Incruse Ellipta (previously Incruse)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

umeclidinium bromide

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

R03BB07

INN (Международно Name):

umeclidinium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Показано е като поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD).

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-04-28

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INCRUSE ELLIPTA
55 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ,
ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОЗИРАН
умеклидиниум (umeclidinium)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се изисква
да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани реакции
вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Incruse Ellipta 55 микрограма прах за
инхалация, предварително дозиран
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка единична инхалация доставя една
освободена доза (дозата, която се
освобождава от мундщука
на инхалатора) от 55 микрограма
умеклидиниум (umeclidinium), еквивалентно на
65 микрограма
умеклидиниев бромид (umeclidinium bromide). Това
съответства на предварително
дозирана доза от
62,5 микрограма умеклидиниум (umeclidinium),
еквивалентно на 74,2 микрограма
умеклидиниев
бромид (umeclidinium bromide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка доставена доза съдържа
приблизително 12,5 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, предварително
дозиран (прах за инхалация)
Бял прах в сив инхалатор (Ellipta) със
светлозеле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-11-2022
Листовка Листовка чешки 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-11-2022
Листовка Листовка датски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-11-2022
Листовка Листовка немски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-11-2022
Листовка Листовка естонски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-11-2022
Листовка Листовка гръцки 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-11-2022
Листовка Листовка английски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-10-2018
Листовка Листовка френски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-11-2022
Листовка Листовка италиански 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-10-2018
Листовка Листовка латвийски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-10-2018
Листовка Листовка литовски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-11-2022
Листовка Листовка унгарски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-11-2022
Листовка Листовка малтийски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-10-2018
Листовка Листовка нидерландски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-10-2018
Листовка Листовка полски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-11-2022
Листовка Листовка португалски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-10-2018
Листовка Листовка румънски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-11-2022
Листовка Листовка словашки 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-11-2022
Листовка Листовка словенски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-10-2018
Листовка Листовка фински 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-11-2022
Листовка Листовка шведски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-11-2022
Листовка Листовка норвежки 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-11-2022
Листовка Листовка исландски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 22-05-2014
Листовка Листовка хърватски 15-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-10-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите