HOROLITHVIT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • HOROLITHVIT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • HOROLITHVIT
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116842E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul

UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

1 / 18

SECŢIUNEA 1: Identificarea substan

ei/amestecului

i a societă

ii/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

HorolithVit

Codul produsului

116842E

Utilizarea

substanţei/amestecului

Dezinfectant

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

Nu sunt furnizate informa

ii despre dilu

1.2 Utilizări relevante identificate ale substan

ei sau ale amestecului

i utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Produs pentru dezinfecţie. Process semi-automat

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

Ecolab SRL

Şoseaua Păcurari 138

Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iaşi

023 222 2210

iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

0232 222 210 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Numărul de telefon de la

Biroul pentru Regulamentul

sanitar internaţional şi

informare toxicologică

021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii

29.09.2016

Versiune

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Peroxizi organici, Tipul F

H242

Corosive pentru metale, Categoria 1

H290

Corodarea pielii, Categoria 1A

H314

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

2 / 18

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1

H318

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură

expunere, Categoria 3, Aparatul respirator

H335

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, Categoria 1

H410

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Pericol

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H242

Pericol de incendiu în caz de încălzire.

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea

ochilor.

H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte

pe termen lung.

Fraze ce descriu prevederile

necesare atunci când se

foloseşte materialul

Prevenire:

P210

A se păstra departe de surse de căldură,

suprafe

e încinse, scântei, flăcări deschise sau

alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273

Evitaţi dispersarea în mediu.

P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a

feţei.

Răspuns:

P303 + P361 + P353

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau

părul): scoate

i imediat toată îmbrăcămintea

contaminată. Clăti

i pielea cu apă/face

i du

P305 + P351 + P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi

cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.

Continuaţi să clătiţi.

P310

Suna

i imediat la un CENTRU DE

INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Depozitare:

P403 + P235

A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se

păstra la rece.

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Acetic acid

Hydrogen peroxide

Acid peroxiacetic

acid sulfuric

2.3 Alte pericole

Nu amesteca

i cu înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

3 / 18

SECŢIUNEA 3: Compozi

ie/informa

ii privind componen

ii

3.2 Amestecuri

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

ClasificareREGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008

Concentraţia:

Acetic acid

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Lichide inflamabile Categoria 3;

H226

Corodarea pielii Categoria 1A; H314

>= 10 - < 20

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Nota B Lichide oxidante Categoria 1;

H271

Toxicitate acută Categoria 4; H302

Toxicitate acută Categoria 4; H332

Corodarea pielii Categoria 1A; H314

>= 10 - < 20

Acid peroxiacetic

79-21-0

201-186-8

Lichide inflamabile Categoria 3; H226

Peroxizi organici Tipul D; H242

Toxicitate acută Categoria 4; H302

Toxicitate acută Categoria 4; H332

Toxicitate acută Categoria 4; H312

Corodarea pielii Categoria 1A; H314

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic

Categoria 1; H400

Toxicitate asupra unui organ ţintă

specific - o singură expunere Categoria

3; H335

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic

Categoria 1; H410

>= 5 - < 10

acid sulfuric

7664-93-9

231-639-5

01-2119458838-20

Nota B Corodarea pielii Categoria 1A;

H314

>= 5 - < 10

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema de urgenţă medicul.

În caz de contact cu pielea

Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se

va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se vor spăla

hainele contaminate înainte de refolosire. Se vor curăţa extrem de

bine ghetele înainte de folosire. Se va chema de urgenţă medicul.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura cu apă. NU se va induce stare de vomă. Niciodată

nu se va încerca să se forţeze o persoană inconştientă să înghită.

Se va chema de urgenţă medicul.

Dacă se inhalează

Se va avea grije ca persoana să aibă aer proaspăt. Se va trata

simptomatologic. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

4 / 18

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

luptei împotriva incendiilor

Risc de incendiu

Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc.

Distanţa de întoarcere a flăcării poate să fie mare.

Echipamente speciale de protec

ie pentru pompieri

Oxidant; materialul este un oxidant care poate reacţiona uşor cu

alte materiale, mai ales dacă este încălzit.

Produşi de combustie

periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipamente speciale de

protec

ie pentru pompieri

: În caz de incendiu, purtaţi un aparat de respiraţie individual, cu

presiune pozitivă, care acoperă toată faţa şi costum de protec

Informaţii suplimentare

: Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.

Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost

contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de

canalizare. Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a

fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu

reglementările locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se

va inhala fumul.

Materialele pot iniţia combustia spontană a hârtiei, lemnului,

materialelor textile şi a altor materii organice. Combustia poate fi

rapidă, dar poate întârzia câteva ore. Eliberararea rapidă a

oxigenului prin descompunere poate spori intensitatea focului.

Imbrăcămintea se poate aprinde în urma contactului.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Sfaturi pentru personalul care

Se va asigura ventilaţie adecvată. Se va îndepărta orice sursă de

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

5 / 18

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

aprindere. Se vor ţine persoanele la distanţă de locul de

curgere/scurgere şi într-un loc protejat de vânt. Se va evita

inhalarea, ingerarea şi contactul cu pielea şi ochii. Atunci când

lucrătorii trebuie să facă faţă la concentraţii ce depăşesc limita de

expunere profesională, aceştia trebui să poarte aparate

respiratorii adecvate aprobate. Asiguraţi-vă că procesul de

curăţare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea

măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metodele de curăţare

Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate

face în siguranţă. Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face

în siguranţă. Nu se vor absorbi acizii şi bazele împrăştiate sau

scurse cu rumeguş, aşchii de lemn sau materiale similare. Izolaţi

deşeurile pentru ca acestea să nu poată ajunge în contact cu

materiale incompatibile. În cazul unor deversări mici, îngrădiţi cu

nisip sau vermiculită

i dilua

i produsul re

inut de cel pu

in 10 ori

cu apă. Transfera

i într-un recipient deschis

i amplasa

i într-un

loc sigur pentru eliminare/neutralizare. Pentru deversări mari

îngrădi

i scurgerea

i evacua

i zona, părăsi

i locul până când

reac

ia se epuizează, apoi colecta

i scurgerea pentru eliminare.

Solicita

i aprobarea autorită

ii/companiei locale de tratare a apelor

uzate dacă dori

i să evacua

i scurgerea la canalizare.

*NEUTRALIZARE : după diluare, neutraliza

i cu un produs alcalin

corespunzător, ca de exemplu bicarbonat de sodiu.

6.4 Trimitere la alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7: Manipularea

i depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Nu se va ingera. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau

îmbrăcămintea. Nu inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ cea

a/ vaporii/

spray-ul. Se va folosi numai cu ventilaţie adecvată. Se va ţine

departe de foc, scântei şi suprafeţe fierbinţi. Se vor lua măsurile

necesare pentru a evita descărcările statice de electricitate (ce pot

provoca aprinderea vaporilor organici). Spălaţi-vă mâinile bine

după utilizare. Nu amesteca

i cu înălbitor sau cu alte produse cu

clor - se produce clor gazos.

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

6 / 18

Asigura

i accesul la facilită

i corespunzătoare pentru clătirea

rapidă sau spălarea ochilor

i a corpului în caz de pericol de

contact sau de stropire.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. Se va păstra

într-un loc rece şi bine ventilat. Se va păstra departe de agenţi

oxidanţi. Se va păstra departe de baze puternice. A nu se lăsa la

îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş. Produsul se

va depozita în recipiente etichetate corespunzător. Pot surveni

explozii de presiune din cauza emanării gazelor, în cazul în care

recipientul nu este aerisit corespunzător.

Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din

apropiere. Păstraţi numai în recipientul original.

Temperatură de depozitare

-20 °C la 30 °C

Material pentru ambalaj

Materiale adaptate: Material plastic, incluzând materiale plastice

expandate

Materiale neadaptate: Oţel moale, Aluminiu

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Produs pentru dezinfecţie. Process semi-automat

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec

ia personală

8.1 Parametri de control

Concentra

ie maximă de lucru

Componente

Nr. CAS

Tipul valorii (Formă

de expunere)

Parametri de control

Bază

Acetic acid

64-19-7

10 ppm

25 mg/m3

RO OEL

acid sulfuric

7664-93-9

0.5 mg/m3

RO OEL

STEL

1 mg/m3

RO OEL

TWA (fracţiunea

toracică)

0.05 mg/m3

RO OEL

Informaţii

suplimentare

Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie

să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în

prezenţa altor compuşi ai sulfului.

Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiunea toracică

DNEL

acetic acid

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: termen scurt - local

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Hydrogen peroxide

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: termen scurt - local

Valoare: 3 mg/m3

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

7 / 18

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 1.4 mg/m3

peracetic acid

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 0.6 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte acute sistemice.

Valoare: 0.6 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 0.6 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte acute locale.

Valoare: 0.6 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Contact cu pielea

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte acute locale.

Valoare: 0.12

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 0.6 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte acute sistemice.

Valoare: 0.6 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 0.6 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte acute locale.

Valoare: 0.3 mg/m3

PNEC

acetic acid

Apă proaspătă

Valoare: 3.058 mg/l

Apă de mare

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

8 / 18

Valoare: 0.3058 mg/l

Procesare intermitentă/eliberare

Valoare: 30.58 mg/l

Instalaţie de tratare a apelor uzate.

Valoare: 85 mg/l

Sediment

Valoare: 11.36 mg/kg

Valoare: 0.47 mg/kg

peracetic acid

Apă proaspătă

Valoare: 0.000224 mg/l

Sediment de apă curgătoare

Valoare: 0.00018 mg/kg

Apă

Valoare: 0.051 mg/l

Valoare: 0.32 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Sistem de ventilaţie de evacuare eficient. Se vor menţine

concentraţiile în aer sub standardele (limitele) de expunere

profesională.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Asigura

i accesul la facilită

i corespunzătoare pentru clătirea

rapidă sau spălarea ochilor

i a corpului în caz de pericol de

contact sau de stropire.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Ochelari de protecţie

Mască de protecţie a feţei

Protecţia mâinilor (EN 374)

Protecţie preventivă pentru piele, recomandată

Mănuşi

Cauciuc nitril

cauciuc butil

Timp de penetrare: 1-4 ore

Grosimea minimă pentru butil-cauciuc 0.7mm; pentru nitril-cauciuc

0.4mm sau echivalent (vă rugăm să vă adresa

producătorului/distribuitorului de mănu

i pentru recomandări)

Mănuşile trebuie să fie scoase şi înlocuite dacă există vreo

indicaţie de degradare sau pătrundere chimică.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

9 / 18

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Echipament de protecţie personal conţinând: mănuşi de protrecţie

adecvate, ochelari de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesară când concentra

iile agen

ilor chimici din aer

sunt men

inute sub valorile limită obligatorii de expunere

ionate în sec

iunea Limite de expunere profesională. Utiliza

echipamente de protec

ie respiratorie certificate conform normelor

UE (89/656/EEC, 89/686/EEC ) sau echivalente, atunci când

riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice

de protec

ie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de

ordin organizatoric.

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9: Proprietă

ile fizice

i chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect

: lichid

Culoare

: Incolor

Miros

: picant

0.5 - 1.5, 100 %

Punctul de aprindere

77 °C capsulă închisă

Pragul de acceptare a

mirosului

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Viteza de evaporare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită superioară de

explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită inferioară de explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Presiunea de vapori

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea de vapori relativă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea relativă

1.13 - 1.17

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Temperatura de

autoaprindere

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Descompunere termică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

10 / 18

Vâscozitate cinematică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi explozive

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi oxidante

9.2 Alte informaţii

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

SECŢIUNEA 10: Stabilitate

i reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

creştere de presiune

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu amesteca

i cu înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos.

10.4 Condiţii de evitat

Căldură, flăcări şi scântei.

Sursele directe de căldură.

Expunere la lumina soarelui.

10.5 Materiale incompatibile

Baze

Metale

Materiale organice

Oţel moale

Aluminiu

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

SECŢIUNEA 11: Informa

ii toxicologice

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Informaţii privind căile

probabile de expunere

Inhalare, Contact cu ochii, Contact cu pielea

Produs

Toxicitate acută orală

: Estimarea toxicităţii acute : > 2,000 mg/kg

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

11 / 18

Toxicitate acută prin inhalare

: 4 h Estimarea toxicităţii acute : > 5 mg/l

Toxicitate acută dermică

: Estimarea toxicităţii acute : > 2,000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Cancerogenitatea

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la

reproducere

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere repetată

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la

aspiraţie

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală

: Acetic acid

LD50 Şobolan: 3,310 mg/kg

Hydrogen peroxide

LD50 Şobolan: 486 mg/kg

Componente

Toxicitate acută prin inhalare

: Acetic acid

4 h LC50 Şobolan: > 40 mg/l

Acid peroxiacetic

4 h LC50 Şobolan: 1.5 mg/l

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Ochii

Provoacă leziuni oculare grave.

Piele

Provoacă arsuri grave ale pielii.

Ingerare

Provoacă arsuri ale tractului digestiv.

Inhalare

Poate provoca iritaţia tractului respirator. Poate provoca iritaţia

nasului, gâtului şi plămînilor.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

12 / 18

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Coroziune

Contact cu pielea

Roşeaţă, Durere, Coroziune

Ingerare

Coroziune, Durere abdominală

Inhalare

Iritaţie respiratorie, Tuse

SECŢIUNEA 12: Informa

ii ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului

înconjurător

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Produs

Toxicitate pentru peşti

: Nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Nu există date

Toxicitate asupra algelor

: Nu există date

Componente

Toxicitate pentru peşti

: Acetic acid

96 h LC50: 75 mg/l

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu): 1,000 mg/l

Acid peroxiacetic

96 h LC50: 0.8 mg/l

acid sulfuric

96 h LC50: 22 mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Acetic acid

48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): 1,000 mg/l

Acid peroxiacetic

48 h EC50: 0.73 mg/l

Componente

Toxicitate asupra algelor

: Acetic acid

72 h EC50 Skeletonema costatum (Diatomee marine): 1,000 mg/l

Hydrogen peroxide

72 h EC50: 1.38 mg/l

Acid peroxiacetic

72 h EC50: 0.7 mg/l

12.2 Persisten

a

i degradabilitatea

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

13 / 18

Produs

Nu există date

Componente

Biodegradare

Acetic acid

Rezultat: Uşor biodagradabil.

Hydrogen peroxide

Rezultat: Nu se aplică - inorganic

Acid peroxiacetic

Rezultat: Uşor biodagradabil.

acid sulfuric

Rezultat: Nu se aplică - inorganic

12.3 Potenţialul de bioacumulare

Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT

i vPvB

Produs

Evaluare

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente

considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie

foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de

0.1% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

Nu există date

SECŢIUNEA 13: Considera

ii privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produs

: Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile

de apă sau în pământ. În cazul în care este posibilă reciclarea,

aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea

nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările

locale. Se vor elimina deşeurile într-o staţie de eliminare a

deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la o uzină de manipulare a deşeurilor autorizată pentru

a fi reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A

se elimina în conformitate cu reglementările locale, naţionale şi

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

14 / 18

federale.

Ghid pentru selec

ia codului

de de

: Deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase. Dacă

produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final

trebuie să redefinească şi să atribuie cel mai potrivit cod de deşeu

EWC. Este responsabilitatea generatorului de deşeu să determine

toxicitatea şi proprietăţile fizice ale materialului generat, pentru a

stabili identificarea corectă a deşeului şi modul de eliminare în

conformitate cu legislaţia Europeană ( Directiva EU 2008/98/EC)

şi locală.

Reglementare naţională

România

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

i de

eurilor de

ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

SECŢIUNEA 14: Informa

ii referitoare la transport

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

3109

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID

(Peroxyacetic acid)

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

5.2 (8)

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

3109

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Organic peroxide type F, liquid

(Peroxyacetic acid)

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

5.2 (8)

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

3109

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

(Peroxyacetic acid)

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

5.2 (8)

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

15 / 18

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Nu se aplică.

SECŢIUNEA 15: Informa

ii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii

i al mediului specifice

(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Reglementare naţională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea la

introducerea pe pia

ă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea

substan

elor periculoase;

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

SECŢIUNEA 16: Alte informa

ii

Procedura utilizată pentru ob

inerea clasificării conform cu

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

Clasificare

Justificare

Peroxizi organici F, H242

Pe baza datelor de testare.

Corosive pentru metale 1, H290

Pe baza datelor de testare.

Corodarea pielii 1A, H314

Pe baza datelor de testare.

Lezarea gravă a ochilor 1, H318

Pe baza datelor de testare.

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o

singură expunere 3, H335

Metoda de calcul

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic 1,

H410

Metoda de calcul

Text complet al declaraţiilor H

H226

Lichid şi vapori inflamabili.

H242

Pericol de incendiu în caz de încălzire.

H271

Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H312

Nociv în contact cu pielea.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H332

Nociv în caz de inhalare.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

16 / 18

H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acord

European

privind

Transportul

Internaţional

Mărfuri

Periculoase

Căile

Navigabile

Interne;

Acord

European

privind

Transportul

Internaţional

Mărfuri

Periculoase pe Şosea; AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice; ASTM - Societatea

Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind

Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanţă toxică

carcinogenă,

mutagenă

reproductivă;

Standardul

Institutului

German

pentru

Standardizare; DSL - Lista naţională a substanţelor (Canada); ECHA - Agenţia Europeană pentru

Substanţe Chimice; EC-Number - Numărul Comunităţii Europene; ECx - Concentraţie asociată cu

răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgenţă; ENCS

- Substanţe Chimice Noi şi Existente (Japonia); ErCx - Concentraţie asociată cu răspunsul ratei

de creştere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC -

Agencţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaţia de Transport Aerian

Internaţional; IBC - Codul Internaţional pentru Construirea şi Echiparea Navelor care transportă

Substanţe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentraţia maximală inhibitorie; ICAO

- Organizaţia Civilă Internaţională de Aviaţie; IECSC - Inventarul Substanţelor Chimice Existente

în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaţionale Periculoase; IMO

- Organizaţia Maritimă

Internaţională; ISHL - Legea Siguranţei şi Sănătăţii în Industrie (Japonia); ISO - Organizaţia

Internaţională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanţelor chimice existente în Coreea;

LC50 - Concentraţie letală pentru 50% din populaţia unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din

populaţia unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenţia Internaţională pentru Prevenirea

Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificaţii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect

(advers) al concentraţiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -

observat

nici

efect

rata

încărcare;

NZIoC

Inventarul

Neozeelandez

Substanţelor Chimice; OECD - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; OPPTS -

Oficiul

pentru

Siguranţa

Chimică

Prevenirea

Poluării;

Substanţe

persistente,

bioacumulative şi toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor şi Substanţelor Chimice;

(Q)SAR - Relaţie Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al

Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi

Restricţia Substanţelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaţional de Mărfuri

Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS -

Fişă de securitate; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanţelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică

pentru Substanţe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanţele Toxice (Statele

Unite); UN - Naţiunile Unite; vPvB - Foarte persistent şi foarte bioacumulativ

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informa

iile furnizate în această fi

ă cu date de securitate sunt corecte conform cuno

elor,

datelor

i informa

iilor pe care le de

inem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi

utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea

eliminarea în condi

ii de siguran

ă a produsului

i nu trebuie considerate ca o garan

ie sau o

specifica

ie a calită

ii acestuia. Informa

iile se referă numai la produsul specificat

i e posibil să nu

fie valabile pentru produsul în combina

ie cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele

ionate în cuprinsul fi

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

17 / 18

Substan

e DPD+

:

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Ingerare

Acid peroxiacetic

79-21-0

201-186-8

Inhalare

Acetic acid

64-19-7

200-580-7

Dermic

Acid peroxiacetic

79-21-0

201-186-8

Ochii

Acid peroxiacetic

79-21-0

201-186-8

mediu acvatic

Acid peroxiacetic

79-21-0

201-186-8

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

Pow

Masa molară

Acid peroxiacetic

0.217 Pa

76.0 g/mol

Acetic acid

2.079 kPa

60.06 g/mol

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Produs pentru dezinfecţie. Process semi-automat

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Sectoare de utilizare finală

SU3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Categoriile de proces

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză)

unde există posibilita-tea de expunere

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

specializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

18 / 18

Categorii de eliberare în

mediu

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi

produse, fără a deveni parte din articole