Kadcyla

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

трастузумаб емтансзин

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L01XC14

INN (Международно Name):

trastuzumab emtansine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Неоплазми на гърдата

Терапевтични показания:

На ранен рак на гърдата (ЕДК)kadcyla се въвежда, като единствен представител, се посочва и за адъювантного лечение на възрастни пациенти с HER2-положителни ранен рак на млечната жлеза, които имат остатъчен инвазивен рак на гърдата и/или на лимфните възли след неоадъювантной таксана основа и HER2-таргетной терапия. Метастатический рак на млечната жлеза (ICB)kadcyla се въвежда, като под формата на монопрепарата, е показан за лечение на възрастни пациенти с HER2-положителни, неоперабельным пациенти с местнораспространенным или метастазирал рак на млечната жлеза, които по-рано са получавали трастузумаб и таксана, поотделно или в комбинация. Пациентите трябва да имат:получаване на по-рано терапия локално-разпространена или метастатичен заболявания, orDeveloped рецидив на болестта по време или в рамките на шест месеца след приключване на помощните терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-11-15

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KADCYLA 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
KADCYLA 160 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
трастузумаб емтанзин (trastuzumab emtansine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ВИ СЕ ПРИЛАГА ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Kadcyla и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи Kadcyla
3.
Как ще Ви се прилага Kadcyla
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Kadcyla
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KADCYLA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KADCYLA
Kadcyla съдържа активното вещество
трастузумаб емтанзин, което се състои
от две части,
свързани в едно:
•
трастузумаб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kadcyla 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Kadcyla 160 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Kadcyla 100 mg
прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Един флакон с прах за концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 100 mg
трастузумаб
емтанзин (trastuzumab emtansine). След
разтваряне един флакон с 5 ml разтвор
съдържа
20 mg/ml трастузумаб емтанзин (вж. точка
6.6).
Kadcyla 160 mg
прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Един флакон с прах за концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 160 mg
трастузумаб
емтанзин (trastuzumab emtansine). След
разтваряне един флакон с 8 ml разтвор
съдържа
20 mg/ml трастузумаб емтанзин (вж. точка
6.6).
Трастузумаб емтанзин е конюгат
антитяло-лекарство, който съдържа
трастузумаб,
хуманизирано IgG1 моноклонално
антитяло, произвеждано от култура от
суспендирани клетки
от бозайник (яйчник от китайски
хамстер), ковалентно свързано с DM1,
микротубулен
инхибитор, чрез стабилния тиоетерен
линкер MCC
(4-[N-малеимидометил]
циклохексан-1-карбоксилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-03-2023
Листовка Листовка чешки 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-03-2023
Листовка Листовка датски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-03-2023
Листовка Листовка немски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-03-2023
Листовка Листовка естонски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-03-2023
Листовка Листовка гръцки 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-03-2023
Листовка Листовка английски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-04-2016
Листовка Листовка френски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-03-2023
Листовка Листовка италиански 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-04-2016
Листовка Листовка латвийски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-04-2016
Листовка Листовка литовски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-03-2023
Листовка Листовка унгарски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-03-2023
Листовка Листовка малтийски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-04-2016
Листовка Листовка полски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-03-2023
Листовка Листовка португалски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-04-2016
Листовка Листовка румънски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-03-2023
Листовка Листовка словашки 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-03-2023
Листовка Листовка словенски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-04-2016
Листовка Листовка фински 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-03-2023
Листовка Листовка шведски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-03-2023
Листовка Листовка норвежки 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-03-2023
Листовка Листовка исландски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-03-2023
Листовка Листовка хърватски 22-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите