ECOBRITE POWER COLOR

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • ECOBRITE POWER COLOR
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • ECOBRITE POWER COLOR
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112286E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

1 / 14

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

ECOBRITE POWER COLOR

Produktkode

112286E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Tekstilvaskemiddel

Stofftype

Blanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

Ingen informasjon om fortynning angitt.

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder

Hjelpemiddel for tekstilvask (ikke oksiderende). Automatisk

prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer

22 68 18 00 (mellom 8.00 og 16.00 på vanlige virkedager)

Giftinformasjonen

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

05.10.2016

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Akutt giftighet, Kategori 4

H302

Hudirritasjon, Kategori 2

H315

Øyenirritasjon, Kategori 2

H319

Akutt giftighet i vann, Kategori 1

H400

Klassifiseringen av dette produktet er basert på toksikologiske vurderinger.

2.2 Merkingselementer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

2 / 14

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Varselord

Advarsel

Faresetninger

H302

Farlig ved svelging.

H315

Irriterer huden.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H400

Meget giftig for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller/

ansiktsskjerm.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

2.3 Andre farer

Ikke kjent.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

KlassifiseringFORORDNING (EF) nr.

1272/2008

Konsentrasjon

Alkoholer, C13-15,

forgrenet og lineær,

metoksylert

157627-86-6

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Hudirritasjon Kategori 2; H315

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

Akutt giftighet i vann Kategori 1; H400

>= 50 - <= 100

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Brennbare væsker Kategori 2; H225

Øyenirritasjon Kategori 2; H319

Spesifikk målorgan systemisk giftighet -

enkel utsettelse Kategori 3; H336

>= 1 - < 2.5

Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :

Dipropylenglykoletrar

34590-94-8

252-104-2

01-2119450011-60

Ikke klassifisert;

>= 10 - < 20

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

3 / 14

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Sørg for

legetilsyn.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild

såpe dersom dette finnes. Ta kontakt med lege hvis irritasjon

utvikles og vedvarer.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokkingsmidler

Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Brannfare

Hold borte fra varme og antennelselskilder.

Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke

slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må

fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters

forskrifter. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann

eller eksplosjon.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Råd for ikke-nødspersonale

Alle tennkilder fjernes. Påse at opprenskingen kun foretas av

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

4 / 14

trenet personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og

rengjøring

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker

måte.Begrens og samle spill med absorberende materiale som

ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann.Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering

Må ikke svelges. Unngå kontakt med huden og øynene. Benyttes

kun med tilstrekkelig ventilasjon. Hold unna brann, gnister og

varme overflater. Ta forholdsregler mot utladning av statisk

elektrisitet (som kann forårsake antennelse av organiske damper).

Vask hendene grundig etter bruk.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og

containere

Hold borte fra varme og antennelselskilder. Oppbevares adskilt fra

oksyderende midler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold

beholderen tett lukket. Lagres i egnede merkede beholdere.

Lagringstemperatur

0 °C til 40 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)

Hjelpemiddel for tekstilvask (ikke oksiderende). Automatisk

prosess.

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

5 / 14

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter

CAS-nr.

Verditype (Form for

utsettelse)

Kontrollparametrer

Grunnlag

Dipropylenglykoletrar

34590-94-8

50 ppm

300 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

Utfyllende

opplysninger

EU har en veiledende grenseverdi for stoffet

En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er

uskadet, og således tas opp i kroppen.

propan-2-ol

67-63-0

100 ppm

245 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

DNEL

propan-2-ol

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 888 mg/cm2

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 500 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 319 mg/cm2

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 89 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Svelging

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 26 ppm

PNEC

propan-2-ol

Ferskvann

Verdi: 140.9 mg/l

Sjøvann

Verdi: 140.9 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 140.9 mg/l

Ferskvann

Verdi: 552 mg/kg

Sjøbunnfall

Verdi: 552 mg/kg

Jord

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

6 / 14

Verdi: 28 mg/kg

Kloakkrenseanlegg

Verdi: 2251 mg/l

Oral

Verdi: 160 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller med sideskjermer

Håndvern (EN 374)

Anbefalt forebyggende hudvern

Hansker

Nitrilgummi

butylgummi

Gjennombruddstid: 1-4 timer

Minimum tykkelse for butylgummi er 0.3 mm og for nitrilgummi 0.2

mm eller tilsvarende (vennligst følg leverandørens anbefalinger).

Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning

eller kjemisk gjennombrudd.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Ikke nødvendig hvis de luftbårne konsentrasjonene holdes under

de opplyste grenseverdiene for eksponering. Bruk godkjent

åndedrettsvern som oppfyller EU krav (89/656/EEC, 89/686/EEC)

eller tilsvarende når respiratoriske risiki ikke kan unngås, eller i

tilstrekkelig grad begrenses, gjennom kollektive, tekniske

beskyttelsestiltak eller ved tiltak, metoder eller prosedyrer i

organiseringen av arbeidet.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

: væske

Farge

: Fargeløs

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

7 / 14

Lukt

: luktfri

8.0 - 8.6, 100 %

Flammepunkt

80 °C lukket skål

Luktterskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smelte-/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Startkokepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampingshastighet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antennelighet (fast stoff,

gass)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Øvre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Nedre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptrykk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ damptetthet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ tetthet

0.96 - 0.98

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantenningstemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk nedbrytning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

51.639 mm2/s (40 °C)

Eksplosjonsegenskaper

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Varme, flammer og gnister.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

8 / 14

10.5 Uforenlige materialer

Ikke kjent.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Produkt

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : 1,802 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt giftighet på hud

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Øyeirritasjon

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

LD50 Rotte: 1,250 mg/kg

propan-2-ol

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

9 / 14

LD50 Rotte: 5,840 mg/kg

Dipropylenglykoletrar

LD50 Rotte: 5,135 mg/kg

Komponenter

Akutt innåndingsgiftighet

: propan-2-ol

4 t LC50 Rotte: > 30 mg/l

Komponenter

Akutt giftighet på hud

: Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

LD50 Rotte: > 2,000 mg/kg

propan-2-ol

LD50 Kanin: 12,870 mg/kg

Dipropylenglykoletrar

LD50 Kanin: 9,510 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Øyne

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forårsaker hudirritasjon.

Svelging

Farlig ved svelging.

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Irritasjon

Hudkontakt

Rødhet, Irritasjon

Svelging

Ingen informasjon tilgjengelig.

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet.

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Meget giftig for liv i vann.

Produkt

Giftighet for fisk

: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: Ingen data tilgjengelig

Komponenter

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

10 / 14

Giftighet for fisk

: propan-2-ol

96 t LC50 Pimephales promelas (Storhodet ørekyte): 9,640 mg/l

Dipropylenglykoletrar

96 t LC50 Fisk: > 1,000 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

48 t EC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): 0.317 mg/l

propan-2-ol

LC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): > 10,000 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt

Biologisk nedbrytbarhet

: Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til

kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr.

648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrytbarhet

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, metoksylert

Resultat: Lett bionedbrytbart.

propan-2-ol

Resultat: Lett bionedbrytbart.

Dipropylenglykoletrar

Resultat: Lett bionedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0.1%

eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og

toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative

(vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. SLUTTBEHANDLING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

11 / 14

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Deponering skal være i henhold til lokale og nasjonale

reguleringer.

Veiledning for avfallskoder

: Organisk avfall inneholdende farlige stoffer. Hvis dette produktet

benyttes i påfølgende prosesser, må sluttbruker omdefinere og

tildele den mest egnede europeiske avfallskoden (EAL). Det er

den som produserer avfallet som må fastsette toksisitet og fysiske

egenskaper for det genererte materialet, for deretter å fastslå

korrekt avfallstype og avhendingsmetode i overensstemmelse

med gjeldende europeisk (EU direktiv 2008/98/EC) og lokalt

regelverk.

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.

(alkoholetoksilat)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(alkoholetoksilat)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(alkoholetoksilat)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

12 / 14

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til vedlegg II i MARPOL 73/78

og IBC-regelverket

Ikke anvendbar

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller

stoffblandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

30% og over: Ikke-ioniske overflatemidler

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Deklarasjonsnummer

313612

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Prosedyre anvendt for å bestemme klassifisering i henhold til

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Grunnlag

Akutt giftighet 4, H302

Beregningsmetode

Hudirritasjon 2, H315

Beregningsmetode

Øyenirritasjon 2, H319

På basis av prøvedata.

Akutt giftighet i vann 1, H400

Beregningsmetode

Full tekst av H-uttalelser

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H302

Farlig ved svelging.

H315

Irriterer huden.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H400

Meget giftig for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Europeisk

avtale

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

over

vannveier

innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS

- Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

13 / 14

materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering

(EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for

det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA -

Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon

assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan;

ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x

% vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC -

Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC -

Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk;

IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon;

IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim

farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov

(Japan);

Internasjonal

organisasjon

standardisering;

KECI

Korea

eksisterende

kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig

dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon

for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen

observert

(skadelig)

effekt

koncentrasjon;

NO(A)EL

Ingen

observert

(skadelig)

effektnivå;

NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD

- Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og

forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS -

Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur

aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet

angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

skinner;

SADT

Selvakselererende

dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier;

TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN -

Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær,

metoksylert

157627-86-6

Innåndning

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

14 / 14

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær,

metoksylert

157627-86-6

Øyne

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær,

metoksylert

157627-86-6

omgivelse som

inneholder vann

Alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær,

metoksylert

157627-86-6

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

Pow

Molmasse

propan-2-ol

6,020 pa

60.10 g/mol

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Hjelpemiddel for tekstilvask (ikke oksiderende). Automatisk

prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Endebruksektorer

SU3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Prosesskategorier

PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig

kontrollert utsettelse

PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC4: Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som

ikke blir en del av artikler