Cinacalcet Mylan

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Cinacalcet Mylan
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Cinacalcet Mylan
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Калциева хомеостаза
 • Терапевтична област:
 • Хиперпаратиреоидизъм, Вторичен, Гиперкальциемия
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм (НРТ) при пациенти в крайна фаза на бъбречно заболяване (ЕРСР) при поддържаща диализна терапия. Цинакалцет Майлана може да се използва като част от лечебния режим, включително фосфат и/ или витамин D, стероли, ако е необходимо. Намаляване на гиперкальциемии при пациенти с:паращитовидните carcinomaprimary ТЕАТЪРА на операциите, за които parathyroidectomywould да бъде посочено и на база на нивото на серумния калций (както е определено в съответните препоръки за лечение), но в които паратиреоидэктомия не е клинично или противопоказано.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004014
 • Дата Оторизация:
 • 19-11-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004014
 • Последна актуализация:
 • 04-04-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/660638/2015

EMEA/H/C/004014

Резюме на EPAR за обществено ползване

Синакалцет Mylan

cinacalcet

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Синакалцет Mylan. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Синакалцет Mylan.

За практическа информация относно употребата на Синакалцет Mylan пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Синакалцет Mylan и за какво се използва?

Синакалцет Mylan е лекарство, което се използва при възрастни и пациенти в старческа възраст

за:

лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти с тежко бъбречно заболяване,

които се нуждаят от диализа за пречистване на кръвта от отпадъчни продукти.

Хиперпаратиреоидизъм е заболяване, при което паращитовидните жлези в шията

произвеждат прекалено много паратиреоиден хормон (ПТХ), като това може да доведе до

високи нива на калций в кръвта, болка в костите и ставите и деформации на ръцете и

краката. „Вторичен“ означава, че е причинен от друго заболяване. Синакалцет Mylan може да

се използва като част от лечение, включващо фосфат-свързващи вещества или витамин D;

намаляване на хиперкалциемия (високи нива на калций в кръвта) при пациенти с

паратироиден карцином (рак на паращитовидните жлези) или с първичен

хиперпаратиреоидизъм, при които отстраняването на паращитовидните жлези не е възможно,

или когато лекарят счита, че отстраняването не е подходящо. „Първичен“ означава, че

хиперпаратиреоидизмът не е причинен от друго заболяване.

Синакалцет Mylan съдържа активното вещество синакалцет (cinacalcet) и представлява

„генерично лекарство“. Това означава, че Синакалцет Mylan е подобно на „референтно

Синакалцет Mylan

EMA/660638/2015

Страница 2/3

лекарство“, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). Референтното лекарство за

Синакалцет Mylan е Mimpara.

За повече информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и

отговори“ тук

Как се използва Синакалцет Mylan?

Синакалцет Mylan се предлага под формата на таблетки от 30, 60 и 90 mg. При вторичен

хиперпаратиреоидизъм препоръчителната начална доза за възрастни е 30 mg веднъж дневно.

Дозата се коригира на две до четири седмици съгласно нивата на ПТХ при пациента до максимум

180 mg веднъж дневно. Нивата на ПТХ трябва да се оценят най-малко 12 часа след прилагане на

дозата и една до четири седмици след всяка корекция на дозата Синакалцет Mylan. Нивата на

калций в кръвта трябва да се измерват често и в рамките на една седмица след всяка корекция на

дозата Синакалцет Mylan. След определяне на поддържащата доза нивата на калций трябва да се

измерват всеки месец, а нивата на ПТХ — на един до три месеца.

При пациенти с паратироиден карцином или първичен хиперпаратиреоидизъм препоръчителната

начална доза Синакалцет Mylan за възрастни е 30 mg два пъти дневно. Дозата Синакалцет Mylan

трябва да се увеличава на две до четири седмици до 90 mg три или четири пъти дневно, ако е

необходимо за намаляване на калция в кръвта до нормални нива.

Синакалцет Mylan се приема с храна или малко след хранене. Лекарственият продукт се отпуска

по лекарско предписание.

Как действа Синакалцет Mylan?

Активното вещество в Синакалцет Mylan, синакалцет, действа, като увеличава чувствителността

на калций-чувствителните рецептори върху паращитовидните жлези, които регулират секрецията

на ПТХ. Чрез увеличаване на чувствителността на тези рецептори синакалцет води до намаляване

на производството на ПТХ от паращитовидните жлези. Намаляването на нивата на ПТХ води до

намаляване на нивата на калций в кръвта.

Как е проучен Синакалцет Mylan?

Тъй като Синакалцет Mylan е генерично лекарство, направените проучвания целят да покажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Mimpara. Две лекарства

се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в

организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани със Синакалцет Mylan?

Тъй като Синакалцет Mylan е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство,

приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Синакалцет Mylan е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Синакалцет Mylan е със сравнимо качество и

представлява биоеквивалент на Mimpara. Следователно CHMP счита, че както при Mimpara,

ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча Синакалцет Mylan да бъде

разрешен за употреба в ЕС.

Синакалцет Mylan

EMA/660638/2015

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Синакалцет Mylan?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Синакалцет Mylan се използва

възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в

кратката характеристика на продукта и в листовката за Синакалцет Mylan, включително

подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Синакалцет Mylan:

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Синакалцет Mylan може да

се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. За повече информация относно лечението със Синакалцет Mylan

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Синакалцет Mylan 30 mg филмирани таблетки

Синакалцет Mylan 60 mg филмирани таблетки

Синакалцет Mylan 90 mg филмирани таблетки

синакалцет(сinacalcet)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Синакалцет Mylan и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Синакалцет Mylan

3. Как да приемате Синакалцет Mylan

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Синакалцет Mylan

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Синакалцет Mylan и за какво се използва

Синакалцет Mylan съдържа активното вещество синакалцет, което действа чрез контролиране

на количеството на паратиреоидния хормон (ПТХ), калция и фосфора във Вашия организъм.

Използва се при лечение на проблеми с органи, наречени паращитовидни жлези.

Паращитовидните жлези са четири малки жлези в областта на шията, в близост до щитовидната

жлеза, които произвеждат паратиреоиден хормон (ПТХ).

Синакалцет Mylan се използва:

за лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти със сериозно бъбречно

заболяване, които се нуждаят от диализа за изчистване на кръвта от отпадъчни продукти.

за намаляване на високи количества на калций в кръвта (хиперкалциемия) при пациенти с

паратироиден карцином.

за намаляване на високи количества на калций в кръвта (хиперкалциемия) при пациенти с

първичен хиперпаратиреоидизъм, при които отстраняването на паращитовидните жлези

не е възможно.

При първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм се отделя прекалено много ПТХ от

паращитовидните жлези. “Първичен” означава, че хиперпаратиреоидизмът не е причинен от

някакво друго заболяване, а “вторичен” означава, че хиперпаратиреоидизмът е причинен от

друго заболяване, например бъбречно заболяване. Както първичният, така и вторичният

хиперпаратиреоидизъм може да причинят загуба на калций от костите, което да доведe до

болки в костите и счупвания, проблеми с кръвта и съдовете на сърцето, камъни в бъбреците,

умствено заболяване и кома.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Синакалцет Mylan

Не приемайте Синакалцет Mylan,

ако сте алергични към синакалцет или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Не приемайте Синакалцет Mylan

, ако имате ниски нива на калций в кръвта. Вашият лекар ще

следи нивата на калция в кръвта.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Синакалцет

Mylan.

Преди да започнете да приемате Синакалцет Mylan, кажете на Вашия лекар, ако имате или

някога сте имали:

гърчове (припадъци или конвулсии). Рискът от появата на гърчове е по-висок, ако преди

това сте имали гърчове;

проблеми с черния дроб;

сърдечна недостатъчност.

Синакалцет Mylan намалява нивата на калций. Има съобщения за животозастрашаващи събития

и събития с фатален изход, свързани с ниски стойности на калций (хипокалциемия), при

пациенти, лекувани с синакалцет.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако получите някои от следните симптоми, които могат да

бъдат признаци на ниски нива на калций: спазми, потрепвания или крампи в мускулите, или

изтръпване или мравучкане на пръстите на ръцете, краката или около устата или гърчове,

объркване или загуба на съзнание, докато се лекувате със Синакалцет Mylan.

Ниските стойности на калций може да окажат ефект върху сърдечния ритъм. Кажете на Вашия

лекар, ако имате необичайно учестено или силно биене на сърцето, ако имате проблеми със

сърдечния ритъм или ако приемате лекарства, за които е известно, че причиняват проблеми със

сърдечния ритъм, докато приемате Синакалцет Mylan.

За допълнителна информация вижте точка 4.

По време на лечението с Синакалцет Mylan, кажете на Вашия лекар:

ако започнете или спрете да пушите, тъй като това може да промени начина на действие на

Синакалцет Mylan.

еца и юноши

Деца под 18 години не трябва да приемат Синакалцет Mylan.

Ако се лекувате за вторичен хиперпаратиреоидизъм, Вашият лекар трябва да следи нивата на

калций преди започване на лечението със Синакалцет Mylan и по време на лечението със

Синакалцет Mylan. Трябва да информирате Вашия лекар, ако получите някои от признаците на

ниски нива на калций, както е описано по-горе.

Важно е да приемате Вашата доза Синакалцет Mylan, както Ви е казал Вашият лекар.

Други лекарства и Синакалцет Mylan

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, особено етелкалцетид или други лекарства, които

понижават нивото на калций в кръвта.

Не трябва да приемате Синакалцет Mylan заедно с етелкалцетид.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате следните лекарства.

Лекарства като тези могат да променят действието на Синакалцет Mylan:

лекарства за лечение на кожни и гъбични инфекции

(кетоконазол, итраконазол и

вориконазол)

лекарства за лечение на бактериални инфекции (телитромицин, рифампицин и

ципрофлоксацин)

лекарство за лечение на ХИВ инфекция и СПИН (ритонавир)

лекарство за лечение на депресия

(флувоксамин).

Синакалцет Mylan може да промени действието на лекарства като:

лекарства за лечение на депресия (амитриптилин, дезипрамин, нортриптилин и

кломипрамин)

лекарство за облекчаване на кашлица (декстрометорфан)

лекарства за лечение на нарушения в сърдечния ритъм (флекаинид и пропафенон)

лекарство за лечение на високо кръвно налягане (метопролол).

Синакалцет Mylan с храна и напитки

Синакалцет Mylan трябва да се приема с храна или скоро след хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Синакалцет не е бил изследван при бременни жени. В случай на бременност, Вашият лекар

може да реши да промени Вашето лечение, тъй като синакалцет може да увреди нероденото

бебе.

Не е известно дали синакалцет се екскретира в кърмата. Вашият лекар ще обсъди с Вас дали

трябва да прекъснете кърменето или лечението с Синакалцет Mylan.

Шофиране и работа с машини

Замайване и гърчове са съобщавани от пациенти, приемащи синакалцет. Ако получите такива

нежелани реакции, не шофирайте и не работете с машини

3.

Как да приемате Синакалцет Mylan

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар ще Ви каже колко

Синакалцет Mylan трябва да вземете.

Синакалцет Mylan трябва да се приема перорално с храна или скоро след хранене. Таблетките

трябва да се приемат цели и не трябва да се дъвчат, разтрошават, или делят.

Вашият лекар ще взема редовно кръвни проби по време на лечението Ви, за да проследява

подобрението и ще коригира Вашата доза, ако е необходимо.

Ако се лекувате за вторичен хиперпаратиреоидизъм

Препоръчваната начална доза Синакалцет Mylan е 30 mg (една таблетка) веднъж дневно.

Ако се лекувате за паратиреоиден карцином или първичен хиперпаратиреоидизъм

Препоръчителната начална доза Синакалцет Mylan е 30 mg (една таблетка) два пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Синакалцет Mylan

Ако сте приели повече от необходимата доза Синакалцет Mylan, трябва да се свържете

незабавно с Вашия лекар. Възможните признаци за предозиране включват изтръпване или

мравучкане около устата, мускулни болки или схващания и гърчове.

Ако сте пропуснали да приемете Синакалцет Mylan

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте пропуснали доза от Синакалцет Mylan, Вие трябва да приемете следващата доза както

обикновено.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Моля, информирайте Вашия лекар незабавно:

Ако започнете да усещате изтръпване или мравучкане около устата, мускулни болки или

крампи и гърчове, трябва да уведомите Вашия лекар незабавно. Това може да е признак, че

стойностите на калций при Вас са твърде ниски (хипокалциемия).

Ако имате подуване на лицето, устните, устата, езика, или гърлото, което може да причини

затруднено преглъщане или дишане (ангиоедем).

Други възможни нежелани реакции:

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души

гадене и повръщане, тези нежелани реакции обикновено са съвсем леки и не продължават

дълго.

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

замайване

усещане за изтръпване или мравучкане (парестезия)

загуба (анорексия) или намаляване на апетита

мускулна болка (миалгия)

слабост (астения)

обрив

намалени количества на тестостерон

високи стойности на калий в кръвта (хиперкалиемия)

алергични реакции (свръхчувствителност)

главоболие

гърчове (конвулсии или припадъци)

ниско кръвно налягане (хипотония)

инфекция на горните дихателни пътища

затруднено дишане (диспнея)

кашлица

нарушено храносмилане (диспепсия)

диария

коремна болка, болка в горната част на корема

запек

мускулни спазми

болка в гърба

ниски стойности на калций в кръвта (хипокалциемия).

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

Копривна треска (уртикария)

Подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, което може да причини

затруднено преглъщане или дишане (ангиоедем)

Необичайно учестено или силно биене на сърцето, което може да е свързано с ниски

количества на калций в кръвта (удължаване на QT интервала и камерна аритмия като

вторична проява на хипокалциемия).

След приемане на синакалцет много малък брой от пациентите със сърдечна недостатъчност са

влошили състоянието си и/или са получили ниско кръвно налягане (хипотония).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Синакалцет Mylan

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху блистера, картонената

опаковка или бутилката след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Синакалцет Mylan

Активното вещество е синакалцет. Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg, 60 mg или 90 mg

синакалцет (като хидрохлорид).

Другите съставки са микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен, повидон,

кросповидон, магнезиев стеарат.

Обвивката на таблетката съдържа хипромелоза, титанов диоксид (Е171), триацетин, индиго-----

--кармин (Е132), жълт железен оксид (Е172).

Как изглежда Синакалцет Mylan и какво съдържа опаковката

Синакалцет Mylan 30 mg, 60 mg, 90 mg филмирани таблетки са зелени, овални, двойно

изпъкнали филмирани таблетки, със скосени ръбове, с вдлъбнато релефно означение “М“ от

едната страна и ”CI30”, ”CI60” , ”CI90” от другата страна.

Синакалцет Mylan 30 mg, 60 mg и 90 mg филмирани таблетки са налични в блистери по 28

таблетки и перфорирани еднодозови блистерипо 28 x 1, 30 x 1 и 84 х 1 филмирани таблетки.

Синакалцет Mylan 30 mg филмирани таблетки са налични в пластмасови бутилки, по 100

таблетки.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Франция

Производител

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom, Mylan utca 1

Унгария

или

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Ирландия

или

Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1

Bad Homburg v. d. Hoehe

Hessen, 61352,

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба.

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: + 370 5-205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел:

+359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS

Tel: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH

Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Tel: + 47 66 75 33 00

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: + 30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals S.L.

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: + 33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 (0) 87 1694982

România

BGP Products SRLTel: +40 372 579 000

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hf

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: + 357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: +46 855 522 750

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: + 371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: + 44 1707 853000

Дата на последно преразглеждане на листовката {MM/YYYY}

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.