ECOBRITE POWER COLOR

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • ECOBRITE POWER COLOR
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • ECOBRITE POWER COLOR
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112286E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

1 / 15

SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Termék neve

ECOBRITE POWER COLOR

Termék kódja

112286E

Az anyag/keverék

felhasználása

Mosószer

Az anyag típusa

Keverék

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Termék hígítási információ

Hígítási információ nem áll rendelkezésre

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

felhasználásai

Azonosított felhasználások

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

Javasolt felhasználási

korlátozások

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság

Ecolab - Hygiene Kft.

Váci út 81-83

H-1139, Budapest Magyarország + 36 1 880 5610 (8:30-16:30)

rendeles@ecolab.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

+ 36 1 880 5610 (8:30-16:30)

Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat

+36 1 476 6464; +36 80 201 199

Összeállítás/felülvizsgálat

dátuma

05.10.2016

Verzió

SZAKASZ 2: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Akut toxicitás, 4. Osztály

H302

Bőrirritáció, 2. Osztály

H315

Szemirritáció, 2. Osztály

H319

Akut vízi toxicitás, 1. Osztály

H400

A termék besorolása toxikológiai becslésen alapul.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

2 / 15

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok

Signal Word

Figyelem

Veszélyességi állítások

H302

Lenyelve ártalmas.

H315

Bőrirritáló hatású.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Óvintézkedési állítások

Megelőzés:

P273

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való

kijutását.

P280

Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata

kötelező.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és lineáris, etoxilált

2.3 Egyéb veszélyek

Senki által nem ismert.

SZAKASZ 3: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Veszélyes komponensek

Kémiai név

CAS szám

EU-szám

REACH szám

Besorolás1272/2008/EK RENDELETE

Koncentráció:

Alkoholok, C13-15,

elágazó láncú és lineáris,

etoxilált

157627-86-6

Akut toxicitás 4. Osztály; H302

Bőrirritáció 2. Osztály; H315

Súlyos szemkárosodás 1. Osztály; H318

Akut vízi toxicitás 1. Osztály; H400

>= 50 - <= 100

2-Propanol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Tűzveszélyes folyadékok 2. Osztály;

H225

Szemirritáció 2. Osztály; H319

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

3. Osztály; H336

>= 1 - < 2.5

Anyagok, amelyek esetében munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg :

Dipropilénglikol

monometiléter

34590-94-8

252-104-2

01-2119450011-60

Nincs osztályozva;

>= 10 - < 20

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

SZAKASZ 4: Elsősegélynyújtási intézkedések

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

3 / 15

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe kerülés esetén

Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt

is, legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása,

ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi felügyelet

szükséges.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel azonnal le kell mosni legalább 15 percen keresztül.

Pipereszappant kell használni, ha rendelkezésre áll. Ha irritáció

lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

A szájat ki kell öblíteni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell

fordulni.

Belélegzés esetén

Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Részletesebb információkat az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében a 11.

szekció tartalmaz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés

Tünetileg kell kezelni.

SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási

intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Senki által nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a

tűzoltás során

Tűzveszély

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Visszalobbanás jelentős távolságra lehetséges.

Veszélyes égéstermékek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

Szén-oxidok

Nitrogén-oxidok (NOx)

Kén-oxidok

Foszfor oxidjai

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges

védőfelszerelése

: Személyi védőfelszerelést kell használni.

További információk

: A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába

engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi

szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Tűz és/vagy

robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.

SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

4 / 15

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanácsok a mentésben nem

részt vevő személyzet

számára

Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A feltakarítást csak képzett

személyzet vezesse. A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8.

részben.

Tanácsok a mentésben részt

vevők számára

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges,

vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett

alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi

óvintézkedések

Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés

módszerei

Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan

megtehető.Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan

megtehető.A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal

kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és

megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti

szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).A nyomokat

vízzel kell leöblíteni.Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése

esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, vagy más módon

tárolja, hogy megakadályozza a vízfolyásba kerülését.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre

vonatkozó tanácsok

Lenyelni tilos. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a

szembejutást. Csak megfelelő szellőzés mellett használható.

Tűztől, szikrától és meleg felületektől távol tartandó. A sztatikus

elektromos feltöltődés elkerüléséhez szükséges intézkedéseket

meg kell tenni (amely a szerves gőzök gyulladását okozhatja). A

használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a

tárolóedényekre vonatkozó

követelmények

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Oxidálószerektől távol

tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan

lezárva tartandó. Tárolja megfelelo, felcímkézett tartályban.

Tárolási hőmérséklet

0 °C -ig 40 °C

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

5 / 15

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok)

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

Komponensek

CAS szám

Érték típus (Az

expozíciós út)

Ellenőrzési paraméterek

Bázis

Dipropilénglikol

monometiléter

34590-94-8

AK-érték

308 mg/m3

HU OEL

További információk

Európai 'indikatív' határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK,

2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az

esetekben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni

91/322/EGK irányelvben közölt érték

CK-érték

308 mg/m3

HU OEL

További információk

Európai 'indikatív' határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK,

2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az

esetekben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni

91/322/EGK irányelvben közölt érték

2-Propanol

67-63-0

AK-érték

500 mg/m3

HU OEL

További információk

Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a

tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben

megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe

Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)

CK-érték

2,000 mg/m3

HU OEL

További információk

Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a

tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben

megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe

Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)

DNEL

2-Propanol

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Bőr

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 888 mg/cm2

Felhasználás: Munkavállalók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 500 mg/m3

Felhasználás: Fogyasztók

Expozíciós útvonal: Bőr

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 319 mg/cm2

Felhasználás: Fogyasztók

Expozíciós útvonal: Belégzés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 89 mg/m3

Felhasználás: Fogyasztók

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

6 / 15

Expozíciós útvonal: Lenyelés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 26 ppm

PNEC

2-Propanol

Édesvíz

Érték: 140.9 mg/l

Tengervíz

Érték: 140.9 mg/l

Időszakos használat/kibocsátás

Érték: 140.9 mg/l

Édesvíz

Érték: 552 mg/kg

Tengeri üledék

Érték: 552 mg/kg

Talaj

Érték: 28 mg/kg

Szennyvízkezelő üzem

Érték: 2251 mg/l

Orális

Érték: 160 mg/kg

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések

Hatékony elszívás. A levegőbeli koncentrációt a munkahelyi

expozíciós határértékek alatt kell tartani.

Egyéni védőintézkedések

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

Szem- / arcvédelem (EN

166)

Biztonsági szemüveg oldalvédővel

Kézvédelem (EN 374)

Ajánlott megelőző bőrvédelem

Kesztyű

Nitril-kaucsuk

butilkaucsuk

Áttörési idő: 1 - 4 óra

Kesztyűvastagság, butil-kaucsuk minimum 0.3 mm, nitril-kaucsuk

0.2 mm vagy ezzel egyenértékű (további informácóért vegye fel a

kesztyű gyártójával / forgalmazójával a kapcsolatot)

Ha a tönkremenetelnek vagy a kémiai áthatolásnak bármi jele

van, a kesztyűket ki kell dobni és cserélni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

7 / 15

Bőr- és testvédelem (EN

14605)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Légutak védelme (EN 143,

14387)

Nem szükséges, amennyiben a levegőben lévő koncentráció nem

haladja meg az a Munkahelyi expozíciós határértékeknél felsorolt

expozíciós határértékeket. A vonatkozó EU-s, vagy azzal

egyenértékű előírásoknak (89/656/EEC, 89/686/EEC) megfelelő,

tanúsítással rendelkező légzésvédőt kell rendszeresíteni, ha a

belégzési kockázatokat nem lehet elkerülni, vagy nem tudják

megfelelően korlátozni technológiailag, kollektív védelemmel,

vagy megfelelő munkaszervezési intézkedésekkel, módszerekkel,

eljárásokkal.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Általános tanácsok

: Fontolja meg a tárolóedények környékének elszigetelését.

SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

: folyadék

Szín

: Színtelen

Szag

: szagtalan

pH-érték

8.0 - 8.6, 100 %

Lobbanáspont

80 °C zárt téri

Szagküszöbérték

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Olvadáspont / fagyáspont

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Kezdeti forráspont és

forrásponttartomány

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Párolgási sebesség

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Tűzveszélyesség (szilárd,

gázhalmazállapot)

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Felső robbanási határ

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Alsó robbanási határ

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Gőznyomás

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Relatív gőzsűrűség

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Relatív sűrűség

0.96 - 0.98

Vízben való oldhatóság

oldható

Oldhatóság egyéb

oldószerekben

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Öngyulladási hőmérséklet

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Hőbomlás

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

8 / 15

Kinematikus viszkozitás

51.639 mm2/s (40 °C)

Robbanásveszélyes

tulajdonságok

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Oxidáló tulajdonságok

Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak.

9.2 Egyéb információk

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Hő, láng és szikra.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Senki által nem ismert.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

Szén-oxidok

Nitrogén-oxidok (NOx)

Kén-oxidok

Foszfor oxidjai

SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A valószínű expozíciós útra

vonatkozó információ

Belégzés, Szemmel való érintkezés, Bőrrel való érintkezés

Termék

Akut toxicitás, szájon át

: Akut toxicitási érték : 1,802 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

: Erről a termékről nincs adat.

Akut toxicitás, bőrön át

: Erről a termékről nincs adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

9 / 15

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

: Szemirritáció

Légzőszervi vagy

bőrszenzibilizáció

: Erről a termékről nincs adat.

Rákkeltő hatás

: Erről a termékről nincs adat.

Szaporodási hatások

: Erről a termékről nincs adat.

Csírasejt-mutagenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Teratogenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Egyetlen expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Ismétlődő expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Belégzési toxicitás

: Erről a termékről nincs adat.

Komponensek

Akut toxicitás, szájon át

: Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és lineáris, etoxilált

LD50 Patkány: 1,250 mg/kg

2-Propanol

LD50 Patkány: 5,840 mg/kg

Dipropilénglikol monometiléter

LD50 Patkány: 5,135 mg/kg

Komponensek

Akut toxicitás, belélegzés

: 2-Propanol

4 h LC50 Patkány: > 30 mg/l

Komponensek

Akut toxicitás, bőrön át

: Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és lineáris, etoxilált

LD50 Patkány: > 2,000 mg/kg

2-Propanol

LD50 Nyúl: 12,870 mg/kg

Dipropilénglikol monometiléter

LD50 Nyúl: 9,510 mg/kg

Lehetséges egészségügyi hatások

Szem

Súlyos szemirritációt okoz.

Bőr

Izgatja a bőrt.

Lenyelés

Lenyelve ártalmas.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

10 / 15

Belégzés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Krónikus expozíció

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

Szemmel való érintkezés

Vörösség, Fájdalom, Irritáció

Bőrrel való érintkezés

Vörösség, Irritáció

Lenyelés

Nincs információ.

Belégzés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

SZAKASZ 12: Ökológiai információk

12.1 Ökotoxicitás

Környezeti hatások

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Termék

Toxicitás halakra

: Nincs adat

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre.

: Nincs adat

Toxicitás algákra

: Nincs adat

Komponensek

Toxicitás halakra

: 2-Propanol

96 h LC50 Pimephales promelas (Fürge cselle): 9,640 mg/l

Dipropilénglikol monometiléter

96 h LC50 Hal: > 1,000 mg/l

Komponensek

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre.

: Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és lineáris, etoxilált

48 h EC50 Daphnia magna (óriás vízibolha): 0.317 mg/l

2-Propanol

LC50 Daphnia magna (óriás vízibolha): > 10,000 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Termék

Biológiai lebonthatóság

: A termékben lévő tenzidek biológiai lebonthatósága megfelel a

648/2004/EK mosószerrendelet követelményeinek.

Komponensek

Biológiai lebonthatóság

Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és lineáris, etoxilált

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

2-Propanol

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

11 / 15

Dipropilénglikol monometiléter

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék

Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag

nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan

megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak

tekinthetők 0.1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Egyéb káros hatások

Nincs adat

SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok

A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni.A

Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal

egyeztetve.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

: A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a

hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha az újra

hasznosítás nem megvalósítható, a helyi szabályozásnak

megfelelően kell kezelni. A hulladékokat jóváhagyott

hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás

: Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra

hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék

kezelő telepre kell vinni. Az üres tárolóedényeket nem szabad újra

használni. A helyi, állami és szövetségi rendeleteknek

megfeleloen helyezze hulladékba.

Útmutató a hulladékkód

kiválasztásához

: Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék. Ha ezt a

terméket további folyamatokban használják fel, a

végfelhasználónak kell újradefiniálnia és megadnia a

legmegfelelőbb Európai Hulladék Katalógus kódot. A

hulladéktermelő feladata, hogy megvizsgálja a toxicitását és fizikai

tulajdonságait a keletkezett anyagnak, megfelelően azonosítsa a

hulladékot és meghatározza az ártalmatlanítási módszereket,

melyek összhangban vannak a vonatkozó európai (EU 2008/98 /

EK) és a helyi előírásokkal.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

12 / 15

SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk

A szállító / megbízó / feladó felelőssége biztosítani, hogy a csomagolás, címkézés, és a jelölések

megfeleljenek a kiválasztott szállítási módnak.

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-szám

3082

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

(alkohol etoksilat)

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

Igen

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

Légi szállítás (IATA)

14.1 UN-szám

3082

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(alkohol etoksilat)

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

Igen

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

Tengeri szállítás

(IMDG/IMO)

14.1 UN-szám

3082

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(alkohol etoksilat)

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási csoport

14.5 Környezeti veszélyek

Igen

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Semmi

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és

környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A mosószerek szabályozása

alapján EC 648/2004

30 % és ennél több: Nem ionos felületaktív anyagok

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

13 / 15

Házi szabályozás

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

Egyéb szabályozások

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó

rendeletei

2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve

tevékenységek részletes szabályairól.

25/2000.(IX.30.) EüM-ESzCsM együttes rendelet a munkahelyek

kémiai biztonságáról.

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid

termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek

engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai Biztonsági

Értékelés.

SZAKASZ 16: Egyéb információk

Az osztályozás a következő módszernek megfelelően történt

1272/2008/EK RENDELETE

Osztályozás

Indoklás

Akut toxicitás 4, H302

Számítási módszer

Bőrirritáció 2, H315

Számítási módszer

Szemirritáció 2, H319

Vizsgálati adatok alapján.

Akut vízi toxicitás 1, H400

Számítási módszer

A H-mondatok teljes szövege

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302

Lenyelve ártalmas.

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai

megállapodás;

veszélyes

áruk

nemzetközi

közúti

szállításáról

szóló

európai

megállapodás; AICS - Vegyi anyagok ausztrál jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing

of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről

és csomagolásről szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy

reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok

jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közösségi

szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz

kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

14 / 15

jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó

növekedési

ütem;

Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi

Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi

anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat;

IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC -

Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe;

IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény

(Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI

- Létező vegyi anyagok koreai

jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a

vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés

megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC

- Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást

nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-

zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai

biztonsági

szennyezésmegelőzési

iroda;

Perzisztens,

bioakkumulatív

toxikus

anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi)

szerkezet-hatás

összefüggés;

REACH

vegyi

anyagok

regisztrálásáról,

értékeléséről,

engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló

bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TRGS -

Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről

szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és

nagyon bioakkumulatív anyag

Készítette

Regulatory Affairs

Az adott számok formátuma a Biztonsági Adatlapban: 1,000,000 = 1 millió, és 1,000 = 1 ezer 0.1 =

egy tized és 0.001 = egy ezred

MÓDOSÍTOTT ADATOK: A rendelkezo és egészségügyi adatokkal kapcsolatos jelentosebb

módosításokat a bal margón látható sáv jelzi az Anyagbiztonsági adatlap javított változatában.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és

meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak

iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz,

szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy

minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem

biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják,

kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

MELLÉKLET: EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK

DPD+ anyagok

:

A következő anyagok azok a fő összetevők, amelyek hozzájárulnak a keverék Expozíciós

forgatókönyv kialakításához a DPD + Szabályoknak megfelelően:

Útvonal

Anyag

CAS szám

EINECS

szám

Lenyelés

Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és

lineáris, etoxilált

157627-86-6

Belégzés

2-Propanol

67-63-0

200-661-7

Bőr

Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és

lineáris, etoxilált

157627-86-6

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

15 / 15

Szem

Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és

lineáris, etoxilált

157627-86-6

vízi környezet

Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és

lineáris, etoxilált

157627-86-6

Fizikai tulajdonságok DPD + anyagok:

Anyag

Gőznyomás

Vízben való

oldhatóság

Pow

Moláris tömeg

2-Propanol

6,020 Pa

60.10 g/mol

Annak megállapításához, hogy a felhasználás feltételei illetve a kockázatkezelési intézkedései

megfelelőek, kérjük használja az alábbi weboldalt, a kockázati tényezők kiszámításához:

www.ecetoc.org/tra

Az expozíciós forgatókönyv

rövid címe

Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált

folyamat

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő

anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai

SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben

lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Folyamat kategóriák

PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az

ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval

PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari

felhasználása eljárásokban vagy termékekben