Clopidogrel Hexal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел

Предлага се от:

Acino Pharma GmbH

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:- без възхода на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK);- Покачване на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-07-28

Листовка

                21
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HEXAL 75 mg филмирани таблетки
Клопидогрел
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като безилат)
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа също хидрогенирано рициново
масло. За допълнителна информация
прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
14 филмирани таблетки
28 филмирани таблетки
30 филмирани таблетки
50 филмирани таблетки
84 филмирани таблетки
90 филмирани таблетки
100 филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
22
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналния блистер,
за да се предпази от влага.
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОД
УКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HEXAL 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (
_Klopidogrel_
) (като безилат).
Помощни вещества: всяка филмирана
таблетка съдържа 3,80 mg хидрогенирано
рициново
масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до почти бели, мозаечни, кръгли и
двойно изпъкнали филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧ
НИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Клопидогрел е показан при възрастни
за предпазване от атеротромботични
инциденти при:

Пациенти с анамнеза за миокарден
инфаркт (от няколко дни до 35 дни),
исхемичен
инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или
установено периферно артериално
заболяване.

Пациенти с остър коронарен синдро
м:
-
Остър коронарен
синдром без елевация на ST -сегмента
(нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-07-2012
Листовка Листовка чешки 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-07-2012
Листовка Листовка датски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-07-2012
Листовка Листовка немски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-07-2012
Листовка Листовка естонски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-07-2012
Листовка Листовка гръцки 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-07-2012
Листовка Листовка английски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-07-2012
Листовка Листовка френски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-07-2012
Листовка Листовка италиански 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-07-2012
Листовка Листовка латвийски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-07-2012
Листовка Листовка литовски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-07-2012
Листовка Листовка унгарски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-07-2012
Листовка Листовка малтийски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-07-2012
Листовка Листовка нидерландски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-07-2012
Листовка Листовка полски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-07-2012
Листовка Листовка португалски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-07-2012
Листовка Листовка румънски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-07-2012
Листовка Листовка словашки 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-07-2012
Листовка Листовка словенски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-07-2012
Листовка Листовка фински 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-07-2012
Листовка Листовка шведски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-07-2012
Листовка Листовка норвежки 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-07-2012
Листовка Листовка исландски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-07-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите