EXELERATE AC (CLP)

Норвегия - норвежки - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
116237E

Документи на други езици

Данни за продукта Данни за продукта - български

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - испански

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - датски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - немски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - френски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

28-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - полски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - фински

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - руски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - украински

28-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - сръбски

27-11-2017

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Exelerate AC

116237E

1 / 13

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Exelerate AC

Produktkode

116237E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Tilleggsstoff

Stofftype

Blanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

Ingen informasjon om fortynning angitt.

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det

advares mot

Identifiserte bruksområder

Prosessrengjøringsmiddel, "Clean in Place" (CIP) prosess

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer

22 68 18 00 (mellom 8.00 og 16.00 på vanlige virkedager)

Gift informasjonssenter

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

08.09.2014

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudtæring , Kategori 1A

H314

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

C; ETSENDE

Klassifiseringen av dette produkt baserer seg kun på ekstrem

pH-verdi (i henhold til nåværende europeiske lovgivning).

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

2 / 13

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Varselord

Fare

Faresetninger

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller/

ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte

klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med

vann.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll

forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar

seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310

Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Fosforsyre

2.3 Andre farer

Ikke kjent.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

Klassifisering

(67/548/EØF)

Klassifisering

(FORORDNING (EF) nr.

1272/2008)

Konsentrasjon

Fettalkoholetoksilat

=/< C15 en =/< 5EO

68439-51-0

Xi; R41-R38

HudirritasjonKategori 2; H315

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

>= 20 - < 25

Urea

57-13-6

200-315-5

01-2119463277-33

Xi; R36

ØyenirritasjonKategori 2;

H319

>= 10 - < 20

Fosforsyre

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

C; R34

HudtæringKategori 1B; H314

>= 5 - < 10

Oktylfosfonsyre

4724-48-5

225-218-5

Xn; R22

C; R34

Akutt giftighetKategori 4;

H302

>= 5 - < 10

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

3 / 13

Xi; R41

Xn; R48/22

HudtæringKategori 1B; H314

Alvorlig øyenskadeKategori 1;

H318

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet - gjentatt

utsettelseKategori 2; H373

Fettalkoholetoksilat

=/< C15 en =/< 5EO

68213-23-0

500-201-8

Xn-Xi; R22-

Akutt giftighetKategori 4;

H302

ØyenirritasjonKategori 2;

H319

>= 3 - < 5

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege

øyeblikkelig.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild

såpe dersom dette finnes. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Rens skoene grundig før gjenbruk. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved svelging

Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe

gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege

hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokkingsmidler

Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved

Ikke brannfarlig eller brennbar.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

4 / 13

brannslukking

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind

side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt

med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over

eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent

åndedrettsvern. Påse at opprenskingen kun foretas av trenet

personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering

Må ikke svelges. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

5 / 13

klær. Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene grundig

etter bruk.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares adskilt fra sterke baser. Oppbevares utilgjengelig for

barn. Hold beholderen tett lukket. Lagres i egnede merkede

beholdere.

Lagringstemperatur

-5 °C til 40 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)

Prosessrengjøringsmiddel, "Clean in Place" (CIP) prosess

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser i arbeid

CAS-nr.

Komponenter

Verditype (Form

for utsettelse)

Kontrollparameter

Oppdater

Grunnlag

7664-38-2

Fosforsyre

1 mg/m3

2003-10-01

FOR-2011-12-

06-1358

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller

Ansiktsskjerm

Håndvern (EN 374)

Bruk følgende personlig verneutstyr:

Nitrilgummi

butylgummi

Ugjennomtrengelige hansker

Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning

eller kjemisk gjennombrudd.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

6 / 13

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Personlig verneutstyr som består av: passende vernehansker,

vernebriller og vernetøy

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

En komponent i dette produktet kan nedbrytes slik at

hydrogensulfid (H2S) dannes. H2S-konsentrasjonene i produktets

væskefase er < 0,1% (1000 ppm). Konsentrasjonene ovenfor

væskeoverflaten kan variere.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

: væske

Farge

: Fargeløs

Lukt

: luktfri

1.0 - 1.25, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendbar

Luktterskel

Ingen data tilgjengelig

Smelte-/frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Startkokepunkt

Ingen data tilgjengelig

Fordampingshastighet

Ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff,

gass)

Ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

1.09 - 1.11

Vannløselighet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet i andre

løsningsmidler

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Selvantenningstemperatur

Ingen data tilgjengelig

Termisk nedbrytning

Ingen data tilgjengelig

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgjengelig

Eksplosjonsegenskaper

Ingen data tilgjengelig

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

7 / 13

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5 Uforenlige materialer

Baser

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Giftighet

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt giftighet på hud

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

8 / 13

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

Urea

LD50 Rotte: 8,471 mg/kg

Fosforsyre

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

Oktylfosfonsyre

LD50 Rotte: 1,890 mg/kg

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Rotte: 1,700 mg/kg

Komponenter

Akutt innåndingsgiftighet

: Urea

4 t LC50 Rotte: > 2.71 mg/l

Fosforsyre

4 t LC50 Rotte: 0.962 mg/l

Komponenter

Akutt giftighet på hud

: Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Kanin: 2,290 mg/kg

Urea

LD50 Rotte: 8,200 mg/kg

Fosforsyre

LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Øyne

Gir alvorlig øyeskade.

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Svelging

Forårsaker etseskader i fordøyelsessystemet.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

9 / 13

Innåndning

Kan forårsake nese-, hals- og lungeirritasjon.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Hudkontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Svelging

Etsing, Mavesmerter

Innåndning

Åndedrettsirritasjon, Hoste

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Produkt

Giftighet for fisk

: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: Ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

96 t LC50: > 1 mg/l

Urea

96 t LC50 Fisk : 127.9 mg/l

Fosforsyre

96 t LC50: 75.1 mg/l

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

96 t LC50 Fisk : 1.5 mg/l

Komponenter

Giftighet for alger

: Oktylfosfonsyre

72 t EC50: 40 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

10 / 13

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1%

eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og

toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative

(vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. DISPONERING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Europeisk avfallskatalog

: 200114* - syrer

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

1805

14.2 FN-forsendelsesnavn

FOSFORSYRE, LØSNING

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

1805

14.2 FN-forsendelsesnavn

Phosphoric acid, solution

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

1805

14.2 FN-forsendelsesnavn

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

11 / 13

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til vedlegg II i MARPOL 73/78

og IBC-regelverket

Ikke anvendbar

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller

stoffblandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

15% eller over men mindre enn 30%: Ikke-ioniske overflatemidler

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Full tekst av R-fraser

Farlig ved svelging.

Etsende.

Irriterer øynene.

Irriterer huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

R48/22

Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved

svelging.

Full tekst av H-uttalelser

H302

Farlig ved svelging.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Forårsaker hudirritasjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H373

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved

svelging.

Full tekst av andre forkortelser

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

12 / 13

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

Oktylfosfonsyre

4724-48-5

225-218-5

Innåndning

Oktylfosfonsyre

4724-48-5

225-218-5

Oktylfosfonsyre

4724-48-5

225-218-5

Øyne

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/<

68213-23-0

500-201-8

omgivelse som

inneholder vann

Ikke hovedstoff

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

Pow

Molmasse

Fettalkoholetoksilat =/<

C15 en =/< 5EO

0.91 pa

20 mg/l

147,900

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Prosessrengjøringsmiddel, "Clean in Place" (CIP) prosess

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Endebruksektorer

SU3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Exelerate AC

116237E

13 / 13

Prosesskategorier

PROC1: Bruk i lukket prossess, utsettelse lite sannsynlig

PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC4: Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som

ikke blir en del av artikler

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация