Dupixent

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

22-01-2021

Активна съставка:
dupilumab
Предлага се от:
sanofi-aventis groupe
АТС код:
D11AH05
INN (Международно Name):
dupilumab
Терапевтична група:
Имуносупресори
Терапевтична област:
Дерматит, Атопич
Терапевтични показания:
Dupixent е показан за лечение на умерен до тежък атопичен дерматит при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия.
Каталог на резюме:
Revision: 9
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004390
Дата Оторизация:
2017-09-27
EMEA код:
EMEA/H/C/004390

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - испански

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

03-10-2019

Листовка Листовка - чешки

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

22-01-2021

Листовка Листовка - датски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - датски

22-01-2021

Листовка Листовка - немски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - немски

22-01-2021

Листовка Листовка - естонски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

03-10-2019

Листовка Листовка - гръцки

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

22-01-2021

Листовка Листовка - английски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - английски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

03-10-2019

Листовка Листовка - френски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - френски

22-01-2021

Листовка Листовка - италиански

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

03-10-2019

Листовка Листовка - латвийски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

03-10-2019

Листовка Листовка - литовски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

03-10-2019

Листовка Листовка - унгарски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

03-10-2019

Листовка Листовка - малтийски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

03-10-2019

Листовка Листовка - нидерландски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

03-10-2019

Листовка Листовка - полски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - полски

22-01-2021

Листовка Листовка - португалски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

03-10-2019

Листовка Листовка - румънски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

03-10-2019

Листовка Листовка - словашки

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

03-10-2019

Листовка Листовка - словенски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

03-10-2019

Листовка Листовка - фински

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - фински

22-01-2021

Листовка Листовка - шведски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

22-01-2021

Листовка Листовка - норвежки

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

22-01-2021

Листовка Листовка - исландски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

22-01-2021

Листовка Листовка - хърватски

22-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

22-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

03-10-2019

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква

да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции

вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Dupixent 300 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Dupixent 300 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Дупилумаб 300 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Всяка предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба съдържа 300 mg дупилумаб

(dupilumab) в 2 ml разтвор (150 mg/ml).

Дупилумаб 300 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Всяка предварително напълнена писалка за еднократна употреба съдържа 300 mg дупилумаб

(dupilumab) в 2 ml разтвор (150 mg/ml).

Дупилумаб е изцяло човешко моноклонално антитяло срещу алфа рецептор на интерлевкин (IL)-4,

което инхибира IL-4/IL-13 сигнализацията, произведено в клетки от яйчник на китайски хамстер

(CHO) чрез рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър до леко опалесциращ, безцветен до бледожълт стерилен разтвор без видими частици, с pH

приблизително 5,9.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Атопичен дерматит

Възрастни и юноши

Dupixent е показан за лечение на умерено тежък до тежък атопичен дерматит при възрастни и юноши,

на възраст 12 години и по-големи, които се нуждаят от системна терапия.

Деца на възраст от 6 до 11 години

Dupixent е показан за лечение на тежък атопичен дерматит при деца на възраст от 6 до 11 години,

които се нуждаят от системна терапия.

Астма

Dupixent е показан при възрастни и юноши на 12-годишна възраст и по-големи като допълваща

поддържаща терапия на тежка астма с тип 2 възпаление, характеризиращо се с повишени еозинофили

и/или с повишена фракция на издишан азотен оксид (FeNO), вижте точка 5.1, които не са достатъчно

контролирани с висока доза инхалаторни кортикостероиди (ИКС) плюс друг лекарствен продукт за

поддържащо лечение.

Хроничен риносинуит с носна полипоза

Dupixent е показан като допълваща терапия с интраназални кортикостероиди за лечение на възрастни

пациенти с тежък хроничен риносинуит и носна полипоза (Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis,

CRSwNP), при които терапията със системни кортикостреоиди и/или хирургична интервенция не

осигуряват достатъчен контрол на заболяването.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне от медицински специалисти с опит в диагностиката и лечението на

заболявания, за които е показан дупилумаб (вж. точка 4.1).

Дозировка

Атопичен дерматит

Възрастни

Препоръчителната доза дупилумаб при възрастни пациенти е начална доза 600 mg (две инжекции от

300 mg), последвана от 300 mg през седмица, прилагани като подкожна инжекция.

Юноши (на възраст от 12 до 17 години)

Препоръчителната доза дупилумаб при юноши на възраст от 12 до 17 години е посочена в таблица 1.

Таблица 1: Доза на дупилумаб за подкожно приложение при юноши на възраст от 12 до

17 години с атопичен дерматит

Телесно тегло

на пациента

Начална доза

Последващи дози

(през седмица)

Под 60 kg

400 mg (две инжекции от 200 mg)

60 kg или повече

600 mg (две инжекции от 300 mg)

Деца на възраст от 6 до 11 години

Препоръчителната доза дупилумаб при деца на възраст от 6 до 11 години е посочена в таблица 2.

Таблица 2: Доза на дупилумаб за подкожно приложение при деца на възраст от 6 до 11 години с

атопичен дерматит

Телесно тегло на

пациента

Начална доза

Последващи дози

kg до

под 60 kg

300 mg (една инжекция от 300 mg) на

ден 1, последвана от 300 mg на ден 15

mg на всеки 4 седмици

(Q4W)*, започвайки 4 седмици

след дозата на ден 15

kg или повече

600 mg (две инжекции от 300 mg)

300 mg през седмица (Q2W)

* Дозата може да бъде увеличена на 200 mg Q2W при пациенти с телесно тегло 15 kg до под 60 kg въз

основа на преценката на лекаря.

Дупилумаб може да се използва със или без локални кортикостероиди. Могат да се използват

локални инхибитори на калциневрина, но те трябва да се запазят само за проблемни области като

лицето, шията, областите между гънките и гениталната област.

Трябва да се обмисли прекратяване на лечението при пациенти, които не са показали отговор след

16-седмично лечение на атопичен дерматит. Някои пациенти с начален частичен отговор

впоследствие може да се подобрят при продължаване на лечението повече от 16 седмици. Ако се

налага прекъсване на лечението с дупилумаб, пациентите могат да бъдат успешно лекувани

повторно.

Астма

Препоръчителната доза дупилумаб при възрастни и юноши (12-годишна възраст и по-големи) е:

При пациенти с тежка астма, които са на перорални кортикостероиди, или при пациенти с

тежка астма и съпътстващ умерен до тежък атопичен дерматит, или възрастни със съпътстващ

тежък хроничен риносинуит с носна полипоза, начална доза 600 mg (две инжекции по 300 mg

всяка), последвана от 300 mg през седмица, приложени като подкожна инжекция.

При всички останали пациенти, начална доза 400 mg (две инжекции по 200 mg всяка),

последвана от 200 mg през седмица, приложени като подкожна инжекция.

Пациентите, получаващи съпътстващи перорални кортикостероиди могат да намалят дозата си

кортикостероид след настъпване на клинично подобрение с дупилумаб (вж. точка 5.1). Намаляването

на дозата на кортикостероида трябва да се извършва постепенно (вж. точка 4.4).

Дупилумаб е предназначен за продължително лечение. Необходимостта от продължаване на

терапията трябва да се преоценява поне веднъж годишно в зависимост от оценката на лекаря за

нивото на контрол на астмата при пациента.

Хроничен риносинуит с носна полипоза (CRSwNP

)

Препоръчителната доза дупилумаб при възрастни пациенти е начална доза 300 mg, последвана от

300 mg, прилагана през седмица.

Dupilumab е предназначен за дългосрочно лечение. Трябва да се обмисли преустановяване на

лечението при пациенти, които не са показали отговор след 24 седмици лечение на CRSwNP. Някои

пациенти с начален частичен отговор могат впоследствие да се подобрят с продължително лечение

над 24 седмици.

Пропусната доза

Ако е пропусната доза, тя трябва да се приложи възможно най-скоро. След това приложението се

възобновява в обичайното планирано време.

Специални популации

Старческа възраст (≥65 години)

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено тежко бъбречно увреждане.

Има много ограничени данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Липсват данни при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Телесно тегло

Не се препоръчва коригиране на дозата в зависимост от телесното тегло при пациенти с астма на

възраст 12 години и по-големи, или при възрастни с атопичен дерматит или CRSwNP (вж. точка 5.2).

При пациенти на възраст от 12 до 17 години с атопичен дерматит, препоръчителната доза е 200 mg

(< 60 kg) или 300 mg (≥ 60 kg) през седмица.

При пациенти на възраст от 6 до 11 години с атопичен дерматит, препоръчителните дози са 300 mg

Q4W с възможност за увеличаване до 200 mg Q2W (15 kg до < 60 kg)

, и 300 mg Q2W (≥ 60 kg).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на дупилумаб при деца с атопичен дерматит на възраст под 6 години

не са установени. Безопасността и ефикасността на дупилумаб при деца с телесно тегло < 15 kg не са

установени (вж. точка 5.2). Липсват данни.

Безопасността и ефикасността на дупилумаб при деца с тежка астма, на възраст под 12 години, не са

установени (вж. точка 5.2). Липсват данни.

CRSwNP обикновено не се среща при деца. Безопасността и ефикасността при деца с CRSwNP под

18-годишна възраст не са установени (вж. точка 5.2). Липсват данни.

Начин на приложение

Подкожно приложение

Предварително напълнената писалка дупилумаб не е предназначена за употреба при деца на възраст

под 12 години. При деца на възраст от 6 до 11 години с атопичен дерматит е подходящо да се

използва дупилумаб предварително напълнена спринцовка.

Дупилумаб се прилага чрез подкожна инжекция в бедрото или корема, с изключение на 5 cm около

пъпа. Ако някой друг поставя инжекцията, може да се използва и горната част на ръката.

За началната доза 600 mg трябва да се приложат последователно две инжекции по 300 mg всяка, в

различни места на инжектиране.

Препоръчва се мястото на инжектиране да се сменя при всяка инжекция. Дупилумаб не трябва да се

инжектира в места, където кожата е болезнена, увредена, или има кръвонасядания или белези.

Пациентът може сам да си инжектира дупилумаб, или полагащото грижи за пациента лице може да

приложи дупилумаб, ако лекарят е преценил, че е подходящо. Трябва да се осигури подходящо

обучение на пациентите и/или лицата, полагащи грижи за тях относно приготвянето и приложението

на дупилумаб преди употреба, в съответствие с инструкциите за употреба в листовката.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Дупилумаб не трябва да се използва за лечение на остри симптоми на астма или остри екзацербации.

Дупилумаб не трябва да се използва за лечение на остър бронхоспазъм или астматичен статус.

Системните, локалните или инхалаторните кортикостероиди не трябва да се преустановяват внезапно

при започване на лечение с дупилумаб. Намаляването на дозата на кортикостероидите, ако е

подходящо, трябва да е постепенно и да се извършва под прякото наблюдение на лекар.

Намаляването на дозата на кортикостероидите може да е свързано със системни симптоми на

отнемане и/или демаскиране на състояния, които преди това са били потиснати от системната

кортикостероидна терапия.

Биомаркерите за тип 2 възпаление могат да бъдат потиснати от употребата на системни

кортикостероиди. Това трябва да се има предвид при определяне на тип 2 статуса при пациенти,

приемащи перорални кортикостероиди (вж. точка 5.1).

Проследяемост

За да се подобри проследяемостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер

на приложения продукт трябва да бъдат ясно записани.

Свръхчувствителност

Ако се появи системна реакция на свръхчувствителност (от бърз или забавен тип), приложението на

дупилумаб трябва да се прекрати незабавно и да се започне подходяща терапия. Съобщени са случаи

на анафилактична реакция, ангиоедем и серумна болест/реакция, подобна на серумна болест.

Анафилактични реакции и ангиоедем са настъпили от минути до седем дни след инжектирането на

дупилумаб (вж. точка 4.8).

Еозинофилни състояния

Има съобщения за случаи на еозинофилна пневмония и случаи на васкулит, съответстващ на

еозинофилна грануломатоза с полиангиит (eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA) при

употреба на дупилумаб при възрастни пациенти, които са участвали в програмата за разработване

при астма. В програмата за разработване при CRSwNP има съобщения за случаи на васкулит,

съответстващ на EGPA при употреба на дупилумаб и плацебо при възрастни пациенти със

съпътстваща астма. Лекарите трябва да внимават за поява на васкулитен обрив, влошаване на

белодробните симптоми, сърдечни усложнения и/или невропатия, проявяващи се при техните

пациенти с еозинофилия. Пациентите, които се лекуват за астма, могат да имат сериозна системна

еозинофилия, понякога с клинични признаци на еозинофилна пневмония или васкулит, съответстващ

на еозинофилна грануломатоза с полиангиит, състояния, които често се лекуват със системна

кортикостероидна терапия. Тези събития обикновено, но не винаги, могат да бъдат свързани с

намаляване на пероралната кортикостероидна терапия.

Хелминтна инфекция

Пациентите с известна хелминтна инфекция са били изключени от участие в клиничните изпитвания.

Дупилумаб може да повлияе имунния отговор срещу хелминтна инфекция чрез инхибиране на

IL-4/IL-13 сигнализацията. Пациентите с предшестващи хелминтни инфекции трябва да бъдат

лекувани преди започване на лечение с дупилумаб. Ако пациентите се инфектират, докато получават

лечение с дупилумаб и не се повлияват от антихелминтната терапия, лечението с дупилумаб трябва

да се прекрати до излекуване на инфекцията.

Събития, свързани с конюнктивит и кератит

Има съобщения за събития, свързани с конюктивит и кератит при употреба на дупилумаб, предимно

при пациенти с атопичен дерматит. Някои пациенти съобщават за зрителни нарушения (напр.

замъглено зрение), свързани с конюктивит или кератит (точка 4.8).

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да съобщават на своя лекар за поява на или влошаване на

очни симптоми. Пациентите, лекувани с дупилумаб, които развиват конюнктивит, неповлияващ се от

стандартното лечение или признаци и симптоми, предполагащи кератит, трябва да бъдат подложени

на офталмологичен преглед според случая (вж. точка 4.8).

Пациенти с атопичен дерматит или CRSwNP, и съпътстваща астма

Пациентите на дупилумаб за лечение на умерен до тежък атопичен дерматит или тежък CRSwNP,

които имат и съпътстваща астма, не трябва да коригират или спират своето лечение за астма без

консултация със своя лекар. Пациентите със съпътстваща астма трябва да се наблюдават внимателно

след преустановяване на лечението с дупилумаб.

Ваксинации

Живи и живи атенюирани ваксини не трябва да се прилагат едновременно с дупилумаб, тъй като

клиничната безопасност и ефикасност не са установени. Оценени са имунните отговори спрямо TdaP

ваксината и менингококовата полизахаридна ваксина, вижте точка 4.5. Препоръчва се преди

лечението с дупилумаб пациентите да актуализират имунизациите си с живи и живи атенюирани

ваксини, в съответствие с настоящите указания за имунизация.

Съдържание на натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 300 mg доза, т.е.

практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Имунните реакции към ваксинация са оценени в едно проучване, при което пациенти с атопичен

дерматит са лекувани веднъж седмично с 300 mg дупилумаб в продължение на 16 седмици. След

12-седмично приложение на дупилумаб, пациентите са ваксинирани с Tdap (T клетъчно-зависима)

ваксина и менингококова полизахаридна ваксина (T клетъчно-независима) и имунните отговори са

оценени 4 седмици по-късно. Антитяло-отговорите към ваксината за тетанус и менингококовата

полизахаридна ваксина са сходни при лекуваните с дупилумаб и с плацебо пациенти. Не са

наблюдавани нежелани взаимодействия между двете неживи ваксини и дупилумаб в хода на

проучването.

Поради това, пациентите, получаващи дупилумаб, могат да получават едновременно ваксинация с

инактивирани или неживи ваксини. За информация относно живите ваксини, вижте точка 4.4.

В едно клинично проучване при пациенти с атопичен дерматит са оценени ефектите на дупилумаб

върху фармакокинетиката (PK) на субстрати на CYP. Данните, събрани от това проучване, не

показват клинично значими ефекти на дупилумаб върху активността на CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19,

CYP2D6, или CYP2C9.

Не се очаква ефект на дупилумаб върху PK на едновременно прилаганите лекарства. Въз основа на

популационен анализ, най-често прилаганите едновременно лекарства нямат ефект върху

фармакокинетиката на дупилумаб при пациенти с умерена до тежка астма.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Има ограничени данни от употребата на дупилумаб при бременни жени. Проучванията при животни

не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Дупилумаб трябва да се използва по време на бременност само ако потенциалната полза оправдава

потенциалния риск за плода.

Кърмене

Не е известно дали дупилумаб се екскретира в кърмата, или се абсорбира системно след поглъщане.

Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови терапията с

дупилумаб, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Проучванията при животни не показват увреждане на фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Дупилумаб не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Атопичен дерматит

Възрастни с атопичен дерматит

Обобщение на профила на безопасност

Най-честите нежелани реакции са реакции на мястото на инжектиране, конюнктивит, блефарит и

херпес на устата. В програмата за разработване при атопичен дерматит се съобщават много редки

случаи на серумна болест/реакция, подобна на серумна болест (вж. точка 4.4).

В проучванията с монотерапия при възрастни пациенти, процентът на пациентите, които са

преустановили лечението поради нежелани събития е 1,9% в групата на плацебо, 1,9% в групата на

дупилумаб 300 mg веднъж на две седмици, 1,5% в групата на дупилумаб 300 mg веднъж седмично. В

проучването при възрастни с едновременно приложение на TCS, процентът на пациентите, които са

преустановили лечението поради нежелани реакции е 7,6% в групата на плацебо + TCS, 1,8% в

групата на дупилумаб 300 mg 2 пъти седмично + TCS и 2,9% в групата на дупилумаб 300 mg веднъж

седмично + TCS.

Табличен списък на нежеланите реакции

Безопасността на дупилумаб е оценена в четири рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани

проучвания и едно проучване за определяне на дозата при пациенти с умерено тежък до тежък

атопичен дерматит. В тези 5 изпитвания, 1 689 пациенти са лекувани с подкожни инжекции

дупилумаб със или без едновременно прилагани локални кортикостероиди (topical corticosteroids,

TCS). Общо 305 пациенти са лекувани с дупилумаб в продължение на поне 1 година.

В таблица 3 са изброени нежеланите реакции, наблюдавани в клиничните изпитвания при атопичен

дерматит и/или при постмаркетингови условия, представени по системо-органни класове и честота,

като се използват следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000). В рамките на всяко

групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната

сериозност.

Tаблица 3: Списък на нежеланите реакции при атопичен дерматит

Системо-органен

клас по MedDRA

Честота

Нежелана реакция

Инфекции и

инфестации

Чести

Конюнктивит

Херпес на устата

Нарушения на

кръвта и лимфната

система

Чести

Еозинофилия

Нарушения на

имунната система

Много редки

С неизвестна

честота

Серумна болест/реакции, подобни на серумна

болест

Анафилактична реакция*

Ангиоедем*

Нарушения на

нервната система

Чести

Главоболие

Нарушения на

очите

Чести

Нечести

Алергичен конюнктивит

Очен пруритус

Блефарит

Кератит

Улцерозен кератит

Нарушения на

мускулно-

скелетната и

съединителната

тъкан

С неизвестна

честота

Артралгия*

Общи нарушения и

ефекти на мястото

на приложение

Много чести

Реакции на мястото на инжектиране

*От съобщаване при постмаркетингови условия.

Юноши с атопичен дерматит (на възраст от 12 до 17 години)

Безопасността на дупилумаб е оценена в едно проучване при 250 пациенти на възраст от 12 до

17 години с умерено тежък до тежък атопичен дерматит (AD-1526). Профилът на безопасност на

дупилумаб при тези пациенти, проследявани до седмица 16 е подобен на профила на безопасност от

проучванията при възрастни с атопичен дерматит.

Педиатрични пациенти с атопичен дерматит (на възраст от 6 до 11 години)

Безопасността на дупилумаб е оценена в едно проучване при 367 пациенти на възраст от 6 до

11 години с тежък атопичен дерматит (AD-1652). Профилът на безопасност на дупилумаб + TCS при

тези пациенти, проследявани до седмица 16 е подобен на профила на безопасност от проучванията

при възрастни и юноши с атопичен дерматит. Дългосрочният профил на безопасност на дупилумаб,

наблюдаван при деца и юноши е в съответствие с този при възрастни с атопичен дерматит.

Астма

Обобщение на профила на безопасност

Най-честата нежелана реакция е еритема на мястото на инжектиране. За анафилактична реакция се

съобщава много рядко в програмата за разработване при астма (вж. точка 4.4).

В проучванията DRI12544 и QUEST, процентът на пациентите, които са прекратили лечението

поради нежелани събития е 4,3% в групата на плацебо, 3,2% в групата на дупилумаб 200 mg на всеки

две седмици и 6,1% в групата на дупилумаб 300 mg на всеки две седмици.

Табличен списък на нежеланите реакции

Общо 2 888 възрастни и юноши с умерена до тежка астма са оценени в 3 рандомизирани, плацебо

контролирани, многоцентрови изпитвания с продължителност от 24 до 52 седмици (DRI12544,

QUEST, и VENTURE). От тях 2 678 са имали анамнеза за 1 или повече тежки екзацербации в

годината преди включването, въпреки редовната употреба на инхалаторни кортикостероиди в

умерена до висока доза плюс допълнителен(ни) контролер(и) (DRI12544 и QUEST). Включени са

общо 210 пациенти със зависима от перорални кортикостероиди астма, получаващи инхалаторни

кортикостероиди във високи дози плюс до два допълнителни контролера (VENTURE).

Профилът на безопасност на дупилумаб в 96-седмичното дългосрочно проучване за безопасност

(TRAVERSE) е в съответствие с профила на безопасност, наблюдаван в основните проучвания за

астма при лечение до 52 седмици.

В таблица 4 са изброени нежеланите реакции, наблюдавани в клиничните изпитвания при астма

и/или при постмаркетингови условия, представени по системо-органен клас и честота, като се

използват следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до

< 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000). В рамките на всяко групиране по

честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Таблица 4: Списък на нежеланите реакции при астма

Системо-органен

клас по MedDRA

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на

имунната система

Много редки

С неизвестна

честота

Анафилактична реакция

Ангиоедем*

Нарушения на

очите

Редки

Кератит

Нарушения на

мускулно-

скелетната и

съединителната

тъкан

С неизвестна

честота

Артралгия*

Общи нарушения и

ефекти на мястото

на приложение

Много чести

Чести

Чести

Чести

Еритема на мястото на инжектиране

Оток на мястото на инжектиране

Болка на мястото на инжектиране

Сърбеж на мястото на инжектиране

*От съобщаване при постмаркетингови условия.

Хроничен риносинуит с носна полипоза (CRSwNP)

Обобщение на профила на безопасност

Най-честите нежелани реакции са реакция на мястото на инжектиране и оток на мястото на

инжектиране.

В сбора на данните за безопасност, процентът на пациентите, които са преустановили лечението

поради нежелани реакции е 2,0% в групата на дупилумаб 300 mg на всеки две седмици, и 4,6% в

групата на плацебо.

Табличен списък на нежеланите реакции

Общо 722 възрастни пациенти с CRSwNP са оценени в 2 рандомизирани, плацебо-контролирани,

многоцентрови изпитвания с продължителност 24 до 52 седмици (SINUS-24 р и SINUS-52). Сборът от

данните за безопасност се състои от данни от първите 24 седмици на лечение.

В таблица 5 са изброени нежеланите реакции, наблюдавани в клиничните изпитвания при CRSwNP

и/или при постмаркетингови условия, представени по системо-органен клас и честота, като се

използват следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до

< 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000). В рамките на всяко групиране по

честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква

да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции

вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Dupixent 300 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Dupixent 300 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Дупилумаб 300 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Всяка предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба съдържа 300 mg дупилумаб

(dupilumab) в 2 ml разтвор (150 mg/ml).

Дупилумаб 300 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Всяка предварително напълнена писалка за еднократна употреба съдържа 300 mg дупилумаб

(dupilumab) в 2 ml разтвор (150 mg/ml).

Дупилумаб е изцяло човешко моноклонално антитяло срещу алфа рецептор на интерлевкин (IL)-4,

което инхибира IL-4/IL-13 сигнализацията, произведено в клетки от яйчник на китайски хамстер

(CHO) чрез рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър до леко опалесциращ, безцветен до бледожълт стерилен разтвор без видими частици, с pH

приблизително 5,9.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Атопичен дерматит

Възрастни и юноши

Dupixent е показан за лечение на умерено тежък до тежък атопичен дерматит при възрастни и юноши,

на възраст 12 години и по-големи, които се нуждаят от системна терапия.

Деца на възраст от 6 до 11 години

Dupixent е показан за лечение на тежък атопичен дерматит при деца на възраст от 6 до 11 години,

които се нуждаят от системна терапия.

Астма

Dupixent е показан при възрастни и юноши на 12-годишна възраст и по-големи като допълваща

поддържаща терапия на тежка астма с тип 2 възпаление, характеризиращо се с повишени еозинофили

и/или с повишена фракция на издишан азотен оксид (FeNO), вижте точка 5.1, които не са достатъчно

контролирани с висока доза инхалаторни кортикостероиди (ИКС) плюс друг лекарствен продукт за

поддържащо лечение.

Хроничен риносинуит с носна полипоза

Dupixent е показан като допълваща терапия с интраназални кортикостероиди за лечение на възрастни

пациенти с тежък хроничен риносинуит и носна полипоза (Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis,

CRSwNP), при които терапията със системни кортикостреоиди и/или хирургична интервенция не

осигуряват достатъчен контрол на заболяването.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне от медицински специалисти с опит в диагностиката и лечението на

заболявания, за които е показан дупилумаб (вж. точка 4.1).

Дозировка

Атопичен дерматит

Възрастни

Препоръчителната доза дупилумаб при възрастни пациенти е начална доза 600 mg (две инжекции от

300 mg), последвана от 300 mg през седмица, прилагани като подкожна инжекция.

Юноши (на възраст от 12 до 17 години)

Препоръчителната доза дупилумаб при юноши на възраст от 12 до 17 години е посочена в таблица 1.

Таблица 1: Доза на дупилумаб за подкожно приложение при юноши на възраст от 12 до

17 години с атопичен дерматит

Телесно тегло

на пациента

Начална доза

Последващи дози

(през седмица)

Под 60 kg

400 mg (две инжекции от 200 mg)

60 kg или повече

600 mg (две инжекции от 300 mg)

Деца на възраст от 6 до 11 години

Препоръчителната доза дупилумаб при деца на възраст от 6 до 11 години е посочена в таблица 2.

Таблица 2: Доза на дупилумаб за подкожно приложение при деца на възраст от 6 до 11 години с

атопичен дерматит

Телесно тегло на

пациента

Начална доза

Последващи дози

kg до

под 60 kg

300 mg (една инжекция от 300 mg) на

ден 1, последвана от 300 mg на ден 15

mg на всеки 4 седмици

(Q4W)*, започвайки 4 седмици

след дозата на ден 15

kg или повече

600 mg (две инжекции от 300 mg)

300 mg през седмица (Q2W)

* Дозата може да бъде увеличена на 200 mg Q2W при пациенти с телесно тегло 15 kg до под 60 kg въз

основа на преценката на лекаря.

Дупилумаб може да се използва със или без локални кортикостероиди. Могат да се използват

локални инхибитори на калциневрина, но те трябва да се запазят само за проблемни области като

лицето, шията, областите между гънките и гениталната област.

Трябва да се обмисли прекратяване на лечението при пациенти, които не са показали отговор след

16-седмично лечение на атопичен дерматит. Някои пациенти с начален частичен отговор

впоследствие може да се подобрят при продължаване на лечението повече от 16 седмици. Ако се

налага прекъсване на лечението с дупилумаб, пациентите могат да бъдат успешно лекувани

повторно.

Астма

Препоръчителната доза дупилумаб при възрастни и юноши (12-годишна възраст и по-големи) е:

При пациенти с тежка астма, които са на перорални кортикостероиди, или при пациенти с

тежка астма и съпътстващ умерен до тежък атопичен дерматит, или възрастни със съпътстващ

тежък хроничен риносинуит с носна полипоза, начална доза 600 mg (две инжекции по 300 mg

всяка), последвана от 300 mg през седмица, приложени като подкожна инжекция.

При всички останали пациенти, начална доза 400 mg (две инжекции по 200 mg всяка),

последвана от 200 mg през седмица, приложени като подкожна инжекция.

Пациентите, получаващи съпътстващи перорални кортикостероиди могат да намалят дозата си

кортикостероид след настъпване на клинично подобрение с дупилумаб (вж. точка 5.1). Намаляването

на дозата на кортикостероида трябва да се извършва постепенно (вж. точка 4.4).

Дупилумаб е предназначен за продължително лечение. Необходимостта от продължаване на

терапията трябва да се преоценява поне веднъж годишно в зависимост от оценката на лекаря за

нивото на контрол на астмата при пациента.

Хроничен риносинуит с носна полипоза (CRSwNP

)

Препоръчителната доза дупилумаб при възрастни пациенти е начална доза 300 mg, последвана от

300 mg, прилагана през седмица.

Dupilumab е предназначен за дългосрочно лечение. Трябва да се обмисли преустановяване на

лечението при пациенти, които не са показали отговор след 24 седмици лечение на CRSwNP. Някои

пациенти с начален частичен отговор могат впоследствие да се подобрят с продължително лечение

над 24 седмици.

Пропусната доза

Ако е пропусната доза, тя трябва да се приложи възможно най-скоро. След това приложението се

възобновява в обичайното планирано време.

Специални популации

Старческа възраст (≥65 години)

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено тежко бъбречно увреждане.

Има много ограничени данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Липсват данни при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Телесно тегло

Не се препоръчва коригиране на дозата в зависимост от телесното тегло при пациенти с астма на

възраст 12 години и по-големи, или при възрастни с атопичен дерматит или CRSwNP (вж. точка 5.2).

При пациенти на възраст от 12 до 17 години с атопичен дерматит, препоръчителната доза е 200 mg

(< 60 kg) или 300 mg (≥ 60 kg) през седмица.

При пациенти на възраст от 6 до 11 години с атопичен дерматит, препоръчителните дози са 300 mg

Q4W с възможност за увеличаване до 200 mg Q2W (15 kg до < 60 kg)

, и 300 mg Q2W (≥ 60 kg).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на дупилумаб при деца с атопичен дерматит на възраст под 6 години

не са установени. Безопасността и ефикасността на дупилумаб при деца с телесно тегло < 15 kg не са

установени (вж. точка 5.2). Липсват данни.

Безопасността и ефикасността на дупилумаб при деца с тежка астма, на възраст под 12 години, не са

установени (вж. точка 5.2). Липсват данни.

CRSwNP обикновено не се среща при деца. Безопасността и ефикасността при деца с CRSwNP под

18-годишна възраст не са установени (вж. точка 5.2). Липсват данни.

Начин на приложение

Подкожно приложение

Предварително напълнената писалка дупилумаб не е предназначена за употреба при деца на възраст

под 12 години. При деца на възраст от 6 до 11 години с атопичен дерматит е подходящо да се

използва дупилумаб предварително напълнена спринцовка.

Дупилумаб се прилага чрез подкожна инжекция в бедрото или корема, с изключение на 5 cm около

пъпа. Ако някой друг поставя инжекцията, може да се използва и горната част на ръката.

За началната доза 600 mg трябва да се приложат последователно две инжекции по 300 mg всяка, в

различни места на инжектиране.

Препоръчва се мястото на инжектиране да се сменя при всяка инжекция. Дупилумаб не трябва да се

инжектира в места, където кожата е болезнена, увредена, или има кръвонасядания или белези.

Пациентът може сам да си инжектира дупилумаб, или полагащото грижи за пациента лице може да

приложи дупилумаб, ако лекарят е преценил, че е подходящо. Трябва да се осигури подходящо

обучение на пациентите и/или лицата, полагащи грижи за тях относно приготвянето и приложението

на дупилумаб преди употреба, в съответствие с инструкциите за употреба в листовката.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Дупилумаб не трябва да се използва за лечение на остри симптоми на астма или остри екзацербации.

Дупилумаб не трябва да се използва за лечение на остър бронхоспазъм или астматичен статус.

Системните, локалните или инхалаторните кортикостероиди не трябва да се преустановяват внезапно

при започване на лечение с дупилумаб. Намаляването на дозата на кортикостероидите, ако е

подходящо, трябва да е постепенно и да се извършва под прякото наблюдение на лекар.

Намаляването на дозата на кортикостероидите може да е свързано със системни симптоми на

отнемане и/или демаскиране на състояния, които преди това са били потиснати от системната

кортикостероидна терапия.

Биомаркерите за тип 2 възпаление могат да бъдат потиснати от употребата на системни

кортикостероиди. Това трябва да се има предвид при определяне на тип 2 статуса при пациенти,

приемащи перорални кортикостероиди (вж. точка 5.1).

Проследяемост

За да се подобри проследяемостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер

на приложения продукт трябва да бъдат ясно записани.

Свръхчувствителност

Ако се появи системна реакция на свръхчувствителност (от бърз или забавен тип), приложението на

дупилумаб трябва да се прекрати незабавно и да се започне подходяща терапия. Съобщени са случаи

на анафилактична реакция, ангиоедем и серумна болест/реакция, подобна на серумна болест.

Анафилактични реакции и ангиоедем са настъпили от минути до седем дни след инжектирането на

дупилумаб (вж. точка 4.8).

Еозинофилни състояния

Има съобщения за случаи на еозинофилна пневмония и случаи на васкулит, съответстващ на

еозинофилна грануломатоза с полиангиит (eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA) при

употреба на дупилумаб при възрастни пациенти, които са участвали в програмата за разработване

при астма. В програмата за разработване при CRSwNP има съобщения за случаи на васкулит,

съответстващ на EGPA при употреба на дупилумаб и плацебо при възрастни пациенти със

съпътстваща астма. Лекарите трябва да внимават за поява на васкулитен обрив, влошаване на

белодробните симптоми, сърдечни усложнения и/или невропатия, проявяващи се при техните

пациенти с еозинофилия. Пациентите, които се лекуват за астма, могат да имат сериозна системна

еозинофилия, понякога с клинични признаци на еозинофилна пневмония или васкулит, съответстващ

на еозинофилна грануломатоза с полиангиит, състояния, които често се лекуват със системна

кортикостероидна терапия. Тези събития обикновено, но не винаги, могат да бъдат свързани с

намаляване на пероралната кортикостероидна терапия.

Хелминтна инфекция

Пациентите с известна хелминтна инфекция са били изключени от участие в клиничните изпитвания.

Дупилумаб може да повлияе имунния отговор срещу хелминтна инфекция чрез инхибиране на

IL-4/IL-13 сигнализацията. Пациентите с предшестващи хелминтни инфекции трябва да бъдат

лекувани преди започване на лечение с дупилумаб. Ако пациентите се инфектират, докато получават

лечение с дупилумаб и не се повлияват от антихелминтната терапия, лечението с дупилумаб трябва

да се прекрати до излекуване на инфекцията.

Събития, свързани с конюнктивит и кератит

Има съобщения за събития, свързани с конюктивит и кератит при употреба на дупилумаб, предимно

при пациенти с атопичен дерматит. Някои пациенти съобщават за зрителни нарушения (напр.

замъглено зрение), свързани с конюктивит или кератит (точка 4.8).

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да съобщават на своя лекар за поява на или влошаване на

очни симптоми. Пациентите, лекувани с дупилумаб, които развиват конюнктивит, неповлияващ се от

стандартното лечение или признаци и симптоми, предполагащи кератит, трябва да бъдат подложени

на офталмологичен преглед според случая (вж. точка 4.8).

Пациенти с атопичен дерматит или CRSwNP, и съпътстваща астма

Пациентите на дупилумаб за лечение на умерен до тежък атопичен дерматит или тежък CRSwNP,

които имат и съпътстваща астма, не трябва да коригират или спират своето лечение за астма без

консултация със своя лекар. Пациентите със съпътстваща астма трябва да се наблюдават внимателно

след преустановяване на лечението с дупилумаб.

Ваксинации

Живи и живи атенюирани ваксини не трябва да се прилагат едновременно с дупилумаб, тъй като

клиничната безопасност и ефикасност не са установени. Оценени са имунните отговори спрямо TdaP

ваксината и менингококовата полизахаридна ваксина, вижте точка 4.5. Препоръчва се преди

лечението с дупилумаб пациентите да актуализират имунизациите си с живи и живи атенюирани

ваксини, в съответствие с настоящите указания за имунизация.

Съдържание на натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 300 mg доза, т.е.

практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Имунните реакции към ваксинация са оценени в едно проучване, при което пациенти с атопичен

дерматит са лекувани веднъж седмично с 300 mg дупилумаб в продължение на 16 седмици. След

12-седмично приложение на дупилумаб, пациентите са ваксинирани с Tdap (T клетъчно-зависима)

ваксина и менингококова полизахаридна ваксина (T клетъчно-независима) и имунните отговори са

оценени 4 седмици по-късно. Антитяло-отговорите към ваксината за тетанус и менингококовата

полизахаридна ваксина са сходни при лекуваните с дупилумаб и с плацебо пациенти. Не са

наблюдавани нежелани взаимодействия между двете неживи ваксини и дупилумаб в хода на

проучването.

Поради това, пациентите, получаващи дупилумаб, могат да получават едновременно ваксинация с

инактивирани или неживи ваксини. За информация относно живите ваксини, вижте точка 4.4.

В едно клинично проучване при пациенти с атопичен дерматит са оценени ефектите на дупилумаб

върху фармакокинетиката (PK) на субстрати на CYP. Данните, събрани от това проучване, не

показват клинично значими ефекти на дупилумаб върху активността на CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19,

CYP2D6, или CYP2C9.

Не се очаква ефект на дупилумаб върху PK на едновременно прилаганите лекарства. Въз основа на

популационен анализ, най-често прилаганите едновременно лекарства нямат ефект върху

фармакокинетиката на дупилумаб при пациенти с умерена до тежка астма.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Има ограничени данни от употребата на дупилумаб при бременни жени. Проучванията при животни

не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Дупилумаб трябва да се използва по време на бременност само ако потенциалната полза оправдава

потенциалния риск за плода.

Кърмене

Не е известно дали дупилумаб се екскретира в кърмата, или се абсорбира системно след поглъщане.

Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови терапията с

дупилумаб, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Проучванията при животни не показват увреждане на фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Дупилумаб не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Атопичен дерматит

Възрастни с атопичен дерматит

Обобщение на профила на безопасност

Най-честите нежелани реакции са реакции на мястото на инжектиране, конюнктивит, блефарит и

херпес на устата. В програмата за разработване при атопичен дерматит се съобщават много редки

случаи на серумна болест/реакция, подобна на серумна болест (вж. точка 4.4).

В проучванията с монотерапия при възрастни пациенти, процентът на пациентите, които са

преустановили лечението поради нежелани събития е 1,9% в групата на плацебо, 1,9% в групата на

дупилумаб 300 mg веднъж на две седмици, 1,5% в групата на дупилумаб 300 mg веднъж седмично. В

проучването при възрастни с едновременно приложение на TCS, процентът на пациентите, които са

преустановили лечението поради нежелани реакции е 7,6% в групата на плацебо + TCS, 1,8% в

групата на дупилумаб 300 mg 2 пъти седмично + TCS и 2,9% в групата на дупилумаб 300 mg веднъж

седмично + TCS.

Табличен списък на нежеланите реакции

Безопасността на дупилумаб е оценена в четири рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани

проучвания и едно проучване за определяне на дозата при пациенти с умерено тежък до тежък

атопичен дерматит. В тези 5 изпитвания, 1 689 пациенти са лекувани с подкожни инжекции

дупилумаб със или без едновременно прилагани локални кортикостероиди (topical corticosteroids,

TCS). Общо 305 пациенти са лекувани с дупилумаб в продължение на поне 1 година.

В таблица 3 са изброени нежеланите реакции, наблюдавани в клиничните изпитвания при атопичен

дерматит и/или при постмаркетингови условия, представени по системо-органни класове и честота,

като се използват следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000). В рамките на всяко

групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната

сериозност.

Tаблица 3: Списък на нежеланите реакции при атопичен дерматит

Системо-органен

клас по MedDRA

Честота

Нежелана реакция

Инфекции и

инфестации

Чести

Конюнктивит

Херпес на устата

Нарушения на

кръвта и лимфната

система

Чести

Еозинофилия

Нарушения на

имунната система

Много редки

С неизвестна

честота

Серумна болест/реакции, подобни на серумна

болест

Анафилактична реакция*

Ангиоедем*

Нарушения на

нервната система

Чести

Главоболие

Нарушения на

очите

Чести

Нечести

Алергичен конюнктивит

Очен пруритус

Блефарит

Кератит

Улцерозен кератит

Нарушения на

мускулно-

скелетната и

съединителната

тъкан

С неизвестна

честота

Артралгия*

Общи нарушения и

ефекти на мястото

на приложение

Много чести

Реакции на мястото на инжектиране

*От съобщаване при постмаркетингови условия.

Юноши с атопичен дерматит (на възраст от 12 до 17 години)

Безопасността на дупилумаб е оценена в едно проучване при 250 пациенти на възраст от 12 до

17 години с умерено тежък до тежък атопичен дерматит (AD-1526). Профилът на безопасност на

дупилумаб при тези пациенти, проследявани до седмица 16 е подобен на профила на безопасност от

проучванията при възрастни с атопичен дерматит.

Педиатрични пациенти с атопичен дерматит (на възраст от 6 до 11 години)

Безопасността на дупилумаб е оценена в едно проучване при 367 пациенти на възраст от 6 до

11 години с тежък атопичен дерматит (AD-1652). Профилът на безопасност на дупилумаб + TCS при

тези пациенти, проследявани до седмица 16 е подобен на профила на безопасност от проучванията

при възрастни и юноши с атопичен дерматит. Дългосрочният профил на безопасност на дупилумаб,

наблюдаван при деца и юноши е в съответствие с този при възрастни с атопичен дерматит.

Астма

Обобщение на профила на безопасност

Най-честата нежелана реакция е еритема на мястото на инжектиране. За анафилактична реакция се

съобщава много рядко в програмата за разработване при астма (вж. точка 4.4).

В проучванията DRI12544 и QUEST, процентът на пациентите, които са прекратили лечението

поради нежелани събития е 4,3% в групата на плацебо, 3,2% в групата на дупилумаб 200 mg на всеки

две седмици и 6,1% в групата на дупилумаб 300 mg на всеки две седмици.

Табличен списък на нежеланите реакции

Общо 2 888 възрастни и юноши с умерена до тежка астма са оценени в 3 рандомизирани, плацебо

контролирани, многоцентрови изпитвания с продължителност от 24 до 52 седмици (DRI12544,

QUEST, и VENTURE). От тях 2 678 са имали анамнеза за 1 или повече тежки екзацербации в

годината преди включването, въпреки редовната употреба на инхалаторни кортикостероиди в

умерена до висока доза плюс допълнителен(ни) контролер(и) (DRI12544 и QUEST). Включени са

общо 210 пациенти със зависима от перорални кортикостероиди астма, получаващи инхалаторни

кортикостероиди във високи дози плюс до два допълнителни контролера (VENTURE).

Профилът на безопасност на дупилумаб в 96-седмичното дългосрочно проучване за безопасност

(TRAVERSE) е в съответствие с профила на безопасност, наблюдаван в основните проучвания за

астма при лечение до 52 седмици.

В таблица 4 са изброени нежеланите реакции, наблюдавани в клиничните изпитвания при астма

и/или при постмаркетингови условия, представени по системо-органен клас и честота, като се

използват следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до

< 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000). В рамките на всяко групиране по

честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Таблица 4: Списък на нежеланите реакции при астма

Системо-органен

клас по MedDRA

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на

имунната система

Много редки

С неизвестна

честота

Анафилактична реакция

Ангиоедем*

Нарушения на

очите

Редки

Кератит

Нарушения на

мускулно-

скелетната и

съединителната

тъкан

С неизвестна

честота

Артралгия*

Общи нарушения и

ефекти на мястото

на приложение

Много чести

Чести

Чести

Чести

Еритема на мястото на инжектиране

Оток на мястото на инжектиране

Болка на мястото на инжектиране

Сърбеж на мястото на инжектиране

*От съобщаване при постмаркетингови условия.

Хроничен риносинуит с носна полипоза (CRSwNP)

Обобщение на профила на безопасност

Най-честите нежелани реакции са реакция на мястото на инжектиране и оток на мястото на

инжектиране.

В сбора на данните за безопасност, процентът на пациентите, които са преустановили лечението

поради нежелани реакции е 2,0% в групата на дупилумаб 300 mg на всеки две седмици, и 4,6% в

групата на плацебо.

Табличен списък на нежеланите реакции

Общо 722 възрастни пациенти с CRSwNP са оценени в 2 рандомизирани, плацебо-контролирани,

многоцентрови изпитвания с продължителност 24 до 52 седмици (SINUS-24 р и SINUS-52). Сборът от

данните за безопасност се състои от данни от първите 24 седмици на лечение.

В таблица 5 са изброени нежеланите реакции, наблюдавани в клиничните изпитвания при CRSwNP

и/или при постмаркетингови условия, представени по системо-органен клас и честота, като се

използват следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до

< 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000). В рамките на всяко групиране по

честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

EMA/414096/2019

EMEA/H/C/004390

Dupixent (dupilumab)

Общ преглед на Dupixent и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Dupixent и за какво се използва?

Dupixent е лекарство, което се използва за лечение на пациенти на 12 или повече години с

умерен до тежък атопичен дерматит (наричан също атопична екзема, когато кожата е червена,

суха и сърби).

Dupixent се използва също за лечение на тежка астма при пациенти на възраст 12 или повече

години, чието заболяване не се контролира задоволително с комбинацията от висока доза

кортикостероиди, приемана чрез инхалиране, плюс друго лекарство за профилактика на астма.

Dupixent е предназначен само за пациенти, които имат определен тип възпаление на дихателните

пътища, наречено „тип 2 възпаление“.

Dupixent съдържа активното вещество дупилумаб (dupilumab).

Как се използва Dupixent?

Dupixent се предлага под формата на предварително напълнени спринцовки, съдържащи 200 или

300 mg дупилумаб като разтвор за подкожна инжекция, обикновено в бедрото или в корема.

За атопичен дерматит първата доза при възрастни и юноши с телесно тегло 60 kg или повече се

състои от две инжекции по 300 mg на две различни места. След това се поставя по една

инжекция от 300 mg на всеки две седмици. При юноши с телесно тегло по-малко от 60 kg се

използва инжекция от 200 mg. Ако състоянието не се подобри след 16 седмици, лекарят следва

да обмисли спиране на лечението.

За тежка астма при пациенти, приемащи кортикостероиди перорално, или при пациенти, които

имат също атопичен дерматит, първата доза се състои от две инжекции от 300 mg на две

различни места. След това се поставя по една инжекция от 300 mg на всеки две седмици.

За всички други пациенти с астма първата доза се състои от две инжекции от 200 mg на две

различни места. След това се поставя по една инжекция от 200 mg на всеки две седмици.

Dupixent се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да бъде започнато от лекар с

опит в диагностицирането и лечението на заболяванията, за които се използва Dupixent.

Пациентите или полагащите грижи за тях могат сами да инжектират лекарството, ако техният

лекар или медицинска сестра сметне това за подходящо. Лекарството е предназначено за

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

дългосрочна употреба, като необходимостта от продължаване на лечението трябва да бъде

оценявана от лекаря най-малко веднъж годишно.

За повече информация относно употребата на Dupixent вижте листовката или се свържете с

вашия лекар или фармацевт.

Как действа Dupixent?

Пациентите с атопичен дерматит и пациентите с астма произвеждат високи нива на протеини,

наречени интерлевкин 4 и интерлевкин 13 (IL-4 и IL-13), които могат да причинят възпаление на

кожата и дихателните пътища, водещо до проявата на симптоми на тези заболявания. Активното

вещество в Dupixent, дупилумаб, е моноклонално антитяло (вид протеин), предназначено да

блокира рецепторите (прицел) на IL-4 и IL-13. Като блокира рецепторите, дупилумаб

предотвратява действието на IL-4 и IL-13 и облекчава симптомите на заболяванията.

Какви ползи от Dupixent са установени в проучванията?

Атопичен дерматит

Dupixent е по-ефективен, отколкото плацебо (сляпо лечение), за намаляване на степента и

тежестта на атопичния дерматит в 3 основни проучвания при пациенти с умерено до тежко

заболяване. В първото проучване, обхващащо 740 пациенти, на участниците се прилага Dupixent

или плацебо, и двете в комбинация с локален кортикостероид (лекарство за възпаление,

прилагано върху кожата). В другите две проучвания, обхващащи общо 1379 пациенти, Dupixent

или плацебо са използвани самостоятелно.

След 16 седмици на лечение 39 % от пациентите, лекувани с Dupixent на всеки две седмици в

първото проучване, показват изчистване или почти пълно изчистване на атопичния дерматит в

сравнение с 12 % от пациентите на плацебо. Като се обобщят резултатите от другите две

проучвания, 37 % от пациентите, лекувани с Dupixent на всеки две седмици, показват изчистване

или почти пълно изчистване на атопичния дерматит в сравнение с 9 % от пациентите на плацебо.

Проведено е допълнително проучване при 251 юноши на възраст от 12 до 18 години с умерен до

тежък атопичен дерматит. В това проучване след 16 седмици атопичният дерматит е изчистен или

почти изчистен при около 24 % от пациентите, приемащи Dupixent на всеки 2 седмици, в

сравнение с около 2 % при пациентите, приемащи плацебо.

Астма

Ефективността на Dupixent за намаляване на броя на екзацербациите (обострянията) на астма по

време на лечението е показана в 2 основни проучвания при пациенти с астма, която не се

контролира задоволително с комбинацията от високи дози инхалаторни кортикостероиди и други

лекарства. В първото проучване, обхващащо 1902 пациенти, броят на тежките обостряния

годишно е 0,46 при пациентите, приемащи Dupixent в доза от 200 mg, и 0,52 при пациентите,

приемащи Dupixent в доза от 300 mg, в сравнение с 0,87 или 0,97 при пациентите на плацебо.

След 12 седмици на лечение Dupixent подобрява форсирания експираторен обем (ФЕО

максималният обем въздух, който човек може да издиша за една секунда) на пациентите с 320 ml

(при Dupixent в доза от 200 mg) или с 340 ml (при Dupixent в доза от 300 mg) в сравнение със

180 ml и 210 ml при плацебо.

Dupixent (dupilumab)

EMA/414096/2019

Страница 2/3

Второто проучване, обхващащо 210 пациенти, показва, че при 70 % от пациентите, приемащи

Dupixent, състоянието им се подобрява до степен, че да могат да намалят дозата на перорално

приеманите кортикостероиди, в сравнение с 42 % при пациентите на плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Dupixent?

Най-честите нежелани реакции при Dupixent, когато се използва за лечение на атопичен

дерматит, са реакции на мястото на инжектиране (напр. зачервяване, подуване или сърбеж),

които може да засегнат повече от 1 на 10 души, а също конюнктивит (зачервяване и дискомфорт

в окото), блефарит (възпаление на клепача) и херпеси, които може да засегнат не повече от 1 на

10 души. Има много редки случаи на серумна болест (алергия към чужди протеини) и реакции,

подобни на серумна болест.

Най-честата нежелана реакция при Dupixent, когато се използва за лечение на астма, е

зачервяване на мястото на инжектиране. Много рядко се съобщава за анафилаксия (внезапна,

тежка алергична реакция).

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Dupixent вижте листовката.

Защо Dupixent е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че Dupixent намалява степента и тежестта на атопичния дерматит при пациенти с

умерено до тежко заболяване, за които се предлагат ограничен брой терапии. За лечение на

астма е показано, че Dupixent намалява броя на обострянията на астмата и нуждата от прием на

перорални кортикостероиди. По отношение на безопасността нежеланите реакции при Dupixent

обикновено са леки и подлежат на овладяване.

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Dupixent са по-големи от

рисковете, и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Dupixent?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Dupixent, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Dupixent непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Dupixent, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Dupixent:

Dupixent получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 27 септември 2017 г.

Допълнителна информация за Dupixent можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dupixentema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dupixent

Дата на последно актуализиране на текста 07-2019.

Dupixent (dupilumab)

EMA/414096/2019

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация