KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT
  Чехия
 • Език:
 • чешки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 912589
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

1 / 15

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Kód výrobku

904108-01

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění podlahových krytin

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

0.39 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgie +32 13 67 06 91 (Belgie)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+32 13 67 06 91 (Belgie)

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

(224) 919-293 / 915-402

Datum vyhotovení/revize

14.03.2014

Verze

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Podráždění očí , Kategorie 2

H319

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

KONCENTRÁT PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

2 / 15

Xn; ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě

toxikologického posouzení.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Prohlášení o nebezpečí

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

benzenesulfonic

acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium

salts

68081-81-2

268-356-1

Xn; R22-R38-

Akutní toxicitaKategorie 4;

H302

Dráždivost pro kůžiKategorie

2; H315

Vážné poškození

očíKategorie 1; H318

>= 30 - < 47

kyselina citrónová

77-92-9

201-069-1

Xi; R36

Podráždění očíKategorie 2;

H319

>= 20 - < 25

alcohols, c9-11,

ethoxylated

68439-46-3

Xn; R22

Xi; R41-R38

Akutní toxicitaKategorie 4;

H302

Dráždivost pro kůžiKategorie

2; H315

Vážné poškození

>= 5 - < 10

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

3 / 15

očíKategorie 1; H318

urea

57-13-6

200-315-5

01-2119463277-33

Xi; R36

Podráždění očíKategorie 2;

H319

>= 5 - < 10

sodium

dodecylbenzene

sulfonate

25155-30-0

246-680-4

Xn-Xi; R22-

R41-R37/38

Akutní toxicitaKategorie 4;

H302

Dráždivost pro kůžiKategorie

2; H315

Vážné poškození

očíKategorie 1; H318

>= 5 - < 10

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Poznámky

Neobsahuje nebezpečné složky

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

KONCENTRÁT PRODUKTU

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Při styku s očima

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

4 / 15

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

KONCENTRÁT PRODUKTU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

spalování

Oxidy uhlíku

oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

oxidy kovů

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštních ochranných

prostředků pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí

být zlikvidovány podle místních předpisů. Při požáru a/nebo

výbuchu nevdechujte plynné zplodiny.

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

KONCENTRÁT PRODUKTU

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Zajistěte přiměřené větrání. Personál udržujte z dosahu a na

návětrné straně. Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a

očima. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní

hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený

dýchací přístroj. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky.

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

KONCENTRÁT PRODUKTU

Opatření na ochranu

životního prostředí

Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Opatření na ochranu

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

5 / 15

životního prostředí

prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

KONCENTRÁT PRODUKTU

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

KONCENTRÁT PRODUKTU

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Nepolkněte. Po manipulaci

důkladně omyjte ruce. Používejte pouze za dostatečného větrání.

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Osobní ochrana viz sekce 8. Po manipulaci si umyjte ruce.

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s

výrobkem si umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

KONCENTRÁT PRODUKTU

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota

0 °C do 50 °C

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte ve vhodných a označených obalech.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

6 / 15

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

KONCENTRÁT PRODUKTU

Specifické (specifická)

použití

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

KONCENTRÁT PRODUKTU

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

Č. CAS

Složky

Typ hodnoty

(Forma

expozice)

Kontrolní

parametry

Aktualizace

Základ

77-92-9

kyselina

citrónová

PEL (Prach

celkem)

4 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

8.2 Omezování expozice

KONCENTRÁT PRODUKTU

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Správné běžné větrání by mělo být dostatečné pro regulaci

vzdušné kontaminace pracovního prostředí.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže.

Ochrana očí a obličeje (EN

166)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana rukou (EN 374)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně

dýchacího ústrojí.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Správné běžné větrání by mělo být dostatečné pro regulaci

vzdušné kontaminace pracovního prostředí.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s

výrobkem si umyjte ruce.

Ochrana očí a obličeje (EN

166)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

7 / 15

Ochrana rukou (EN 374)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně

dýchacího ústrojí.

Omezování expozice životního prostředí

Všeobecné pokyny

: Zvažte zabezpečení v okolí skladovacích nádob.

ODDÍL 9. FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

KONCENTRÁT PRODUKTU

APLIKAČNÍ ROZTOK

PRODUKTU

Vzhled

: pevný

kapalný

Barva

: fluorescenční, zelený

Bezbarvá

Zápach

: parfémy, vůně

parfémy, vůně

3.0 - 4.5, 1 %

Bod vzplanutí

Nehodí se, Nepodporuje hoření.

Prahová hodnota zápachu

data neudána

Bod tání / bod tuhnutí

data neudána

Počáteční bod varu a

rozmezí bodu varu

data neudána

Rychlost odpařování

data neudána

Hořlavost (pevné látky,

plyny)

data neudána

Horní mez výbušnosti

data neudána

Dolní mez výbušnosti

data neudána

Tenze par

data neudána

Relativní hustota par

data neudána

Relativní hustota

1.05

Rozpustnost ve vodě

rozpustná látka

Rozpustnost v jiných

rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda

data neudána

Teplota samovznícení

data neudána

Termický rozklad

data neudána

Kinematická viskozita

data neudána

Výbušné vlastnosti

data neudána

Oxidační vlastnosti

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.

9.2 Další informace

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

8 / 15

data neudána

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

KONCENTRÁT PRODUKTU

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není známo.

10.5 Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy uhlíku

oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

oxidy kovů

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

KONCENTRÁT PRODUKTU

Informace o

pravděpodobných cestách

expozice

Zasažení očí, Styk s kůží

Toxicita

Akutní orální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : > 2,000 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Akutní dermální toxicitu

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Žíravost/dráždivost pro kůži

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Vážné poškození očí /

podráždění očí

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Senzibilizace dýchacích cest

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

9 / 15

/ senzibilizace kůže

splněna.

Karcinogenita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Vliv na reprodukční

schopnost

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Mutagenita v zárodečných

buňkách

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Teratogenita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – jednorázová

expozice

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – opakovaná

expozice

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Aspirační toxicita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Složky

Akutní orální toxicitu

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 krysa: 1,090 mg/kg

kyselina citrónová

LD50 krysa: 11,700 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 krysa: 1,400 mg/kg

urea

LD50 krysa: 8,471 mg/kg

sodium dodecylbenzene sulfonate

LD50 krysa: 1,086 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

: urea

4 h LC50 krysa: > 2.71 mg/l

Akutní dermální toxicitu

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 krysa: > 2,000 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 krysa: > 5,000 mg/kg

urea

LD50 krysa: 8,200 mg/kg

Možné účinky na zdraví

KONCENTRÁT PRODUKTU

Oči

Způsobuje vážné podráždění očí.

Kůže

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

10 / 15

Požití

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Vdechnutí

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Chronická expozice

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Oči

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Kůže

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Požití

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Vdechnutí

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Chronická expozice

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Zkušenosti z expozice člověka

KONCENTRÁT PRODUKTU

Zasažení očí

Zčervenání, Bolest, Narušení, Dráždivost

Styk s kůží

Zčervenání, Dráždivost, mírné podráždění, Alergické reakce

Požití

Žádná informace není k dispozici.

Vdechnutí

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Zasažení očí

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Styk s kůží

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Požití

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Vdechnutí

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

KONCENTRÁT PRODUKTU

12.1 Ekotoxicita

Výrobek

Toxicita pro ryby

: data neudána

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: data neudána

Toxicita pro řasy

: data neudána

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

11 / 15

Složky

Toxicita pro ryby

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

96 h LC50 Ryba : 3.2 mg/l

kyselina citrónová

96 h LC50 Ryba : > 100 mg/l

alcohols, c9-11, ethoxylated

96 h LC50 Ryba : 8.5 mg/l

urea

96 h LC50 Ryba : 127.9 mg/l

sodium dodecylbenzene sulfonate

96 h LC50: 3.2 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

data neudána

12.3 Bioakumulační potenciál

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek

Hodnocení

Látka/směs neobsahuje složky klasifikované jako perzistentní,

bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzisitentní a

vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0.1% a vyšší.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

data neudána

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech.Kódy odpadů

by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování

odpadů.

13.1 Metody nakládání s odpady

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výrobek

: Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo

do půdy. Recyklace má přednost, může-li být provedena, před

uložením mezi odpad nebo spálením. Není-li možná recyklace,

zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodnění odpadů na

schválené skládce odpadů.

Znečištěné obaly

: Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci

nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

12 / 15

Evropský katalog odpadů

: 200129* - Detergenty obsahující nebezpečné látky

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Výrobek

: Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením

mezi odpad nebo spálením. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v

souladu s místními předpisy. Zneškodnění odpadů na schválené

skládce odpadů.

Znečištěné obaly

: Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci

nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

KONCENTRÁT PRODUKTU

Odesílatel je zodpovědný zajistit, aby balení, označování a značení byly v souladu se zvoleným

způsobem dopravy.

Pozemní doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

Letecká přeprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

Námořní doprava

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

13 / 15

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

14.7 Hromadná přeprava

podle přílohy II MARPOL

73/78 a předpisu IBC

Není nebezpečným zbožím

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není určen pro přepravu.

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy

týkající se látky nebo směsi

podle ES předpisu o

detergentech 648/2004

30 % a více: Aniontové povrchově aktivní látky

5 % nebo více avšak méně než 15 %: Neiontové povrchově

aktivní látky

Jiní zplnomocnitelé: Parfémy

Vnitrostátní nařízení

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání.

Jiné předpisy

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických

směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále požadovaná.

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE

Plný text R-vět

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí oči.

R37/38

Dráždí dýchací orgány a kůži.

Dráždí kůži.

Nebezpečí vážného poškození očí.

Plný text H-prohlášení

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Vyvolává podráždění kůže.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Plný text jiných zkratek

Připravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 =

1 desetina a 0.001 = 1 tisícina

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: Významné změny regulačních a zdravotních informací této

verze jsou označeny čárou v levém okraji SDS.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

14 / 15

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a

přesvědčení v době jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou

manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a

nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na

jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli

jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

PŘÍLOHA: SCÉNÁŘE EXPOZICE

DPD+ Látky

:

Uvedené látky jsou hlavními složkami, které přispívají k expozičnímu scénáři směsi podle pravidel

DPD+ Rule:

Cesta

Látka

Č. CAS

Č. EINECS

Vdechnutí

sodium dodecylbenzene sulfonate

25155-30-0

246-680-4

Požití

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Kožní

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Oči

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

vodné prostředí

Žádná čelní sloučenina

Fyzikální vlastnosti DPD+ Látky:

Látka

Tenze par

Rozpustnost ve

vodě

POW

Molární hmotnost

sodium dodecylbenzene

sulfonate

348.48 g/mol

Na níže uvedené webové stránce, prosím, vypočtěte váš rizikový faktor, aby jste jako následný

uživatel mohl posoudit, zda vaše pracovní podmínky a vámi přijatá opatření k řízení rizika

zajišťují dostatečnou bezpečnost:

www.ecetoc.org/tra

Stručný název scénáře

expozice

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

Deskriptory použití

Hlavní skupiny uživatelů

Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství,

zábavní průmysl, služby, řemeslníci)

Oblasti koncového použití

SU22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa,

školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

15 / 15

Kategorie procesu

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění)

z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních

Kategorie chemických

výrobků

PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi

rozpouštědel)

Kategorie uvolňování do

životního prostředí

ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v

otevřených systémech ve vnitřních prostorách

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

1 / 14

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Kód výrobku

910690-01

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění podlahových krytin

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

0.39 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgie +32 13 67 06 91 (Belgie)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+32 13 67 06 91 (Belgie)

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

(224) 919-293 / 915-402

Datum vyhotovení/revize

14.03.2014

Verze

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Podráždění očí , Kategorie 2

H319

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

KONCENTRÁT PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

2 / 14

Xn; ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě

toxikologického posouzení.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Prohlášení o nebezpečí

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

benzenesulfonic

acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium

salts

68081-81-2

268-356-1

Xn; R22-R38-

Akutní toxicitaKategorie 4;

H302

Dráždivost pro kůžiKategorie

2; H315

Vážné poškození

očíKategorie 1; H318

>= 30 - < 47

alcohols, c9-11,

ethoxylated

68439-46-3

Xn; R22

Xi; R41-R38

Akutní toxicitaKategorie 4;

H302

Dráždivost pro kůžiKategorie

2; H315

Vážné poškození

očíKategorie 1; H318

>= 5 - < 10

sodium

25155-30-0

Xn-Xi; R22-

Akutní toxicitaKategorie 4;

>= 5 - < 10

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

3 / 14

dodecylbenzene

sulfonate

246-680-4

R41-R37/38

H302

Dráždivost pro kůžiKategorie

2; H315

Vážné poškození

očíKategorie 1; H318

sodium carbonate

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

Podráždění očíKategorie 2;

H319

>= 5 - < 10

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Poznámky

Neobsahuje nebezpečné složky

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

KONCENTRÁT PRODUKTU

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Při styku s očima

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

KONCENTRÁT PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

4 / 14

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

spalování

Oxidy uhlíku

oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

oxidy kovů

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštních ochranných

prostředků pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí

být zlikvidovány podle místních předpisů. Při požáru a/nebo

výbuchu nevdechujte plynné zplodiny.

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

KONCENTRÁT PRODUKTU

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Zajistěte přiměřené větrání. Personál udržujte z dosahu a na

návětrné straně. Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a

očima. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní

hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený

dýchací přístroj. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky.

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

KONCENTRÁT PRODUKTU

Opatření na ochranu

životního prostředí

Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Opatření na ochranu

životního prostředí

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního

prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

5 / 14

KONCENTRÁT PRODUKTU

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

KONCENTRÁT PRODUKTU

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Nepolkněte. Po manipulaci

důkladně omyjte ruce. Používejte pouze za dostatečného větrání.

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Osobní ochrana viz sekce 8. Po manipulaci si umyjte ruce.

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s

výrobkem si umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

KONCENTRÁT PRODUKTU

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota

0 °C do 50 °C

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte ve vhodných a označených obalech.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

KONCENTRÁT PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

6 / 14

Specifické (specifická)

použití

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

KONCENTRÁT PRODUKTU

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.

8.2 Omezování expozice

KONCENTRÁT PRODUKTU

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Správné běžné větrání by mělo být dostatečné pro regulaci

vzdušné kontaminace pracovního prostředí.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže.

Ochrana očí a obličeje (EN

166)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana rukou (EN 374)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně

dýchacího ústrojí.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Správné běžné větrání by mělo být dostatečné pro regulaci

vzdušné kontaminace pracovního prostředí.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s

výrobkem si umyjte ruce.

Ochrana očí a obličeje (EN

166)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana rukou (EN 374)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně

dýchacího ústrojí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

7 / 14

Omezování expozice životního prostředí

Všeobecné pokyny

: Zvažte zabezpečení v okolí skladovacích nádob.

ODDÍL 9. FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

KONCENTRÁT PRODUKTU

APLIKAČNÍ ROZTOK

PRODUKTU

Vzhled

: pevný

kapalný

Barva

: světležlutý

Bezbarvá

Zápach

: parfémy, vůně

parfémy, vůně

10.3, 1 %

10.5

Bod vzplanutí

Nehodí se, Nepodporuje hoření.

Prahová hodnota zápachu

data neudána

Bod tání / bod tuhnutí

data neudána

Počáteční bod varu a

rozmezí bodu varu

data neudána

Rychlost odpařování

data neudána

Hořlavost (pevné látky,

plyny)

data neudána

Horní mez výbušnosti

data neudána

Dolní mez výbušnosti

data neudána

Tenze par

data neudána

Relativní hustota par

data neudána

Relativní hustota

1.1 - 1.18

Rozpustnost ve vodě

rozpustná látka

Rozpustnost v jiných

rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda

data neudána

Teplota samovznícení

data neudána

Termický rozklad

data neudána

Kinematická viskozita

data neudána

Výbušné vlastnosti

data neudána

Oxidační vlastnosti

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.

9.2 Další informace

data neudána

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

KONCENTRÁT PRODUKTU

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

8 / 14

10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není známo.

10.5 Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy uhlíku

oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

oxidy kovů

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

KONCENTRÁT PRODUKTU

Informace o

pravděpodobných cestách

expozice

Zasažení očí, Styk s kůží

Toxicita

Akutní orální toxicitu

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Akutní inhalační toxicitu

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Akutní dermální toxicitu

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Žíravost/dráždivost pro kůži

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Vážné poškození očí /

podráždění očí

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Senzibilizace dýchacích cest

/ senzibilizace kůže

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Karcinogenita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Vliv na reprodukční

schopnost

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Mutagenita v zárodečných

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

9 / 14

buňkách

splněna.

Teratogenita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – jednorázová

expozice

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – opakovaná

expozice

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Aspirační toxicita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Složky

Akutní orální toxicitu

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 krysa: 1,090 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 krysa: 1,400 mg/kg

sodium dodecylbenzene sulfonate

LD50 krysa: 1,086 mg/kg

sodium carbonate

LD50 krysa: 2,800 mg/kg

Akutní dermální toxicitu

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 krysa: > 2,000 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 krysa: > 5,000 mg/kg

Možné účinky na zdraví

KONCENTRÁT PRODUKTU

Oči

Způsobuje vážné podráždění očí.

Kůže

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Požití

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Vdechnutí

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Chronická expozice

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Oči

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Kůže

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

10 / 14

Požití

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Vdechnutí

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Chronická expozice

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Zkušenosti z expozice člověka

KONCENTRÁT PRODUKTU

Zasažení očí

Zčervenání, Bolest, Narušení, Dráždivost

Styk s kůží

Zčervenání, Dráždivost, mírné podráždění, Alergické reakce

Požití

Žádná informace není k dispozici.

Vdechnutí

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Zasažení očí

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Styk s kůží

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Požití

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Vdechnutí

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

KONCENTRÁT PRODUKTU

12.1 Ekotoxicita

Výrobek

Toxicita pro ryby

: data neudána

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: data neudána

Toxicita pro řasy

: data neudána

Složky

Toxicita pro ryby

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

96 h LC50 Ryba : 3.2 mg/l

alcohols, c9-11, ethoxylated

96 h LC50 Ryba : 8.5 mg/l

sodium dodecylbenzene sulfonate

96 h LC50: 3.2 mg/l

Složky

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: sodium carbonate

48 h EC50 Dafnie: 200 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

11 / 14

data neudána

12.3 Bioakumulační potenciál

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek

Hodnocení

Látka/směs neobsahuje složky klasifikované jako perzistentní,

bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzisitentní a

vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0.1% a vyšší.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

data neudána

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech.Kódy odpadů

by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování

odpadů.

13.1 Metody nakládání s odpady

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výrobek

: Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo

do půdy. Recyklace má přednost, může-li být provedena, před

uložením mezi odpad nebo spálením. Není-li možná recyklace,

zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodnění odpadů na

schválené skládce odpadů.

Znečištěné obaly

: Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci

nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

Evropský katalog odpadů

: 200129* - Detergenty obsahující nebezpečné látky

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Výrobek

: Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením

mezi odpad nebo spálením. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v

souladu s místními předpisy. Zneškodnění odpadů na schválené

skládce odpadů.

Znečištěné obaly

: Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci

nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

KONCENTRÁT PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

12 / 14

Odesílatel je zodpovědný zajistit, aby balení, označování a značení byly v souladu se zvoleným

způsobem dopravy.

Pozemní doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

Letecká přeprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

Námořní doprava

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

14.7 Hromadná přeprava

podle přílohy II MARPOL

73/78 a předpisu IBC

Není nebezpečným zbožím

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není určen pro přepravu.

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy

týkající se látky nebo směsi

podle ES předpisu o

detergentech 648/2004

30 % a více: Aniontové povrchově aktivní látky

5 % nebo více avšak méně než 15 %: Neiontové povrchově

aktivní látky

Jiní zplnomocnitelé: Parfémy

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

13 / 14

Vnitrostátní nařízení

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání.

Jiné předpisy

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických

směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále požadovaná.

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE

Plný text R-vět

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí oči.

R37/38

Dráždí dýchací orgány a kůži.

Dráždí kůži.

Nebezpečí vážného poškození očí.

Plný text H-prohlášení

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Vyvolává podráždění kůže.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Plný text jiných zkratek

Připravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 =

1 desetina a 0.001 = 1 tisícina

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: Významné změny regulačních a zdravotních informací této

verze jsou označeny čárou v levém okraji SDS.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a

přesvědčení v době jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou

manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a

nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na

jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli

jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

PŘÍLOHA: SCÉNÁŘE EXPOZICE

DPD+ Látky

:

Uvedené látky jsou hlavními složkami, které přispívají k expozičnímu scénáři směsi podle pravidel

DPD+ Rule:

Cesta

Látka

Č. CAS

Č. EINECS

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

14 / 14

Vdechnutí

sodium dodecylbenzene sulfonate

25155-30-0

246-680-4

Požití

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Kožní

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Oči

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

vodné prostředí

Žádná čelní sloučenina

Fyzikální vlastnosti DPD+ Látky:

Látka

Tenze par

Rozpustnost ve

vodě

POW

Molární hmotnost

sodium dodecylbenzene

sulfonate

348.48 g/mol

Na níže uvedené webové stránce, prosím, vypočtěte váš rizikový faktor, aby jste jako následný

uživatel mohl posoudit, zda vaše pracovní podmínky a vámi přijatá opatření k řízení rizika

zajišťují dostatečnou bezpečnost:

www.ecetoc.org/tra

Stručný název scénáře

expozice

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

Deskriptory použití

Hlavní skupiny uživatelů

Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství,

zábavní průmysl, služby, řemeslníci)

Oblasti koncového použití

SU22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa,

školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)

Kategorie procesu

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění)

z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních

Kategorie chemických

výrobků

PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi

rozpouštědel)

Kategorie uvolňování do

životního prostředí

ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v

otevřených systémech ve vnitřních prostorách