HYBRAIN HF

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • HYBRAIN HF 10
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • HYBRAIN HF 10
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112989E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Hybrain HF 10

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

Nume produs

Hybrain HF 10

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (453/2010) - Europa

:

1.1 Element de identificare a produsului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Cod produs

:

Utilizare contraindicată

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologică

Detergent pentru zone procesare; Proces de curăţare pe loc (CIP)

Nu se cunosc.

Ecolab SRL

Centrul de afaceri „IDEO”

Sos. Păcurari nr. 138, et. 2,

RO-700545, Iaşi

Romania

Tel.: +40 232 222 210

Fax: +40 232 222 250

products.ro@ecolab.com

:

Producător/ Distribuitor/

Importator

112989E

Utilizarea produsului

:

Produs de curăţare

Produs destinat numai utilizatorilor profesionali.

Producător/ Distribuitor/ Importator

:

Număr de telefon

+40 21 3183606

:

Număr de telefon

+40 723 119909 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Versiune

: 2

Clasificare

Xn; R20/22

C; R35

:

:

Pericole pentru sănătatea

oamenilor

Nociv prin inhalare şi prin înghiţire. Provoacă arsuri grave.

Consultaţi secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

Clasificarea conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP/GHS]

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definirea produsului

:

Amestec

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus.

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale.

2.2 Elemente pentru etichetă

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

Data emiterii/Data revizuirii

:

1/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:

Alte pericole care nu duc

la clasificare

Manipularea şi / sau prelucrarea acestui material poate duce la formarea de praf ce

provoacă iritaţii mecanice ale pielii, ochilor, nasului şi gâtului.

Pictograme de pericol

:

Cuvânt de avertizare

:

Fraze de pericol

:

Prevenire

:

Fraze de precauţie

Intervenţie

:

Pericol

P260 - Nu inspiraţi praful.

P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor/feţei.

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi

imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş.

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă,

timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest

lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un

medic.

2.3 Alte pericole

Conţine

:

Etilendiaminotetraacetat

Hidroxid de sodiu

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

H332

Nociv în caz de inhalare.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Nu sunt prezente şi alte ingrediente care, conform informaţiilor actuale ale furnizorului şi concentraţiilor aplicabile, sunt

clasificate ca periculoase pentru sănătate şi mediu şi care se impune a fi declarate în această secţiune.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Identificatori

67/548/CEE

Denumire produs/

ingredient

A se vedea

secţiunea 16 pentru

textul complet al

frazelor R

menţionate mai sus.

%

Tip

Regulamentul (CE) nr.

1272/2008 [CLP]

Clasificare

Consultaţi secţiunea

16 pentru textul

complet al frazelor H

enumerate mai sus.

Etilendiaminotetraacetat

REACH #:

01-2119486762-27

EC: 200-573-9

CAS: 64-02-8

Index: 607-428-00-2

25 -

<35

Xn; R20/22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Eye Dam. 1, H318

Hidroxid de sodiu

REACH #:

01-2119457892-27

EC: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Index: 011-002-00-6

15 -

<20

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

alchilbenzensulfonaţi

liniari

EC: 246-680-4

CAS: 25155-30-0

3 - <5

Xn; R22

Xi; R41, R37/38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Amestecuri

3.2

Data emiterii/Data revizuirii

:

2/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Limitele de expunere ocupaţională, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[5] Substanţă cu nivel de îngrijorare echivalent

Spălaţi gura cu apă. Îndepărtaţi protezele dentare, dacă este cazul. Dacă materialul

a fost înghiţit şi persoana expusă este conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă.

Opriţi-vă dacă persoana se simte rău, întrucât vomitatul poate fi periculos. Nu

induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în acest sens de personalul medical. În caz

de apariţie a vomei, capul trebuie ţinut în jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plăm

âni. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către un medic. Nu administraţi

nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa. Dacă persoana

afectată este inconştientă, aşezaţi-o în poziţia laterală de siguranţă şi solicitaţi

imediat asistenţă medicală. Menţineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcă

mintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul. Transportaţi victima

la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţ

ie. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri sau un

medic.

Contact cu pielea

Spălaţi imediat ochii cu apă din abundenţă, ridicând din când în când pleoapele.

Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le. Continuaţi

să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către

un medic. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri

sau un medic.

Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă. Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încăl

ţămintea contaminată. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Arsurile

chimice trebuie tratate imediat de către un medic. Spălaţi îmbrăcămintea

contaminată înainte de reutilizare. Curăţaţi temeinic încălţămintea înainte de

reutilizare. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un centru pentru otrăviri

sau un medic.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie

confortabilă pentru respiraţie. În cazul în care se presupune că vaporii sunt încă

prezenţi, salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator

autonom corespunzător. Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă

survine stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra oxigen

de către personalul calificat. Dacă persoana afectată este inconştientă, aşezaţi-o în

poziţia laterală de siguranţă şi solicitaţi imediat asistenţă medicală. Menţineţi căile

respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata,

cureaua sau corsajul. În caz de inhalare a produselor de descompunere prin ardere,

simptomele pot apărea mai târziu. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Sunaţi la un

centru pentru otrăviri sau un medic.

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

Protejarea persoanelor

care acordă primul-ajutor

:

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Provoacă leziuni oculare grave.

:

Contact cu ochii

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălaţi-o

temeinic cu apă sau purtaţi mănuşi.

Data emiterii/Data revizuirii

:

3/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Observaţii pentru medic

În caz de inhalare a produselor de descompunere prin ardere, simptomele pot

apărea mai târziu.

:

Tratamente specifice

Inhalare

:

Nociv în caz de inhalare. Poate degaja gaz, vapori sau praf foarte iritant sau coroziv

pentru aparatul respirator. Expunerea la produsele de descompunere poate

produce un risc pentru sănătate. Efecte grave pot apărea cu întârziere după

expunere.

Coroziv pentru tractul digestiv. Provoacă arsuri. Poate cauza arsuri ale gurii, gâtului

şi stomacului.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Provoacă arsuri grave.

Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Simptomele adverse pot include următoarele:

iritarea tractului respirator

tuse

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri stomacale

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri sau iritaţii

roşeaţă

poate genera apariţia de flictene

:

:

:

Contact cu ochii

:

Simptomele adverse pot include următoarele:

durere

lăcrimare

roşeaţă

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există tratament specific.

:

În caz de incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere.

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. Mutaţi recipientele din zona de incendiu, dacă

operaţiunea nu implică riscuri. Pulverizaţi apă pentru a răci recipientele expuse la

foc.

Produse de combustie

periculoase

Pericole cauzate de

substanţă sau amestec

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

dioxid de carbon

monoxid de carbon

oxizi de azot

oxizi de sulf

oxizi de fosfor

oxid/oxizi metalici

Norii de praf fin pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.

În caz de incendiu utilizați apă pulverizată (ceaţă), spumă, pudră chimică uscată sau

5.1 Medii de stingere a incendiilor

:

:

Nu se cunosc.

Mijloace de stingere

adecvate

:

Mijloace de stingere

inadecvate

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru

pompieri

:

Data emiterii/Data revizuirii

:

4/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de

respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie

special pentru pompieri

:

6.2 Precauții pentru mediul

înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu produs vărsat. Abordaţi deversarea din amonte pe

direcţia vântului. Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau

spaţii închise. Măturaţi sau aspiraţi materialul şi strângeţi într-un recipient etichetat

corespunzător, pentru eliminarea deşeurilor. Evitaţi crearea condiţiilor de prăfuire şi

împiedicaţi împrăştierea de către vânt.

Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de apă

, scurgeri şi canalizări. A se anunţa autorităţile competente în cazul în care produsul

a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Deversare masivă

:

Mutaţi recipientele din zona cu produs vărsat. Măturaţi sau aspiraţi materialul şi strâ

ngeţi într-un recipient etichetat corespunzător, pentru eliminarea deşeurilor.

Deversare minoră

:

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu

este implicat în situații de

urgență

:

Pentru personalul care

intervine în situații de

urgență

:

6.4 Trimiteri către alte

secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală

adecvat.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. Nu permiteţi accesul personalului neprotejat şi neautorizat în

apropiere. Încercaţi să evitaţi atingerea sau păşirea prin materialul scurs. Închideţi

toate sursele de aprindere. Sunt interzise fumatul, folosirea torţelor de semnalizare

şi a flăcărilor în zona critică. A nu inspira praful. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. În

cazul în care ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat de protecţie

respiratorie adecvat. Purtaţi echipament de protecţie personală adecvat.

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveţi în vedere

orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.

Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu

intervenţii de urgenţă”.

:

:

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţ

iunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/

Scenariile de Expunere.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecţie

:

Sfaturi privind aspecte

generale de igienă

ocupaţională

:

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea secţ

iunea 8). A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A nu inspira

praful. Nu ingeraţi produsul. A se evita producerea de praf în momentul manipulării

şi a se evita toate posibilele surse de aprindere (scântei sau flăcări). A se preveni

acumularea prafului. Folosiţi numai cu ventilaţie adecvată. În cazul în care ventilaţia

nu este corespunzătoare, purtaţi aparat de protecţie respiratorie adecvat. Păstraţi în

recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecţionat dintr-un material

compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat. Deversările trebuie curăţate

cu promptitudine pentru a evita deteriorarea materialelor înconjurătoare.

Muncitorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide

şi de a fuma. Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare privind mă

surile de igienă.

Data emiterii/Data revizuirii

:

5/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Depozitaţi între următoarele temperaturi: -10 la 35°C (14 la 95°F). Depozitaţi

conform cerinţelor legale locale. A se păstra într-o zonă izolată şi aprobată.

Depozitaţi în recipientul original, ferit de raze solare directe, în loc răcoros şi bine

ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi secţiunea 10), alimente şi băuturi.

Depozitaţi într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din cu dublură interioară

rezistentă la coroziune. A se elimina toate sursele de aprindere. Păstraţi separat de

materialele oxidante. Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare.

Recipientele care au fost deschise trebuie închise din nou cu grijă şi ţinute

în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. A nu se păstra în recipiente

neetichetate. A se utiliza un recipient de colectare corespunzător pentru evitarea

contaminării mediului.

7.2 Condiții de depozitare în

condiții de securitate,

inclusiv eventuale

incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

:

Recomandări

:

Soluţii specifice sectorului

industrial

:

Nu se aplică până când vor fi disponibile Scenariile de Expunere pentru substanţe.

Nu se aplică până când vor fi disponibile Scenariile de Expunere pentru substanţe.

Protecția mâinilor

(EN 374)

Foarte recomandat : Mănuşi - butil-cauciuc , mănuşi din nitril-cauciuc ( Timp de pă

trundere: 1 - 4 ore ) .

Foarte recomandat : Ochelari, scut pentru faţă sau orice altă protecţie completă

pentru faţă.

Protecția ochilor/feței

(EN 166)

:

:

Protecția pielii

Controale tehnice

corespunzătoare

:

Folosiţi numai cu ventilaţie adecvată. Utilizaţi metode de izolare a procesului,

ventilaţie locală de evacuare sau

alte metode tehnologice pentru a menţine expunerea muncitorilor la contaminanţi

aeropurtaţi sub limitele de expunere admise sau recomandate. Mijloacele tehnice

de control trebuie, de asemenea, să menţină concentraţiile de gaze, vapori sau praf

sub orice limite inferioare de explozie. A se utiliza echipamente de ventilaţie antiex.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, î

nainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea

programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcă

mintea potenţial contaminată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de

reutilizare. Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă

să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice

:

Nu sunt disponibile valori ale DNEL pentru amestec.

Concentraţii cu efect preconizat

Nu sunt disponibile valori ale PNEC pentru amestec.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Niveluri ale efectului derivat

Mãsuri de protecţie individualã

Denumire produs/ingredient

Valori limită de expunere

Limite de expunere ocupaţională

Hidroxid de sodiu

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Să

nătăţii (România, 1/2012).

Termen scurt (STEL): 3 mg/m³, (exprimaţi în hidroxid de sodiu) 15

minute.

Termen lung (TWA): 1 mg/m³, (exprimaţi în hidroxid de sodiu) 8

ore.

Data emiterii/Data revizuirii

:

6/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaţi un aparat

respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată,

corespunzător unui standard aprobat. Alegerea aparatului respirator trebuie să se

bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de

periculozitate al produsului şi pe limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului

ales.

Protecția respirației

(EN 143, 14387)

:

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate

pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un

specialist, înainte de manipularea acestui produs.

:

Controlul expunerii

mediului

:

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru

a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.

În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau

modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la

niveluri acceptabile.

Protecţia corpului

(EN 14605)

:

Protecţia altor suprafeţe

de piele

Pericole termice

:

Încălţămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii trebuie

selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie

aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.

Nu se aplică.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Stare fizică

Punct de topire/punct de

îngheţ

Punct de fierbere şi interval de

fierbere iniţial

Presiunea de vapori

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitatea (solubilitățile)

Pulbere.

0.95 la 0.99

Este parţial solubil în următoarele materiale: apă rece şi apă caldă.

Miros slab.

Miros

pH

Gălbui.

Culoare

Viteza de evaporare

Temperatura de autoaprindere

Punct de aprindere

> 100°C

12.3 la 12.7 [Concentraţia (% m/m): 1%]

Pragul de acceptare a

mirosului

Coeficient de partiţie n-

octanol/apă

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Timp de ardere

Viteza de ardere

:

:

Temperatură de

descompunere

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Vâscozitatea

:

Limite superioare/inferioare

de inflamabilitate sau de

explozie

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Inflamabilitatea (solid, gaz)

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Data emiterii/Data revizuirii

:

7/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Proprietăţi explozive

:

Niciuna.

Proprietăţi oxidante

:

9.2 Alte informații

Nu există informaţii suplimentare.

Nu se aplică.

10.6 Produși de

descompunere periculoși

10.4 Condiții de evitat

A se evita producerea de praf în momentul manipulării şi a se evita toate posibilele

surse de aprindere (scântei sau flăcări). Luaţi măsuri de precauţie împotriva descă

rcărilor de electricitate statică. Pentru a evita pericolul de incendiu sau explozie,

descărcaţi electricitatea statică în timpul transferului, legând la pământ şi fixând

recipientele şi echipamentul înainte de transferarea materialului. A se preveni

acumularea prafului.

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se formează produşi de

descompunere periculoşi.

Produsul este stabil.

10.2 Stabilitate chimică

:

:

:

10.5 Materiale incompatibile

:

10.3 Posibilitatea de reacții

periculoase

:

În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

:

Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau

pentru ingredientele sale.

Reacţionează extrem de puternic sau incompatibil cu următoarele materiale: metale

şi acizi.

Nu reacţionează sau compatibil cu următoarele materiale: alcalii.

Toxicitate acută

Etilendiaminotetraacetat

LD50 Orală

Şobolan

1700 mg/kg

alchilbenzensulfonaţi liniari

LD50 Dermic

Şobolan

>2000 mg/kg

LD50 Orală

Şobolan

1086 mg/kg

Denumire produs/

ingredient

Rezultat

Specii

Doză

Durata

expunerii

Mutagenicitate

Iritaţie/coroziune

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Sensibilizare

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Estimări de toxicitate acută

Orală

4685 mg/kg

Inhalare (gaze)

15151.5 ppm

Inhalare (vapori)

37.04 mg/l

Inhalare (praf şi abur)

5.051 mg/l

Traseu

Valoare ATE (evaluări toxicitate acută)

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

8/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Nociv în caz de inhalare. Poate degaja gaz, vapori sau praf foarte iritant sau coroziv

pentru aparatul respirator. Expunerea la produsele de descompunere poate

produce un risc pentru sănătate. Efecte grave pot apărea cu întârziere după

expunere.

Coroziv pentru tractul digestiv. Provoacă arsuri. Poate cauza arsuri ale gurii, gâtului

şi stomacului.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Provoacă arsuri grave.

Provoacă leziuni oculare grave.

:

Contact cu ochii

Cancerogenitatea

Efecte teratogene

Toxicitate pentru reproducere

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Simptomele adverse pot include următoarele:

iritarea tractului respirator

tuse

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri stomacale

Simptomele adverse pot include următoarele:

dureri sau iritaţii

roşeaţă

poate genera apariţia de flictene

:

:

:

Contact cu ochii

:

Simptomele adverse pot include următoarele:

durere

lăcrimare

roşeaţă

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

Denumire produs/ingredient

Categorie

Pericol prin aspirare

Calea de

expunere

Organe-ţintă

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe

termen lung și de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

alchilbenzensulfonaţi liniari

Categoria 3

Nu se aplică.

Iritarea căilor

respiratorii

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Informații privind căile

probabile de expunere

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

9/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

În urma inhalării repetate sau prelungite a prafului, pot apărea iritaţii respiratorii

cronice.

Generale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Cancerogenitatea

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Mutagenicitate

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte teratogene

:

Efecte asupra dezvoltării

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Expunere pe termen lung

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Alte informații

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

LogP

ow

BCF

Potenţial

12.3 Potențial de bioacumulare

12.6 Alte efecte adverse

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Denumire produs/

ingredient

Etilendiaminotetraacetat

5.01

ridicat

alchilbenzensulfonaţi liniari

1.96

joasă

12.1 Toxicitate

Etilendiaminotetraacetat

Acut LC50 121 mg/l

Peşte

96 ore

Hidroxid de sodiu

Acut EC50 40 mg/l

Dafnie

48 ore

alchilbenzensulfonaţi liniari

Acut LC50 3.2 mg/l

Peşte

96 ore

Denumire produs/

ingredient

Specii

Rezultat

Durata

expunerii

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat

:

Surfactanţii conţinuţi de produs sunt biodegradabili conform cerinţelor

Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC.

PBT

:

Nu se aplică.

vPvB

:

Nu se aplică.

12.4 Mobilitate în sol

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

:

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Coeficient de partiţie sol/

apă ((K

oc

)

:

Nu este determinat pentru amestec.

Mobilitatea

:

Nu este determinat pentru amestec.

Data emiterii/Data revizuirii

:

10/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

Catalogul european de deşeuri (EWC)

Deşeu periculos

:

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. În

recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. A se

elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate mă

surile de precauţie. Cantităţile semnificative de reziduuri provenite din produs nu

trebuie aruncate la canalizare ci trebuie procesate într-o staţie adecvată de tratare a

deşeurilor. Eliminaţi surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui agent

autorizat pentru eliminarea deşeurilor. Eliminarea acestui produs, a soluţiilor şi

produselor sale secundare trebuie

să se efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia

mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate

reglementările autorităţilor regionale locale. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi

contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

:

Metode de eliminare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţ

iunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/

Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Ambalaje

Cod deşeu

Denumirea deşeului

Metode de eliminare

:

Precauţii speciale

:

20 01 15*

baze

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deş

eurile de ambalajele trebuie reciclate.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate

măsurile de precauţie. Recipientele goale care nu au fost curăţate sau clătite

trebuie manipulate cu atenţie. În recipientele goale sau în garniturile acestora se

pot găsi urme ale produselor. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau

infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

HIDROXID DE

SODIU SOLID

amestec

SODIUM

HYDROXIDE, SOLID

amestec

Sodium hydroxide,

solid amestec

UN1823

HIDROXID DE

SODIU SOLID

amestec

UN1823

UN1823

UN1823

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea

corectă ONU

pentru expediție

14.3 Clasa

(clasele) de

pericol pentru

transport

14.4 Grupul de

ambalare

ADN/ADNR

14.5 Pericole

pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauții

speciale pentru

utilizatori

Niciuna.

Niciuna.

None.

None.

Data emiterii/Data revizuirii

:

11/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 și Codul IBC

:

Nu se aplică.

Reglementări naţionale

Alte reglementări UE

Nu se aplică.

Anexa XVII – Restricţii la

fabricarea, introducerea

pe piaţă şi utilizarea

anumitor substanţe,

amestecuri şi articole

periculoase

:

România

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru

substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

15.2 Evaluarea securității

chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind

securitatea chimică.

Substanţe de foarte mare îngrijorare

:

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

≥15 - <30% EDTA

≥5 - <15% fosfaţi

<5% surfactanţi anionici

Declaraţia de ingrediente conform Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC:

Legislaţia pentru deşeurile de produs: Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Legislaţia pentru deşeuri de ambalaj: HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri şi acronime

:

ADN = Prevederile Europene privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase

pe Ape Continentale

ADR = Acordul European privind Transportul Internaţional Rutier de Mărfuri

Periculoase

TAE = Toxicitate Acută Estimată

FBC = Factor de Bioconcentraţie

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (

CE) Nr. 1272/2008

DNEL = Nivel Calculat Fără Efect

DPD = Directiva privind Preparatele Periculoase [1999/45/CE]

CE = Comisia Europeană

frază EUH = frază de pericol, specifică CLP

IATA = Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian

IBC = Container Intermediar Vrac

IMDG = Internaţional Maritim Mărfuri Periculoase

Data emiterii/Data revizuirii

:

12/13

23 August 2013

Hybrain HF 10

SECȚIUNEA 16: Alte informații

23 August 2013

Data tipăririi

Data emiterii/ Data revizuirii

Versiune

Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte conform formulării utilizate la fabricarea acestui produs în

ţara de origine. Deoarece datele, standardele şi reglementările sunt supuse modificărilor, iar condiţiile de

utilizare şi manipulare sunt în afara controlului nostru, NU SE GARANTEAZĂ ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT C

Ă ACESTE INFORMAŢII SUNT COMPLETE SAU PERMANENT EXACTE.

Aviz pentru cititor

Data punerii anterioare în

circulaţie

:

:

:

:

Textul complet al frazelor R

abreviate

:

R22- Nociv în caz de înghiţire.

R20/22- Nociv prin inhalare şi prin înghiţire.

R35- Provoacă arsuri grave.

R41- Risc de leziuni oculare grave.

R37/38- Iritant pentru căile respiratorii şi piele.

C - Coroziv

Xn - Nociv

Xi - Iritant

:

Textul complet al

clasificărilor [DSD/DPD]

23 August 2013

Nu există validări anterioare

Textul complet al frazelor H

abreviate

:

LogPow = logaritm al coeficientului de partiţie apă/octanol

MARPOL 73/78 = Convenţia Internaţională pentru Prevenirea Poluării provenite de la

Nave, 1973 aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare

marină)

OEL = Limită privind Expunerea Ocupaţională

PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic

PNEC = Concentraţie Predictibilă Fără Efect

REACH = Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Interzicerea

Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]

RID = Regulamentul privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor

Periculoase

REACH # = Număr Înregistrare REACH

vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

Procedură utilizată pentru derivarea clasificării conform Reglementării (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare

Justificare

Met. Corr. 1, H290

Aprecierea expertului

Acute Tox. 4, H332

Metoda de calcul

Skin Corr. 1A, H314

Metoda de calcul

Textul complet al

clasificărilor [CLP/GHS]

:

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H332

Nociv în caz de inhalare.

H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Acute Tox. 4, H302

TOXICITATE ACUTĂ: ORAL - Categoria 4

Acute Tox. 4, H332

TOXICITATE ACUTĂ: INHALARE - Categoria 4

Eye Dam. 1, H318

LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -

Categoria 1

Met. Corr. 1, H290

COROSIVE PENTRU METALE - Categoria 1

Skin Corr. 1A, H314

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1A

Skin Irrit. 2, H315

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2

STOT SE 3, H335

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC -

O SINGURĂ EXPUNERE [Iritarea căilor respiratorii] -

Categoria 3

Data emiterii/Data revizuirii

:

13/13

23 August 2013