AQUANOMIC SOLID DETERGENT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • AQUANOMIC SOLID DETERGENT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • AQUANOMIC SOLID DETERGENT
  Финландия
 • Език:
 • испански

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116097E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

1 / 14

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

Produktkod

116097E

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

0.05 % - 0.11 %

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Textiltvättmedel. Automatisk användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201, ESPOO Finland 020 7561 400 (Finland)

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

020 7561 400 (vardagar 8.00 - 16.00)

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

21.07.2014

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Produkten SOM KONCENTRAT

Frätande på huden , Kategori 1A

H314

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej något farligt ämne eller blandning.

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

2 / 14

Produkten SOM KONCENTRAT

C; FRÄTANDE

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Produkten behöver inte märkas enligt EU-direktiv eller motsvarande nationella lagar.

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Produkten SOM KONCENTRAT

Faropiktogram

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/

ansiktsskydd.

Gensvar:

P303 + P361 + P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta

omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj

huden med vatten/ duscha.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj

försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

natriumhydroxid

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.3 Andra faror

Produkten SOM KONCENTRAT

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Produkten SOM KONCENTRAT

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

Klassificering

Klassificering

Koncentration

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

3 / 14

EG-nr.

REACH Nr.

(67/548/EEG)

(FÖRORDNING (EG) nr

1272/2008)

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

C; R35

Frätande på hudenKategori

1A; H314

>= 30 - < 50

Fettalkoholetoxylat >

68551-12-2

Xn-Xi; R22-

R41-R38

Akut toxicitetKategori 4; H302

Irriterande på hudenKategori

2; H315

Allvarlig ögonskadaKategori

1; H318

>= 10 - < 20

Natriumkarbonat

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

ÖgonirritationKategori 2;

H319

>= 5 - < 10

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Anmärkning

Inga farliga ingredienser

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Produkten SOM KONCENTRAT

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Använd

mild tvål om det finns tillgängligt. Tvätta förorenade kläder innan

de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på

nytt. Kontakta omedelbart läkare.

Vid nedsväljning

Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig

någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta

omedelbart läkare.

Vid inandning

Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sök läkarvård om

symptom uppstår.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Vid ögonkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid hudkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid nedsväljning

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

4 / 14

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Produkten SOM KONCENTRAT

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in

rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Produkten SOM KONCENTRAT

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Säkerställ god ventilation Håll folk borta från och på vindsidan av

spill/läckage. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och

ögon. Då arbetare utsätts för koncentrationer över

exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd

användas. Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

5 / 14

Produkten SOM KONCENTRAT

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Miljöskyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Produkten SOM KONCENTRAT

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Produkten SOM KONCENTRAT

Råd för säker hantering

Undvik nedsvälning. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden

eller kläderna. Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/

sprej. Använd endast under tillfredsställande ventilation. Tvätta

händerna grundligt efter användning.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Råd för säker hantering

Tvätta händerna efter hantering. För personligt skydd se avsnitt 8.

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

6 / 14

Produkten SOM KONCENTRAT

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

-30 °C till 50 °C

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkten SOM KONCENTRAT

Specifika

användningsområden

Textiltvättmedel. Automatisk användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Produkten SOM KONCENTRAT

Gränsvärden för exponering

CAS-nr.

Beståndsdelar

Värdesort

(Exponeringssät

Kontrollparametra

Uppdatering

Grundval

1310-73-2

natriumhydroxi

CEIL

2 mg/m3

2007-08-09

FI OEL

8.2 Begränsning av exponeringen

Produkten SOM KONCENTRAT

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de

hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Skyddsglasögon

Ansiktsskydd

Handskydd (EN 374)

Använd följande personliga skyddsutrustning:

Nitrilgummi

butylgummi

Ogenomträngliga handskar

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger

indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Personlig skyddsutrustning bestående av: lämpliga

skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

7 / 14

Andningsskydd (EN 143,

14387)

En komponent i denna produkt kan sönderfalla så att vätesulfid

(svavelväte, H2S) bildas. H2S-koncentrationerna i produktens

vätskefas är < 0.1% (1000ppm). Koncentrationerna ovanför

vätskeytan kan variera.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera

arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskydd (EN 374)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

En komponent i denna produkt kan sönderfalla så att vätesulfid

(svavelväte, H2S) bildas. H2S-koncentrationerna i produktens

vätskefas är < 0.1% (1000ppm). Koncentrationerna ovanför

vätskeytan kan variera.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Produkten SOM

KONCENTRAT

Produkten VID

ANVÄNDNINGSKONCENTRA

TION

Utseende

: Gjuten fast

vätska

Färg

: opak, gul

Färglös

Lukt

: Parfymer, doftmedel

obetydlig

pH-värde

11.8 - 13.0, 1 %

10.8 - 11.5

Flampunkt

inte tillämplig

Lukttröskel

inga tillgängliga data

Smältpunkt/fryspunkt

inga tillgängliga data

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

> 100 °C

Avdunstningshastighet

inga tillgängliga data

Brandfarlighet (fast form,

inga tillgängliga data

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

8 / 14

gas)

Övre explosionsgräns

inga tillgängliga data

Nedre explosionsgräns

inga tillgängliga data

Ångtryck

inga tillgängliga data

Relativ ångdensitet

inga tillgängliga data

Relativ densitet

1.45 - 1.55

Löslighet i vatten

olöslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

inga tillgängliga data

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

inga tillgängliga data

Självantändningstemperatur

inga tillgängliga data

Termiskt sönderfall

inga tillgängliga data

Viskositet, kinematisk

inga tillgängliga data

Explosiva egenskaper

inga tillgängliga data

Oxiderande egenskaper

inga tillgängliga data

9.2 Annan information

inga tillgängliga data

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Produkten SOM KONCENTRAT

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Syror

Metaller

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

9 / 14

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Produkten SOM KONCENTRAT

Information om sannolika

exponeringsvägar

Ögonkontakt, Hudkontakt

Toxicitet

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Fettalkoholetoxylat > 5EO

LD50 råtta: 1,100 mg/kg

Natriumkarbonat

LD50 råtta: 2,800 mg/kg

Akut dermal toxicitet

: Fettalkoholetoxylat > 5EO

LD50 kanin: > 2,000 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögon

Orsakar allvarliga ögonskador.

Orsakar allvarliga frätskador på huden.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

10 / 14

Förtäring

Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.

Inandning

Kan orsaka näs-, svalg- och lungirritation.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ögon

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Hudkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Förtäring

Frätning, Buksmärta

Inandning

Irritation i andningsorganen, Hosta

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ögonkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Hudkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten SOM KONCENTRAT

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

11 / 14

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Fettalkoholetoxylat > 5EO

96 h LC50 Fisk : 1.5 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur

: natriumhydroxid

48 h EC50: 40 mg/l

Natriumkarbonat

48 h EC50 Daphnia: 200 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

inga tillgängliga data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörligheten i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

En substans/mixtur som inte består av några beståndsdelar som

bedöms vara antingen beständiga, bioackumulativa och giftiga

(PBT) eller mycket beständiga och mycket bioackumulativa

(vPvB) på nivån 0,1 % eller högre.

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten SOM KONCENTRAT

Produkt

: Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse med

lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare.

Europeiska avfallskatalogen

: 200115* - Basiskt avfall

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

12 / 14

Produkt

: Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.

Om återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse

med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten SOM KONCENTRAT

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

1823

14.2 Officiell

transportbenämning

NATRIUMHYDROXID, FAST

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

1823

14.2 Officiell

transportbenämning

Sodium hydroxide, solid

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

1823

14.2 Officiell

transportbenämning

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

inte tillämplig

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej avsedd för transport.

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

13 / 14

enligt Tvätt- och

rengöringsmedelsförordninge

n EG 648/2004

5 % och däröver men mindre än 15 %: Nonjoniska tensider

mindre än 5 %: Polykarboxilater

Andra beståndsdelar: Optiska vitmedel

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Fullständig text på R-fraser

Farligt vid förtäring.

Starkt frätande.

Irriterar ögonen.

Irriterar huden.

Risk för allvarliga ögonskador.

Fullständig text på H-Angivelser

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig text på andra förkortningar

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

process om inte angivet i texten.

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

AQUANOMIC SOLID DETERGENT

116097E

14 / 14

Förtäring

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

Inandning

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

Ögon

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

vattenmiljö

Ej vägledande ämne

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

natriumhydroxid

55 hPa

100 g/ml

40 g/mol

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Textiltvättmedel. Automatisk användning

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana

eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Slutanvändningssektorer

SU3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som

sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Processkategorier

PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka

kontrollerade exponeringar

PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för

detta ändamål

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer

och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan