INCIMAXX DES

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • INCIMAXX DES (117011E)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • INCIMAXX DES (117011E)
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 117011E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

1 / 18

SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Termék neve

InciMaxx Des

Termék kódja

117011E

Az anyag/keverék

felhasználása

Biocid

Az anyag típusa

Keverék

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Termék hígítási információ

Hígítási információ nem áll rendelkezésre

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

felhasználásai

Azonosított felhasználások

Biocid. Spray és törlés, kézi

Javasolt felhasználási

korlátozások

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság

Ecolab - Hygiene Kft.

Váci út 81-83

H-1139, Budapest Magyarország + 36 1 880 5610 (8:30-16:30)

rendeles@ecolab.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

+ 36 1 880 5610 (8:30-16:30)

Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat

+36 1 476 6464; +36 80 201 199

Összeállítás/felülvizsgálat

dátuma

02.06.2017

Verzió

SZAKASZ 2: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Oxidáló folyadékok, 2. Osztály

H272

Fémekre korrozív hatású anyagok, 1. Osztály

H290

Bőrmarás, 1A osztály

H314

Súlyos szemkárosodás, 1. Osztály

H318

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. Osztály,

Légzőszervek

H335

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

2 / 18

Krónikus vízi toxicitás, 2. Osztály

H411

A termék besorolása az extrém pH érték alapján történt (a jelenleg hatályos Európai

törvénykezésnek megfelelően)

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok

Signal Word

Veszély

Veszélyességi állítások

H272

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást

okoz.

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó

károsodást okoz.

További veszélyességi

megállapítás

EUH071

Maró hatású a légutakra.

Óvintézkedési állítások

Megelőzés:

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól

és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a

dohányzás.

P221

Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne

keveredjen éghető anyagokkal.

P273

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való

kijutását.

P280

Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata

kötelező.

Beavatkozás:

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az

összes szennyezett ruhadarabot azonnal le

kell vetni. A bőrt le kell öblíteni

vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen

megoldható. Az öblítés folytatása.

P310

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI

KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

Ecetsav

Hidrogén-peroxid

Perecetsav

2.3 Egyéb veszélyek

Ne keverje fehérítőszerrel vagy más klórtartalmú termékkel - klórgáz képződik.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

3 / 18

SZAKASZ 3: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Veszélyes komponensek

Kémiai név

CAS szám

EU-szám

REACH szám

Besorolás1272/2008/EK RENDELETE

Koncentráció:

Ecetsav

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Tűzveszélyes folyadékok 3.

Osztály; H226

Bőrmarás 1A osztály; H314

>= 10 - < 20

Hidrogén-peroxid

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Nota B Oxidáló folyadékok 1. Osztály;

H271

Akut toxicitás 4. Osztály; H302

Akut toxicitás 4. Osztály; H332

Bőrmarás 1A osztály; H314

>= 5 - < 8

alkiléterszulfát

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Bőrirritáció 2. Osztály; H315

Súlyos szemkárosodás 1. Osztály; H318

Krónikus vízi toxicitás 3. Osztály; H412

>= 3 - < 5

Perecetsav

79-21-0

201-186-8

Tűzveszélyes folyadékok 3. Osztály;

H226

Szerves peroxidok D típus; H242

Akut toxicitás 4. Osztály; H302

Akut toxicitás 4. Osztály; H332

Akut toxicitás 4. Osztály; H312

Bőrmarás 1A osztály; H314

Akut vízi toxicitás 1. Osztály; H400

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

3. Osztály; H335

Krónikus vízi toxicitás 1. Osztály; H410

>= 1 - < 2.5

Oktánsav

124-07-2

204-677-5

01-2119552491-41

Akut toxicitás 4. Osztály; H332

Bőrmarás 1C. Osztály; H314

Súlyos szemkárosodás 1. Osztály; H318

>= 1 - < 2.5

Peroxioktánsav

33734-57-5

Piroforos folyadékok 1. Osztály; H250

Oxidáló folyadékok 1. Osztály; H271

Szerves peroxidok F típus; H242

Bőrmarás 1B osztály; H314

Súlyos szemkárosodás 1. Osztály; H318

Akut vízi toxicitás 1. Osztály; H400

>= 0.1 - < 0.25

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

SZAKASZ 4: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe kerülés esetén

Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt

is, legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása,

ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvost kell

hívni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel azonnal le kell mosni legalább 15 percen keresztül.

Pipereszappant kell használni, ha rendelkezésre áll. A

szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. A cipőt újra

használat előtt alaposan ki kell tisztítani. Azonnal orvost kell hívni.

Lenyelés esetén

A szájat vízzel ki kell öblíteni. Hánytatni tilos. Öntudatlan

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

4 / 18

embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Azonnal orvost

kell hívni.

Belélegzés esetén

Friss levegőre kell vinni. Tünetileg kell kezelni. Ha tünetek lépnek

fel, orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Részletesebb információkat az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében a 11.

szekció tartalmaz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés

Tünetileg kell kezelni.

SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási

intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Senki által nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a

tűzoltás során

Tűzveszély

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Visszalobbanás jelentős távolságra lehetséges.

Tűzoltók különleges védőfelszerelése

Oxidálószer. Más anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

Oxidálószer; az anyag oxidálószer, mely azonnal reakcióba léphet

más anyagokkal, különösen melegítés hatására.

Veszélyes égéstermékek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

Szén-oxidok

Nitrogén-oxidok (NOx)

Kén-oxidok

Foszfor oxidjai

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges

védőfelszerelése

: Tűz esetén viseljen ellennyomású teljes arcvédő önálló

légzőkészüléket és védőöltözetet.

További információk

: A nem nyitott tárolóedények hûtésére vízpermet használható. A

szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába

engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi

szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Tűz és/vagy

robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.

SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanácsok a mentésben nem

részt vevő személyzet

Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Minden gyújtóforrást el kell

távolítani. A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal szemben

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

5 / 18

számára

el kell távolítani. Kerülni kell a belégzést, lenyelést és a bőrrel és

szemmel való érintkezést. Ha a koncentráció nagyobb az

expozíciós határnál, a dolgozóknak megfelelő igazolt gázálarcot

kell használni. A feltakarítást csak képzett személyzet vezesse. A

védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

Tanácsok a mentésben részt

vevők számára

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges,

vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett

alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi

óvintézkedések

Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés

módszerei

Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan

megtehető. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan

megtehető. A kiömlött vagy kifolyt savakat vagy lúgokat sosem

szabad fűrészporral, faforgáccsal vagy hasonló anyaggal felitatni.

Izolálja a hulladékot, ne kerüljön érintkezésbe inkompatibilis

anyagokkal. Kisebb kifolyásokat gyűjtse össze homokkal vagy

verkumittal és hígítsa fel 10x-ére vízzel. Vigyük át egy nyitott

tetejű edénybe, és szállítsuk biztonságos helyre semlegesítéshez

* / ártalmatlanításhoz. Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése

esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, üritse ki a

területet, amíg a reakciók lezajlanak, és utána gyűjtse össze az

ártalmatlanításhoz. Engedélyt kell szerezni a helyi vízművektől /

hatóságtól, ha a csatornába akarja engedni. * Semlegesítés:

miután kihígította, semlegesítse megfelelő lúggal, mint nátrium-

bikarbonát.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre

vonatkozó tanácsok

Lenyelni tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A por/

füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzése tilos. Csak megfelelő

szellőzés mellett használható. Tűztől, szikrától és meleg

felületektől távol tartandó. A sztatikus elektromos feltöltődés

elkerüléséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni (amely a

szerves gőzök gyulladását okozhatja). A használatot követően a

kezet alaposan meg kell mosni. Ne keverje fehérítőszerrel vagy

más klórtartalmú termékkel - klórgáz képződik.

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Biztosítson megfelelő

felszerelést a szem és a test gyors áztatásához, öblítéséhez,

amennyiben fenn áll a bőrre kerülés, vagy szembefreccsenés

veszélye.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

6 / 18

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a

tárolóedényekre vonatkozó

követelmények

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Hűvös, jól szellőztetett

helyen kell tartani. Oxidálószerektől távol tartandó.

Redukálószerektől távol tartandó. Erős bázisoktól távol tartandó.

Éghető anyagoktól távol tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

Az edény szorosan lezárva tartandó. Tárolja megfelelo,

felcímkézett tartályban. Robbanónyomás keletkezhet a

gázképződés következtében, ha a tartály szellőzése nem

megfelelő.

Az eredeti edényben tartandó. A kiömlött anyagot fel kell itatni a

körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

Tárolási hőmérséklet

0 °C -ig 25 °C

Csomagolóanyag

Megfelelő anyag: Műanyag

Nem megfelelő anyag: Alumínium, Lágy acél

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok)

Biocid. Spray és törlés, kézi

SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

Komponensek

CAS szám

Érték típus (Az

expozíciós út)

Ellenőrzési paraméterek

Bázis

Ecetsav

64-19-7

AK-érték

25 mg/m3

HU OEL

További információk

91/322/EGK irányelvben közölt érték

Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)

CK-érték

25 mg/m3

HU OEL

További információk

91/322/EGK irányelvben közölt érték

Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)

DNEL

Hidrogén-peroxid

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: rövid ideig tartó - helyi

Érték: 3 mg/m3

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - helyi hatások

Érték: 1.4 mg/m3

Alkylethersulphates

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Bőr

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 175 mg/m3

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

7 / 18

peracetic acid

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 0.6 mg/m3

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Akut - szervezeti hatások

Érték: 0.6 mg/m3

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - helyi hatások

Érték: 0.6 mg/m3

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Akut- helyi hatások

Érték: 0.6 mg/m3

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés

Lehetséges egészségügyi hatások: Akut- helyi hatások

Érték: 0.12

Felhasználás: Fogyasztók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 0.6 mg/m3

Felhasználás: Fogyasztók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Akut - szervezeti hatások

Érték: 0.6 mg/m3

Felhasználás: Fogyasztók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - helyi hatások

Érték: 0.6 mg/m3

Felhasználás: Fogyasztók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Akut- helyi hatások

Érték: 0.3 mg/m3

PNEC

Alkylethersulphates

Édesvíz

Érték: 0.24 mg/l

Tengervíz

Érték: 0.024 mg/l

Időszakos használat/kibocsátás

Érték: 0.071 mg/l

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

8 / 18

Szennyvízkezelő üzem

Érték: 10000 mg/l

Édesvízi üledék

Érték: 5.45 mg/kg

Tengeri üledék

Érték: 0.545 mg/kg

Talaj

Érték: 0.946 mg/kg

peracetic acid

Édesvíz

Érték: 0.000224 mg/l

Édesvízi üledék

Érték: 0.00018 mg/kg

Víz

Érték: 0.051 mg/l

Talaj

Érték: 0.32 mg/kg

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések

Hatékony elszívás. A levegőbeli koncentrációt a munkahelyi

expozíciós határértékek alatt kell tartani.

Egyéni védőintézkedések

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Biztosítson megfelelő

felszerelést a szem és a test gyors áztatásához, öblítéséhez,

amennyiben fenn áll a bőrre kerülés, vagy szembefreccsenés

veszélye.

Szem- / arcvédelem (EN

166)

Védőszemüveg

Álarc

Kézvédelem (EN 374)

Ajánlott megelőző bőrvédelem

Kesztyű

Nitril-kaucsuk

butilkaucsuk

Áttörési idő: 1 - 4 óra

Kesztyűvastagság, butil-kaucsuk minimum 0.7 mm, nitril-kaucsuk

0.4 mm vagy ezzel egyenértékű (további informácóért vegye fel a

kesztyű gyártójával / forgalmazójával a kapcsolatot)

Ha a tönkremenetelnek vagy a kémiai áthatolásnak bármi jele

van, a kesztyűket ki kell dobni és cserélni.

Bőr- és testvédelem (EN

14605)

Az egyéni védőfelszerelés tartalmazza a következőket: megfelelő

védőkesztyű, biztonsági szemüveg és védőruházat

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

9 / 18

Légutak védelme (EN 143,

14387)

Nem szükséges, amennyiben a levegőben lévő koncentráció nem

haladja meg az a Munkahelyi expozíciós határértékeknél felsorolt

expozíciós határértékeket. A vonatkozó EU-s, vagy azzal

egyenértékű előírásoknak (89/656/EEC, 89/686/EEC) megfelelő,

tanúsítással rendelkező légzésvédőt kell rendszeresíteni, ha a

belégzési kockázatokat nem lehet elkerülni, vagy nem tudják

megfelelően korlátozni technológiailag, kollektív védelemmel,

vagy megfelelő munkaszervezési intézkedésekkel, módszerekkel,

eljárásokkal.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Általános tanácsok

: Fontolja meg a tárolóedények környékének elszigetelését.

SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

: folyadék

Szín

: Színtelen

Szag

: csípős

pH-érték

1.0 - 1.5, 100 %

Lobbanáspont

88 °C zárt téri

Szagküszöbérték

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Olvadáspont / fagyáspont

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Kezdeti forráspont és

forrásponttartomány

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Párolgási sebesség

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Tűzveszélyesség (szilárd,

gázhalmazállapot)

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Felső robbanási határ

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Alsó robbanási határ

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Gőznyomás

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Relatív gőzsűrűség

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Relatív sűrűség

1.04 - 1.06

Vízben való oldhatóság

oldható

Oldhatóság egyéb

oldószerekben

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Öngyulladási hőmérséklet

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Hőbomlás

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Kinematikus viszkozitás

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Robbanásveszélyes

tulajdonságok

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

10 / 18

Oxidáló tulajdonságok

Igen

9.2 Egyéb információk

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Ne keverje fehérítőszerrel vagy más klórtartalmú termékkel - klórgáz képződik.

10.4 Kerülendő körülmények

Hő, láng és szikra.

Közvetlen hőforrás.

Kitettség napfénynek.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Bázisok

Fémek

Szerves anyagok

Alumínium

Lágy acél

10.6 Veszélyes bomlástermékek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

Szén-oxidok

Nitrogén-oxidok (NOx)

Kén-oxidok

Foszfor oxidjai

SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A valószínű expozíciós útra

vonatkozó információ

Belégzés, Szemmel való érintkezés, Bőrrel való érintkezés

Termék

Akut toxicitás, szájon át

: Akut toxicitási érték : > 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

: 4 h Akut toxicitási érték : > 5 mg/l

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

11 / 18

Akut toxicitás, bőrön át

: Akut toxicitási érték : > 2,000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Légzőszervi vagy

bőrszenzibilizáció

: Erről a termékről nincs adat.

Rákkeltő hatás

: Erről a termékről nincs adat.

Szaporodási hatások

: Erről a termékről nincs adat.

Csírasejt-mutagenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Teratogenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Egyetlen expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Ismétlődő expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Belégzési toxicitás

: Erről a termékről nincs adat.

Komponensek

Akut toxicitás, szájon át

: Ecetsav

LD50 Patkány: 3,310 mg/kg

Hidrogén-peroxid

LD50 Patkány: 486 mg/kg

alkiléterszulfát

LD50 Patkány: 3,350 mg/kg

Oktánsav

LD50 Patkány: 2,000 mg/kg

Peroxioktánsav

LD50 Patkány: 2,000 mg/kg

Komponensek

Akut toxicitás, belélegzés

: Perecetsav

4 h LC50 Patkány: 1.5 mg/l

Oktánsav

4 h LC50 Patkány: 4.6 mg/l

Komponensek

Akut toxicitás, bőrön át

: Ecetsav

LD50 Nyúl: 1,060 mg/kg

alkiléterszulfát

LD50 Nyúl: 8,000 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

12 / 18

Oktánsav

LD50 Nyúl: 5,000 mg/kg

Lehetséges egészségügyi hatások

Szem

Súlyos szemkárosodást okoz.

Bőr

Súlyos égési sérülést okoz a bőrön.

Lenyelés

Égési sérüléseket okoz az emésztő csatornán.

Belégzés

Irritálhatja az orrot, torkot és a tüdőt.

Krónikus expozíció

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

Szemmel való érintkezés

Vörösség, Fájdalom, Felmaródás

Bőrrel való érintkezés

Vörösség, Fájdalom, Felmaródás

Lenyelés

Felmaródás, Hasi fájdalom

Belégzés

Belégzési irritáció, Köhögés

SZAKASZ 12: Ökológiai információk

12.1 Ökotoxicitás

Környezeti hatások

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Termék

Toxicitás halakra

: Nincs adat

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre.

: Nincs adat

Toxicitás algákra

: Nincs adat

Komponensek

Toxicitás halakra

: Ecetsav

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): 1,000

mg/l

alkiléterszulfát

96 h LC50 Hal: 7.1 mg/l

Perecetsav

96 h LC50: 0.8 mg/l

Oktánsav

96 h LC50 Hal: 22 mg/l

Peroxioktánsav

96 h LC50 Hal: 0.15 mg/l

Komponensek

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

13 / 18

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre.

: Ecetsav

48 h EC50 Daphnia magna (óriás vízibolha): 39.6 mg/l

Perecetsav

48 h EC50: 0.73 mg/l

Komponensek

Toxicitás algákra

: Ecetsav

72 h EC50 Skeletonema costatum: 1,000 mg/l

Hidrogén-peroxid

72 h EC50: 1.38 mg/l

Perecetsav

72 h EC50: 0.7 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Termék

Biológiai lebonthatóság

: A termékben lévő tenzidek biológiai lebonthatósága megfelel a

648/2004/EK mosószerrendelet követelményeinek.

Komponensek

Biológiai lebonthatóság

Ecetsav

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

Hidrogén-peroxid

Eredmény: Nem alkalmazható - szervetlen

alkiléterszulfát

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

Perecetsav

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

Oktánsav

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

Peroxioktánsav

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék

Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag

nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan

megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak

tekinthetők 0.1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

14 / 18

12.6 Egyéb káros hatások

Nincs adat

SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok

A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni.A

Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal

egyeztetve.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

: A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a

hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha az újra

hasznosítás nem megvalósítható, a helyi szabályozásnak

megfelelően kell kezelni. A hulladékokat jóváhagyott

hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás

: Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra

hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék

kezelő telepre kell vinni. Az üres tárolóedényeket nem szabad újra

használni. A helyi, állami és szövetségi rendeleteknek

megfeleloen helyezze hulladékba.

Útmutató a hulladékkód

kiválasztásához

: Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék. Ha ezt a

terméket további folyamatokban használják fel, a

végfelhasználónak kell újradefiniálnia és megadnia a

legmegfelelőbb Európai Hulladék Katalógus kódot. A

hulladéktermelő feladata, hogy megvizsgálja a toxicitását és fizikai

tulajdonságait a keletkezett anyagnak, megfelelően azonosítsa a

hulladékot és meghatározza az ártalmatlanítási módszereket,

melyek összhangban vannak a vonatkozó európai (EU 2008/98 /

EK) és a helyi előírásokkal.

SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk

A szállító / megbízó / feladó felelőssége biztosítani, hogy a csomagolás, címkézés, és a jelölések

megfeleljenek a kiválasztott szállítási módnak.

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-szám

3149

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

HIDROGÉN-PEROXID ÉS PEROXI-ECETSAV KEVERÉK,

STABILIZÁLT

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

5.1 (8)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

Igen

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

Légi szállítás (IATA)

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

15 / 18

14.1 UN-szám

3149

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

5.1 (8)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

Igen

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

Tengeri szállítás

(IMDG/IMO)

14.1 UN-szám

3149

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID

MIXTURE, STABILIZED

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

5.1 (8)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

Igen

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és

környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A mosószerek szabályozása

alapján EC 648/2004

5 % vagy ennél több de 15 %-nál kevesebb: Oxigénalapú

fehérítőszerek

Tartalmaz: Fertőtlenítőszerek

5 %-nál kevesebb: Anionos felületaktív anyagok

Házi szabályozás

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

Egyéb szabályozások

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó

rendeletei

2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve

tevékenységek részletes szabályairól.

25/2000.(IX.30.) EüM-ESzCsM együttes rendelet a munkahelyek

kémiai biztonságáról.

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid

termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek

engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

16 / 18

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai Biztonsági

Értékelés.

SZAKASZ 16: Egyéb információk

Az osztályozás a következő módszernek megfelelően történt

1272/2008/EK RENDELETE

Osztályozás

Indoklás

Oxidáló folyadékok 2, H272

Vizsgálati adatok alapján.

Fémekre korrozív hatású anyagok 1, H290

Vizsgálati adatok alapján.

Bőrmarás 1A, H314

Vizsgálati adatok alapján.

Súlyos szemkárosodás 1, H318

Vizsgálati adatok alapján.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3, H335

Számítási módszer

Krónikus vízi toxicitás 2, H411

Számítási módszer

A H-mondatok teljes szövege

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H242

Hő hatására meggyulladhat.

H250

Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.

H271

Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

H302

Lenyelve ártalmas.

H312

Bőrrel érintkezve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H332

Belélegezve ártalmas.

H335

Légúti irritációt okozhat.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai

megállapodás;

veszélyes

áruk

nemzetközi

közúti

szállításáról

szóló

európai

megállapodás; AICS - Vegyi anyagok ausztrál jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing

of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről

és csomagolásről szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy

reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok

jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közösségi

szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz

kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok

jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó

növekedési

ütem;

Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi

Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi

anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat;

IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC -

Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe;

IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény

(Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI

- Létező vegyi anyagok koreai

jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a

vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés

megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC

- Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

17 / 18

nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-

zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai

biztonsági

szennyezésmegelőzési

iroda;

Perzisztens,

bioakkumulatív

toxikus

anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi)

szerkezet-hatás

összefüggés;

REACH

vegyi

anyagok

regisztrálásáról,

értékeléséről,

engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló

bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TRGS -

Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről

szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és

nagyon bioakkumulatív anyag

Készítette

Regulatory Affairs

Az adott számok formátuma a Biztonsági Adatlapban: 1,000,000 = 1 millió, és 1,000 = 1 ezer 0.1 =

egy tized és 0.001 = egy ezred

MÓDOSÍTOTT ADATOK: A rendelkezo és egészségügyi adatokkal kapcsolatos jelentosebb

módosításokat a bal margón látható sáv jelzi az Anyagbiztonsági adatlap javított változatában.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és

meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak

iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz,

szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy

minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem

biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják,

kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

MELLÉKLET: EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK

DPD+ anyagok

:

A következő anyagok azok a fő összetevők, amelyek hozzájárulnak a keverék Expozíciós

forgatókönyv kialakításához a DPD + Szabályoknak megfelelően:

Útvonal

Anyag

CAS szám

EINECS

szám

Lenyelés

Ecetsav

64-19-7

200-580-7

Belégzés

Ecetsav

64-19-7

200-580-7

Bőr

Ecetsav

64-19-7

200-580-7

Szem

Ecetsav

64-19-7

200-580-7

vízi környezet

Perecetsav

79-21-0

201-186-8

Fizikai tulajdonságok DPD + anyagok:

Anyag

Gőznyomás

Vízben való

oldhatóság

Pow

Moláris tömeg

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

InciMaxx Des

117011E

18 / 18

Ecetsav

2.079 kPa

60.06 g/mol

Perecetsav

0.217 Pa

76.0 g/mol

Annak megállapításához, hogy a felhasználás feltételei illetve a kockázatkezelési intézkedései

megfelelőek, kérjük használja az alábbi weboldalt, a kockázati tényezők kiszámításához:

www.ecetoc.org/tra

Az expozíciós forgatókönyv

rövid címe

Biocid. Spray és törlés, kézi

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Végfelhasználás ágazatai

SU22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Folyamat kategóriák

PROC11: Nem ipari permetszórás

PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

nem kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,

szórt beltéri felhasználása