INCIMAXX AQUATIC

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • INCIMAXX AQUATIC (909303)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • INCIMAXX AQUATIC (909303)
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112620E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

1 / 15

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Incimaxx Aquatic

Produktkode

112620E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Biocid

Stofftype

Stoffblanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

Ingen informasjon om fortynning angitt.

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Identifiserte bruksområder

Stallrengjøringsmiddel. Halvautomatisk prosess.

Dyrepleie, manuell prosess

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødnummer

Nødnummer

22 68 18 00 (mellom 8.00 og 16.00 på vanlige virkedager)

Gift informasjonssenter

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

24.07.2014

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Organiske peroksyder , Type F

H242

Hudtæring , Kategori 1A

H314

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse ,

Kategori 3, Luftveier

H335

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

O; OKSIDERENDE

C; ETSENDE

R20/22

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

2 / 15

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

2.2 Merkelementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Varselord

Fare

Faresetninger

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P210

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen

flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.

P220

Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /

brennbare materialer.

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller/

ansiktsskjerm.

Svar:

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll

forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar

seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte

klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med

vann.

P310

Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Eddiksyre

Pereddiksyre

Hydrogenperoksid

2.3 Andre farer

Bland ikke med blekemiddel eller andre klorinerte produkter - klorgass kan dannes.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

Klassifisering

(67/548/EØF)

Klassifisering

(FORORDNING (EF) nr.

1272/2008)

Konsentrasjon

Eddiksyre

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

C; R10-R35

Brennbare væskerKategori 3;

H226

HudtæringKategori 1A; H314

>= 30 - < 50

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

3 / 15

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

Xn-C-N-O;

R20-R22-

R21-R35-

R10-R07-R50

Brennbare væskerKategori 3;

H226

Organiske peroksyderType F;

H242

Akutt giftighetKategori 4;

H302

Akutt giftighetKategori 4;

H332

Akutt giftighetKategori 4;

H312

HudtæringKategori 1A; H314

Akutt giftighet i vannKategori

1; H400

>= 5 - < 10

Hydrogenperoksid

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

C-O-Xn; R35-

R20/22-R09

Oksyderende væskerKategori

1; H271

Akutt giftighetKategori 4;

H302

Akutt giftighetKategori 4;

H332

HudtæringKategori 1A; H314

>= 5 - < 8

Oktansyre

124-07-2

204-677-5

01-2119552491-41

C-Xn; R34-

Akutt giftighetKategori 4;

H332

HudtæringKategori 1 C; H314

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

>= 3 - < 5

Peroksioktansyre

33734-57-5

F-C-N-O;

R17-R34-

R50-R07

Akutt giftighet i vannKategori

1; H400

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjonKateg

ori 1; H318

Organiske peroksyderType F;

H242

Pyroforiske væskerKategori 1;

H250

Hudetsing /

HudirritasjonKategori 1B;

H314

>= 0.5 - < 1

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege

øyeblikkelig.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild

såpe dersom dette finnes. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Rens skoene grundig før gjenbruk. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved svelging

Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

4 / 15

gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege

hvis symptomer forekommer.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slukkemidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokningsmidler

Ikke kjent.

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Brannfare

Hold borte fra varme og antennelselskilder.

Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Alle tennkilder fjernes. Hold folk

borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering,

svelging og kontakt med hud og øyne. Hvis arbeidere møter

konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet

godkjent åndedrettsvern. Påse at opprenskingen kun foretas av

trenet personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

5 / 15

egnete materialer.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Miljømessige forholdsregler

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Metoder til opprydding og

rengjøring

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Referanse til andre seksjoner

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om trygg behandling

Må ikke svelges. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller

klær. Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon. Hold unna brann,

gnister og varme overflater. Gjør det nødvendige for å unngå

statisk elektrisk utladning (som kan forårsake antennelse av

organiske damper). Vask hendene grundig etter bruk. Bland ikke

med blekemiddel eller andre klorinerte produkter - klorgass kan

dannes.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Krav til lagringsområder og

containere

Hold borte fra varme og antennelselskilder. Oppbevar på et kjølig,

godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra oksyderende midler.

Oppbevares adskilt fra sterke baser. Oppbevares utilgjengelig for

barn. Hold beholderen tett lukket. Lagres i egnede merkede

beholdere.

Lagringstemperatur

0 °C til 25 °C

7.3 Spesielle sluttanvendelser

Særlig(e) bruksområde(r)

Stallrengjøringsmiddel. Halvautomatisk prosess.

Dyrepleie, manuell prosess

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

6 / 15

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser i arbeid

CAS-nr.

Komponenter

Verditype (Form

for utsettelse)

Kontrollparameter

Oppdater

Grunnlag

64-19-7

Eddiksyre

10 ppm

25 mg/m3

2003-10-01

FOR-2011-12-

06-1358

7722-84-1

Hydrogenpero

ksid

1 ppm

1.4 mg/m3

2003-10-01

FOR-2011-12-

06-1358

DNEL

peracetic acid

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - systemiske virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hudkontakt

Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger

Verdi: 0.12

Anvendelse: Forbrukeres bruk

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Forbrukeres bruk

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - systemiske virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Forbrukeres bruk

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Forbrukeres bruk

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

7 / 15

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger

Verdi: 0.3 mg/m3

Hydrogenperoksid

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: kortsiktig - lokalt

Verdi: 3 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 1.4 mg/m3

PNEC

peracetic acid

Ferskvann

Verdi: 0.000224 mg/l

Ferskvannbunnfall

Verdi: 0.00018 mg/kg

Vann

Verdi: 0.051 mg/l

Jord

Verdi: 0.32 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Skikkelige ingeniørkontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller

Ansiktsskjerm

Håndvern (EN 374)

Bruk følgende personlig verneutstyr:

Nitrilgummi

butylgummi

Ugjennomtrengelige hansker

Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning

eller kjemisk gjennombrudd.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Personlig verneutstyr som består av: passende vernehansker,

vernebriller og vernetøy

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

En komponent i dette produktet kan nedbrytes slik at

hydrogensulfid (H2S) dannes. H2S-konsentrasjonene i produktets

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

8 / 15

væskefase er < 0,1% (1000 ppm). Konsentrasjonene ovenfor

væskeoverflaten kan variere.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

: væske

Farge

: Fargeløs

Lukt

: Desinfiserende midler

0.5 - 1.0, 100 %

Flammepunkt

79 °C lukket skål

Duftterskel

ingen data tilgjengelig

Smelte-/frysepunkt

ingen data tilgjengelig

Første kokepunkt og

kokeomfang

ingen data tilgjengelig

Fordamping

ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff,

gass)

ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense

ingen data tilgjengelig

Damptrykk

ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

1.07 - 1.09

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

ingen data tilgjengelig

Selvantenningstemperatur

ingen data tilgjengelig

Termisk nedbrytning

ingen data tilgjengelig

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgjengelig

Eksplosjonsegenskaper

ingen data tilgjengelig

Oksidasjonsegenskaper

9.2 Andre opplysninger

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

9 / 15

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

trykkoppbygging

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Bland ikke med blekemiddel eller andre klorinerte produkter - klorgass kan dannes.

10.4 Forhold som skal unngås

Varme, flammer og gnister.

10.5 Ukompatible materialer

Baser

Metaller

Organiske materialer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Giftighet

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: 4 t Akutt giftighetsberegning : > 5 mg/l

Akutt giftighet på hud

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftfremkallenhet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

10 / 15

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: Eddiksyre

LD50 rotte: 3,310 mg/kg

Pereddiksyre

LD50 rotte: 1,634 mg/kg

Hydrogenperoksid

LD50 rotte: 486 mg/kg

Oktansyre

LD50 rotte: > 2,000 mg/kg

Peroksioktansyre

LD50 rotte: > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: Eddiksyre

4 t LC50 rotte: > 40 mg/l

Pereddiksyre

4 t LC50 rotte: 5.175 mg/l

Oktansyre

4 t LC50 rotte: > 4.6 mg/l

Akutt giftighet på hud

: Eddiksyre

LD50 kanin: 1,060 mg/kg

Pereddiksyre

LD50 rotte: 1,012 mg/kg

Oktansyre

LD50 kanin: > 5,000 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Øyne

Gir alvorlig øyeskade.

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Svelging

Forårsaker etseskader i fordøyelsessystemet.

Innåndning

Kan føre til irritasjon av luftveiene. Kan forårsake nese-, hals- og

lungeirritasjon.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

11 / 15

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Hudkontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Svelging

Etsing, Mavesmerter

Innåndning

Åndedrettsirritasjon, Hoste

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Produkt

Giftighet for fisk

: ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: Eddiksyre

96 t LC50: 75 mg/l

Pereddiksyre

96 t LC50: 0.8 mg/l

Oktansyre

96 t LC50 Fisk : 22 mg/l

Peroksioktansyre

96 t LC50 Fisk : 0.15 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Pereddiksyre

48 t EC50: 0.73 mg/l

Komponenter

Giftighet for alger

: Pereddiksyre

72 t EC50: 0.7 mg/l

Hydrogenperoksid

72 t EC50: 1.38 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringspotensial

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

12 / 15

ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Denne substans/blanding inneholder ingen komponenter som er

betraktet som enten persistente, bioakkumulative og toksiske

(PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (mPmB)

på nivåer på 0.1% eller høyere.

12.6 Andre skadevirkninger

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Metoder for behandling av avfall

Produkt

: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Europeisk avfallskatalog

: 200114* - syrer

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

3109

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

ORGANISK PEROKSID TYPE F, FLYTENDE

(Peroxyacetic acid)

14.3 Transportfare klasse(r)

5.2 (8)

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

3109

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

Organic peroxide type F, liquid

(Peroxyacetic acid)

14.3 Transportfare klasse(r)

5.2 (8)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

13 / 15

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

3109

14.2 FN gyldig

forsendingsnavn

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

(Peroxyacetic acid)

14.3 Transportfare klasse(r)

5.2 (8)

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

14.7 Transport i store kvanta

i henhold til Tillegg II av

MARPOL73/78 og IBC koden

ikke anvendbar

AVSNITT 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller

blandingen

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst av R-fraser

Kan forårsake brann.

Eksplosjonsfarlig ved blanding med brennbare stoffer.

Brannfarlig.

Selvantennelig i luft.

Farlig ved innånding.

R20/22

Farlig ved innånding og svelging.

Farlig ved hudkontakt.

Farlig ved svelging.

Etsende.

Sterkt etsende.

Meget giftig for vannlevende organismer.

Full tekst av H-uttalelser

H226

Brannfarlig væske og damp.

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H250

Selvantenner ved kontakt med luft.

H271

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

H302

Farlig ved svelging.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H332

Farlig ved innånding.

H400

Meget giftig for liv i vann.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

14 / 15

Full tekst av andre forkortelser

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

Innåndning

Eddiksyre

64-19-7

200-580-7

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

Øyne

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

omgivelse som

inneholder vann

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

POW

Molmasse

Pereddiksyre

0.217 pa

76.0 g/mol

Eddiksyre

2.079 kPa

60.06 g/mol

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Incimaxx Aquatic

112620E

15 / 15

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Dyrepleie, manuell prosess

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC10: Applikasjon med rulle eller kost

PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Stallrengjøringsmiddel. Halvautomatisk prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Endebruksektorer

SU3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Prosesskategorier

PROC7: Industriell spraying

PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC4: Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som

ikke blir en del av artikler