3D TRASAR 3DT250

България - български - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
115785E

Документи на други езици

Прочетете целия документ

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

1 / 14

Секция: 1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И

ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатори на продукта:

3D TRASAR® 3DT250

Вид на веществото

Смес

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които

не се препоръчват:

Употреба на

веществото/сместа

ОБРАБОТКА НА ОХЛАДИТЕЛНА ВОДА

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO OSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

SCHEYDGASSE 34-36

A - 1210 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

За повече информация относно безопасността на продукта, обърнете се към EUProductSafety@nalco.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

+32-(0)3-575-5555 Трансевропейски

+359 (0)2-946-16-06 България

Дата на съставяне/ревизия::

04.12.2012

Номер на версията:

Секция: 2.

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа:

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Разяждащ металите - Категория 1

H290

Класификация според Европейка Директива 67/548/EEC или 1999/45/EC

Този продукт не е класифициран като опасен по смисъла на Директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС.

2.2 Елементи на етикета:

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Този продукт не е класифициран според Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

2 / 14

Предупредителни заявления

P202

Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за

безопасност.

P262

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна

маска за лице.

P314

При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.

Допълнителна информация:

2.3 Други опасности:

Не е известен

Секция: 3.

СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смес:

Долуописаните детайли включват всички компоненти, примеси и вторични продукти, които допринасят за

класификацията на продукта или имат ограничения за излагане.

Опасно(опасни) вещество(вещества)

% (w/w)

Класификация в съответствие с

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Класификация по

67/548/EEC

2-фосфоро-1,2,4-

бутантрикарбоксиева киселина

EC-No.: 253-733-5

CAS номер: 37971-36-1

REACH Но.: 01-2119436643-39

10.0 - 30.0

Разяждащ металите 1 : H290

Вижте раздел 16 за пълен списък с важни фактори на (фразите) риска, формулировката на опасностите и

бележките.

Секция: 4.

МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на необходимите мерки за първа помощ:

В случай на авария, първо направете оценка на опасността преди да предприемете каквито и да е

действия. Не се излагайте на риск от нараняване. Ако имате съмнения, свържете се с аварийните

служби.

ВДИШВАНЕ

Изведете на чист въздух, третирайте съобразно симптомите. Ако се развият симптоми потърсете лекар

КОНТАКТ С КОЖАТА

Измийте засегната част с вода Ако се развият симптоми потърсете лекар

КОНТАКТ С ОЧИТЕ

Веднага измийте окото с вода поне за 15 минути като държите клепачите отворени Веднага потърсете

лекар.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

3 / 14

ПОГЛЪЩАНЕ

Отидете на лекар Не предизвиквайте повръщане без лекарско указание. Ако лицето е в съзнание,

измийте устата и дайте вода за пиене.

ЗАЩИТА ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Носете подходящи лични предпазни средства.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Не се очакват неблагоприятни ефекти.

4.3 Указания за незабавна медицинска помощ и специално лечение:

В зависимост от индивидуалните реакции на пострадалия се съблюдават указанията на лекаря за

контрол на симптомите и клиничното състояние.

Секция: 5.

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства:

ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА:

Не се очаква този продукт да гори, освен след пълно изкипяване на водата. Остатъчните органични

вещества могат да бъдат запалими. Използвайте пожарогасители подходящи за заобикалящия огън

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:

Може да отдели оксиди на въглерода (COx) при огън Контактът с реактивни метали (например -

алуминий) може да доведе до образуване на запалим газообразен водород. Може да отдели оксиди на

азота (NOx) при огън Може да отдели оксиди на фосфора (POx) при огън

В случай на разлив, не допускайте материала и водата, използвана за пожарогасене, да проникне в

канализацията и водоемите.

5.3 Съвети за пожарникарите:

В случай на огън , носете пълен дихателен апарат с позитивно налягане и самозахранване и защитен

костюм

Секция: 6.

МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЯМА УЧСТИЕ ПРИ АВАРИЯ

Контактът с този материал може да е опасен, не се опитвайте да почистите разлива. Свържете се с

аварийните служби незабавно. Почистването се извършва само от аварийните служби/персонал. Добре е

да се ограничи достъпа до зоната до приключване на операциите по почистване.

Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8 (Контрол на експозицията/Лична

защита)

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

4 / 14

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО УЧСТВА ПРИ АВАРИЯ

Ограничете достъпа до участъка според необходимостта до приключване на операциите по

почистването. Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8 (Контрол на

експозицията/Лична защита) Спрете или ограничете течовете, ако това може да бъде извършено по

безопасен начин. Уведомете съответните държавни органи за здравословен и безопасен труд, както и за

опазването на околната среда. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Не

докосвайте разсипаното вещество.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

В случай на разлив, не допускайте вливане на веществото в канализацията или водни течения. Не

допускайте замърсяване на подземни води с това вещество. Не допускайте изпускане на продукта в

канали. При замърсяване на канали, течащи води, почвата или канализацията уведомете местните

власти. Не замърсявайте повърхностните води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

МАЛКИ РАЗЛИВИ: Попийте разлива с абсорбиращ материал. Поставете отпадъците в подходящ,

затворен, етикетиран съгласно изискванията контейнер. Измийте засегнатия участък. ГОЛЕМИ

РАЗЛИВИ: Ограничете разпространението на течността с абсорбиращ материал, чрез изкопаване на

канавки или чрез ограждане със защитни насипи. Съберете във варели за отпадъци или натоварете в

автомобил-цистерни за надлежно обезвреждане. Почистете замърсените повърхности с вода или водни

разтвори на почистващи препарати. Свържете с одобрен извозвач на отпадъци за извозване на

замърсените материали Третирайте отпадъците от продукта в съответствие с правилата, посочени в

раздел 13 (Третиране на отпадъците).

6.4 Позоваване на други раздели:

Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8 (Контрол на експозицията/Лична

защита) Третирайте отпадъците от продукта в съответствие с правилата, посочени в раздел 13

(Третиране на отпадъците).

Секция: 7.

РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа:

РАБОТА (С ПРОДУКТА)

Не допускайте попадане на продукт в очите, върху кожата и дрехите. Използвайте в условия на

подходящо проветрение. Не вдишвайте пари/газове/прах. Съхранявайте опаковките затворени, когато

същите не се употребяват. Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8 (Контрол

на експозицията/Лична защита)

Информация за мерките за зашита на околната среда ще намерите в раздел 6.2

ПРЕПОРЪКИ ОТ ХИГИЕННО ЕСТЕСТВО

Пазете добра лична и работна хигиена за да избегнете излагането Имайте чешма за миене на очи

Имайте душ наблизо Винаги се мийте старателно след работа с химикали.При работа с този продукт

никога не яжте не пийте и не пушете Обмислете снабдяването на района с душ и чешма за очи Винаги се

мийте старателно след работа с химикали.При работа с този продукт никога не яжте не пийте и не

пушете

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

5 / 14

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове. Съхранявайте контейнерите плътно затворени.

Съхранявайте отделно от основи.

ПОДХОДЯЩ СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Неръждаема стомана 304, ХПВХ (твърд), Полипропилен (твърд), Полиетилен (твърд), HDPE (полиетилен

висока плътност)

НЕПОДХОДЯЩ СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Месинг, Неопрен, Полиуретан, Съвместимостта с пластмасови материали може да варира; поради това

препоръчваме преди употреба провеждане на тест за съвместимост.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и):

Специфична употреба(и) :

ОБРАБОТКА НА ОХЛАДИТЕЛНА ВОДА

Секция: 8.

КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Параметри на контрол:

ГРАНИЦИ НА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРИ РАБОТА

Продукта не съдържа вещества , които имат установен лимит на излагането

DNEL

Компоненти:

Крайна употреба:

Пътища на

експозиция:

Възможно

въздействие върху

здравето:

Стойност:

2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина

Работници

Вдишване

краткосрочна -

системна

15 mg/m3

Работници

Кожен

дългосрочна -

системна

4.2 mg/kg

Работници

Вдишване

дългосрочна -

системна

15 mg/m3

PNEC

Компоненти:

Стойност:

2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина

Сладководен

3.33 mg/l

Морска вода

0.33 mg/l

Периодично изпускане

10.42 mg/l

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

6 / 14

100 mg/l

Седимент

1.47 mg/kg

Почва

1 mg/kg

Орално

90 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията:

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Изисква се всеобща вентилация

ЛИЧНА ОБЕЗОПАСИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Употребата и изборът на лични предпазни средства се определят от опасността на продукта, работната

среда и начина на работа с продукта. В общи линии, в качеството на минимум от предпазни мерки

препоръчваме употреба на предпазни очила със странични щитове и работно облекло, осигуряващо

защита за ръцете, краката и тялото. Освен това, всяко лице, посещаващо мястото, където се извършва

работа с продукта, трябва да носи поне предпазни очила със странични щитове.

ЗАЩИТА ЗА ОЧИ/ЛИЦЕ

Носете очила и странични щитове Приложимия европейски стандарт може да се намери в EN 166

ЗАЩИТА НА КОЖАТА

Когато работите с продукта се препоръчва носенето на специални ръкавици Изборът на ръкавици зависи

от условията на работа и естеството на използваните химикали; нашият досегашен опит в условия на

ограничен контакт с химикали определя като целесъобразна употребата на ръкавици, изработени от PVC

Ръкавиците трябва да се сменят незабавно при появяването на признаци на повреда Времето за

проникване не е определено като подготовка , консултирайте се с PPE производителя Приложимия

европейски стандарт може да се намери в EN 374

Носете стандартно защитно облекло Препоръчва се пълен дъждобран ако е възможно грубото излагане

Приложимия европейски стандарт може да се намери в EN 345.

ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

At ambient temperature none needed for vapour. При загряване на продукта или вероятност от образуване

на аерозол е препоръчително да се използва лицева полумаска с филтър. Подходящия материал за

филтър зависи от вида и количеството на обработваните химикали Обмислете употребата на филтър

тип: P Приложимия европейски стандарт може да се намери в ЕN 141, EN 143 и EN 371 В случай на

авария или целенасочено влизане в участък с неизвестна концентрация трябва да се носи пълна лицева

маска с положително налягане (SCBA). Ако е необходима защита на дихателните пътища, изгответе

цялостна програма, включително подбор на средствата, изпитване за годност, обучение, поддръжка и

проверка.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

7 / 14

Секция: 9.

Физични и химични свойства

Бележка: Посочените за тези физични свойства стойности са типични за продукта и подлежат на

промяна.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства:

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства:

АГРЕГАТНО СЪСТОЯНИЕ

Течност

ВЪНШЕН ВИД

Кехлибарен

Мирис

Неутрален

Граница на мириса

Няма налични данни.

pH (100.0 %)

< 2

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕЧЛИВОСТ

-4.1 °C

НАЧАЛНА ТЕМПЕРАТУРА НА

КИПЕНЕ / ИНТЕРВАЛ НА

КИПЕНЕ

Няма налични данни.

ТЕМПЕРАТУРА НА

ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ

Неприложим

СКОРОСТ НА ИЗПАРЯВАНЕ

Няма налични данни.

ЗАПАЛИМОСТ (твърд, газ)

Няма налични данни.

ДОЛНА ГРАНИЦА НА

ЕКСПЛОЗИВНОСТ

Няма налични данни.

ГОРНА ГРАНИЦА НА

ЕКСПЛОЗИВНОСТ

Няма налични данни.

НАЛЯГАНЕ НА ПАРИТЕ

Няма налични данни.

ПЛЪТНОСТ НА ПАРИТЕ

Няма налични данни.

Относителна плътност

1.16 (15.5 °C)

ПЛЪТНОСТ

Няма налични данни.

РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА

Пълен

КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗДЕЛЯНЕ -

ОКТАНОЛ/ВОДА (log Kow)

Няма налични данни.

ТЕМПЕРАТУРА НА

САМОЗАПАЛВАНЕ

Няма налични данни.

ТЕМПЕРАТУРА НА РАЗЛАГАНЕ

Няма налични данни.

ВИСКОЗИТЕТ

17.0 cst (20.0 °C)

ЕКСПЛОЗИВНИ СВОЙСТВА

Неприложим

ОКСИДИРАЩИ СВОЙСТВА

Неприложим

9.2 Друга информация:

Неприложим

Секция: 10.

СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1 Реактивност:

Няма налични данни.

10.2 Химична стабилност:

Стабилен в нормални условия.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

8 / 14

10.3 Възможност за опасни реакции:

Не настъпва опасна полимеризация.

10.4 Условия, които трябва да се избягват:

Избягвайте екстремни температури.

10.5 Несъвместими материали:

Основи Контактът със силно алкални вещества (например - амоняк и неговите разтвори, карбонати,

натриев хидроксид (каустик), калиев хидроксид, калциев хидроксид (вар), цианид, сулфид, хипохлорити,

хлорити) може да предизвика освобождаване на топлина, отделяне на пръски или кипене и отделяне на

токсични пари.

10.6 Опасни продукти на разпадане:

В условия на пожар:

Въглеродни оксиди, Азотни оксиди, Фосфорни оксиди

Секция: 11.

ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти:

Продукт:

Остра орална токсичност

LD50: > 2,000 mg/kg, Плъх(Женски), OECD 423, Тестова

субстанция: Продукт

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Остра инхалационна

токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Остра дермална

токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на

кожата

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на

очите/дразнене на очите

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Сенсибилизация на

дихателните пътища или

кожата

Не се очаква този продукт да има сенсибилизиращо

действие.

Геннотоксичност

Оценка

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Канцерогенност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

9 / 14

Никое от веществата в този продукт не фигурира като

канцероген в описите на Международната агенция за

изследвания на рака (IARC), Националната

токсикологична програма (NTP) и Американската

конференция на държавните специалисти по промишлена

хигиена (ACGIH).

Токсичност за

репродукцията

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Оценка: Не е токсичен при бременност

STOT - еднократна

експозиция

Забележки: Въз основа на наличните данни не са

изпълнени критериите за класифициране.

STOT - повтаряща се

експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Компоненти:

2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина

Остра орална токсичност

LD50: > 6,500 mg/kg, Плъх, EU B.1

Остра дермална

токсичност

LD50: > 4,000 mg/kg, Плъх, EU B.3

Корозивност/дразнене на

кожата

Заек, Резултат: Недразнещ, OECD 404, 24 h

Сенсибилизация на

дихателните пътища или

кожата

Морско свинче, Резултат: Negative, OECD 406

Геннотоксичност

Генотоксичност инвитро (in

vitro)

Амес тест, Резултат: отрицателен, OECD 471

In vitro изпитване за генни мутации в клетки на бозайници,

Резултат: отрицателен, OECD 476

Инвитро хромозонна промяна тест, Резултат:

отрицателен, OECD 473

Оценка

Инвитро тестовете не показват мутагенни ефекти

Тератогенност

Плъх, Орално, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD

Оценка: Не са се проявили тератогенни ефекти при

тестовете върху животни.

STOT - повтаряща се

експозиция

Плъх, Орално, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

желаните органи: няма информация

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

10 / 14

Секция: 12.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1 Токсичност:

За този продукт не са провеждани токсикологични изследвания.

Продукт:

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за

водната среда

Не се очаква да бъде вреден за водните организми.

Хронична токсичност за

водната среда

Не се очаква да демонстрира хронична токсичност към

водните организми

Компоненти:

2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина

Отровен за риби

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebra Danio, OECD 203

Токсичност към дафнията и

други водни безгръбначни.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnia magna, OECD 202

Токсичност за водораслите

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus

(зелени водорасли), OECD 201

Отровен за бактерий

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Канални микроорганизми, OECD

Отровен за риби (Хронична

токсичност)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebra Danio, OECD 204

Токсичност към дафнията и

други водни безгръбначни.

(Хронична токсичност)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnia magna, OECD 211

12.2 Устойчивост и разградимост:

Продукт:

Способност за

биодеградация

Очаква се органичната част от тази подготовка лесно да

се разруши от микроорганизми

Компоненти:

2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина

Способност за

биодеградация

30 - 40 %, Резултат: Не е биорозграждащо се по своята

същност., Период на излагане/облъчване: 90 d, OECD 302

12.3 Биоакумулираща способност:

Продукт:

Биоакумулиране

Подготовката или материала се очакват да се

биоакумулират

Компоненти:

2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина

Биоакумулиране

Биоакомулацията е малко вероятна.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

11 / 14

12.4 Преносимост в почвата:

Продукт:

Етапи на разграждане в

околната среда

Частта във водата се очкава да се разтваря или

разпръсква

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Продукт:

Оценка

Тази смес не съдържа вещества считани за устойчиви,

биоакумулиращи, нито токсични (PBT)., Тази смес не

съдържа вещества считани за силно устойчиви нито

силно биоакумулиращи (vPvB).

12.6 Други неблагоприятни ефекти:

Продукт:

Допълнителна екологична

информация

Неприложим

Секция: 13.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Ако този препарат се превърне в отпадък, крайният потребител трябва да определи и предостави

подходящ код съгласно Европейския каталог на отпадъците. Прибягвайте единствено до услугите на

оторизирани фирми. Осигурете съответствие с разпоредбите на ЕО, държавните и местните разпоредби.

13.1 Методи за третиране на отпадъци:

Третирайте отпадъците чрез изгаряне в одобрен инсинератор или складиране в депо за

обработка/депониране на отпадъци в съответствие с всички действащи разпоредби. Не изхвърляйте

отпадъците в местната канализация или заедно с обикновени отпадъци. Продукта НЕ е подходящ за

изхвърляне чрез обществени канали , природни потоци или реки

Празните варели трябва да се предават на надлежно специализирана или лицензирана фирма за

преработка, възстановяване или обезвреждане.

ЕВРОПЕЙСКИ КОД НА ОТПАДЪЦИТЕ:

16 03 04 - НЕОТГОВАРЯЩИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПАРТИДИ И НЕУПОТРЕБЕНИ

ПРОДУКТИ - Неорганични отпадъци освен упоменатите в 16 03 03. Ако този продукт се използва

впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да определи отново и предостави най-

подходящия измежду посочените в Европейския каталог на отпадъците кодове.

Секция: 14.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Информацията в този раздел е единствено ориентировъчна и не може да се разглежда като документ

към доставка (товарителница) в рамките на конкретна поръчка. Не трябва да се забравя, че правилното

наименование при транспортиране / класът на опасност могат да варират в зависимост от опаковката,

свойствата и начина на транспортиране. Типичните правилни наименования при транспортиране на този

продукт са както следва:

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

12 / 14

СУХОЗЕМЕН ТРАНСПОРТ

14.1 Номер по списъка на ООН:

UN 3265

14.2 UN истинско име при

транспортиране:

КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, ОРГАНИЧНА,

НЕПОСОЧЕНА НА ДРУГО МЯСТО

(2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина)

14.3 Клас(ове) опасност при

транспортиране:

14.4 Опаковъчна група:

14.5 Опасности за околната среда:

Няма

14.6 Специални предпазни мерки за

потребителите:

Неприложим

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (ICAO/IATA)

14.1 Номер по списъка на ООН:

UN 3265

14.2 UN истинско име при

транспортиране:

КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, ОРГАНИЧНА,

НЕПОСОЧЕНА НА ДРУГО МЯСТО

(2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина)

14.3 Клас(ове) опасност при

транспортиране:

14.4 Опаковъчна група:

14.5 Опасности за околната среда:

Няма

14.6 Специални предпазни мерки за

потребителите:

Неприложим

МОРСКИ ТРАНСПОРТ (IMDG/IMO)

14.1 Номер по списъка на ООН:

UN 3265

14.2 UN истинско име при

транспортиране:

КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, ОРГАНИЧНА,

НЕПОСОЧЕНА НА ДРУГО МЯСТО

(2-фосфоро-1,2,4-бутантрикарбоксиева киселина)

14.3 Клас(ове) опасност при

транспортиране:

14.4 Опаковъчна група:

14.5 Опасности за околната среда:

Няма

14.6 Специални предпазни мерки за

потребителите:

Неприложим

14.7 Транспортиране в насипно

състояние съгласно приложение ІІ от

MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:

Неприложим

Секция: 15.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА

УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно

безопасността, здравето и околната среда:

МЕЖДУНАРОДНИ НОРМАТИВИ

ПРОГРАМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА на NSF (заменя Списък на

патентовани вещества и нехранителни вещества на USDA):

Регистрационният номер на NSF за този продукт е:: 141333

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

13 / 14

Този продукт е приемлив за обработка на охлаждаща или автоклавна вода (G5) в и около места, където

се извършва обработка на храни. Този продукт е приемлив за обработка на котли, паропроводи и/или

охладителни системи (G7), при които нито обработваната вода, нито образувалата се водна пара, влизат

в контакт с хранителни продукти в и около места, където се извършва обработка на храни.

МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНИ ЗА КОНТРОЛ НА ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА

EUROPE

Лист за безопасност в съгласие с Европейска норма (ЕН) № 1907/2006ю

Налко се ангажира да осигури пълна подкрепа за въвеждане на новата наредба за стандартизация на

всички химикали (REACH). Имаме намерение да регистрираме предварително всички химически

вещества, които произвеждаме или внасяме в Европейския съюз и да работим заедно с нашите

доставчици, за да осигурим плавно (безпроблемно) преминаване към тази наредба за опазване на

околната среда. Ако имате нужда от допълнителна информация във връзка с REACH, моля влезте в

контакт с нас на reach@nalco.com или посетете нашата web-страница.

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВИ ГЕРМАНИЯ

WGK: 1 (Приложение 4)

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВИ ХОЛАНДИЯ

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:

Секция: 16.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ R-ФРАЗИ, БЕЛЕЖКИ И ФОРМУЛИРОВКА НА ОПАСНОСТИТЕ В РАЗДЕЛ

2.1 И 3

H290 - Може да бъде корозивно за металите.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: раздел(и): 7 2 4 6 11

Този информационен лист за безопасност за продукта включва информация за здравето, безопасността

и действащите разпоредби. Информацията в този лист за безопасност се основава на данните, налични

към датата на издаване, и се предоставя на добра воля, като се счита за точна и надеждна за

съответния момент на издаването на листа, все пак, не може да се даде пряка или косвена гаранция и

затова Nalco отхвърля всякаква отговорност, свързана с използването на тази информация. Продуктът

трябва да се използва в съответствие с предоставената от Nalco литература за продукта. При употреба,

различна от посочената тук, нивата на излагане трябва да се преценят, така че да се създадат

подходящи практики за работа и програми за обучение, за да се гарантира наличието на безопасни

условия на труд. Отговорност на купувача/потребителя е да се увери, че продуктът е подходящ за

предназначението му, както и да гарантира, че използването му е в съответствие с всички федерални,

държавни, провинциални или местни закони и подзаконови актове. Регулаторните изисквания подлежат

на промяна и може да се различават в различните страни-членки и нации в състава на Европейския

съюз. При работа с продукта лицата трябва да са информирани за препоръчаните предпазни мерки за

безопасност и да имат достъп до тази информация. За допълнителна информация трябва да се

свържете с местните търговски представители.

Информационен лист за безопасност съгласно

Регламент (EО) № 1907/2006

Продукт

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland

За допълнителни копия на информационния лист за безопасност посетете www.nalco.com и поискайте

достъп

14 / 14

РЕФЕРЕНТНИ ИЗТОЧНИЦИ

Монографии на IARC относно Оценка на канцерогенния потенциал на химичните вещества по отношение

на човека, Женева: Световна здравна организация, Международна агенция за изследвания на рака

Възможните препратки към ключова литература и източници на данни, които може да са използвани във

връзка с изготвянето на експертна оценка за съставяне на настоящия Информационен лист за

безопасност: Европейски регулации/директиви (включително (EC) No. 1907/2006, (EC) No.1907/2006, (EC)

No. 1272/2008, 67/548/EEC, 1999/45/EC), данни от доставчици, интернет, ESIS, IUCLID, ERIcards, извън-

европейски официални регулаторни данни и други източници на данни.

Дата на издаване :

04.12.2012

Номер на версията :

Приготвен от:

SHE Department

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда.

0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Споделете тази информация