Ilaris

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ilaris
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ilaris
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Инхибитори на интерлевкин,
 • Терапевтична област:
 • Криопиринассоциированные Периодични Синдроми, Артрит, Младежки Ревматоиден Артрит, Подагрозен
 • Терапевтични показания:
 • Периодичната болест синдроми Иларис е показан за лечение на следните периодични аутовоспалительные синдроми треска при възрастни, юноши и деца на възраст 2 години и повече: криопиринассоциированные периодични синдроми Иларис е показан за лечение на криопиринассоциированные периодични синдроми (шапки) в това число: Макла-Уэллса синдром (СМВ), новородени-началото на мультисистемное възпалително заболяване (НОМИД) / хроничен инфантильный неврологична, кожен, ставния синдром (Cinca), тежки форми на семейни студена аутовоспалительные синдром (FCAS) / фамилна холодовая уртикария (FCU в) въвеждане с Признаци и симптоми на студ-индуцирана уртикарной обриви . Тумор на рецептори на фактора некроза е свързан периодичен синдром (капани) Иларис е показан за лечение на тумори фактора некроза (TNF) рецептор е свързан периодичен синдром (капани). Синдром на Hyperimmunoglobulin Д (разделени) дефицит/ мевалонат киназы (МКД) Иларис е предназначен за лечение на синдром на hyperimmunoglobulin Д (разделени) дефицит/ мевалонат киназ
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 23

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001109
 • Дата Оторизация:
 • 22-10-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001109
 • Последна актуализация:
 • 29-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/45185/2017

EMEA/H/C/001109

Резюме на EPAR за обществено ползване

Ilaris

canakinumab

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Ilaris. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за

употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически

съвети относно употребата на Ilaris.

За практическа информация относно употребата на Ilaris пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Ilaris и за какво се използва?

Ilaris е лекарство, което се използва за лечение на следните възпалителни състояния:

4 типа синдроми на периодична треска (заболявания, протичащи с рецидивиращо възпаление

и треска) при възрастни и деца на 2 години и по-големи:

периодични синдроми, свързани с криопирин (CAPS);

рецептор за тумор-некрозиращ фактор, свързан с периодичен синдром (TRAPS);

хипер-имуноглобулин D-синдром (HIDS)/дефицит на мевалонат киназа (MKD);

фамилна средиземноморска треска (FMF);

Болестта на Стил, рядко заболяване, причиняващо възпаление на ставите, както и обрив и

повишена температура (при възрастни и деца на 2 години и по-големи);

Подагрозен артрит, болезнено възпаление на ставите, причинено от отлагания на уратни

кристали (при възрастни).

Ilaris съдържа активното вещество канакинумаб (canakinumab).

Ilaris

EMA/45185/2017

Страница 2/4

Как се използва Ilaris?

Ilaris се прилага под формата на единична подкожна инжекция на всеки 8 седмици за CAPs и на

всеки 4 седмици за останалите синдроми на периодична треска (TRAPS, HIDS/MKD и FMF) и за

болестта на Стил. При пациенти с подагрозен артрит се прилага единична инжекция при нужда за

лечение на пристъпи на подагрозен артрит.

Инжекциите обикновено се прилагат в горната част на бедрото, горната част на ръката, корема

или седалището. След подходящо обучение пациентите или техните болногледачи могат да сами

да инжектират Ilaris, ако лекарят счете това за уместно (при подагрозен артрит лекарството

винаги трябва да се прилага от здравен специалист). За информация относно дозите и

коригирането на дозите вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Ilaris се отпуска по лекарско предписание.

Как действа Ilaris?

Активното вещество в Ilaris, канакинумаб, е моноклонално антитяло (вид протеин),

предназначено да разпознава и да се свързва с молекула посредник или „цитокин“ в организма,

наречена интерлевкин-1 бета. Този посредник причинява възпаление и е във високи

концентрации при пациенти със синдроми на периодична треска, болестта на Стил и подагрозен

артрит. Като се свързва с интерлевкин-1 бета, канакинумаб блокира действието на този агент,

като намалява възпалението и така се облекчават симптомите на заболяванията.

Какви ползи от Ilaris са установени в проучванията?

Синдроми на периодична треска

Три проучвания, обхващащи 220 възрастни и деца на възраст 2 години и по-големи, показват, че

Illaris е ефективен за намаляване на рецидивите на симптомите на CAPS след 24-седмичен период

на лечение. В едно от проучванията нито един от пациентите с CAPS, които приемат Ilaris през

24-седмичния период на лечение, няма рецидив на заболяването в сравнение с 81% от

пациентите на плацебо (сляпо лечение). В другите две проучвания на CAPS, при които Ilaris не се

сравнява с друго лечение, 85% от пациентите, приемащи Ilaris, са без рецидив. Делът на

пациентите без рецидив е по-малък (около 57%) при деца на възраст от 2 до 4 години.

В четвърто проучване при 181 пациенти с други синдроми на периодична треска се установява,

че Ilaris е по-ефективен от плацебо за постигане на повлияване (симптомите отшумяват без нови

пристъпи). Процентите на повлияване при Ilaris и плацебо са съответно 46 и 8% при пациенти с

TRAPS, 35 и 6% при пациенти с HIDS/MKD, и 61 и 6% при пациенти с FMF.

Болестта на Стил

При проучване, обхващащо 84 пациенти с детска форма на болестта на Стил (известна още като

системен ювенилен идиопатичен артрит, СЮИА), се установява, че Ilaris е по-ефективен от

плацебо за намаляване на симптомите на артрит: при около 84% от пациентите, които приемат

Ilaris, се постига желаното намаляване на симптомите в сравнение с около 10% от пациентите,

които приемат плацебо. Във второ проучване на детската форма на болестта на Стил (177

пациенти) рискът от рецидив на заболяването намалява с 64% при употребата на Ilaris в

сравнение с плацебо. Освен това лечението с Ilaris позволява на пациентите да намалят

количеството стероиди, които приемат за контрол на възпалението.

Ilaris

EMA/45185/2017

Страница 3/4

Поради сходството между детската форма на болестта на Стил и формата на болестта при

възрастни (болестта на Стил при възрастни, AOSD), се очаква, че Ilaris ще има подобни ползи при

възрастни.

Подагрозен артрит

Две проучвания, обхващащи 454 пациенти с подагрозен артрит, показват, че Ilaris е по-

ефективен от триамцинолон ацетонид, друго противовъзпалително лекарство, за намаляване на

болката. При пациенти, приемащи Ilaris, след 3 дни интензитетът на болката намалява от 74 на 25

(по стандартна скала за оценка от 0 до 100), докато при пациенти, приемащи сравнително

лекарство, интензитетът на болката намалява от 74 на 35. Рискът от поява на нов пристъп на

подагрозен артрит също намалява с Ilaris (17% при Ilaris в сравнение с 37% при триамцинолон

ацетонид).

Какви са рисковете, свързани с Ilaris?

При пациентите, приемащи Ilaris, се наблюдават тежки инфекции. Най-честите инфекции са тези

на носа и гърлото. Някои инфекции са необичайни или опортюнистични инфекции, причинени от

намалени нива на белите кръвни клетки. За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции, съобщени при Ilaris, вижте листовката.

Ilaris не трябва да се прилага при пациенти с активна или тежка инфекция. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Ilaris е разрешен за употреба?

Проучванията показват, че Ilaris е ефективен за намаляване на симптомите или рецидивите при

пациенти със синдроми на периодична треска, болестта на Стил и подагрозен артрит. Основният

риск при това лекарство е инфекция, засягаща предимно носа и гърлото. Комитетът по

лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че ползите от Ilaris са

по-големи от рисковете, и препоръча Ilaris да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Първоначално Ilaris е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че

по научни съображения не е било възможно да се получи пълна информация към момента на

одобряване. Тъй като фирмата е предоставила необходимата допълнителна информация,

„извънредните обстоятелства“ отпадат на 22 март 2017.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Ilaris?

Фирмата, която предлага Ilaris, ще предостави на прилагащите Ilaris лекари образователен

материал, съдържащ информация за предписването на лекарството, карта за напомняне на

пациента и информация за лекарите, съдържаща важна информация за безопасността на Ilaris,

включително предпазни мерки при употребата на лекарството.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Ilaris, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени и в кратката характеристика на

продукта, и в листовката.

Ilaris

EMA/45185/2017

Страница 4/4

Допълнителна информация за Ilaris:

На 23 октомври 2009 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Ilaris, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Ilaris може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече информация относно

лечението с Ilaris прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2017 г.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Ilaris 150 mg прах за инжекционен разтвор

канакинумаб (сanakinumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Ilaris и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Ilaris

Как да използвате Ilaris

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Ilaris

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Ilaris и за какво се използва

Какво представлява Ilaris

Ilaris съдържа активното вещество канакинумаб, моноклонално антитяло, което принадлежи

към група лекарства, наречени интерлевкиновите инхибитори. То блокира активността на едно

вещество, наречено интерлевкин-1 бета (IL-1 бета) в организма, чиито нива са повишени при

възпалителни заболявания.

За какво се използва Ilaris

Ilaris е показан за лечение на следните възпалителни заболявания:

Периодични фебрилни синдроми:

Периодични синдроми, свързани с криопирин (CAPS),

Периодичен синдром, свързан с рецептора за тумор-некротизиращия фактор

(TRAPS),

Синдром на хиперимуноглобулин D (HIDS)/мевалонат киназен дефицит (MKD),

Фамилна средиземноморска треска (FMF).

Болест на Стил, включително болест на Стил при възрастни (AOSD) и системен

ювенилен идеопатичен артрит (SJIA)

Подагрозен артрит

Повече информация за тези заболявания е дадена по-долу.

Периодични фебрилни синдроми

Ilaris се използва при възрастни и деца на възраст 2 години и по-големи за лечение на следните

заболявания:

Периодични синдроми, свързани с криопирин (CAPS) – това е група автоинфламаторни

заболявания, която включва:

Синдром на Мъкъл Уелс (MWS),

Мултисистемно възпалително заболяване с начало в неонаталния период (NOMID),

известно също като хроничен инфантилен неврологично-кожно-ставен синдром

(CINCA),

Тежки форми на фамилен студов автоинфламаторен синдром (FCAS)/фамилна

студова уртикария (FCU), изявяващи се с признаци и симптоми отвъд студово

индуцирания уртикариален кожен обрив.

Периодичен синдром, свързан с рецептора за тумор-некротизиращия фактор

(TRAPS)

Синдром на хиперимуноглобулин D (HIDS)/мевалонат киназен дефицит (MKD)

Фамилна средиземноморска треска (FMF): Ilaris се използва за лечение на FMF. Ilaris

може да се прилага заедно с колхицин, ако е необходимо.

При пациенти с периодични фебрилни синдроми (CAPS, TRAPS, HIDS/MKD и FMF)

организмът произвежда прекалено много IL-1 бета. Това може да предизвика симптоми като

повишена температура, главоболие, умора, кожен обрив или болки по ставите и мускулите.

Блокирайки активността на IL-1 бета, Ilaris може да повлияе благоприятно тези симптоми.

Болест на Стил

Ilaris се използва при възрастни, юноши и деца за лечение на активна болест на Стил,

включително болест на Стил при възрастни (AOSD) и системен ювенилен идиопатичен артрит

(SJIA) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, ако другите методи за лечение не са

достатъчно ефикасни. Ilaris може да се използва самостоятелно или в комбинация с

метотрексат.

Болестта на Стил, включително AOSD и SJIA е възпалително заболяване, което може да

предизвика болка, оток и възпаление на една или повече стави, както и висока температура.

Провъзпалителен протеин, наречен IL-1 бета, играе важна роля в процеса на възпаление при

болестта на Стил. Ilaris блокира активността на IL-1, като по този начин повлиява благоприятно

признаците и симптомите на болестта на Стил.

Подагрозен артрит

Ilaris се използва при възрастни за симптоматично лечение при чести пристъпи на подагрозен

артрит, ако другите видове лечение не са били достатъчно успешни.

Подагрозният артрит се причинява от образуването на уратни кристали в тялото. Тези кристали

причиняват свръхпродукция на IL-1 бета, което от своя страна може да доведе до внезапна

остра болка, зачервяване, затопляне и оток на ставата (известно като пристъп на подагрозен

артрит). Блокирайки активността на IL-1 бета Ilaris може да доведе до повлияване на тези

симптоми.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Ilaris

Не използвайте Ilaris

ако сте алергични към канакинумаб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако имате или подозирате, че имате активна и тежка инфекция.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Ilaris

, ако някое от изброените по-долу се

отнася за Вас:

ако понастоящем имате инфекция или ако сте имали повтарящи се инфекции или

състояние, известно като намален брой на белите кръвни клетки, което да Ви прави по-

склонни към инфекции;

ако имате или сте имали туберкулоза или директен контакт с човек с активна

туберкулозна инфекция. Вашият лекар може да провери, дали сте болен от туберкулоза с

помощта на специфичен тест;

ако имате признаци на чернодробно заболяване като пожълтяване на кожата и очите,

гадене, безапетитие, тъмно оцветяване на урината и светло оцветяване на изпражненията;

ако Ви предстоят някакви ваксинации. Препоръчва се да избягвате ваксинирането с

определени типове ваксини, наречени живи ваксини, докато сте на лечение с Ilaris (вижте

също “Други лекарства и Ilaris”).

Болест на Стил

Пациентите с болест на Стил могат да развият състояние, наречено синдром на

активиране на макрофагите (MAS), което може да бъде животозастрашаващо. Вашият

лекар ще Ви проследява за появата на потенциални отключващи фактори за развитие на

MAS, включващи инфекция и реактивиране на подлежаща болест на Стил (пристъп).

Деца и юноши

CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF и SJIA:

Ilaris може да се използва при деца на възраст

2 години и по-големи.

Подагрозен артрит:

Ilaris не се препоръчва при деца или юноши под 18 години.

Други лекарства и Ilaris

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Живи ваксини: Докато сте на лечение с Ilaris, се препоръчва да избягвате ваксинирането

с определени ваксини, наречени живи ваксини. Вашият лекар може да поиска да

погледне имунизационния Ви картон и да Ви направи някои ваксини, които сте

пропуснали, преди да започнете лечението с Ilaris. Ако трябва да Ви се приложи жива

ваксина след започване на лечението с Ilaris, обсъдете го с Вашия лекар. Обикновено

жива ваксина може да се прилага 3 месеца след прилагане на последната инжекция Ilaris

и 3 месеца преди следващата инжекция.

Лекарства, наречени инхибитори на тумор-некротизиращия фактор (TNF), като

етанерцепт, адалимумаб или инфлексимаб. Те се използват предимно при ревматични и

автоимунни заболявания. Не трябва да се използват заедно с Ilaris, защото могат да

повишат риска от развитие на инфекции.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Препоръчва се да избягвате да забременявате и трябва да използвате адекватни методи за

контрацепция, докато употребявате Ilaris и поне 3 месеца след прилагане на последната

лечебна доза. Важно е да информирате Вашия лекар, ако сте бременна или мислите, че

може да сте бременна, или планирате бременност. Вашият лекар ще обсъди с Вас

потенциалните рискове от приема на Ilaris по време на бременността.

Ако сте получавали канакинумаб докато сте бременна, е важно да информирате лекаря

на Вашето бебе или медицинската сестра, преди да бъдат приложени каквито и да е

ваксини на Вашето бебе. На Вашето бебе не трябва да се прилагат живи ваксини в

продължение на поне 16 седмици, след като Ви е била приложена последната доза

канакинумаб, преди раждането.

Не е известно дали Ilaris преминава в кърмата. Вашият лекар ще обсъди с Вас

потенциалните рискове от приема на Ilaris, преди да започнете да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Лечението с Ilaris може да предизвика усещане за виене на свят (замаяност или вертиго) или

изразена умора (астения). Това може да окаже влияние върху способността Ви да шофирате

или да работите с инструменти или машини. Ако почувствате, че Ви се вие свят или се

почувствате уморени, не шофирайте и не работете с инструменти и машини, докато не се

почувствате отново нормално.

3.

Как да използвате Ilaris

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Информирайте Вашия лекар за Вашето състояние и за налични симптоми преди да използвате

или да Ви бъде приложен Ilaris (вж. точка 2). Вашият лекар може да реши да отложи или да

прекъсне лечението Ви, но само ако е необходимо.

Ilaris е предназначен за подкожно приложение. Това значи, че се инжектира с къса игла в

мастната тъкан точно под кожата.

Ако имате подагрозен артрит, Вашето лечение ще бъде ръководено от специално обучен лекар.

Ilaris трябва да се инжектира само от медицински специалист.

Ако имате CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF или болест на Стил (AOSD или SJIA), може сами

да си инжектирате Ilaris след съответно обучение, или да Ви бъде инжектиран от болногледач.

Какво количество Ilaris да се прилага

Периодични синдроми, свързани с криопирин

Препоръчителните начални дози на Ilaris са:

Възрастни и деца на възраст 4 години или по-големи:

150 mg при пациенти, които тежат над 40 kg

2 mg/kg при пациенти, които тежат между 15 kg и 40 kg

4 mg/kg при пациенти, които тежат между 7,5 kg и по-малко от 15 kg

Деца на 2 или 3 години:

4 mg/kg при пациенти с тегло 7,5 kg или повече

Ilaris се прилага като еднократна доза на всеки 8 седмици.

Ако не се повлияете достатъчно добре от лечението след 7 дни, Вашият лекар може да Ви

приложи нова доза от 150 mg или 2 mg/kg.

Ако отговорите достатъчно добре на втората доза, лечението ще продължи с 300 mg или

4 mg/kg на всеки 8 седмици.

Ако не отговорите достатъчно добре на втората доза, може да Ви се приложи трета доза

Ilaris от 300 mg или 4 mg/kg.

Ако отговорите достатъчно добре на третата доза, лечението ще продължи с 600 mg и

8 mg/kg на всеки 8 седмици.

При деца, при които се прилага начална доза от 4 mg/kg и при които няма достатъчно добро

повлияване след 7 дни, лекарят може да обмисли прилагането на втора доза от 4 mg/kg. Ако

детето се повлияе достатъчно добре, лечението може да продължи с доза 8 mg/kg на всеки

8 седмици.

Периодичен синдром, свързан с рецептора за тумор-некротизиращия фактор (TRAPS), синдром

на хиперимуноглобулин D (HIDS)/мевалонат киназен дефицит и фамилна средиземноморска

треска (FMF)

Препоръчителните начални дози на Ilaris са:

Възрастни и деца на възраст 2 години или по-големи

150 mg при пациенти, които тежат над 40 kg

2 mg/kg при пациенти, които тежат между 7,5 kg и по-малко от 40 kg

Ilaris се прилага като еднократна доза на всеки 4 седмици.

Ако не отговорите достатъчно добре на лечението след 7 дни, Вашият лекар може да Ви

приложи нова доза от 150 mg или 2 mg/kg.

Ако отговорите достатъчно добре на това, лечението ще продължи с 300 mg или 4 mg/kg

на всеки 4 седмици.

Болест на Стил (AOSD и SJIA)

Препоръчителната доза на Ilaris при пациенти с болест на Стил (AOSD или SJIA) с тегло 7,5 kg

и повече е 4 mg/kg (до максимум 300 mg). Ilaris се прилага като еднократна доза на всеки

4 седмици.

Подагрозен артрит

Вашият лекар ще обсъди с Вас необходимостта да започнете или да коригирате урат-

понижаващата терапия, за да намали нивото на пикочната киселина в кръвта Ви.

Препоръчителната доза Ilaris при възрастни пациенти с подагрозен артрит е 150 mg, приложени

като единична доза при пристъп на подагрозен артрит.

Ако е необходимо да продължите лечението с Ilaris и имате облекчение от прилагането на

последната доза, трябва да изчакате поне 12 седмици преди прилагането на следващата доза.

Как да си инжектирате Ilaris сами или да инжектирате Ilaris на пациент

Ако сте пациент с CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF или болест на Стил (AOSD или SJIA) или

се грижите за пациент с някое от тези заболявания, можете да поставите инжекциите Ilaris

сами, след съответно обучение за правилна инжекционна техника.

Пациентът, болногледачът и лекарят трябва заедно да решат, кой ще поставя инжекциите

Ilaris.

Лекарят или сестрата ще покажат, как се прилага инжекцията Ilaris.

Не се опитвайте да си поставяте инжекция сами, ако преди това не сте били обучени

както трябва или ако не сте сигурни как да го направите.

Ilaris 150 mg прах за инжекционен разтвор се предоставя в отделни флакони за

еднократна употреба.

Никога не използвайте отново останалия разтвор.

За инструкции как да си поставяте инжекциите Ilaris сами, моля, прочетете раздел “Инструкции

за употреба” в края на тази листовка. Ако имате някакви въпроси, говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра.

Колко време да се прилага Ilaris

CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF или болест на Стил (AOSD или SJIA)

: Трябва да

продължите употребата на Ilaris, докато лекарят не Ви каже друго.

Подагрозен артрит

: Ако имате пристъп на подагрозен артрит, ще Ви бъде приложена

единична доза Ilaris. Ако получите нов пристъп, Вашият лекар може да реши да Ви бъде

приложена нова доза Ilaris, но не по-рано от 12 седмици след прилагане на предишната

доза.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Ilaris

Ако случайно си инжектирате повече Ilaris, отколкото е препоръчваната доза, е малко вероятно

да има сериозни последици, но трябва веднага да информирате Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да използвате Ilaris

Ако имате CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF или болест на Стил (AOSD или SJIA) и сте

пропуснали да си инжектирате една доза Ilaris, инжектирайте следващата доза възможно най-

скоро. След което говорете с Вашия лекар, за да обсъдите кога трябва да се инжектира

следващата доза. Трябва да продължите с инжекциите в препоръчителните интервали, както

преди.

Ако сте спрели употребата на Ilaris

Спирането на лечението с Ilaris може да влоши Вашето състояние. Не спирайте приложението

на Ilaris докато не Ви каже Вашият лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни. Информирайте незабавно Вашия

лекар, ако забележите някоя от описаните по-долу нежелани реакции:

Повишена температура, продължаваща повече от 3 дни или някои други симптоми, които

предполагат наличие на сериозна инфекция. Това включва треперене, втрисане,

отпадналост, загуба на апетит, болки по тялото, обикновено свързани с внезапна поява на

заболяването, възпалено гърло или афти в устата, кашлица, храчки, гръдна болка,

затруднено дишане, болка в ухото, продължително главоболие или локално зачервяване,

затопляне или подуване на кожата или възпаление на съединителната тъкан (целулит).

Тези симптоми могат да се дължат на сериозна инфекция, необичайна инфекция

(опортюнистична инфекция) или да бъдат свързани с понижен брой на белите кръвни

клетки (наречено левкопения или неутропения). Вашият лекар може да Ви прави редовно

кръвни изследвания, ако сметне, че е необходимо.

Алергични реакции с обрив и сърбеж, а също така и уртикария, затруднено дишане или

преглъщане, замаяност, сърцебиене или ниско кръвно налягане.

Други нежелани реакции на Ilaris включват:

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Инфекции от всякакъв вид. Те включват:

Респираторни инфекции, като инфекция на долните дихателни пътища и белите

дробове, грип, възпалено гърло, хрема, запушен нос, кихане, усещане за

напрежение или болка в бузите или челото със или без висока температура

(пневмония, бронхит, грип, синузит, ринит, фарингит, тонзилит, назофарингит,

инфекция на горни дихателни пътища)

Други инфекции като инфекция на ухото, кожна инфекция (целулит), коремна

болка и гадене (гастроентерит) болезнено и често уриниране със или без висока

температура (инфекция на пикочните пътища)

Болка в горната част на корема

Болки в ставите (артралгия)

Спадане на нивата на белите кръвни клетки (левкопения)

Отклонения в резултатите от функционалните бъбречнати показатели (намаляване на

креатининовия клирънс, протеинурия)

Реакция на мястото на инжектиране (като зачервяване, подуване, затопляне или сърбеж)

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

Кандида – вагинална гъбична инфекция (вулвовагинална кандидоза)

Усещане на замаяност, световъртеж (замаяност или вертиго)

Болки в гърба или мускулите

Слабост или силна умора (умора, астения)

Спадане на нивата на белите кръвни клетки, които предотвратяват възникването на

инфекция (неутропения)

Отклонения в нивата на триглицеридите в кръвта (нарушение на липидния метаболизъм)

Отклонения в резултатите на чернодробните функционални тестове (повишени

трансаминази) или повишен билирубин в кръвта със или без пожълтяване на кожата и

очите (хипербилирубинемия)

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 човека):

Киселини (гастроезофагеална рефлуксна болест)

Спадане на нивата на кръвните клетки, които предотвратяват възникването на кървене

(тромбоцити)

Информирайте незабавно Вашия лекар или лекаря на Вашето дете, ако забележите някой от

тези симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите накакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Ilaris

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и

картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

След смесване (разтваряне) лекарството трябва да се използва незабавно. Ако не се

използва незабавно разтворът трябва да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C) и да се

използва в рамките на 24 часа.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър до опалесциращ

или съдържа видими частици.

Неизползваното лекарство трябва да се изхвърли след инжектиране на дозата.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ilaris

Активното вещество е канакинумаб. Един флакон с прах съдържа 150 mg канакинумаб.

След разтваряне всеки милилитър разтвор съдържа 150 mg канакинумаб.

Другите съставки са:

захароза, хистидин, хистидинов хидрохлорид монохидрат,

полисорбат 80.

Как изглежда Ilaris и какво съдържа опаковката

Ilaris се предлага като прах за инжекционен разтвор (150 mg в 6 ml стъклен флакон).

Прахът е бял.

Ilaris се предлага в опаковки, съдържащи един флакон или групови опаковки, включващи

четири междинни опаковки, всяка съдържаща по един флакон. Не всички видове

опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Инструкции за употреба на Ilaris прах за инжекционен разтвор

Моля, обърнете внимание, че приготвянето на инжекцията на стайна температура отнема около

30 минути.

Вижте също раздел 3, “Как да си инжектирате Ilaris сами или да инжектирате Ilaris на пациент”.

Прочетете инструкциите изцяло, преди да започнете.

Подготовка

Намерете чисто място, където да можете да приготвите и приложите инжекцията.

Измийте си ръцете със сапун и вода.

Проверете срока на годност върху флакона и спринцовките. Не използвайте след срока на

годност, отбелязан върху етикета и опаковката. Срокът на годност отговаря на последния

ден от посочения месец.

Винаги използвайте нови, неотворени игли и спринцовки. Избягвайте да пипате иглите и

горния край на флакона.

Набавете необходимите Ви неща

Включени в опаковката

един флакон Ilaris прах за инжекционен разтвор (съхранявайте в хладилник)

Невключени в опаковката

един флакон (или ампула) стерилна вода за инжекции (“вода”) (на стайна температура)

една спринцовка от 1,0 ml

една игла 18 G x 2 инча (50 mm) за разтваряне на праха (“трансферна игла”)

една игла 27 G x 0,5 инча (13 mm) за инжектиране (“инжекционна игла”)

тампони, напоени със спирт

чисти, сухи памучни тампони

адхезивна лепенка

подходящ контейнер за изхвърляне на използваните игли, спринцовки и флакони

(контейнер за остри предмети)

Разтваряне на Ilaris

Отстранете капачките от флаконите с Ilaris и

вода. Не пипайте запушалките на флаконите.

Почистете запушалките с тампон, напоен със

спирт.

Отворете опаковките, съдържащи спринцовка и

трансферна игла (50 mm игла), и прикрепете

иглата към спринцовката.

Внимателно махнете капачето на трансферната

игла и го поставете настрани. Изтеглете

буталото, изпълвайки спринцовката с въздух,

до отметката за 1,0 ml. Вкарайте иглата във

флакона с вода през центъра на гумената

запушалка.

Леко натиснете буталото, за да вкарате въздуха

във флакона.

Обърнете флакона със спринцовката надолу и

ги вдигнете на нивото на очите.

Уверете се, че връхчето на трансферната игла е

покрито с вода и бавно изтеглете буталото на

спринцовката, докато леко подмине отметката

за 1,0 ml. Ако видите, че в спринцовката има

балончета, ги отстранете както Ви е било

показано от медицински специалист или

фармацевт.

Уверете се, че в спринцовката има 1,0 ml вода,

след което изтеглете иглата от флакона (Във

флакона остава вода).

Вкарайте трансферната игла през центъра на

запушалката във флакона с Ilaris прах, като

внимавате да не докоснете иглата или

запушалката. Бавно инжектирайте водата във

флакона, съдържащ Ilaris прах.

Внимателно отстранете трансферната игла от

флакона и поставете отново капачето на иглата,

както Ви е било показано от Вашият лекуващ

лекар или фармацевт.

Без да докосвате гумената запушалка, завъртете

(не разклащайте) флакона под ъгъл от около

45 градуса за около 1 минута. Поставете го в

право положение за 5 минути.

Сега бавно обърнете флакона с дъното нагоре и

обратно десет пъти, отново внимавайки да не

докоснете гумената запушалка.

Поставете флакона в изправено положение за

около 15 минути на стайна температура, за да

се получи бистър до опалесциращ разтвор. Не

разклащайте флакона. Не го използвайте, ако в

разтвора има неразтворени частици.

Уверете се, че целият разтвор е на дъното на

флакона. Ако има останали капки в

запушалката, потупайте флакона от едната

страна, за да ги отстраните. Разтворът трябва да

бъде бистър до опалесциращ и без видими

частици. Разтворът трябва да бъде безцветен

или да има лек жълтокафеникав отенък.

Ако не се използва веднага след

смесването, разтворът трябва да се

съхранява в хладилник (2°C до 8°C) и да

се използва в рамките на 24 часа.

Приготвяне на инжекцията

Почистете гумената запушалка на флакона,

съдържащ Ilaris разтвор, с нов напоен със спирт

тампон.

Махнете отново защитното капаче на

трансферната игла. Изтеглете буталото,

изпълвайки спринцовката с въздух, до

отметката за 1,0 ml. Вкарайте иглата във

флакона с Ilaris разтвор през центъра на

гумената запушалка. Иглата не трябва да бъде в

течността в този момент. Внимателно

натиснете буталото на спринцовката, за да

вкарате въздуха във флакона. Не инжектирайте

въздух в течността.

Не обръщайте

флакона и спринцовката

надолу, флаконът трябва да остане изправен.

Вкарайте иглата изцяло, докато достигне до

дъното на флакона.

Наклонете флакона, за да осигурите

изтеглянето на необходимото количество

разтвор в спринцовката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимото количество

разтвор зависи от дозата, която ще бъде

приложена. Вашият лекуващ лекар ще Ви

инструктира за точното количество, от което се

нуждаете.

Бавно изтеглете буталото на спринцовката до

нужното деление (количеството, което ще се

приложи), като изпълвате спринцовката с Ilaris

разтвор. Ако видите, че в спринцовката има

мехурчета, ги отстранете, както Ви е показал

Вашият лекуващ лекар. Уверете се, че в

спринцовката се съдържа правилното

количество разтвор.

Отстранете спринцовката и иглата от флакона.

(Възможно е във флакона да има останал

разтвор). Поставете капачето върху

трансферната игла, както Ви е било показано от

Вашият лекуващ лекар или фармацевт.

Отстранете трансферната игла от спринцовката.

Изхвърлете трансферната игла в контейнера за

остри предмети.

Отворете опаковката, съдържаща

инжекционната игла, и поставете иглата върху

спринцовката. Сложете спринцовката настрана.

Прилагане на инжекцията

Изберете място на инжектиране в горната част

на бедрото, корема, горната част на ръката или

в областта на седалището. Не използвайте

място, където има обрив или нарушаване на

целостта на кожата, или което е насинено или

подуто. Не инжектирайте в ръбцова тъкан, тъй

като по този начин може да не получите

достатъчно лекарство. Избягвайте да

инжектирате във вена.

Почистете инжекционното място с тампон,

напоен със спирт. Оставете мястото да изсъхне.

Махнете капачето на инжекционната игла.

Леко захванете и повдигнете нагоре кожата на

мястото за инжектиране. Задръжте

спринцовката под ъгъл от 90 градуса и с

еднократно плавно движение вкарайте иглата

право надолу и изцяло в кожата.

Дръжте иглата през цялото време в кожата,

докато бавно, натискайки буталото на

спринцовката, изпразните съдържанието й.

Пуснете захванатата кожа и изтеглете иглата

право нагоре. Изхвърлете иглата и

спринцовката в контейнера за остри предмети,

без да поставяте обратно капачето на иглата

или да я отделяте от спринцовката.

След прилагане на инжекцията

Не разтривайте мястото на инжектиране. Ако се

появи кървене, поставете чист, сух памучен

тампон върху мястото и притиснете леко за

1-2 минути или докато спре кървенето. След

това поставете адхезивна лепенка.

Безопасно изхвърлете иглите и спринцовката в

контейнера за остри предмети или както Ви е

казал Вашият лекуващ лекар или фармацевт.

Никога не използвайте спринцовките и иглите

повторно.

Внимателно изхвърлете флаконите, съдържащи

остатъци от вода и Ilaris разтвор (ако има),

както Ви е казал Вашият лекуващ лекар или

фармацевт. Всички неизползвани продукти и

остатъчни материали трябва да се изхвърлят

съгласно местните разпоредби.

Съхранявайте контейнера за остри предмети на

място, недостъпно за деца.

Изхвърлете го, както Ви е казал Вашият лекар или

фармацевт.

Листовка: информация за потребителя

Ilaris 150 mg/ml инжекционен разтвор

канакинумаб (сanakinumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Ilaris и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Ilaris

Как да използвате Ilaris

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Ilaris

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Ilaris и за какво се използва

Какво представлява Ilaris

Ilaris съдържа активното вещество канакинумаб, моноклонално антитяло, което принадлежи

към група лекарства, наречени интерлевкиновите инхибитори. То блокира активността на едно

вещество, наречено интерлевкин-1 бета (IL-1 бета) в организма, чиито нива са повишени при

възпалителни заболявания.

За какво се използва Ilaris

Ilaris е показан за лечение на следните възпалителни заболявания:

Периодични фебрилни синдроми:

Периодични синдроми, свързани с криопирин (CAPS),

Периодичен синдром, свързан с рецептора за тумор-некротизиращия фактор

(TRAPS),

Синдром на хиперимуноглобулин D (HIDS)/мевалонат киназен дефицит (MKD),

Фамилна средиземноморска треска (FMF).

Болест на Стил, включително болест на Стил при възрастни (AOSD) и системен

ювенилен идеопатичен артрит (SJIA)

Подагрозен артрит

Повече информация за тези заболявания е дадена по-долу.

Периодични фебрилни синдроми

Ilaris се използва при възрастни и деца на възраст 2 години и по-големи за лечение на следните

заболявания:

Периодични синдроми, свързани с криопирин (CAPS) – това е група автоинфламаторни

заболявания, която включва:

Синдром на Мъкъл Уелс (MWS),

Мултисистемно възпалително заболяване с начало в неонаталния период (NOMID),

известно също като хроничен инфантилен неврологично-кожно-ставен синдром

(CINCA),

Тежки форми на фамилен студов автоинфламаторен синдром (FCAS)/фамилна

студова уртикария (FCU), изявяващи се с признаци и симптоми отвъд студово

индуцирания уртикариален кожен обрив.

Периодичен синдром, свързан с рецептора за тумор-некротизиращия фактор

(TRAPS)

Синдром на хиперимуноглобулин D (HIDS)/мевалонат киназен дефицит (MKD)

Фамилна средиземноморска треска (FMF): Ilaris се използва за лечение на FMF. Ilaris

може да се прилага заедно с колхицин, ако е необходимо.

При пациенти с периодични фебрилни синдроми (CAPS, TRAPS, HIDS/MKD и FMF)

организмът произвежда прекалено много IL-1 бета. Това може да предизвика симптоми като

повишена температура, главоболие, умора, кожен обрив или болки по ставите и мускулите.

Блокирайки активността на IL-1 бета, Ilaris може да повлияе благоприятно тези симптоми.

Болест на Стил

Ilaris се използва при възрастни, юноши и деца за лечение на активна болест на Стил,

включително болест на Стил при възрастни (AOSD) и системен ювенилен идиопатичен артрит

(SJIA) при пациенти на възраст 2 години и по-големи, ако другите методи за лечение не са

достатъчно ефикасни. Ilaris може да се използва самостоятелно или в комбинация с

метотрексат.

Болестта на Стил, включително AOSD и SJIA е възпалително заболяване, което може да

предизвика болка, оток и възпаление на една или повече стави, както и висока температура.

Провъзпалителен протеин, наречен IL-1 бета, играе важна роля в процеса на възпаление при

болестта на Стил. Ilaris блокира активността на IL-1, като по този начин повлиява благоприятно

признаците и симптомите на болестта на Стил.

Подагрозен артрит

Ilaris се използва при възрастни за симптоматично лечение при чести пристъпи на подагрозен

артрит, ако другите видове лечение не са били достатъчно успешни.

Подагрозният артрит се причинява от образуването на уратни кристали в тялото. Тези кристали

причиняват свръхпродукция на IL-1 бета, което от своя страна може да доведе до внезапна

остра болка, зачервяване, затопляне и оток на ставата (известно като пристъп на подагрозен

артрит). Блокирайки активността на IL-1 бета Ilaris може да доведе до повлияване на тези

симптоми.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Ilaris

Не използвайте Ilaris

ако сте алергични към канакинумаб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако имате или подозирате, че имате активна и тежка инфекция.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Ilaris

, ако някое от изброените по-долу се

отнася за Вас:

ако понастоящем имате инфекция или ако сте имали повтарящи се инфекции или

състояние, известно като намален брой на белите кръвни клетки, което да Ви прави по-

склонни към инфекции;

ако имате или сте имали туберкулоза или директен контакт с човек с активна

туберкулозна инфекция. Вашият лекар може да провери, дали сте болен от туберкулоза с

помощта на специфичен тест;

ако имате признаци на чернодробно заболяване като пожълтяване на кожата и очите,

гадене, безапетитие, тъмно оцветяване на урината и светло оцветяване на изпражненията;

ако Ви предстоят някакви ваксинации. Препоръчва се да избягвате ваксинирането с

определени типове ваксини, наречени живи ваксини, докато сте на лечение с Ilaris (вижте

също “Други лекарства и Ilaris”).

Болест на Стил

Пациентите с болест на Стил могат да развият състояние, наречено синдром на активиране

на макрофагите (MAS), което може да бъде животозастрашаващо. Вашият лекар ще Ви

проследява за появата на потенциални отключващи фактори за развитие на MAS,

включващи инфекция и реактивиране на подлежаща болест на Стил (пристъп).

Деца и юноши

CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF и SJIA:

Ilaris може да се използва при деца на възраст

2 години и по-големи.

Подагрозен артрит:

Ilaris не се препоръчва при деца или юноши под 18 години.

Други лекарства и Ilaris

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Живи ваксини: Докато сте на лечение с Ilaris, се препоръчва да избягвате ваксинирането

с определени ваксини, наречени живи ваксини. Вашият лекар може да поиска да

погледне имунизационния Ви картон и да Ви направи някои ваксини, които сте

пропуснали, преди да започнете лечението с Ilaris. Ако трябва да Ви се приложи жива

ваксина след започване на лечението с Ilaris, обсъдете го с Вашия лекар. Обикновено

жива ваксина може да се прилага 3 месеца след прилагане на последната инжекция Ilaris

и 3 месеца преди следващата инжекция.

Лекарства, наречени инхибитори на тумор-некротизиращия фактор (TNF), като

етанерцепт, адалимумаб или инфлексимаб. Те се използват предимно при ревматични и

автоимунни заболявания. Не трябва да се използват заедно с Ilaris, защото могат да

повишат риска от развитие на инфекции.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Препоръчва се да избягвате да забременявате и трябва да използвате адекватни методи за

контрацепция, докато употребявате Ilaris и поне 3 месеца след прилагане на последната

лечебна доза. Важно е да информирате Вашия лекар, ако сте бременна или мислите, че

може да сте бременна, или планирате бременност. Вашият лекар ще обсъди с Вас

потенциалните рискове от приема на Ilaris по време на бременността.

Ако сте получавали канакинумаб докато сте бременна, е важно да информирате лекаря

на Вашето бебе или медицинската сестра, преди да бъдат приложени каквито и да е

ваксини на Вашето бебе. На Вашето бебе не трябва да се прилагат живи ваксини в

продължение на поне 16 седмици, след като Ви е била приложена последната доза

канакинумаб, преди раждането.

Не е известно дали Ilaris преминава в кърмата. Вашият лекар ще обсъди с Вас

потенциалните рискове от приема на Ilaris, преди да започнете да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Лечението с Ilaris може да предизвика усещане за виене на свят (замаяност или вертиго) или

изразена умора (астения). Това може да окаже влияние върху способността Ви да шофирате

или да работите с инструменти или машини. Ако почувствате, че Ви се вие свят или се

почувствате уморени, не шофирайте и не работете с инструменти и машини, докато не се

почувствате отново нормално.

3.

Как да използвате Ilaris

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Информирайте Вашия лекар за Вашето състояние и за налични симптоми преди да използвате

или да Ви бъде приложен Ilaris (вж. точка 2). Вашият лекар може да реши да отложи или да

прекъсне лечението Ви, но само ако е необходимо.

Ilaris е предназначен за подкожно приложение. Това значи, че се инжектира с къса игла в

мастната тъкан точно под кожата.

Ако имате подагрозен артрит, Вашето лечение ще бъде ръководено от специално обучен лекар.

Ilaris трябва да се инжектира само от медицински специалист.

Ако имате CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF или болест на Стил (AOSD или SJIA), може сами

да си инжектирате Ilaris след съответно обучение, или да Ви бъде инжектиран от болногледач.

Какво количество Ilaris да се прилага

Периодични синдроми, свързани с криопирин:

Препоръчителните начални дози на Ilaris са:

Възрастни и деца на възраст 4 години или по-големи:

150 mg при пациенти, които тежат над 40 kg

2 mg/kg при пациенти, които тежат между 15 kg и 40 kg

4 mg/kg при пациенти, които тежат между 7,5 kg и по-малко от 15 kg

Деца на 2 или 3 години:

4 mg/kg при пациенти с тегло 7,5 kg или повече

Ilaris се прилага като еднократна доза на всеки 8 седмици.

Ако не се повлияете достатъчно добре от лечението след 7 дни, Вашият лекар може да Ви

приложи нова доза от 150 mg или 2 mg/kg.

Ако отговорите достатъчно добре на втората доза, лечението ще продължи с 300 mg или

4 mg/kg на всеки 8 седмици.

Ако не отговорите достатъчно добре на втората доза, може да Ви се приложи трета доза

Ilaris от 300 mg или 4 mg/kg.

Ако отговорите достатъчно добре на третата доза, лечението ще продължи с 600 mg и

8 mg/kg на всеки 8 седмици.

При деца, при които се прилага начална доза от 4 mg/kg и при които няма достатъчно добро

повлияване след 7 дни, лекарят може да обмисли прилагането на втора доза от 4 mg/kg. Ако

детето се повлияе достатъчно добре, лечението може да продължи с доза 8 mg/kg на всеки

8 седмици.

Периодичен синдром, свързан с рецептора за тумор-некротизиращия фактор (TRAPS), синдром

на хиперимуноглобулин D (HIDS)/мевалонат киназен дефицит и фамилна средиземноморска

треска (FMF)

Препоръчителните начални дози на Ilaris са:

Възрастни и деца на възраст 2 години или по-големи

150 mg при пациенти, които тежат над 40 kg

2 mg/kg при пациенти, които тежат между 7,5 kg и по-малко от 40 kg

Ilaris се прилага като еднократна доза на всеки 4 седмици.

Ако не отговорите достатъчно добре на лечението след 7 дни, Вашият лекар може да Ви

приложи нова доза от 150 mg или 2 mg/kg.

Ако отговорите достатъчно добре на това, лечението ще продължи с 300 mg или 4 mg/kg

на всеки 4 седмици.

Болест на Стил (AOSD и SJIA)

Препоръчителната доза на Ilaris при пациенти с болест на Стил (AOSD или SJIA) с тегло 7,5 kg

и повече е 4 mg/kg (до максимум 300 mg). Ilaris се прилага като еднократна доза на всеки

4 седмици.

Подагрозен артрит

Вашият лекар ще обсъди с Вас необходимостта да започнете или да коригирате урат-

понижаващата терапия, за да намали нивото на пикочната киселина в кръвта Ви.

Препоръчителната доза Ilaris при възрастни пациенти с подагрозен артрит е 150 mg, приложени

като единична доза при пристъп на подагрозен артрит.

Ако е необходимо да продължите лечението с Ilaris и имате облекчение от прилагането на

последната доза, трябва да изчакате поне 12 седмици преди прилагането на следващата доза.

Как да си инжектирате Ilaris сами или да инжектирате Ilaris на пациент

Ако сте пациент с CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF или болест на Стил (AOSD или SJIA) или

се грижите за пациент с някое от тези заболявания, можете да поставите инжекциите Ilaris

сами, след съответно обучение за правилна инжекционна техника.

Пациентът, болногледачът и лекарят трябва заедно да решат, кой ще поставя инжекциите

Ilaris.

Лекарят или сестрата ще покажат, как се прилага инжекцията Ilaris.

Не се опитвайте да си поставяте инжекция сами, ако преди това не сте били обучени

както трябва или ако не сте сигурни как да го направите.

Ilaris 150 mg/ml инжекционен разтвор се предоставя в отделни флакони за еднократна

употреба.

Никога не използвайте отново останалия разтвор.

За инструкции как да си поставяте инжекциите Ilaris сами, моля, прочетете раздел “Инструкции

за употреба” в края на тази листовка. Ако имате някакви въпроси, говорете с Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра.

Колко време да се прилага Ilaris

CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF или болест на Стил (AOSD или SJIA)

: Трябва да

продължите употребата на Ilaris, докато лекарят не Ви каже друго.

Подагрозен артрит

: Ако имате пристъп на подагрозен артрит, ще Ви бъде приложена

единична доза Ilaris. Ако получите нов пристъп, Вашият лекар може да реши да Ви бъде

приложена нова доза Ilaris, но не по-рано от 12 седмици след прилагане на предишната

доза.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Ilaris

Ако случайно си инжектирате повече Ilaris, отколкото е препоръчваната доза, е малко вероятно

да има сериозни последици, но трябва веднага да информирате Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да използвате Ilaris

Ако имате CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF или болест на Стил (AOSD или SJIA) и сте

пропуснали да си инжектирате една доза Ilaris, инжектирайте следващата доза възможно най-

скоро. След което говорете с Вашия лекар, за да обсъдите кога трябва да се инжектира

следващата доза. Трябва да продължите с инжекциите в препоръчителните интервали, както

преди.

Ако сте спрели употребата на Ilaris

Спирането на лечението с Ilaris може да влоши Вашето състояние. Не спирайте приложението

на Ilaris докато не Ви каже Вашият лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни. Информирайте незабавно Вашия

лекар, ако забележите някоя от описаните по-долу нежелани реакции:

Повишена температура, продължаваща повече от 3 дни или някои други симптоми, които

предполагат наличие на сериозна инфекция. Това включва треперене, втрисане,

отпадналост, загуба на апетит, болки по тялото, обикновено свързани с внезапна поява на

заболяването, възпалено гърло или афти в устата, кашлица, храчки, гръдна болка,

затруднено дишане, болка в ухото, продължително главоболие или локално зачервяване,

затопляне или подуване на кожата или възпаление на съединителната тъкан (целулит).

Тези симптоми могат да се дължат на сериозна инфекция, необичайна инфекция

(опортюнистична инфекция) или да бъдат свързани с понижен брой на белите кръвни

клетки (наречено левкопения или неутропения). Вашият лекар може да Ви прави редовно

кръвни изследвания, ако сметне, че е необходимо.

Алергични реакции с обрив и сърбеж, а също така и уртикария, затруднено дишане или

преглъщане, замаяност, сърцебиене или ниско кръвно налягане.

Други нежелани реакции на Ilaris включват:

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Инфекции от всякакъв вид. Те включват:

Респираторни инфекции, като инфекция на долните дихателни пътища и белите

дробове, грип, възпалено гърло, хрема, запушен нос, кихане, усещане за

напрежение или болка в бузите или челото със или без висока температура

(пневмония, бронхит, грип, синузит, ринит, фарингит, тонзилит, назофарингит,

инфекция на горни дихателни пътища)

Други инфекции като инфекция на ухото, кожна инфекция (целулит), коремна

болка и гадене (гастроентерит) болезнено и често уриниране със или без висока

температура (инфекция на пикочните пътища)

Болка в горната част на корема

Болки в ставите (артралгия)

Спадане на нивата на белите кръвни клетки (левкопения)

Отклонения в резултатите от функционалните бъбречнати показатели (намаляване на

креатининовия клирънс, протеинурия)

Реакция на мястото на инжектиране (като зачервяване, подуване, затопляне или сърбеж)

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

Кандида – вагинална гъбична инфекция (вулвовагинална кандидоза)

Усещане на замаяност, световъртеж (замаяност или вертиго)

Болки в гърба или мускулите

Слабост или силна умора (умора, астения)

Спадане на нивата на белите кръвни клетки, които предотвратяват възникването на

инфекция (неутропения)

Отклонения в нивата на триглицеридите в кръвта (нарушение на липидния метаболизъм)

Отклонения в резултатите на чернодробните функционални тестове (повишени

трансаминази) или повишен билирубин в кръвта със или без пожълтяване на кожата и

очите (хипербилирубинемия)

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 човека):

Киселини (гастроезофагеална рефлуксна болест)

Спадане на нивата на кръвните клетки, които предотвратяват възникването на кървене

(тромбоцити)

Информирайте незабавно Вашия лекар или лекаря на Вашето дете, ако забележите някой от

тези симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите накакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Ilaris

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и

картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Разтворът трябва да се използва незабавно след първия пробив на запушалката на

флакона за приготвяне на инжекцията.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър до опалесциращ

или съдържа видими частици.

Неизползваното лекарство трябва да се изхвърли незабавно след изтегляне на дозата.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ilaris

Активното вещество е канакинумаб. Един флакон съдържа 150 mg канакинумаб в 1 ml

разтвор.

Другите съставки са:

манитол, хистидин, хистидинов хидрохлорид монохидрат,

полисорбат 80, вода за инжекции.

Как изглежда Ilaris и какво съдържа опаковката

Ilaris се предлага като инжекционен разтвор в 2 ml стъклен флакон.

Разтворът е бистра до опалесцираща течност. Безцветен е до леко жълтокафеникав. Не

използвайте, ако течността съдържа видими частици, мътна е или видимо кафява.

Ilaris се предлага в опаковки, съдържащи един флакон.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Инструкции за употреба на Ilaris инжекционен разтвор

Прочетете внимателно целите инструкции преди да инжектирате.

Важно е да не се опитвате да се самоинжектирате, ако не сте обучени от Вашият

медицински специалист.

Вижте също раздел 3, “Как да си инжектирате Ilaris сами или да инжектирате Ilaris на

пациент”.

Подготовка

Намерете чисто място, където да можете да приготвите и да си поставите инжекцията.

Измийте си ръцете със сапун и вода, след което ги подсушете с чиста кърпа.

След като вземете флакона от хладилника, проверете срока на годност върху флакона. Не

използвайте след срока на годност, отбелязан върху етикета и опаковката. Срокът на

годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Оставете флакона неотворен в продължение на 10 минути, за да достигне съдържимото

стайна температура. Не се опитвайте да затоплите флакона. Оставете го да се затопли от

само себе си.

Винаги използвайте нови, неотворени игли и спринцовки. Не пипайте иглите и горния

край на флакона.

Набавете необходимите Ви неща

Включени в опаковката

един флакон Ilaris прах за инжекционен разтвор (съхранявайте в хладилник)

Невключени в опаковката

една спринцовка от 1,0 ml

една игла (18 G или 21 G x 2 инча или подобна, каквато има налична на пазара), за да

изтеглите разтвора от флакона („игла за изтегляне“)

една игла 27 G x 0,5 инча (или подобна, каквато има налична на пазара) за инжектиране

(“инжекционна игла”)

тампони, напоени със спирт

чисти, сухи памучни тампони

адхезивна лепенка

подходящ контейнер за изхвърляне на използваните игли, спринцовки и флакон

(контейнер за остри предмети)

Приготвяне на инжекцията

Махнете защитното капаче от флакона Ilaris. Не

пипайте запушалката. Почистете гумената

запушалка на флакона с напоен със спирт тампон.

Отворете опаковките, съдържащи спринцовката и

иглата за изтегляне.

Поставете иглата за изтегляне върху

спринцовката.

Махнете капачето на иглата за изтегляне.

Вкарайте иглата за изтегляне във флакона с

разтвор на Ilaris през центъра на гумената

запушалка.

Наклонете флакона, за да осигурите изтеглянето

на необходимото количество разтвор в

спринцовката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимото количество разтвор

зависи от дозата, която ще бъде приложена.

Вашият лекуващ лекар ще Ви инструктира за

точното количество, от което се нуждаете.

Бавно изтеглете буталото на спринцовката до

нужното деление (количеството, което ще бъде

приложено съгласно инструкциите на лекуващия

лекар), като изпълвате спринцовката с Ilaris

разтвор. Ако видите, че в спринцовката има

мехурчета, ги отстранете, както Ви е показал

Вашият лекуващ лекар. Уверете се, че в

спринцовката се съдържа правилното количество

разтвор.

Отстранете спринцовката и изтеглете иглата от

флакона. (Възможно е във флакона да има

останал разтвор). Поставете капачето върху

иглата за изтегляне, както Ви е било показано от

Вашият лекуващ лекар или фармацевт.

Отстранете иглата за изтегляне от спринцовката и

я изхвърлете в контейнера за остри предмети.

Отворете опаковката, съдържаща инжекционната

игла, и поставете иглата върху спринцовката.

Незабавно пристъпете към прилагане на

инжекцията.

Прилагане на инжекцията

Изберете място на инжектиране в горната част на

бедрото, корема, горната част на ръката или в

областта на седалището. Не използвайте място,

където има обрив или нарушаване на целостта на

кожата, или което е насинено или подуто. Не

инжектирайте в ръбцова тъкан, тъй като по този

начин може да не получите достатъчно лекарство.

Избягвайте да инжектирате във вена.

Почистете инжекционното място с тампон,

напоен със спирт. Оставете мястото да изсъхне.

Махнете капачето на инжекционната игла.

Леко захванете и повдигнете нагоре кожата на

мястото за инжектиране. Задръжте спринцовката

под ъгъл от 90 градуса и с еднократно плавно

движение вкарайте иглата право надолу и изцяло

в кожата.

Дръжте иглата през цялото време в кожата,

докато бавно, натискайки буталото на

спринцовката, изпразните съдържанието й.

Пуснете захванатата кожа и изтеглете иглата

право нагоре. Изхвърлете иглата и спринцовката

в контейнера за остри предмети, без да поставяте

обратно капачето на иглата или да я отделяте от

спринцовката.

След прилагане на инжекцията

Не разтривайте мястото на инжектиране. Ако се

появи кървене, поставете чист, сух памучен

тампон върху мястото и притиснете леко за

1-2 минути или докато спре кървенето. След това

поставете адхезивна лепенка.

Безопасно изхвърлете иглите и спринцовката в

контейнера за остри предмети или както Ви e

казал Вашият лекуващ лекар или фармацевт.

Никога не използвайте спринцовките и иглите

повторно.

Внимателно изхвърлете флаконите, съдържащи

останалия Ilaris разтвор (ако има), както Ви е

казал Вашият лекуващ лекар или фармацевт.

Всички неизползвани продукти и остатъчни

материали трябва да се изхвърлят съгласно

местните разпоредби. Никога не използвайте

повторно останалия разтвор.

Съхранявайте контейнера за остри предмети на

място, недостъпно за деца.

Изхвърлете го, както Ви e казал Вашият лекар или

фармацевт.