Incruse Ellipta (previously Incruse)

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Incruse Ellipta (previously Incruse)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Incruse Ellipta (previously Incruse)
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,
 • Терапевтична област:
 • Белодробна болест, хронична обструктивна болест
 • Терапевтични показания:
 • Показано е като поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 13

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002809
 • Дата Оторизация:
 • 27-04-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002809
 • Последна актуализация:
 • 26-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/593792/2018

EMEA/H/C/002809

Incruse Ellipta

(umeclidinium bromide)

Общ преглед на Incruse Ellipta и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Incruse Ellipta и за какво се използва?

Incruse Ellipta е лекарство, което се използва за облекчаване на симптомите на хронична

обструктивна белодробна болест (ХОББ) при възрастни. ХОББ е хронично заболяване, при което

дихателните пътища и алвеоларните торбички в белите дробове се увреждат или запушват, което

води до трудности при дишането. Incruse Ellipta се използва за поддържащо (редовно) лечение.

Incruse Ellipta съдържа активното вещество умеклидиниев бромид (umeclidinium bromide).

Как се използва Incruse Ellipta?

Incruse Ellipta се отпуска по лекарско предписание. Предлага се под формата на прах за

инхалация в портативен инхалатор. При всяка инхалация се освобождават 65 микрограма

умеклидиниев бромид, еквивалентно на 55 микрограма умеклидиниум.

Препоръчителната доза е една инхалация дневно по едно и също време всеки ден. За повече

информация как правилно да използвате инхалатора вижте указанията в листовката или се

свържете с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Incruse Ellipta?

Активното вещество в Incruse Ellipta, умеклидиниев бромид, е „мускаринов рецепторен

антагонист“. То действа, като блокира някои рецептори, наречени мускаринови рецептори, които

контролират свиването на мускулите. При вдишване умеклидиниев бромид предизвиква

отпускане на мускулите на дихателните пътища. В резултат на това дихателните пътища остават

отворени и пациентите могат да дишат по-лесно.

Какви ползи от Incruse Ellipta са установени в проучванията?

Incruse Ellipta е изследван в четири основни проучвания, обхващащи над 4 000 пациенти. В три

проучвания Incruse Ellipta е сравнен с плацебо (сляпо лечение), а в едно проучване — с

тиотропиум (друго лекарство за лечение на ХОББ). Основната мярка за ефективност се основава

С предходно име Incruse.

Incruse Ellipta0F (umeclidinium bromide)

EMA/593792/2018

Страница 2/3

на промените във форсираните експираторни обеми (ФЕО

— максималният обем въздух, който

човек може да издиша за една секунда) на пациентите.

Резултатите показват, че Incruse Ellipta подобрява белодробната функция със среден ФЕО

127 ml

повече от плацебо след 12 седмици на лечение и със 115 ml повече от плацебо след 24 седмици

на лечение. При прилагане на двойна доза Incruse Ellipta се наблюдават само леки подобрения в

сравнение с единичната доза и те не се считат за значими. В проучването, сравняващо

Incruse Ellipta с тиотропиум, подобренията на ФЕО

за 24 седмици са сходни за двете лекарства.

Проучванията показват също подобрение на симптоми като задух и хрипове.

Какви са рисковете, свързани с Incruse Ellipta?

Най-честите нежелани реакции при Incruse Ellipta (които може да засегнат не повече от 1 на

10 души) са главоболие, назофарингит (възпаление на носа и гърлото), инфекция на горните

дихателни пътища (инфекция на носа и гърлото), синузит (възпаление на синусите), кашлица,

инфекция на пикочните пътища (инфекция на структурите, които пренасят урината) и тахикардия

(повишена сърдечна честота).

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограничения, съобщени при Incruse Ellipta,

вижте листовката.

Защо Incruse Ellipta е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Incruse Ellipta са по-

големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Агенцията заключи,

че е показана ефективността на Incruse Ellipta за подобряване на белодробната функция и

симптомите на ХОББ. Агенцията отбеляза също, че не съществуват сериозни опасения относно

безопасността на Incruse Ellipta, а нежеланите реакции могат да се овладеят и са сходни с тези

при други лекарства от същия клас (антимускаринови бронходилататори).

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Incruse Ellipta?

Тъй като лекарствата от същия клас като Incruse Ellipta могат да окажат въздействие върху

сърцето и кръвоносните съдове в мозъка, фирмата, която предлага Incruse Ellipta, ще проведе

дългосрочно проучване при пациенти за събиране на допълнителна информация за неговата

безопасност в сравнение с тиотропиум.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Incrus Ellipta, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Incruse Ellipta непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Incruse Ellipta,

внимателно се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Incruse Ellipta0F (umeclidinium bromide)

EMA/593792/2018

Страница 3/3

Допълнителна информация за Incruse Ellipta:

Incruse Ellipta получава разрешение за употреба, валидно в EС на 28 април 2014 г.

Допълнителна информация за Incruse Ellipta можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста: 09-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Incruse Ellipta 55 микрограма прах за инхалация, предварително дозиран

умеклидиниум (умеклидиниев бромид)

umeclidinium (umeclidinium bromide)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им

навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Incruse Ellipta

и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Incruse Ellipta

Как да използвате Incruse Ellipta

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Incruse Ellipta

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Инструкции за употреба стъпка по стъпка

Какво представлява Incruse Ellipta и за какво се използва

Какво представлява Incruse Ellipta

Incruse Ellipta съдържа активното вещество умеклидиниев бромид, което принадлежи към група

лекарства, наречени бронходилататори.

За какво се използва Incruse Ellipta

Това лекарство се използва за лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) при

възрастни. ХОББ е хронично заболяване, при което въздухоносните пътища и алвеолите в белите

дробове постепенно се запушват или увреждат. Това води до затруднено дишане, което бавно се

влошава. Затрудненото дишане се усложнява и от свиването на мускулите около въздухоносните

пътища, което стеснява въздухоносните пътища и по този начин ограничава навлизането и

излизането на въздуха от белите дробове.

Това лекарство блокира свиването на тези мускули, като улеснява навлизането и излизането на

въздух от белите дробове. Когато се приема редовно, лекарството може да помогне за контролиране

на затрудненото дишане и да намали ефектите на ХОББ върху ежедневните Ви активности.

Incruse Ellipta не трябва да се използва за облекчаване на внезапен пристъп на задух или

хрипове.

В случай, че получите такъв пристъп, трябва да използвате инхалатор с бързодействащо лекарство

(като салбутамол). Обърнете се към Вашия лекар, ако нямате инхалатор с бързодействащо лекарство.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Incruse Ellipta

Не използвайте Incruse Ellipta:

ако сте алергични към умеклидиниум или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако смятате, че по-горното се отнася за Вас, не използвайте това лекарство преди да сте го обсъдили

с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате това лекарство:

ако имате астма (Не използвайте Incruse Ellipta за лечение на астма.)

ако имате проблеми със сърцето

ако имате проблем с очите, наречен тясноъгълна глаукома

ако имате увеличена простата, затруднено уриниране или запушване на пикочния мехур

ако имате тежки чернодробни проблеми.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако смятате, че нещо от изброеното по-горе, се отнася за

Вас.

Проблеми с дишането непосредствено след приложение

Ако получите стягане в гърдите, кашлица, хрипове или затруднено дишане непосредствено след

използване на Вашия инхалатор Incruse Ellipta:

Спрете да използвате това лекарство и незабавно потърсете медицинска помощ, тъй като

може да имате сериозно състояние, наречено парадоксален бронхоспазъм.

Проблеми с очите по време на лечение с Incruse Ellipta

Ако получите болка или дискомфорт в очите, временно замъгляване на зрението, зрителни ореоли

или цветни образи, свързани със зачервяване на очите, по време на лечение с Incruse Ellipta:

Спрете да използвате това лекарство и незабавно потърсете медицинска помощ, тъй като

това може да са признаци на остър пристъп на тясноъгълна глаукома.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца или юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Incruse Ellipta

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемете други лекарства. Ако не сте сигурни какво съдържа Вашето лекарство, обърнете се към

Вашия лекар или фармацевт.

По-специално, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате други дългодействащи

лекарства, подобни на това лекарство, за лечение на проблеми с дишането, например тиотропиум. Не

използвайте Incruse Ellipta заедно с тези други лекарства. Ако не сте сигурни какво съдържа Вашето

лекарство, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар, преди употребата на това лекарство. Не използвайте това

лекарство, ако сте бременна, освен ако Вашият лекар не Ви каже.

Не е известно дали съставките на Incruse Ellipta могат да преминат в кърмата. Ако кърмите, трябва

да се посъветвате с Вашия лекар, преди да използвате Incruse Ellipta.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е това лекарство да повлияе на способността Ви за шофиране или работа с машини.

Incruse Ellipta съдържа лактоза

Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате това лекарство, ако Ви е казал, че имате

непоносимост към някои захари.

Как да използвате Incruse Ellipta

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една инхалация всеки ден по едно и също време на деня. Трябва да

инхалирате само веднъж дневно, защото действието на това лекарство продължава 24 часа.

Не използвайте по-висока доза от предписаната от Вашия лекар.

Използвайте Incruse Ellipta редовно

Много е важно да използвате Incruse Ellipta всеки ден, точно както Ви е казал Вашият лекар. Това ще

Ви помогне да нямате симптоми през деня и през нощта.

Не използвайте това лекарство за облекчаване на внезапен пристъп на задух или хрипове. Ако

получите такъв пристъп, трябва да използвате инхалатор с бързодействащо лекарство (като

салбутамол).

Как да използвате инхалатора

Вижте „Инструкции за употреба стъпка по стъпка” в тази листовка за пълна информация.

Incruse Ellipta е за инхалаторно приложение. За да използвате Incruse Ellipta, Вие вдишвате

лекарството в белите дробове през устата, използвайки инхалатора Ellipta.

Ако симптомите Ви не се подобряват

Ако симптомите на ХОББ (задух, хрипове, кашлица) не се подобряват или се влошават, или ако

използвате по-често инхалатор с бързодействащо лекарство:

обърнете се към Вашия лекар възможно най-бързо.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Incruse Ellipta

Ако случайно използвате по-висока от предписаната доза лекарство, незабавно се свържете с

Вашия лекар или фармацевт за съвет, тъй като може да имате нужда от медицинска помощ. Ако е

възможно, покажете им инхалатора, опаковката или тази листовка. Може да усетите, че сърцето Ви

бие по-бързо от обикновено, имате зрителни нарушения или сухота в устата.

Ако сте пропуснали да използвате Incruse Ellipta

Не инхалирайте допълнителна доза, за да компенсирате забравената доза. Инхалирайте

следващата доза в обичайното време.

Ако получите хрипове или задух, използвайте инхалатор с бързодействащо лекарство (като

салбутамол) и след това потърсете медицинска помощ.

Ако спрете приложението на Incruse Ellipta

Приемайте това лекарство толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар. Лекарството ще

бъде ефикасно, само докато го приемате. Не спирайте лечението, дори да се чувствате по-добре,

освен ако Вашият лекар не Ви посъветва, защото симптомите Ви могат да се влошат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава.

Алергични реакции

Алергичните реакции са нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека).

Ако имате някой от следните симптоми след прием на Incruse Ellipta, спрете да използвате това

лекарство и незабавно уведомете Вашия лекар:

сърбеж

кожен обрив (уртикария) или зачервяване

Чести нежелани реакции

Може да засегнат до 1 на 10 човека:

ускорен сърдечен ритъм

болезнено и често уриниране (може да са признаци на инфекция на пикочните пътища)

настинка

инфекция на носа и гърлото

кашлица

усещане за напрежение или болка в областта на бузите и челото (може да са признаци на

възпаление на синусите, наречено синузит)

главоболие

запек.

Нечести нежелани реакции

Може да засегнат до 1 на 100 човека:

неравномерен сърдечен ритъм

възпалено гърло

сухота в устата

обрив

нарушение на вкуса.

Редки нежелани реакции

Може да засегнат до 1 на 1 000 човека:

болка в окото

Други нежелани реакции

Други нежелани реакции са наблюдавани при много малък брой пациенти, но точната им честота е

неизвестна (не може да бъде определена от наличните данни):

Намаляване на зрението или болка в очите, поради високо вътреочно налягане (възможни

признаци на глаукома).

Замъглено зрение

Повишаване на измереното вътреочно налягане

Трудно и болезнено уриниране – това може да са признаци на запушване на пикочния мехур

или задържане на урина.

Замаяност.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Incruse Ellipta

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка,

гнездото и инхалатора след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Съхранявайте инхалатора в запечатаното гнездо, за да се предпази от влага, и го извадете

непосредствено преди първата употреба. След отваряне на гнездото, инхалаторът може да се

използва в рамките на 6 седмици, считано от датата на отваряне на гнездото. Върху етикета запишете

датата, след която инхалаторът трябва да се изхвърли на предвиденото за това място. Датата трябва

да се напише веднага след изваждане на инхалатора от гнездото.

Да не се съхранява над 30°C.

Ако се съхранява в хладилник, инхалаторът трябва да се остави на стайна температура най-малко за

един час преди употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат

за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Incruse Ellipta

Активното вещество е умеклидиниев бромид.

Всяка единична инхалация доставя една освободена доза (дозата, която се освобождава от мундщука)

от 55 микрограма умеклидиниум (еквивалентно на 65 микрограма умеклидиниев бромид).

Другите съставки са лактоза монохидрат (вижте „Incruse Ellipta съдържа лактоза” в точка 2) и

магнезиев стеарат.

Как изглежда Incruse Ellipta и какво съдържа опаковката

Incruse Ellipta е прах за инхалация, предварително дозиран.

Инхалаторът Ellipta се състои от сиво, пластмасово тяло, светлозелен капак на мундщука и брояч на

дозите. Опакован е в гнездо от ламинирано фолио, с отлепващо се фолио. Гнездото съдържа саше със

сушител за намаляване на влагата в опаковката.

Активното вещество е под формата на бял прах в блистер, поставен в инхалатора. Всеки инхалатор

съдържа 7 или 30 дози. Предлагат се и групови опаковки, съдържащи 90 (3 инхалатора x 30) дози. Не

всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ирландия

Производител

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Priory Street

Ware

Hertfordshire

SG12 0DJ

Великобритания

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No.2,

23 Rue Lavoisier,

27000 Evreux,

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на

притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

diam@gsk.com

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: +385 1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Инструкции за употреба стъпка по стъпка

Какво представлява инхалаторът?

Когато използвате Incruse Ellipta за първи път, не е необходимо да проверявате дали инхалаторът

работи правилно. Той съдържа предварително дозирани дози и е готов за употреба веднага.

Картонената кутия на Вашия инхалатор Incruse Ellipta съдържа

Инхалаторът е опакован в гнездо. Не отваряйте гнездото, докато не сте готови да започнете да

използвате Вашия нов инхалатор. Когато сте готови да използвате Вашия инхалатор, отлепете

покритието, за да отворите гнездото. Гнездото съдържа саше със сушител за намаляване на влагата.

Изхвърлете това саше със сушител – не го отваряйте, яжте или инхалирайте.

Когато извадите инхалатора от гнездото, той ще бъде в позиция „затворен”. Не отваряйте

инхалатора, докато не сте готови да инхалирате доза от лекарството. След отваряне на гнездото,

запишете „Използвайте до:” датата на предвиденото за това място върху етикета на инхалатора.

„Използвайте до:” датата е 6 седмици от датата на отваряне на гнездото. След тази дата инхалаторът

не трябва да се използва повече. Гнездото може да се изхвърли след първото отваряне.

Инструкциите за употреба за Ellipta инхалатора, дадени по-долу, могат да се използват за 30 дозовия

инхалатор (количество за 30 дни) или за 7 дозовия инхалатор (количество за 7 дни).

Тази листовка

Картонена

кутия

Покритие

на гнездото

Инхалатор

Сушител

Гнездо

Сушител

1) Прочетете това преди да започнете

Ако капакът на инхалатора се отвори и затвори без да се инхалира лекарство, дозата ще бъде

загубена.

Загубената доза ще бъде задържана вътре в инхалатора, но вече няма да може да бъде инхалирана.

Не е възможно по случайност да приемете повече от необходимото лекарство или двойна доза с една

инхалация.

2) Приготвяне на доза

Отворете капака, когато сте готови да инхалирате доза.

Не разклащайте инхалатора.

Плъзнете капака надолу, докато чуете „щрак”.

Сега лекарството е готово за инхалиране.

За потвърждение, броячът на дозите отброява с 1 по-малко.

Ако броячът не отброи, когато чуете „щрак”, инхалаторът няма да освободи лекарство.

Занесете го обратно на фармацевта и се посъветвайте с него.

3) Инхалиране на лекарството

Като държите инхалатора далеч от устата си, издишайте колкото е възможно.

Не издишвайте в инхалатора.

Сложете мундщука между устните си и ги затворете плътно около него. Не блокирайте с

пръсти отворите за въздух.

Вдишайте продължително, равномерно и дълбоко. Задръжте дъха си, колкото е възможно

(най-малко 3-4 секунди).

Отстранете инхалатора от устата си.

Издишайте бавно и спокойно.

Възможно е да не разберете какъв е вкуса или да не усетите лекарството, дори когато използвате

инхалатора правилно.

Ако искате да почистите мундщука, използвайте суха кърпа преди да затворите капака.

4) Затворете инхалатора

Плъзнете капака нагоре докъдето може, за да покриете мундщука.