AQUANOMIC SOLID DETERGENT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • AQUANOMIC SOLID DETERGENT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • AQUANOMIC SOLID DETERGENT
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116097E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

1 / 14

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

Šifra proizvoda

116097E

Vrsta supstance

Preparat

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

0.05 % - 0.11 %

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Utvrđene upotrebe

Detergent za pranje rublja.Automatska mašina za pranje

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Rezervisano za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum kompilacije/revizije

21.07.2014

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Izjedanje kože , Kategorija 1A

H314

Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

Proizvod u stanju u kom se prodaje

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

2 / 14

C; KOROZIVNO

Proizvod u radnom razblaženju

Prema direktivama EZ ili odgovarajućim nacionalnim propisima, obeležavanje proizvoda nije

potrebno.

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Piktogram opasnosti

Reč upozorenja

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

Obaveštenja o merama

predostrožnosti

Sprečavanje:

P280

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/

zaštitu za lice.

Intervencija:

P303 + P361 + P353

AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno

ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odecu.

Isprati kožu vodom/ istuširati se.

P305 + P351 + P338

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati

vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna

sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće

učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310

Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se

obratiti lekaru.

Opasni sastojci koje treba navesti na etiketi:

natrijum hidroksid

Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Klasifikacija

Klasifikacija

Koncentracija [%]

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

3 / 14

Br. EC

Br. REACH

(67/548/EEZ)

(UREDBOM (EZ) br.

1272/2008)

natrijum hidroksid

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

C; R35

Izjedanje kožeKategorija 1A;

H314

>= 30 - < 50

etoksilati masnih

alkohola > 5EO

68551-12-2

Xn-Xi; R22-

R41-R38

Akutna toksičnost.Kategorija

4; H302

Iritacija kožeKategorija 2;

H315

Ozbiljna povreda

okaKategorija 1; H318

>= 10 - < 20

natrijum karbonat

(soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

Iritacija okaKategorija 2; H319

>= 5 - < 10

Proizvod u radnom razblaženju

Dodatno objašnjenje

Nema opasnih sastojaka

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

Proizvod u stanju u kom se prodaje

U slučaju dodira sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka,

najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i

ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah

potražiti pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom

Odmah početi ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je

moguće, upotrebiti blagi sapun. Pre ponovne upotrebe oprati

odeću. Pre ponovne upotrebe dobro očistiti odeću. Odmah

potražiti pomoć lekara.

Ako se proguta

Vodom isprati usta. NEMOJTE izazivati povraćanje. Nikada davati

bilo što kroz usta lica koje nije pri svesti. Odmah potražiti pomoć

lekara.

Ako se udiše

Izvesti na svež vazduh. Simptomatično lečenje. Ako se pojave

simptomi, potražiti pomoć lekara.

Proizvod u radnom razblaženju

U slučaju dodira sa očima

Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom

Isprati sa puno vode.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

4 / 14

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Simptomatično lečenje.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

Proizvod u stanju u kom se prodaje

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni produkti sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara

treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim

u slučaju požara i/ili eksplozije.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Zadržati ljude podalje od

iscurele/izlivene materije i na mestu gde ne duva vetar. Sprečiti

udisanje, gutanje i dodir sa kožom i očima. Radnici koji su izloženi

koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da

nose odgovarajuće odobrene respiratore. Obezbediti da čišćenje

obavlja samo obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u

odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

Proizvod u radnom razblaženju

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Videti zaštitne mere navedene u odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

5 / 14

interveniše u hitnim

slučajevima

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

Proizvod u radnom razblaženju

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine

nisu potrebne.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

Nemojte ispirati u površinske vode ili sanitarne kanalizacione

sisteme.

Proizvod u radnom razblaženju

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

Nemojte ispirati u površinske vode ili sanitarne kanalizacione

sisteme.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Nemojte gutati. Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.

Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej. Upotrebljavati

samo uz odgovarajuću ventilaciju. Posle rukovanja dobro oprati

ruke.

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

6 / 14

Proizvod u radnom razblaženju

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Posle rukovanja oprati ruke. Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ambalažu čvrsto zatvoriti. Skladištiti u

prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

-30 °C do 50 °C

Proizvod u radnom razblaženju

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ambalažu čvrsto zatvoriti. Skladištiti u

prikladnim označenim posudama.

7.3 Posebni načini korišćenja

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Posebni načini upotrebe

Detergent za pranje rublja.Automatska mašina za pranje

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Granične vrednosti izlaganja

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Efikasan sistem odvodne ventilacije. Koncentracije u vazduhu

održavati unutar standarda izlaganja na radu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Zaštitni naočari

Štitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374)

Nosite sledeću ličnu zaštitnu opremu:

Nitril-guma

butil-guma

Nepropusne rukavice

Rukavice odložiti i zameniti ih novim u slučaju bilo kakvih znakova

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

7 / 14

razgradnje rukavica ili hemijske penetracije kroz rukavice.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Lična zaštitna sredstva koja obuhvataju: odgovarajuće zaštitne

rukavice, zaštitne naočare i zaštitnu odeću

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Proizvod u radnom razblaženju

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom

izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (EN 374)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izlaganja životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Proizvod u stanju u kom se

prodaje

Proizvod u radnom

razblaženju

Izgled

: veoma čvrsto

tečnost

Boja

: neprovidno, žuta

Bezbojno

Miris

: Parfemi, mirisi

beznačajan

11.8 - 13.0, 1 %

10.8 - 11.5

Tačka paljenja

nije primenljivo

Najniža koncentracija

podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

8 / 14

primećivanja mirisa

Tačka topljenja/smrzavanja

podaci nisu dostupni

Početna tačka ključanja i

interval ključanja

> 100 °C

Brzina isparavanja

podaci nisu dostupni

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

podaci nisu dostupni

Gornja granična vrednost

eksplozije

podaci nisu dostupni

Donja granična vrednost

eksplozije

podaci nisu dostupni

Napon pare

podaci nisu dostupni

Relativna gustina pare

podaci nisu dostupni

Relativna gustina

1.45 - 1.55

Rastvorljivost u vodi

nerastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

podaci nisu dostupni

Koeficijent razdvajanja: n-

oktanol/voda

podaci nisu dostupni

Temperatura samopaljenja

podaci nisu dostupni

Termičko razlaganje

podaci nisu dostupni

Viskoznost,kinematička

podaci nisu dostupni

Eksplozivna svojstva

podaci nisu dostupni

Oksidirajuća svojstva

podaci nisu dostupni

9.2 Ostali podaci

podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

Proizvod u stanju u kom se prodaje

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Kiseline

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

9 / 14

Metali u prahu

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Informacija o verovatnim

načinima izlaganja

Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Procena akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Preosetljivost kože ili organa

za disanje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Kancerogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

dejstvo na reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - jednokratno izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - ponavljano izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Otrovan ako se udiše

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: etoksilati masnih alkohola > 5EO

LD50 pacov: 1,100 mg/kg

natrijum karbonat (soda)

LD50 pacov: 2,800 mg/kg

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

10 / 14

Akutna dermalna toksičnost

: etoksilati masnih alkohola > 5EO

LD50 zec: > 2,000 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Oči

Dovodi do teškog oštećenja oka

Koža

Izaziva teške opekotine kože.

Gutanje

Izaziva opekotine digestivnog trakta.

Udisanje

Može nadražiti nos, grlo i pluća.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Proizvod u radnom razblaženju

Oči

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Koža

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Udisanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Dodir sa očima

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Dodir sa kožom

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Gutanje

Korozija, Bolovi u stomaku

Udisanje

Nadraživanje organa za disanje, Kašalj

Proizvod u radnom razblaženju

Dodir sa očima

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Dodir sa kožom

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Udisanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Proizvod u stanju u kom se prodaje

12.1 Ekotoksičnost

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

11 / 14

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za ribe

: etoksilati masnih alkohola > 5EO

96 h LC50 Ribe : 1.5 mg/l

Sastojci

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: natrijum hidroksid

48 h EC50: 40 mg/l

natrijum karbonat (soda)

48 h EC50 Dafnije: 200 mg/l

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

podaci nisu dostupni

12.3 Potencijal bioakumulacije

podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

podaci nisu dostupni

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

12 / 14

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude.

Evropski katalog otpada

: 200115* - alkalije

Proizvod u radnom razblaženju

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude.

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Proizvod u stanju u kom se prodaje

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

1823

14.2 UN naziv za teret u

transportu

NATRIJUMHIDROKSID, ČVRST

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

1823

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Sodium hydroxide, solid

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

1823

14.2 UN naziv za teret u

transportu

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

13 / 14

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

nije primenljivo

Proizvod u radnom razblaženju

Nije namenjeno za transport.

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

5% ili više, ali manje od 15%: Neionski tenzidi

manje od 5%: Polikarboksilati

Drugi sastojci: Optički posvetljivači

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

93/13)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/09, 88/10 I 92/11)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10 I

25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.

glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst R oznaka

Štetan ako se proguta.

Izaziva teške opekotine.

Nadražuje oci.

Iritativno za kožu.

Rizik od teškog oštećenja oka.

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H302

Štetno ako se proguta.

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315

Izaziva iritaciju kože

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

14 / 14

H319

Ozbiljno nadražuje oči.

Puni tekst drugih skraćenica

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.