ALKALINECLEAN

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • ALKALINECLEAN
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • ALKALINECLEAN
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 114444E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

ALKALINECLEAN

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn

ALKALINECLEAN

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa

:

1.1 Produktidentifikasjon

1.3 Detaljer om leverandøren i sikkerhetsdatabladet

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Produktkode

:

ikke anbefalt

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen, Helsedirektoratet

Medisinteknisk produkt. Neddypping av emne.

Ikke kjent.

Ecolab a.s

Stålverksveien 1 b

Postboks 6440-Etterstad

N-0605 Oslo

Tel +47 22 68 18 00

Fax + 47 22 68 20 50

NO-kundeservice@ecolab.com

:

Produsent/ Distributør/

Importør

114444E

Anvendelsesområde

:

Instrumentrengjøringsmiddel

Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

Produsent/ Distributør/ Importør

:

Telefonnummer

+47 2259 1300, døgnåpent alle dager

:

Telefonnummer

+47 2268 1800

Mellom 0800 og 1600 på vanlige virkedager

Versjon

: 1.0

Klassifisering

C; R35

:

:

Skadevirkninger for

mennesker

Sterkt etsende.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

Klassifisering i henhold til Forordning (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon

:

Blanding

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i R- og H-setningene overfor.

Klassifisering ifølge direktiv 1999/45/EØF [DPD]

Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

2.2 Etikettelementer

Farepiktogrammer

:

Signalord

:

Fare

Skin Corr. 1A, H314

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

1/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

:

Andre farer som ikke fører

til klassifisering

Redegjørelser om fare

:

Forebygging

:

Redegjørelser om forholdsregler

Respons

:

P280 - Bruk vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes

straks. Skyll huden med vann eller dusj.

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i

flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.

Fortsett skyllingen.

P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

2.3 Andre farer

Inneholder

:

Ikke relevant.

Natriumhydroksid

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i

produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

[3] Stoffet oppfyller kriteriene for PBT ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII

[4] Stoffet oppfyller kriteriene for vPvB ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII

[5] Stoffer med tilsvarende bekymringsgrad

Type

Identifikatorer

67/548/EEC

Navn på produkt/

bestanddel

Se avsnitt 16 for de

fullstendige R-

setningene det vises

til ovenfor.

%

Type

Forskrift (EU) nr.

1272/2008 [CLP]

Klassifisering

Se kapittel 16 for

fullstendig tekst i H-

setningene overfor.

Natriumhydroksid

REACH #:

01-2119457892-27

EU: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Innhold: 011-002-00-6

50 -

<75

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Blandinger

3.2

Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se

etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter.

Kjemiske brannsår må alltid legebehandles så snart som mulig. Kontakt lege straks.

Kontakt Giftinformasjonen eller en lege.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Øyekontakt

:

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

2/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Kjemiske brannsår må alltid legebehandles så snart som mulig. Flytt personen til

frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Kontakt lege straks. Kontakt Giftinformasjonen eller en lege.

Hudkontakt

Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko.

Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kjemiske brannsår må alltid legebehandles så

snart som mulig. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Rens skoene

grundig før de brukes igjen. Kontakt lege straks. Kontakt Giftinformasjonen eller en

lege.

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter

åndedrettet. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det

oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan

gi oksygen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt

sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på

trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning. Kontakt lege straks. Kontakt

Giftinformasjonen eller en lege.

Merknader til lege

Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har

blitt svelget eller inhalert.

Svelging

Innånding

:

:

:

:

Spesifikke behandlinger

Vern av

førstehjelpspersonell

:

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Potensielle akutte helseeffekter

Innånding

:

Kan avgi gasser,damper eller støv som virker meget irriterende på

åndedrettsorganene.

Etsende i fordøyelsessystemet. Etsende. Kan forårsake svie i munnen, halsen og

magen.

:

Svelging

Hudkontakt

:

Sterkt etsende.

Gir alvorlig øyeskade.

:

Øyekontakt

Overeksponeringstegn/-symptomer

Hudkontakt

Svelging

Innånding

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

irritasjon i luftrøret

hoste

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

magesmerter

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte eller irritasjon

rødhet

det kan oppstå blemmer

:

:

:

Øyekontakt

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte

rennede

rødhet

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Ingen spesiell behandling.

:

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig opplæring. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk

hansker.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

3/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har

oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer

uten tilstrekkelig opplæring.

Farlige

forbrenningsprodukter

Farer på grunn av stoffet

eller blandingen

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

karbondioksid

karbonmonoksid

metalloksid/oksider

Ingen bestemt brann- eller eksplosjonsfare.

Brannmannskap skal bruke egnet verneutstyr og trykkluftsapparat med overtrykk

samt heldekkende ansiktsmaske.

Spesielt verneutstyr for

brannmannskap

Ved brann, bruk vanndusj (tåke), skum, pulver eller CO

5.1 Brannslukningsmidler

:

:

:

Ikke kjent.

Egnede

brannslukningsmidler

:

Uegnede

brannslukningsmidler

:

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

5.3 Råd for brannmenn

Bestemte forholdsregler

for brannslukning

:

6.2 Forholdsregler for vern

av miljø

Flytt beholderne fra utslippsområdet. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp,

kjellere eller trange rom. Støvsug eller kost opp materiale og plasser det i en utvalgt,

merket avfallsbeholder.

Ingen bestemt fare.

Stort utslipp

:

Flytt beholderne fra utslippsområdet. Støvsug eller kost opp materiale og plasser

det i en utvalgt, merket avfallsbeholder.

Ved lite utslipp

:

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell

:

For nødpersonell

:

6.4 Referanse til andre

avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig opplæring. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn.

Unngå kontakt eller å gå i spilt materiale. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk

egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig

verneutstyr.

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til

alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også

opplysningene i ”For ikke-nødpersonell”.

:

:

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

4/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

Oppbevares i temperaturer mellom 0 til 25°C (32 til 77°F). Oppbevares i henhold til

lokale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1

bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

:

Råd om generell

yrkeshygiene

:

7.2 Forhold for sikker

lagring, inkludert ev.

uforenlighet

7.3 Spesifikk sluttbruk

Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Unngå kontakt med øyne, hud og

klær. Må ikke svelges. Dersom materialet representerer innåndningsfare ved

normal bruk, skal det bare brukes tilstrekkelig ventilasjon eller passende luftmaske.

Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et

kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk.

Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Se også

avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

:

Anbefalinger

:

Løsninger spesifikke for

industrisektoren

:

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for emnene finnes tilgjengelige.

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for emnene finnes tilgjengelige.

Håndvern

(EN 374)

Anbefales på det sterkeste : Hansker - butylgummi , nitrilgummi (

Gjennombruddstid: 1 - 4 timer ) .

Anbefales på det sterkeste : Fullstendig tette/lukkede vernebriller, ansiktsskjerm

eller annen fullverdig ansiktsbeskyttelse.

Øye-/ansiktsvern

(EN 166)

:

:

Hudvern

Egnede konstruksjonstiltak

:

Hvis bruken forårsaker støv, røyk, gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser,

lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde arbeidstakere under alle

anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger.

Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter,

før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det

bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask

forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og

sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

8.2 Eksponeringskontroll

Hygieniske tiltak

:

Ingen DNEL-verdier finnes tilgjengelig for blandingen.

Forutsette effektkonsentrasjoner

Ingen PNEC-verdier finnes tilgjengelig for blandingen.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Deriverte effektnivåer

Individuelle vernetiltak

Navn på produkt/bestanddel

Grenseverdier for eksponering

Administrative normer

Natriumhydroksid

Arbeidstilsynet (Norge, 12/2011).

T: 2 mg/m³

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

5/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet åndedrettsvern i samsvar med

godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Valg

av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå,

produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet.

Åndedrettsvern

(EN 143, 14387)

:

Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene

forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet

håndteres.

:

Begrensning og

overvåkning av

miljøeksponeringen

:

Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i

samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det

nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i

prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

Kroppsvern

(EN 14605)

:

Annet hudvern

Temperaturfarer

:

Egnet fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven

som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en

spesialist før dette produktet håndteres.

Ikke relevant.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Smeltepunkt/frysepunkt

Utgangskokepunkt og -

kokeområde

Damptrykk

Relativ tetthet

Damptetthet

Løselighet(er)

Støpt fast

1.01

Lett løselig i følgende materialer: kaldt vann.

Luktfri.

Lukt

pH

Hvit.

Farge

Fordamping

Selvantennelsestemperatur

Flammepunkt

> 100°C

13 [Kons. (% vekt / vekt): 1%]

Luktterskel

Fordelingskoeffisient oktanol/

vann

Eksplosjonsegenskaper

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ingen.

Oksidasjonsegenskaper

:

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Brenntid

Brennverdi

:

:

Dekomponeringstemperatur

:

Ingen tilleggsinformasjon.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke relevant.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Viskositet

:

Øvre/nedre brennbarhets-

eller eksplosjonsgrenser

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Antennelighet (fast stoff, gass)

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

6/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

10.6 Farlige

nedbrytingsprodukter

10.4 Forhold som skal

unngås

Ingen spesifikke data.

Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og

bruksforhold.

Produktet er stabilt.

10.2 Kjemisk stabilitet

:

:

:

10.3 Mulighet fror skadelige

reaksjoner

:

Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller

bestanddelene.

10.5 Uforenlige stoffer

:

Ingen spesifikke data.

Potensielle akutte helseeffekter

Innånding

:

Kan avgi gasser,damper eller støv som virker meget irriterende på

åndedrettsorganene.

Akutt toksisitet

Kreftfremkallende egenskap

Mutasjonsfremmende karakter

Fosterskadelige egenskaper

Reproduktiv giftighet

Irritasjon/korrosjon

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Allergen

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Estimater over akutt toksisitet

Ikke definiert for blandingen.

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

Fare for aspirering

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Opplysninger om

sannsynlige

eksponeringsveier

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

7/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Potensielle kroniske helseeffekter

Etsende i fordøyelsessystemet. Etsende. Kan forårsake svie i munnen, halsen og

magen.

:

Svelging

Hudkontakt

:

Sterkt etsende.

Gir alvorlig øyeskade.

:

Øyekontakt

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Generelt

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Kreftfremkallende

egenskap

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende

karakter

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fosterskadelige

egenskaper

:

Effekter på utvikling

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fruktbarhetseffekter

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Hudkontakt

Svelging

Innånding

Ingen spesifikke data.

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

magesmerter

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte eller irritasjon

rødhet

det kan oppstå blemmer

:

:

:

Øyekontakt

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte

rennede

rødhet

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og

langtidseksponering

Korttidseksponering

Langvarig eksponering

Potensielle,

øyeblikkelige effekter

:

Potensielle, forsinkede

effekter

:

Potensielle,

øyeblikkelige effekter

:

Potensielle, forsinkede

effekter

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Andre opplysninger av

betydning for helse, miljø

og sikkerhet

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Natriumhydroksid

Akutt EC50 40 mg/l

Dafnie

48 timer

Navn på produkt/

bestanddel

Arter

Resultat

Eksponering

Konklusjon/oppsummering

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

8/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.3 Bioakkumuleringspotensial

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Konklusjon/oppsummering

:

Den økologiske analysen av produktet bygger på data om råstoffene og/eller

sammenlignbare stoffer. Lett og hurtig nedbrytbar. Alle organiske stoffer i produktet

oppnår i tester for lett nedbrytbarhet verdier på > 60% BSB/CSB, hhv. CO2 utvikling,

hhv. > 70% DOC-reduksjon. Dette tilsvarer grenseverdiene for lett nedbrytbar/

readily degradable (f.eks. ifølge OECD-metoder 301).

PBT

:

Ikke relevant.

vPvB

:

Ikke relevant.

12.4 Jordmobilitet

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

:

Fordelingskoeffisient for

jord/vann (K

OC

)

:

Ikke definiert for blandingen.

Mobilitet

:

Ikke definiert for blandingen.

Konklusjon/oppsummering

:

Ikke definiert for blandingen.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

Farlig avfall

:

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe

produktrester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

Det må ikke avhendes vesentlige mengder avfall av produktrester via avløpet, men

behandles i et passende behandlingsanlegg for spesialkloakkavfall. Overskytende

materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/

underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Deponering av

dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar

med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale

bestemmelser fra lokale myndigheter.

:

Metoder for avhending.

AVSNITT 13: Instruksker ved avhending

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1

bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Emballasje

Avfallskode

Avfallsbeskrivelse

Metoder for avhending.

:

Spesielle forholdsregler

:

20 01 15*

baser

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres.

Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Tomemballasje

eller tomme poser kan inneholde noe produktrester.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

9/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

NATRIUMHYDROKSID,

I FAST FORM

blanding

SODIUM

HYDROXIDE, SOLID

blanding

Sodium hydroxide,

solid blanding

UN1823

NATRIUMHYDROKSID,

I FAST FORM

blanding

UN1823

UN1823

UN1823

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 FN-nummer

14.2 Korrekt

transportnavn, UN

14.3

Transportfareklasse

(r)

14.4

Emballasjegruppe

ADN/ADNR

14.5

Skadevirkninger i

miljøet

14.6 Spesielle

forholdsregler for

brukeren

14.7 Transport i bulk, i

samsvar med vedlegg II i

MARPOL 73/78 og IBC-

koden

Nei.

Nei.

:

Ikke relevant.

Ingen.

Ingen.

None.

None.

Nasjonale forskrifter

Andre EU regler

Ikke relevant.

Tillegg XVII –

Restriksjoner på

produksjon,

markedsføring og bruk

av bestemte farlige

stoffer, blandinger og

artikler

:

Norge

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

15.2 Kjemisk

sikkerhetsvurdering

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for

kjemiske stoffer.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

:

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Arbeidsmiljøloven

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

10/11

9 desember 2013

ALKALINECLEAN

9 desember 2013

Utskriftsdato

Utgitt dato:/ Revisjonsdato

Versjon

Informasjonen ovenfor er etter vårt beste skjønn korrekt når det gjelder fremgangsmåten anvendt ved

fremstillingen av produktet i opprinnelseslandet. Ettersom data, standarder og bestemmelser endres, samt

bruks- og håndteringsvilkår er utenfor vår kontroll, GIS DET INGEN GARANTI, EKSPLISITT ELLER

UNDERFORSTÅTT, HVA ANGÅR DENNE INFORMASJONENS FULLSTENDIGHET ELLER VEDVARENDE

NØYAKTIGHET.

Merknad til leseren

Dato for forrige utgave

:

:

:

:

R35- Sterkt etsende.

:

Fullstendig tekst for

forkortede R-setninger

Fullstendig tekst for

klassifiseringer [DSD/DPD]

:

C - Etsende

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

9 desember 2013

4 juli 2013

AVSNITT 16: Andre opplysninger

:

Fullstendig tekst for

forkortede H-setninger

Forkortelser og akronymer

:

ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport

av farlig gods på innenlands vannveier

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ATE = Akutt toksisitets estimat

BCF = Biokonsentrasjons faktor

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

DPD = Stoffblandings direktivet [1999/45/EC]

EC = Den europeiske kommisjonen

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

IATA = Internasjonal lufttransport Forening

IBC = Middels Bulk Kontainer

IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods

LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann

MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin

Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978

OEL = Administrativ norm

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av

kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006]

RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

REACH # = REACH registrerings nummer

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering

Justering

Skin Corr. 1A, H314

Kalkuleringsmetode

Fullstendig tekst for

klassifiseringer [CLP/GHS]

:

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Skin Corr. 1A, H314

ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1A

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

11/11

9 desember 2013