Benlysta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

белимумаб

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

L04AA26

INN (Международно Name):

belimumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Лупус еритематозус, системен

Терапевтични показания:

Benlysta се посочва като допълнение терапия при пациенти на възраст от 5 и повече години с активна положителна аутоантитела системен лупус еритематозус (СЛЕ) с висока степен на активност на заболяването (e. положителни анти-двухцепочечной ДНК и ниско ниво на допълнение), въпреки стандартната терапия. Benlysta is indicated in combination with background immunosuppressive therapies for the treatment of adult patients with active lupus nephritis.

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-07-13

Листовка

                74
Б. ЛИСТОВКА
75
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BENLYSTA 200 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
белимумаб (belimumab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Benlysta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, пред
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Benlysta 200 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Benlysta 200 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка от 1 ml съдържа 200 mg белимумаб
(belimumab).
Предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка от 1 ml съдържа 200 mg
белимумаб (belimumab).
Белимумаб e човешко IgG1λ моноклонално
антитяло, произведено в клетъчна
линия от
бозайник (NS0) по рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор в предварително
напълнена писалка (инжекция)
Инжекционен разтвор в предварително
напълнена спринцовка (инжекция)
Прозрачен до опалесциращ бе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-01-2023
Листовка Листовка чешки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-01-2023
Листовка Листовка датски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-01-2023
Листовка Листовка немски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-01-2023
Листовка Листовка естонски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-01-2023
Листовка Листовка гръцки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-01-2023
Листовка Листовка английски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-05-2021
Листовка Листовка френски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-01-2023
Листовка Листовка италиански 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-05-2021
Листовка Листовка латвийски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-05-2021
Листовка Листовка литовски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-01-2023
Листовка Листовка унгарски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-01-2023
Листовка Листовка малтийски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-05-2021
Листовка Листовка нидерландски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-05-2021
Листовка Листовка полски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-01-2023
Листовка Листовка португалски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-05-2021
Листовка Листовка румънски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-01-2023
Листовка Листовка словашки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-01-2023
Листовка Листовка словенски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-05-2021
Листовка Листовка фински 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-01-2023
Листовка Листовка шведски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-01-2023
Листовка Листовка норвежки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-01-2023
Листовка Листовка исландски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-01-2023
Листовка Листовка хърватски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-05-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите