CoAprovel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ирбесартан, гидрохлортиазид

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

C09DA04

INN (Международно Name):

irbesartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Тази фиксирана дозирана комбинация е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно само с ирбесартан или хидрохлоротиазид.

Каталог на резюме:

Revision: 46

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-10-14

Листовка

                102
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CoAprovel 150 mg/12,5 mg таблетки
ирбесартан/хидрохлоротиазид
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Всяка таблетка съдържа: ирбесартан 150
mg и хидрохлорoтиазид 12,5 mg
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества: съдържа също
лактоза монохидрат. За допълнителна
информация вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
14 таблетки
28 таблетки
56 таблетки
56 x 1 таблетки
98 таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Перорално приложение.
Преди употреба прочетете листовката.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да не се съхранява над 30

C.
Да се съхранява в оригиналната
опаковка, за да се предпази от влага.
103
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ
ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ТЯХ, АКО СЕ И
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CoAprovel 150 mg/12,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 150 mg ирбесартан
(irbesartan) и 12,5 mg хидрохлоротиазид
(hydrochlorothiazide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 26,65 mg лактоза
(като лактоза монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Таблетки с цвят на праскова,
двойно-изпъкнали, с овална форма, с
гравирано сърце от едната
страна и числото 2775 от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална
хипертония.
Тази фиксирана дозова комбинация е
показана при възрастни пациенти,
чието кръвно налягане
не е адекватно контролирано от
самостоятелното приложение на
ирбесартан или
хидрохлоротиазид (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
CoAprovel може да се приема веднъж дневно,
със или без храна.
Може да се препоръча титриране на
дозата с отделните съставки (т.е
ирбесартан и
хидрохлоротиазид).
Когато е клинично подходящо
директното преминаване от
монотерапия към фиксираните
комбинации може да се има п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-02-2023
Листовка Листовка чешки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-02-2023
Листовка Листовка датски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-02-2023
Листовка Листовка немски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-02-2023
Листовка Листовка естонски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-02-2023
Листовка Листовка гръцки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-02-2023
Листовка Листовка английски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-09-2013
Листовка Листовка френски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-02-2023
Листовка Листовка италиански 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-09-2013
Листовка Листовка латвийски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-09-2013
Листовка Листовка литовски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-02-2023
Листовка Листовка унгарски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-02-2023
Листовка Листовка малтийски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-09-2013
Листовка Листовка нидерландски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-09-2013
Листовка Листовка полски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-02-2023
Листовка Листовка португалски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-09-2013
Листовка Листовка румънски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-02-2023
Листовка Листовка словашки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-02-2023
Листовка Листовка словенски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-09-2013
Листовка Листовка фински 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-02-2023
Листовка Листовка шведски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-02-2023
Листовка Листовка норвежки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-02-2023
Листовка Листовка исландски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-02-2023
Листовка Листовка хърватски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-09-2013

Преглед на историята на документите