерите плътно затворени.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

5 / 12

ПОДХОДЯЩ СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

HDPE (полиетилен висока плътност), Неръждаема стомана 304, Съвместимостта с пластмасови

материали може да варира; поради това препоръчваме преди употреба провеждане на тест за

съвместимост.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и):

Специфична употреба(и) :

СРЕДСТВО ПРОТИВ ОБРАЗУВАНЕ НА НАКИПИ / ОТЛОЖЕНИЯ

Секция: 8.

КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Параметри на контрол:

ГРАНИЦИ НА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРИ РАБОТА

Продукта не съдържа вещества , които имат установен лимит на излагането

8.2 Контрол на експозицията:

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Изисква се всеобща вентилация За контрол на емисиите в близост до източника се препоръчва

прилагане на локална смукателна вентилация. Лабораторните проби трябва да се обработват в

лабораторна камина. Осигурявайте механична вентилация в затворени пространства.

ЛИЧНА ОБЕЗОПАСИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Употребата и изборът на лични предпазни средства се определят от опасността на продукта, работната

среда и начина на работа с продукта. В общи линии, в качеството на минимум от предпазни мерки

препоръчваме употреба на предпазни очила със странични щитове и работно облекло, осигуряващо

защита за ръцете, краката и тялото. Освен това, всяко лице, посещаващо мястото, където се извършва

работа с продукта, трябва да носи поне предпазни очила със странични щитове.

ЗАЩИТА ЗА ОЧИ/ЛИЦЕ

Когато работите с продукта се препоръчва носенето на очила и странични шитове Приложимия

европейски стандарт може да се намери в EN 166

ЗАЩИТА НА КОЖАТА

Когато работите с продукта се препоръчва носенето на химични ръкавици Изборът на ръкавици зависи от

условията на работа и естеството на използваните химикали; нашият досегашен опит в условия на

ограничен контакт с химикали определя като целесъобразна употребата на ръкавици, изработени от PVC

Ръкавиците трябва да се сменят незабавно при появяването на признаци на повреда Времето за

проникване не е определено като подготовка , консултирайте се с PPE производителя Приложимия

европейски стандарт може да се намери в EN 374

Когато работите с продукта се препоръчва носенето на цял костюм Приложимия европейски стандарт

може да се намери в EN 345.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

6 / 12

ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

За този продукт или неговите съставки няма дефинирани граници на експозиция. Nalco препоръчва

употреба на лицева полумаска с филтър или дихателен апарат с въздух под налягане. Подходящия

материал за филтър зависи от вида и количеството на обработваните химикали Обмислете употребата

на филтър тип: P Приложимия европейски стандарт може да се намери в ЕN 141, EN 143 и EN 371 В

случай на авария или целенасочено влизане в участък с неизвестна концентрация трябва да се носи

пълна лицева маска с положително налягане (SCBA). Ако е необходима защита на дихателните пътища,

изгответе цялостна програма, включително подбор на средствата, изпитване за годност, обучение,

поддръжка и проверка.

Секция: 9.

Физични и химични свойства

Бележка: Посочените за тези физични свойства стойности са типични за продукта и подлежат на

промяна.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства:

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства:

АГРЕГАТНО СЪСТОЯНИЕ

Течност

ВЪНШЕН ВИД

Жълт

Мирис

Няма налични данни.

Граница на мириса

Няма налични данни.

pH (100 %)

ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАМРЪЗВАНЕ

-5 °C

ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ

100 °C Минимум

ТЕМПЕРАТУРА НА

ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ

Няма

СКОРОСТ НА ИЗПАРЯВАНЕ

Минимум

ЗАПАЛИМОСТ (твърд, газ)

Няма налични данни.

ДОЛНА ГРАНИЦА НА

ЕКСПЛОЗИВНОСТ

Няма налични данни.

ГОРНА ГРАНИЦА НА

ЕКСПЛОЗИВНОСТ

Няма налични данни.

НАЛЯГАНЕ НА ПАРИТЕ

Няма налични данни.

ПЛЪТНОСТ НА ПАРИТЕ

Няма налични данни.

Относителна плътност

1.04

ПЛЪТНОСТ

Няма налични данни.

РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА

Пълен

КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗДЕЛЯНЕ -

ОКТАНОЛ/ВОДА (log Kow)

Няма налични данни.

ТЕМПЕРАТУРА НА

САМОЗАПАЛВАНЕ

Няма налични данни.

ТЕМПЕРАТУРА НА РАЗЛАГАНЕ

Няма налични данни.

ВИСКОЗИТЕТ

Няма налични данни.

ЕКСПЛОЗИВНИ СВОЙСТВА

Неприложим

ОКСИДИРАЩИ СВОЙСТВА

Неприложим

9.2 Друга информация:

Неприложим

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

7 / 12

Секция: 10.

СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1 Реактивност:

Стабилен в нормални условия.

10.2 Химична стабилност:

Стабилен в нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции:

Не настъпва опасна полимеризация.

10.4 Условия, които трябва да се избягват:

Избягвайте екстремни температури.

10.5 Несъвместими материали:

Не е известен

10.6 Опасни продукти на разпадане:

В условия на пожар:

Въглеродни оксиди

Секция: 11.

ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти:

Продукт:

Остра орална токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Остра инхалационна

токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Остра дермална

токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на

кожата

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на

очите/дразнене на очите

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Сенсибилизация на

дихателните пътища или

кожата

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Геннотоксичност

Оценка

Не съдържа съставки регистрирани като мутагенни

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

8 / 12

Канцерогенност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Никое от веществата в този продукт не фигурира като

канцероген в описите на Международната агенция за

изследвания на рака (IARC), Националната

токсикологична програма (NTP) и Американската

конференция на държавните специалисти по промишлена

хигиена (ACGIH).

Токсичност за

репродукцията

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Оценка: Не е токсичен при бременност

STOT - еднократна

експозиция

Забележки: Въз основа на наличните данни не са

изпълнени критериите за класифициране.

STOT - повтаряща се

експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Токсичност при вдишване

Не е класифициран като аспираторно токсичен

Секция: 12.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1 Токсичност:

За този продукт не са провеждани токсикологични изследвания.

Продукт:

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за

водната среда

Не се очаква да бъде вреден за водните организми.

Хронична токсичност за

водната среда

Не се очаква да демонстрира хронична токсичност към

водните организми

12.2 Устойчивост и разградимост:

Продукт:

Способност за

биодеградация

Очаква се органичната част от тази подготовка лесно да

се разруши от микроорганизми

12.3 Биоакумулираща способност:

Продукт:

Биоакумулиране

Подготовката или материала се очакват да се

биоакумулират

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

9 / 12

12.4 Преносимост в почвата:

Продукт:

Етапи на разграждане в

околната среда

Веществото е разтворимо и се очаква да остане главно

във водата

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Продукт:

Оценка

Тази смес не съдържа вещества считани за устойчиви,

биоакумулиращи, нито токсични (PBT)., Тази смес не

съдържа вещества считани за силно устойчиви нито

силно биоакумулиращи (vPvB).

12.6 Други неблагоприятни ефекти:

Продукт:

Допълнителна екологична

информация

Не се очакват неблагоприятни ефекти.

Секция: 13.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Ако този препарат се превърне в отпадък, крайният потребител трябва да определи и предостави

подходящ код съгласно Европейския каталог на отпадъците. Прибягвайте единствено до услугите на

оторизирани фирми. Осигурете съответствие с разпоредбите на ЕО, държавните и местните разпоредби.

13.1 Методи за третиране на отпадъци:

Третирайте отпадъците чрез изгаряне в одобрен инсинератор или складиране в депо за

обработка/депониране на отпадъци в съответствие с всички действащи разпоредби. Не изхвърляйте

отпадъците в местната канализация или заедно с обикновени отпадъци. Продукта не оставя пепел и

може да се изгори директно в подходящо съоръжение Продукта НЕ е подходящ за изхвърляне чрез

обществени канали , природни потоци или реки

Празните варели трябва да се предават на надлежно специализирана или лицензирана фирма за

преработка, възстановяване или обезвреждане.

ЕВРОПЕЙСКИ КОД НА ОТПАДЪЦИТЕ:

16 03 04 - НЕОТГОВАРЯЩИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПАРТИДИ И НЕУПОТРЕБЕНИ

ПРОДУКТИ - Неорганични отпадъци освен упоменатите в 16 03 03. Ако този продукт се използва

впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да определи отново и предостави най-

подходящия измежду посочените в Европейския каталог на отпадъците кодове.

Секция: 14.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Информацията в този раздел е единствено ориентировъчна и не може да се разглежда като документ

към доставка (товарителница) в рамките на конкретна поръчка. Не трябва да се забравя, че правилното

наименование при транспортиране / класът на опасност могат да варират в зависимост от опаковката,

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

10 / 12

свойствата и начина на транспортиране. Типичните правилни наименования при транспортиране на този

продукт са както следва:

СУХОЗЕМЕН ТРАНСПОРТ

14.1 Номер по списъка на ООН:

Неприложим

14.2 UN истинско име при

транспортиране:

ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ

ТРАНСПОРТИРАНЕ

14.3 Клас(ове) опасност при

транспортиране:

Неприложим

14.4 Опаковъчна група:

Неприложим

14.5 Опасности за околната среда:

Няма

14.6 Специални предпазни мерки за

потребителите:

Неприложим

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (ICAO/IATA)

14.1 Номер по списъка на ООН:

Неприложим

14.2 UN истинско име при

транспортиране:

ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ

ТРАНСПОРТИРАНЕ

14.3 Клас(ове) опасност при

транспортиране:

Неприложим

14.4 Опаковъчна група:

Неприложим

14.5 Опасности за околната среда:

Няма

14.6 Специални предпазни мерки за

потребителите:

Неприложим

МОРСКИ ТРАНСПОРТ (IMDG/IMO)

14.1 Номер по списъка на ООН:

Неприложим

14.2 UN истинско име при

транспортиране:

ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ

ТРАНСПОРТИРАНЕ

14.3 Клас(ове) опасност при

транспортиране:

Неприложим

14.4 Опаковъчна група:

Неприложим

14.5 Опасности за околната среда:

Няма

14.6 Специални предпазни мерки за

потребителите:

Неприложим

14.7 Транспортиране в насипно

състояние съгласно приложение ІІ от

MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:

Неприложим

Секция: 15.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА

УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно

безопасността, здравето и околната среда:

МЕЖДУНАРОДНИ НОРМАТИВИ

ПРОГРАМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА на NSF (заменя Списък на

патентовани вещества и нехранителни вещества на USDA):

Регистрационният номер на NSF за този продукт е:: 141260

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

11 / 12

Този продукт е приемлив за обработка на охлаждаща или автоклавна вода (G5) в и около места, където

се извършва обработка на храни. Този продукт е приемлив за обработка на котли, паропроводи и/или

охладителни системи (G7), при които нито обработваната вода, нито образувалата се водна пара, влизат

в контакт с хранителни продукти в и около места, където се извършва обработка на храни.

МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНИ ЗА КОНТРОЛ НА ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА

EUROPE

Лист за безопасност в съгласие с Европейска норма (ЕН) № 1907/2006ю

Налко се ангажира да осигури пълна подкрепа за въвеждане на новата наредба за стандартизация на

всички химикали (REACH). Имаме намерение да регистрираме предварително всички химически

вещества, които произвеждаме или внасяме в Европейския съюз и да работим заедно с нашите

доставчици, за да осигурим плавно (безпроблемно) преминаване към тази наредба за опазване на

околната среда. Ако имате нужда от допълнителна информация във връзка с REACH, моля влезте в

контакт с нас на reach@nalco.com или посетете нашата web-страница.

CANADA

Веществата в този препарат са включени в Списъка на веществата, използвани в битовия сектор (DSL),

освободени от оповестяване, или оповестени, в съответствие с Правилника за уведомяване за нови

вещества.

UNITED STATES

Веществата в този препарат са включени в, или изключени от, списъка TSCA 8(b) Inventory (40 CFR 710).

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВИ ГЕРМАНИЯ

WGK: 1 (Приложение 4)

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВИ ХОЛАНДИЯ

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:

Не е извършена оценка на химическата безопасност.

Секция: 16.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ R-ФРАЗИ, БЕЛЕЖКИ И ФОРМУЛИРОВКА НА ОПАСНОСТИТЕ В РАЗДЕЛ

2.1 И 3

Неприложим

Този информационен лист за безопасност за продукта включва информация за здравето, безопасността

и действащите разпоредби. Информацията в този лист за безопасност се основава на данните, налични

към датата на издаване, и се предоставя на добра воля, като се счита за точна и надеждна за

съответния момент на издаването на листа, все пак, не може да се даде пряка или косвена гаранция и

затова Nalco отхвърля всякаква отговорност, свързана с използването на тази информация. Продуктът

трябва да се използва в съответствие с предоставената от Nalco литература за продукта. При употреба,

различна от посочената тук, нивата на излагане трябва да се преценят, така че да се създадат

подходящи практики за работа и програми за обучение, за да се гарантира наличието на безопасни

условия на труд. Отговорност на купувача/потребителя е да се увери, че продуктът е подходящ за

предназначението му, както и да гарантира, че използването му е в съответствие с всички федерални,

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

12 / 12

държавни, провинциални или местни закони и подзаконови актове. Регулаторните изисквания подлежат

на промяна и може да се различават в различните страни-членки и нации в състава на Европейския

съюз. При работа с продукта лицата трябва да са информирани за препоръчаните предпазни мерки за

безопасност и да имат достъп до тази информация. За допълнителна информация трябва да се

свържете с местните търговски представители.

РЕФЕРЕНТНИ ИЗТОЧНИЦИ

Монографии на IARC относно Оценка на канцерогенния потенциал на химичните вещества по отношение

на човека, Женева: Световна здравна организация, Международна агенция за изследвания на рака

Възможните препратки към ключова литература и източници на данни, които може да са използвани във

връзка с изготвянето на експертна оценка за съставяне на настоящия Информационен лист за

безопасност: Европейски регулации/директиви (включително (EC) No. 1907/2006, (EC) No.1907/2006, (EC)

No. 1272/2008, 67/548/EEC, 1999/45/EC), данни от доставчици, интернет, ESIS, IUCLID, ERIcards, извън-

европейски официални регулаторни данни и други източници на данни.

Дата на издаване :

04.12.2012

Номер на версията :

Приготвен от:

SHE Department

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда.

0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Споделете тази информация