INCIDIN AL

България - български - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
111695E

Документи на други езици

Прочетете целия документ

Incidin AL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Наименование на

продукта

Incidin AL

Отговаря на Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение ІІ (453/2010) - Европа

:

1.1 Идентификатори на продукта

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се

препоръчват

Препоръчани употреби

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/

предприятието

Код на продукта

:

Употреби, които не се препоръчват

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Национален консултативен орган/Център по отрови

Дезинфектант. Полу-автоматичен процес

Не са известни.

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София

България

ИД Номер: 831235354

Тел: +359 (0)2 976 80 30

Факс:+359 (0)2 976 80 50

bg-office@ecolab.com

:

Производител/

Дистрибутор/ Вносител

:

Телефонен номер

Клиника по токсикология при МБАЛСМ "Н.П.Пирогов" тел. 02 9154409

111695E

Употреба на продукта

:

дезинфектант

Продуктът е предназначен само за професионална употреба.

Производител/ Дистрибутор/ Вносител

:

Телефонен номер

02 9768033 - достъпен само в работно време от 9 до 18 ч.

Издание

: 2

Класификация

Xn; R20/22

C; R34

Xi; R37

R42/43

:

:

Опасности за

човешкото здраве

Вреден при вдишване и при поглъщане. Предизвиква изгаряния. Дразни

дихателните пътища. Възможна е сенсибилизация при вдишване и при

контакт с кожата.

Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP/GHS]

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта

:

Смес

Класифициране в съответствие с Директива 1999/45/ЕО [DPD]

Продуктът е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/EC и нейните поправки.

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Дата на съставяне/Дата на

преработка

:

1/16

15 ноември 2013

Incidin AL

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

:

Други рискове, които не

водят до класификация

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях

симптоми.

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе R-фрази и H-изрази.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за

опасностите

:

Сигнална дума

:

Предупреждения за

опасност

:

Предотвратяване

:

Препоръки за безопасност

Реагиране

:

Опасно

P280 - Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила/маска за лице.

P285 - В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно

свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

P304 + P341 - ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете

пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода

в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива

и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

2.3 Други опасности

Съдържа

:

Неприложимо.

Дидецилдиметиламониев хлорид

Глутарал

H314

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H334

Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения

в дишането при вдишване.

H317

Може да причини алергична кожна реакция.

H335

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Идентификатори

67/548/ЕИО

Наименование на

продукта/съставката

%

Тип

Регламент (ЕО) №

1272/2008 [CLP]

Класификация

Дидецилдиметиламониев

хлорид

ЕО: 230-525-2

CAS: 7173-51-5

Индекс: 612-131-00-6

7 - <10

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 1, H330

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Глутарал

...

Прочетете целия документ

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Споделете тази информация