Herceptin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

трастузумаб

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L01XC03

INN (Международно Name):

trastuzumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms

Терапевтични показания:

Гърдите cancerMetastatic гърдите cancerHerceptin е показан за лечение на пациенти с HER2-положителни метастазирал рак на млечната жлеза:като монотерапии за лечение на пациенти, които са получили не по-малко от два режима на химиотерапията за лечение на метастатичен болест. Преди химиотерапията трябва да бъдат включени най-малко антрациклина и таксана, ако пациентите не са подходящи за тези процедури. Хормон-рецептор-позитивни пациенти, също трябва да бъде не на хормоналната терапия, ако пациентите не са подходящи за такова лечение;в комбинация с паклитакселом за лечение на тези пациенти, които не са получавали химиотерапия за метастатичен болест и за кого антрациклиновый не е подходящ в комбинация с доцетакселом за лечение на пациенти, които не са получавали химиотерапия за метастатичен болест;в комбинация с инхибитор на ароматаза инхибитори за лечение на пациенти след менопауза с хормон-рецептор-положителен метастазирал рак на млечната жлеза, не по-рано от получаващи трастузумаб. Началото на майчиното cancer

Каталог на резюме:

Revision: 42

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-08-28

Листовка

                84
Б. ЛИСТОВКА
85
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HERCEPTIN 150 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
трастузумаб (trastuzumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Herceptin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи Herceptin
3.
Как се прилага Herceptin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Herceptin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HERCEPTIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Herceptin съдържа активното вещество
трастузумаб, което е моноклонално
антитяло.
Моноклоналните антитела се
прикрепват към специфични белтъци или
антигени. Трастузумаб
е разработен така, че да се свързва
селек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Herceptin 150 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 150 mg трастузумаб
(trastuzumab), хуманизирано IgG1 моноклонално
антитяло, получено от клетъчна
суспензионна култура от клетки на
бозайници (яйчник от
китайски хамстер) и пречистено чрез
афинитетна и йонообменна
хроматография, включително
и чрез процедури за специфично
инактивиране и отстраняване на
вируси.
Приготвеният разтвор Herceptin съдържа 21
mg/ml трастузумаб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял до бледожълт лиофилизиран прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Рак на млечната жлеза
_Метастазирал рак на млечната жлеза _
Herceptin е показан за лечение на
възрастни пациенти с HER2-положителен
метастазирал рак на
млечната жлеза (МРМЖ):
-
като монотерапия за лечение на тези
пациенти, които са били лекувани с не
по-малко от
две химиотерапевтични схеми по повод
метастазиралото заболяване.
Предхождащата
химиотерапия трябва да е включвала
поне антрацикли
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-03-2023
Листовка Листовка чешки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-03-2023
Листовка Листовка датски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-03-2023
Листовка Листовка немски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-03-2023
Листовка Листовка естонски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-03-2023
Листовка Листовка гръцки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-03-2023
Листовка Листовка английски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-10-2013
Листовка Листовка френски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-03-2023
Листовка Листовка италиански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-10-2013
Листовка Листовка латвийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-10-2013
Листовка Листовка литовски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-03-2023
Листовка Листовка унгарски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-03-2023
Листовка Листовка малтийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-10-2013
Листовка Листовка полски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-03-2023
Листовка Листовка португалски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-10-2013
Листовка Листовка румънски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-03-2023
Листовка Листовка словашки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-03-2023
Листовка Листовка словенски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-10-2013
Листовка Листовка фински 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-03-2023
Листовка Листовка шведски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-03-2023
Листовка Листовка норвежки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-03-2023
Листовка Листовка исландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-03-2023
Листовка Листовка хърватски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите