Ilaris

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Канакинумаб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L04AC08

INN (Международно Name):

canakinumab

Терапевтична група:

Инхибитори на интерлевкин,

Терапевтична област:

Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Gouty

Терапевтични показания:

Periodic fever syndromes Ilaris is indicated for the treatment of the following autoinflammatory periodic fever syndromes in adults, adolescents and children aged 2 years and older: Cryopyrin-associated periodic syndromes Ilaris is indicated for the treatment of cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS) including: , Muckle-Wells syndrome (MWS),, Neonatal-onset multisystem inflammatory disease (NOMID) / chronic infantile neurological, cutaneous, articular syndrome (CINCA),, Severe forms of familial cold autoinflammatory syndrome (FCAS) / familial cold urticaria (FCU) presenting with signs and symptoms beyond cold-induced urticarial skin rash. Тумор на рецептори на фактора некроза е свързан периодичен синдром (капани) Иларис е показан за лечение на тумори фактора некроза (TNF) рецептор е свързан периодичен синдром (капани). Синдром на Hyperimmunoglobulin Д (разделени) дефицит/мевалонат киназы (МКД) Иларис е предназначен за лечение на синдром на hyperimmunoglobulin Д (разделени) дефицит/мевалонат киназы

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-23

Листовка

                73
Б. ЛИСТОВКА
74
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ILARIS 150 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
канакинумаб (сanakinumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ilaris и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ilaris
3.
Как да използвате Ilaris
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ilaris
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ILARIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ILARIS
Ilaris съдържа активното вещество

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ilaris 150 mg прах за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 150 mg канакинумаб
(canakinumab)*.
След разтваряне всеки ml разтвор
съдържа 150 mg канакинумаб.
* човешко моноклонално антитяло,
получено чрез рекомбинантна ДНК
технология в миши
миеломни Sp2/0 клетки
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор
Бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Периодични фебрилни синдроми
Ilaris е показан за лечение на следните
автоинфламаторни периодични фебрилни
синдроми при
възрастни, юноши и деца на възраст 2
години и по-големи:
_Периодични синдроми, свързани с
криопирин _
Ilaris е показан за лечение на периодични
синдроми, свързани с криопирин (CAPS),
включително:

Синдром на Muckle-Wells (MWS),

Мултисистемно възпалително
заболяване с начало в неонаталния
период (NOMID)/
хроничен инфантилен
неврологично-кожно-ставен синдром
(CINCA),

Тежки форми на фамилен студов
автоинфламаторен синдром (FCAS)/фамилна
студова
уртикария (FCU), изявяващи се с признаци
и симптоми отвъд студово 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-10-2021
Листовка Листовка чешки 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-10-2021
Листовка Листовка датски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-10-2021
Листовка Листовка немски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-10-2021
Листовка Листовка естонски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-10-2021
Листовка Листовка гръцки 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-10-2021
Листовка Листовка английски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-05-2017
Листовка Листовка френски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-10-2021
Листовка Листовка италиански 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-05-2017
Листовка Листовка латвийски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-05-2017
Листовка Листовка литовски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-10-2021
Листовка Листовка унгарски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-10-2021
Листовка Листовка малтийски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-05-2017
Листовка Листовка нидерландски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-05-2017
Листовка Листовка полски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-10-2021
Листовка Листовка португалски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-05-2017
Листовка Листовка румънски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-10-2021
Листовка Листовка словашки 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-10-2021
Листовка Листовка словенски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-05-2017
Листовка Листовка фински 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-10-2021
Листовка Листовка шведски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-10-2021
Листовка Листовка норвежки 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-10-2021
Листовка Листовка исландски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-10-2021
Листовка Листовка хърватски 15-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-05-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите