KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 912589
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

1 / 14

SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Produktkode

904108-01

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Gulvrengjøringsmiddel

Stofftype

Stoffblanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

0.39 %

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Identifiserte bruksområder

Gulvrengjøringsmiddel. Manuell prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Foretaket

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 91 (Belgia)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Nødnummer

Nødnummer

+32 13 67 06 91 (Belgia)

Gift informasjonssenter

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

14.03.2014

Utgave

SEKSJON 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyenirritasjon , Kategori 2

H319

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Produktet SOM KONSENTRAT

Xn; HELSESKADELIG

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

2 / 14

Klassifiseringen av dette produktet er basert på

toksikologiske vurderinger.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Produktet behøver ikke merking i overensstemmelse med EF-direktiver eller respektive nasjonale

lover.

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

2.2 Merkelementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Farepiktogrammer

Varselord

Advarsel

Faresetninger

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.3 Andre farer

Produktet SOM KONSENTRAT

Ikke kjent.

SEKSJON 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Blandinger

Produktet SOM KONSENTRAT

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

Klassifisering

(67/548/EØF)

Klassifisering

(FORORDNING (EF) nr.

1272/2008)

Konsentrasjon

benzenesulfonic

acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium

salts

68081-81-2

268-356-1

Xn; R22-R38-

Akutt giftighetKategori 4;

H302

HudirritasjonKategori 2; H315

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

>= 30 - < 47

citric acid

77-92-9

201-069-1

Xi; R36

ØyenirritasjonKategori 2;

H319

>= 20 - < 25

alcohols, c9-11,

ethoxylated

68439-46-3

Xn; R22

Xi; R41-R38

Akutt giftighetKategori 4;

H302

HudirritasjonKategori 2; H315

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

>= 5 - < 10

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

3 / 14

urea

57-13-6

200-315-5

01-2119463277-33

Xi; R36

ØyenirritasjonKategori 2;

H319

>= 5 - < 10

sodium

dodecylbenzene

sulfonate

25155-30-0

246-680-4

Xn-Xi; R22-

R41-R37/38

Akutt giftighetKategori 4;

H302

HudirritasjonKategori 2; H315

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

>= 5 - < 10

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Bemerkning

Ingen farlige ingredienter

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

SEKSJON 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Produktet SOM KONSENTRAT

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Sørg for

legetilsyn.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ved øyekontakt

Rens med mye vann.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Behandling

Behandles symptomatisk.

SEKSJON 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Produktet SOM KONSENTRAT

5.1 Slukkemidler

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

4 / 14

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokningsmidler

Ikke kjent.

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Ikke brannfarlig eller brennbar.

Farlige brennbare produkter

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

metalloksyder

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind

side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt

med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over

eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent

åndedrettsvern. Påse at opprenskingen kun foretas av trenet

personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd for ikke-nødspersonale

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Produktet SOM KONSENTRAT

Miljømessige forholdsregler

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Miljømessige forholdsregler

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

5 / 14

Produktet SOM KONSENTRAT

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Referanse til andre seksjoner

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd om trygg behandling

Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke svelges. Vask

hendene grundig etter bruk. Benyttes kun med tilstrekkelig

ventilasjon.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd om trygg behandling

For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Vask hendene etter

håndtering.

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Produktet SOM KONSENTRAT

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

Lagringstemperatur

0 °C til 50 °C

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

6 / 14

7.3 Spesielle sluttanvendelser

Produktet SOM KONSENTRAT

Særlig(e) bruksområde(r)

Gulvrengjøringsmiddel. Manuell prosess.

SEKSJON 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Produktet SOM KONSENTRAT

Eksponeringsgrenser i arbeid

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

8.2 Eksponeringskontroll

Produktet SOM KONSENTRAT

Skikkelige ingeniørkontroller

Tekniske tiltak

God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere

arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig

åndedrettsbeskyttelse.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Skikkelige ingeniørkontroller

Tekniske tiltak

God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere

arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

7 / 14

14387)

åndedrettsbeskyttelse.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

SEKSJON 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Produktet SOM

KONSENTRAT

Produktet VED

ANVENDELSESKONSENTRA

SJON

Utseende

: fast

væske

Farge

: fluorescerende/selvlysende,

grønn

Fargeløs

Lukt

: Parfymer, dufter

Parfymer, dufter

3.0 - 4.5, 1 %

Flammepunkt

ikke anvendbar, Støtter ikke brenning.

Duftterskel

ingen data tilgjengelig

Smelte-/frysepunkt

ingen data tilgjengelig

Første kokepunkt og

kokeomfang

ingen data tilgjengelig

Fordamping

ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff,

gass)

ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Damptrykk

ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

1.05

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

ingen data tilgjengelig

Selvantenningstemperatur

ingen data tilgjengelig

Termisk nedbrytning

ingen data tilgjengelig

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgjengelig

Eksplosjonsegenskaper

ingen data tilgjengelig

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger

ingen data tilgjengelig

SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

8 / 14

Produktet SOM KONSENTRAT

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5 Ukompatible materialer

Ikke kjent.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

metalloksyder

SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Øyekontakt, Hudkontakt

Giftighet

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Akutt giftighet på hud

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Kreftfremkallenhet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Reproduktive virkninger

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

9 / 14

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Fosterskadelighet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Aspirasjonstoksisitet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 rotte: 1,090 mg/kg

citric acid

LD50 rotte: 11,700 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 rotte: 1,400 mg/kg

urea

LD50 rotte: 8,471 mg/kg

sodium dodecylbenzene sulfonate

LD50 rotte: 1,086 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: urea

4 t LC50 rotte: > 2.71 mg/l

Akutt giftighet på hud

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 rotte: > 2,000 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 rotte: > 5,000 mg/kg

urea

LD50 rotte: 8,200 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyne

Gir alvorlig øyeirritasjon.

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyne

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

10 / 14

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing, Irritasjon

Hudkontakt

Rødhet, Irritasjon, lett irritasjon, Allergiske reaksjoner

Svelging

Ingen informasjon tilgjengelig.

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyekontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet

Hudkontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet

Svelging

Ingen symptomer kjent eller forventet

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet

SEKSJON 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produktet SOM KONSENTRAT

12.1 Ekotoksisitet

Produkt

Giftighet for fisk

: ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

96 t LC50 Fisk : 3.2 mg/l

citric acid

96 t LC50 Fisk : > 100 mg/l

alcohols, c9-11, ethoxylated

96 t LC50 Fisk : 8.5 mg/l

urea

96 t LC50 Fisk : 127.9 mg/l

sodium dodecylbenzene sulfonate

96 t LC50: 3.2 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

11 / 14

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringspotensial

ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Denne substans/blanding inneholder ingen komponenter som er

betraktet som enten persistente, bioakkumulative og toksiske

(PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (mPmB)

på nivåer på 0.1% eller høyere.

12.6 Andre skadevirkninger

ingen data tilgjengelig

SEKSJON 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Metoder for behandling av avfall

Produktet SOM KONSENTRAT

Produkt

: Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Europeisk avfallskatalog

: 200129* - rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Produkt

: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

SEKSJON 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

12 / 14

Produktet SOM KONSENTRAT

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Ikke farlig gods

14.3 Transportfare klasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Ikke farlig gods

14.3 Transportfare klasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Ikke farlig gods

14.3 Transportfare klasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

14.7 Transport i store kvanta

i henhold til Tillegg II av

MARPOL73/78 og IBC koden

Ikke farlig gods

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke beregnet for transport.

SEKSJON 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller

blandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

30% og over: Anioniske overflatemidler

5% eller over men mindre enn 15%: Ikke-ioniske overflatemidler

Andre bestanddeler: Parfymer

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

13 / 14

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

SEKSJON 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst av R-fraser

Farlig ved svelging.

Irriterer øynene.

R37/38

Irriterer luftveiene og huden.

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Full tekst av H-uttalelser

H302

Farlig ved svelging.

H315

Forårsaker hudirritasjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Full tekst av andre forkortelser

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Innåndning

sodium dodecylbenzene sulfonate

25155-30-0

246-680-4

Svelging

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Øyne

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

14 / 14

omgivelse som

inneholder vann

Ikke hovedstoff

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

POW

Molmasse

sodium dodecylbenzene

sulfonate

348.48 g/mol

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Gulvrengjøringsmiddel. Manuell prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC10: Applikasjon med rulle eller kost

PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

1 / 14

SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Produktkode

910690-01

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Gulvrengjøringsmiddel

Stofftype

Stoffblanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

0.39 %

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Identifiserte bruksområder

Gulvrengjøringsmiddel. Manuell prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Foretaket

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 91 (Belgia)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Nødnummer

Nødnummer

+32 13 67 06 91 (Belgia)

Gift informasjonssenter

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

14.03.2014

Utgave

SEKSJON 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyenirritasjon , Kategori 2

H319

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke et farlig stoff eller blanding.

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Produktet SOM KONSENTRAT

Xn; HELSESKADELIG

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

2 / 14

Klassifiseringen av dette produktet er basert på

toksikologiske vurderinger.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Produktet behøver ikke merking i overensstemmelse med EF-direktiver eller respektive nasjonale

lover.

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

2.2 Merkelementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Farepiktogrammer

Varselord

Advarsel

Faresetninger

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.3 Andre farer

Produktet SOM KONSENTRAT

Ikke kjent.

SEKSJON 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Blandinger

Produktet SOM KONSENTRAT

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

Klassifisering

(67/548/EØF)

Klassifisering

(FORORDNING (EF) nr.

1272/2008)

Konsentrasjon

benzenesulfonic

acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium

salts

68081-81-2

268-356-1

Xn; R22-R38-

Akutt giftighetKategori 4;

H302

HudirritasjonKategori 2; H315

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

>= 30 - < 47

alcohols, c9-11,

ethoxylated

68439-46-3

Xn; R22

Xi; R41-R38

Akutt giftighetKategori 4;

H302

HudirritasjonKategori 2; H315

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

>= 5 - < 10

sodium

dodecylbenzene

sulfonate

25155-30-0

246-680-4

Xn-Xi; R22-

R41-R37/38

Akutt giftighetKategori 4;

H302

HudirritasjonKategori 2; H315

>= 5 - < 10

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

3 / 14

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

natriumkarbonat

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

ØyenirritasjonKategori 2;

H319

>= 5 - < 10

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Bemerkning

Ingen farlige ingredienter

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

SEKSJON 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Produktet SOM KONSENTRAT

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Sørg for

legetilsyn.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ved øyekontakt

Rens med mye vann.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Behandling

Behandles symptomatisk.

SEKSJON 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Produktet SOM KONSENTRAT

5.1 Slukkemidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

4 / 14

Upassende slokningsmidler

Ikke kjent.

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Ikke brannfarlig eller brennbar.

Farlige brennbare produkter

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

metalloksyder

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind

side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt

med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over

eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent

åndedrettsvern. Påse at opprenskingen kun foretas av trenet

personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd for ikke-nødspersonale

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Produktet SOM KONSENTRAT

Miljømessige forholdsregler

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Miljømessige forholdsregler

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Produktet SOM KONSENTRAT

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

5 / 14

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Referanse til andre seksjoner

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd om trygg behandling

Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke svelges. Vask

hendene grundig etter bruk. Benyttes kun med tilstrekkelig

ventilasjon.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd om trygg behandling

For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Vask hendene etter

håndtering.

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Produktet SOM KONSENTRAT

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

Lagringstemperatur

0 °C til 50 °C

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

7.3 Spesielle sluttanvendelser

Produktet SOM KONSENTRAT

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

6 / 14

Særlig(e) bruksområde(r)

Gulvrengjøringsmiddel. Manuell prosess.

SEKSJON 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Produktet SOM KONSENTRAT

Eksponeringsgrenser i arbeid

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

8.2 Eksponeringskontroll

Produktet SOM KONSENTRAT

Skikkelige ingeniørkontroller

Tekniske tiltak

God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere

arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig

åndedrettsbeskyttelse.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Skikkelige ingeniørkontroller

Tekniske tiltak

God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere

arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig

åndedrettsbeskyttelse.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

7 / 14

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

SEKSJON 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Produktet SOM

KONSENTRAT

Produktet VED

ANVENDELSESKONSENTRA

SJON

Utseende

: fast

væske

Farge

: lysegul

Fargeløs

Lukt

: Parfymer, dufter

Parfymer, dufter

10.3, 1 %

10.5

Flammepunkt

ikke anvendbar, Støtter ikke brenning.

Duftterskel

ingen data tilgjengelig

Smelte-/frysepunkt

ingen data tilgjengelig

Første kokepunkt og

kokeomfang

ingen data tilgjengelig

Fordamping

ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff,

gass)

ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Damptrykk

ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

1.1 - 1.18

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

ingen data tilgjengelig

Selvantenningstemperatur

ingen data tilgjengelig

Termisk nedbrytning

ingen data tilgjengelig

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgjengelig

Eksplosjonsegenskaper

ingen data tilgjengelig

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger

ingen data tilgjengelig

SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet SOM KONSENTRAT

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

8 / 14

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5 Ukompatible materialer

Ikke kjent.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

metalloksyder

SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Øyekontakt, Hudkontakt

Giftighet

Akutt oral giftighet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Akutt innåndingsgiftighet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Akutt giftighet på hud

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Kreftfremkallenhet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Reproduktive virkninger

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

9 / 14

Fosterskadelighet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Aspirasjonstoksisitet

: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

tilfredsstilt.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 rotte: 1,090 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 rotte: 1,400 mg/kg

sodium dodecylbenzene sulfonate

LD50 rotte: 1,086 mg/kg

natriumkarbonat

LD50 rotte: 2,800 mg/kg

Akutt giftighet på hud

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 rotte: > 2,000 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 rotte: > 5,000 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyne

Gir alvorlig øyeirritasjon.

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyne

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing, Irritasjon

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

10 / 14

Hudkontakt

Rødhet, Irritasjon, lett irritasjon, Allergiske reaksjoner

Svelging

Ingen informasjon tilgjengelig.

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyekontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet

Hudkontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet

Svelging

Ingen symptomer kjent eller forventet

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet

SEKSJON 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produktet SOM KONSENTRAT

12.1 Ekotoksisitet

Produkt

Giftighet for fisk

: ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

96 t LC50 Fisk : 3.2 mg/l

alcohols, c9-11, ethoxylated

96 t LC50 Fisk : 8.5 mg/l

sodium dodecylbenzene sulfonate

96 t LC50: 3.2 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: natriumkarbonat

48 t EC50 Daphnia: 200 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringspotensial

ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

11 / 14

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Denne substans/blanding inneholder ingen komponenter som er

betraktet som enten persistente, bioakkumulative og toksiske

(PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (mPmB)

på nivåer på 0.1% eller høyere.

12.6 Andre skadevirkninger

ingen data tilgjengelig

SEKSJON 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Metoder for behandling av avfall

Produktet SOM KONSENTRAT

Produkt

: Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Europeisk avfallskatalog

: 200129* - rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Produkt

: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

SEKSJON 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Produktet SOM KONSENTRAT

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Ikke farlig gods

14.3 Transportfare klasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

12 / 14

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Ikke farlig gods

14.3 Transportfare klasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

Ikke farlig gods

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Ikke farlig gods

14.3 Transportfare klasse(r)

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ikke farlig gods

14.7 Transport i store kvanta

i henhold til Tillegg II av

MARPOL73/78 og IBC koden

Ikke farlig gods

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke beregnet for transport.

SEKSJON 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller

blandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

30% og over: Anioniske overflatemidler

5% eller over men mindre enn 15%: Ikke-ioniske overflatemidler

Andre bestanddeler: Parfymer

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

SEKSJON 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst av R-fraser

Farlig ved svelging.

Irriterer øynene.

R37/38

Irriterer luftveiene og huden.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

13 / 14

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Full tekst av H-uttalelser

H302

Farlig ved svelging.

H315

Forårsaker hudirritasjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Full tekst av andre forkortelser

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Innåndning

sodium dodecylbenzene sulfonate

25155-30-0

246-680-4

Svelging

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Øyne

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

omgivelse som

inneholder vann

Ikke hovedstoff

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

POW

Molmasse

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

14 / 14

sodium dodecylbenzene

sulfonate

348.48 g/mol

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Gulvrengjøringsmiddel. Manuell prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC10: Applikasjon med rulle eller kost

PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer