IMI TOP

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • IMI TOP (905606)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • IMI TOP (905606)
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 100047E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

1 / 10

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

Imi TOP

Šifra proizvoda

100047E

Upotreba

supstance/preparata

Univerzalno sredstvo za čišćenje

Vrsta supstance

Preparat

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

Nisu dostupne informacije o razblaživanju.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Utvrđene upotrebe

Proizvod za čišćenje opšte namene. Naprskavanje i brisanje

površine

Proizvod za čišćenje poda. Ručno čišćenje

Proizvod za čišćenje opšte namene. Ručno čišćenje

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Rezervisano za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum kompilacije/revizije

12.08.2014

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Nije opasna supstanca ili smeša.

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

2 / 10

Prema direktivama EZ ili odgovarajućim nacionalnim propisima, klasifikacija i obeležavanje

proizvoda nisu potrebni.

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Nije opasna supstanca ili smeša.

Dodatno obeležavanje:

Posebno obeležavanje

određenih preparata

Bezbednosni list dostupan na zahtev

2.3 Ostale opasnosti

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBOM (EZ) br.

1272/2008)

Koncentracija [%]

sekundarni

alkanosulfonati

68188-18-1

269-144-1

01-2119517577-32

Xi; R22-

R36/38

Akutna toksičnost.Kategorija

4; H302

Iritacija kožeKategorija 2;

H315

Iritacija okaKategorija 2; H319

>= 3 - < 5

3-butoksipropan-2-ol

5131-66-8

225-878-4

01-2119475527-28

Xi; R36/38

Iritacija kožeKategorija 2;

H315

Iritacija okaKategorija 2; H319

>= 1 - < 2.5

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

U slučaju dodira sa očima

Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom

Isprati sa puno vode.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

3 / 10

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Specifične mere nisu utvrđene.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni produkti sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara

treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Videti zaštitne mere navedene u odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine

nisu potrebne.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

4 / 10

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Posle rukovanja oprati ruke. Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ambalažu čvrsto zatvoriti. Skladištiti u

prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

-5 °C do 40 °C

7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

Proizvod za čišćenje opšte namene. Naprskavanje i brisanje

površine

Proizvod za čišćenje poda. Ručno čišćenje

Proizvod za čišćenje opšte namene. Ručno čišćenje

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izlaganja

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom

izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (EN 374)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

5 / 10

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izlaganja životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

: tečnost

Boja

: plava

Miris

: Parfemi, mirisi

9.3 - 9.7, 100 %

Tačka paljenja

nije primenljivo

Najniža koncentracija

primećivanja mirisa

podaci nisu dostupni

Tačka topljenja/smrzavanja

podaci nisu dostupni

Početna tačka ključanja i

interval ključanja

podaci nisu dostupni

Brzina isparavanja

podaci nisu dostupni

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

podaci nisu dostupni

Gornja granična vrednost

eksplozije

podaci nisu dostupni

Donja granična vrednost

eksplozije

podaci nisu dostupni

Napon pare

podaci nisu dostupni

Relativna gustina pare

podaci nisu dostupni

Relativna gustina

1.02 - 1.05

Rastvorljivost u vodi

rastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

podaci nisu dostupni

Koeficijent razdvajanja: n-

oktanol/voda

podaci nisu dostupni

Temperatura samopaljenja

podaci nisu dostupni

Termičko razlaganje

podaci nisu dostupni

Viskoznost,kinematička

podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

6 / 10

Eksplozivna svojstva

podaci nisu dostupni

Oksidirajuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nepoznato.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Informacija o verovatnim

načinima izlaganja

Udisanje, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Procena akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

7 / 10

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Preosetljivost kože ili organa

za disanje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Kancerogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

dejstvo na reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - jednokratno izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - ponavljano izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Otrovan ako se udiše

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: sekundarni alkanosulfonati

LD50 pacov: 1,271 mg/kg

3-butoksipropan-2-ol

LD50 pacov: 2,500 mg/kg

Akutna dermalna toksičnost

: 3-butoksipropan-2-ol

LD50 pacov: 2,193 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oči

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Koža

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Udisanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa očima

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Dodir sa kožom

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Udisanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

8 / 10

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Ekotoksičnost

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: 3-butoksipropan-2-ol

48 h EC50: > 1,000 mg/l

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

podaci nisu dostupni

12.3 Potencijal bioakumulacije

podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

podaci nisu dostupni

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

9 / 10

Evropski katalog otpada

: 200130 - detergenti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Nije opasna roba

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

manje od 5%: Anionski tenzidi

Drugi sastojci: Parfemi

benzyl alcohol

d-Limonene

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Imi TOP

100047E

10 / 10

Heksil cinamal

Amil cinamal

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

93/13)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/09, 88/10 I 92/11)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10 I

25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.

glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst R oznaka

Štetan ako se proguta.

R36/38

Iritativno za oči i kožu.

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H302

Štetno ako se proguta.

H315

Izaziva iritaciju kože

H319

Ozbiljno nadražuje oči.

Puni tekst drugih skraćenica

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.