Xadago

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Xadago
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Xadago
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Anti Parkinsonismivastased ravimid
 • Терапевтична област:
 • Parkinsoni tõbi
 • Терапевтични показания:
 • Xadago on näidustatud idiopaatilise Parkinsoni tõve (PT) täiskasvanud patsientide ravi ravina levodopa (L-dopa) stabiilsele annusele eraldi või koos muude PD ravimitega Kesk-kuni-staadiumis hilisstaadiumis patsientidel.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 10

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Volitatud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002396
 • Дата Оторизация:
 • 22-02-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002396
 • Последна актуализация:
 • 26-12-2019

Доклад обществена оценка

EMA/231/2015

EMEA/H/C/002396

Kokkuvõte üldsusele

Xadago

safinamiid

See on ravimi Xadago Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Xadago kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Xadago kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti

või apteekri poole.

Mis on Xadago ja milleks seda kasutatakse?

Xadago on ravim, mida kasutatakse Parkinsoni tõve raviks (Parkinsoni tõbi on progresseeruv ajuhäire,

mis põhjustab värisemist, liigutuste aeglust ja lihasjäikust). Seda kasutatakse lisaks levodopale

(Parkinsoni tõve sümptomite tavaline ravim) kas eraldi või kombinatsioonis muude Parkinsoni tõve

ravimitega keskmises kuni hilises staadiumis Parkinsoni tõvega patsientidel, kellel esineb

motoorikaseisundi vaheldumist. Motoorikaseisundi vaheldumine tekib levodopa toime lõpus, kui

patsiendi seisund muutub järsult liikumisvõimega seisundist liikumisraskustega seisundiks.

Xadago sisaldab toimeainena safinamiidi.

Kuidas Xadagot kasutatakse?

Xadagot turustatakse tablettidena (50 ja 100 mg). Xadago on retseptiravim. Ravi tuleb alustada

annusega 50 mg ööpäevas. Olenevalt patsiendi vajadusest tohib arst suurendada annuse 100 mg-ni

ööpäevas.

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Xadago toimib?

Parkinsoni tõvega patsientidel hävivad dopamiini tootvad ajurakud ja et dopamiini on vaja liigutuste

juhtimiseks, väheneb patsiendi liikumisvõime aja jooksul.

Xadago toimeaine safinamiid on monoaminoksüdaas-B (MAO-B) inhibiitor. See blokeerib ensüümi

monoaminoksüdaas-B (mis lagunab dopamiini) ja aitab sellega taastada ajus dopamiini taset ning

leevendada patsiendi sümptomeid.

Milles seisneb uuringute põhjal Xadago kasulikkus?

Xadagot on levodopa lisaravimina koos muude Parkinsoni tõve ravimitega või ilma võrreldud

platseeboga (näiv ravim) kahes põhiuuringus, kus osales 1218 hilises staadiumis Parkinsoni tõvega

patsienti, kellel esines seisundi vaheldumist. Mõlemas uuringus suurenes 6-kuulise Xadago-ravi järel

patsientide liikumisvõimega seisundi kestus ööpäevas 30–60 minuti võrra võrreldes platseeboga.

Teises uuringus selgus, et see toime püsib 24 kuud.

Xadagot uuriti ka lisaravimina kahes uuringus varases staadiumis Parkinsoni tõvega patsientidel, kellel

ei esinenud seisundi vaheldumist, kuid need uuringud ei tõendanud selget kasulikkust ja ettevõte ei

lisanud näidustust taotlusse.

Mis riskid Xadagoga kaasnevad?

Xadago kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10st) on unetus, düskineesia

(sundliigutused), unisus, peapööritus, peavalu, olemasoleva Parkinsoni tõve ägenemine, kae,

ortostaatiline hüpotensioon (madal vererõhk püstitõusmisel), iiveldus ja kukkumine. Xadago kohta

teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Xadagot ei tohi kasutada raskete maksaprobleemidega patsiendid, petidiini või muude MAO

inhibiitoritega ravitavad patsiendid ega teatud silmahaigustega patsiendid. Piirangute täielik loetelu on

pakendi infolehel.

Miks Xadago heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Xadago kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Inimravimite komitee järeldas, et Xadago toimel

ööpäevas ilma motoorikasümptomiteta saavutatud aeg oli kliiniliselt tähtis, arvestades ka kirjanduses

teatatud ravivastust muudele Parkinsoni tõve ravimitele. Toime oli pikaajaline. Ohutust peeti üldiselt

vastuvõetavaks.

Mis meetmed võetakse, et tagada Xadago ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Xadago võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati

Xadago omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka

tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes.

Muu teave Xadago kohta

Euroopa Komisjon andis Xadago müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 24. veebruaril

2015.

Xadago

EMA/231/2015

Lk 2/3

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte Xadago kohta on ameti

veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

vajate Xadagoga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa

avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2015.

Xadago

EMA/231/2015

Lk 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Xadago 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Xadago 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Safinamiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Xadago ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Xadago võtmist

Kuidas Xadago’t võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Xadago’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Xadago ja milleks seda kasutatakse

Xadago on ravim, mis sisaldab toimeainet safinamiidi. See suurendab ajus dopamiini kogust, mis on

vajalik liigutuste kontrollimiseks ja mida Parkinsoni tõvega patsientide ajus on väiksemas koguses.

Xadago’t kasutatakse Parkinsoni tõve raviks täiskasvanutel.

Keskmise raskusega kuni väljakujunenud haigusega patsientidel, kes kogevad äkilisi ümberlülitusi

seisundite „

ON

“ (võimeline liikuma) ja „

OFF

“ (raskused liikumisega) vahel, lisatakse Xadago

levodopa stabiilsele annusele kui seda kasutatakse ainuravimina või koos teiste Parkinsoni tõve

ravimitega.

2.

Mida on vaja teada enne Xadago

võtmist

Ärge võtke Xadago’t:

kui olete safinamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

kui tarvitate järgnevaid ravimeid:

monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid nagu selegiliin, rasagiliin, moklobemiid, fenelsiin,

isokarboksasiid, tranüültsüklopromiin (nt Parkinsoni tõve, depressiooni või muu seisundi

raviks).

petidiini (tugev valuvaigisti).

Pärast Xadago ravi lõppemist tuleb enne MAO inhibiitorite või petidiiniga ravi alustamist

oodata vähemalt 7 päeva.

kui teile on öeldud, et teie maks on tõsiselt kahjustatud.

kui teil on silmade haiguslik seisund, mistõttu võib tekkida võrkkesta (valgustundlik kiht

silmade tagaosas) kahjustuse risk, nt albinism (pigmedipuudus nahas ja silmades), võrkkesta

degeneratsioon (silmade tagaosas asuva valgustundliku kihi rakkude vähenemine) või uveiit

(põletik silmades), pärilik retinopaatia (pärilikud nägemishäired) või raske progressiivne

diabeetiline retinopaatia (nägemise progressiivne halvenemine diabeedi tõttu).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Xadago võtmist pidage nõu oma arstiga

Kui teil on maksahäireid.

Patsiendid ja hooldajad peavad teadma, et kindlad sundkäitumised, nagu krambid, sundmõtted,

patoloogiline hasartmängusõltuvus, suurenenud libiido, hüperseksuaalsus, impulsiivne

kulutamine või ostlemine, võivad olla Parkinsoni tõve teiste ravimite poolt põhjustatud

kõrvalnähtudeks.

Kontrollimatud imelikud liigutused võivad tekkida või süveneda, kui Xadago’t kasutatakse koos

levodopaga.

Lapsed ja noorukid

Xadago’t ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta seoses ohutuse ja efektiivsuse

andmete puudumisega selles patsientide rühmas.

Muud ravimid ja Xadago

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Enne alljärgnevate ravimite võtmist koos Xadago’ga pidage nõu oma arstiga.

Külmetushaiguse või köha ravimid, mis sisaldavad dekstrometorfaani, efedriini või

pseudoefedriini.

Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI’d), mida enamasti kasutatakse

ärevushäirete ravis ja mõnede isiksusehäirete puhul (nt fluoksetiin või fluvoksamiin).

Ravimid, mida nimetatakse serotoniini tagasihaarde inhibiitoriteks (SNRI-d), mida kasutatakse

depressiooni ja teiste meeleoluhäirete ravis, nagu venlafaksiin.

Ravimid kõrge kolesteroolisisalduse raviks, nagu rosuvastatiin, pitavastatiin, pravastatiin.

Fluorokinoloon-antibiootikum nagu tsiprofloksatsiin.

Immuunsüsteemi mõjutavad ravimid nagu metotreksaat.

Ravimid metastaatilise kartsinoomi raviks nagu topotekaan.

Ravimid valu ja põletiku raviks nagu diklofenak.

Ravimid 2. tüüpi diabeedi raviks nagu gliburiid, metformiin.

Ravimid viirusinfektsiooni raviks nagu atsikloviir, gantsikloviir.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Xadago’t ei tohi kasutada raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta piisavaid

rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Xadago eritub tõenäoliselt emapiima. Xadago’t ei tohi kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal safinamiidiga võib tekkida unisus ja pearinglus. Ohtlike masinate käsitsemisesse või auto

juhtimisse tuleb suhtuda ettevaatusega, kuni olete piisavalt kindel, et Xadago ei mõju teile mingil

viisil.

Küsige oma arstilt nõu enne autojuhtimist või masinatega töötamist.

3.

Kuidas Xadago’t

võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arstiga.

Xadago soovitatav algannus on üks 50 mg tablett, mida võib suurendada ka üheks 100 mg tabletiks ja

mida võetakse üks kord ööpäevas, eelistatavalt hommikul suu kaudu koos veega. Xadago’t võib võtta

koos toiduga või ilma.

Kui teil on mõõdukalt vähenenud maksafunktsioon, siis ärge võtke rohkem kui 50 mg ööpäevas; kui

see kehtib teie kohta, annab teie arst sellest teile teada.

Kui te võtate Xadago’t rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud liiga palju Xadago tablette, võivad teil tekkida vererõhu tõus, ärevus, hajameelsus,

unisus, pearinglus, halb enesetunne; laienenud pupillid või tahtmatud ebaharilikud liigutused. Võtke

kohe ühendust oma arstiga ja võtke Xadago karp kaasa.

Kui te unustate Xadago’t

võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätke vahele jäänud annus

võtmata ja võtke järgmine annus samal ajal, kui te tavaliselt seda võtate.

Kui te lõpetate Xadago võtmise

Ärge katkestage Xadago võtmist enne oma arstiga konsulteerimist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Hüpertoonilise kriisi (väga kõrge vererõhk, kollaps), pahaloomulise neuroleptilise sündroomi (segasus,

higistamine, lihaste jäikus, hüpertermia, ensüümi kreatiinkinaasi sisalduse tõus veres), serotoniini

sündroomi (segasus, hüpertensioon, lihasjäikus, hallutsinatsioonid) ja hüpotensiooni tekkimisel pidage

nõu arstiga.

Parkinsoni tõve keskmise raskusega kuni väljakujunenud haigusega patsientidel (patsiendid, kes

võtavad safinamiidi lisaravimina ainult levodopale või levodopale koos teiste Parkinsoni tõve

ravimitega) esines järgnevaid kõrvalmõjusid.

Sage

(võib esineda 1 inimesel 10st): unetus, raskused tahtlike liigutuste sooritamisel, unisus,

pearinglus, peavalu, Parkinsoni tõve ägenemine, silmaläätse hägustumine, madal vererõhk

püstiasendisse tõusmisel, iiveldus, kukkumine.

Aeg-ajalt esinevad

(võib esineda 1 inimesel 100st): põiepõletik, nahavähk, vähene rauasisaldus veres,

vere valgeliblede vähesus, kõrvalekalded punaste vereliblede arvus, isu vähenemine, kõrge rasvade

sisaldus veres, isu suurenemine, kõrge suhkrusisaldus veres, asjade ettekujutamine, kurbus,

ebatavalised unenäod, hirm ja muretsemine, meeltesegadus, meeleolu kõikumine, suurenenud huvi

vahekorra vastu, mõtte ja taju häired, rahutus, unehäired, tuimus, tasakaaluhäired, tundlikkushäired,

püsivad lihaskontraktsiooni häired, ebamugavustunne peas, kõnehäired, minestamine, mäluhäired,

nägemise hägustumine, tume täpp nägemisväljal, topeltnägemine, valguskartus, silmade tagaosas

asuva valgustundliku kihi rakkude vähenemine, silmade punetamine, silmasisese rõhu suurenemine,

peapööritus, südamepekslemise tunne, kiire südamelöögisagedus, südamelöökide ebaregulaarsus,

madal südamelöögisagedus, kõrge vererõhk, madal vererõhk, veenid, mis on laienenud ja kimpus,

köha, hingamisraskused, tilkuv nina, kõhukinnisus, kõrvetised, oksendamine, suukuivus, kõhulahtisus,

kõhuvalu, põletustunne kõhus, kõhutuul, täiskõhutunne, süljeeritus, suuhaavandid, higistamine, üldine

sügelus, valgustundlikkus, naha punetus, seljavalu, liigesvalu, krambid, jäikus, valu kätes või jalgades,

lihasnõrkus, raskustunne, öise urineerimise sagenemine, valu urineerimisel, meestel raskused

vahekorras olemisega, väsimus, jõuetus, ebakindel kõnnak, jalgade paistetus, valu, palavikutunne,

kaalukaotus, kaalutõus, normist erinevad vereanalüüside tulemused, kõrge rasvasisaldus veres, vere

suhkrusisalduse tõus, normist erinev EKG, normist erinev maksafunktsioonide uuringu tulemus,

normist erinevad uriinianlüüside tulemused, madal vererõhk, kõrge vererõhk, normist erinev

silmauuringu tulemus, jalaluumurd.

Harv

(võib esineda 1 inimesel 1000st): kopsupõletik, nahapõletik, kurguvalu, allergiline nohu,

hambapõletik, viirusnakkus, mittepahaloomulised nahahaigused/kasvud, kõrvalekalded valgete

vereliblede arvus, tugev kaalukotus ja jõuetus, kaaliumi tõus veres, kontrollimatud ihad, teadvushäire,

orienteerumisvõime häired, vale ettekujutus nähtust, vähenenud huvi vahekorra vastu, mõtted, millest

ei saa lahti, tunne, et keegi on sinu vastu, enneaene ejakulatsioon, kontrollimatu kihk magada, hirm

sotsiaalsete situatsioonide ees, enesetapumõtted, kohmakus, raskused tähelepanu hoidmisega,

maitsetundlikkuse kadumine, nõrgad/aeglased refleksid, kiirguv valu jalgades, pidev soov jalgu

liigutada, unisus, silmade häired, progresseeruv nägemise halvenemine diabeedi tõttu, suurenenud

pisarate hulk, kanapimesus, kõõrdsilmsus, südameinfarkt, veresoonte kitsenemine, väga kõrge

vererõhk, rinnus pigistamine, kõnehäired, raskused/valu neelamisel, maohaavandid, öökimine,

maoverejooks, kollatõbi, juuste väljalangemine, villid, nahaallergia, nahahaigused, verevalumid,

soomusjas nahk, öine higistamine, nahavalu, naha värvuse muutus, psoriaas, ketendav nahk,

autoimmuunhaigusest põhjustatud selgroolülide põletik, valu külgedes, liigeste turse, lihasskeleti valu,

lihasvalu, kaelavalu, liigesvalu, tsüst liigeses, kontrollimatu urineerimisvajadus, sagenenud

urineerimine, mäda uriinis, kõhklused urineerimisel, eesnäärmeprobleemid, rinnanäärmete valu,

vähenenud ravimi toime, ravimite talumatus, külmatunne, halb enesetunne, palavik, naha, silmade ja

suu kuivus, normist erinevad vereanalüüsid, palavik, südamekahinad, normist erinevad

südameuuringud, verevalumid/turse pärast vigastust, veresoonte blokeerumine rasvade tõttu,

peavigastus, suuvigastus, skeletivigastus, hasartmängudega tegelemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Xadago’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xadago sisaldab

Toimeaine on safinamiid. Üks tablett sisaldab 50 mg või 100 mg safinamiidi

(metaansulfonaadina).

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon tüüp A, magneesiumstearaat,

kolloidne veevaba ränidioksiid

Tableti kate: hüpromelloos, makrogool (6000), titaandioksiid (E171), punane raudoksiid

(E172), kaaliumalumiiniumsilikaat (E555).

Kuidas Xadago välja näeb ja pakendi sisu

Xadago

50 mg tabletid on oranžid kuni vasetooni ümmargused kaksiknõgusad metalse läikega

õhukese polümeerikattega 7 mm läbimõõduga tabletid, mille ühel küljel on surutrükis “50”.

Xadago 100 mg tabletid on oranžid kuni vasetooni ümmargused kaksiknõgusad metalse läikega

õhukese polümeerikattega 9 mm läbimõõduga tabletid, mille ühel küljel on surutrükis “100”.

Xadago on saadaval 14, 28, 30, 90 või 100 õhukese polümeerikattega

tabletiga pakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

Müügiloa hoidja

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI)

Itaalia

tel: +39 02665241

faks: +39 02 66501492

E-post: info.zambonspa@zambongroup.com

Tootja

Catalent

Steinbeisstrasse 2

D- 73614 Schorndorf

Saksamaa

Zambon S.p.A.

Via della Chimica, 9

36100 Vicenza

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Zambon N.V./S.A.

Tél/Tel: + 32 2 777 02 00

France

Zambon France S.A.

Tél: + 33 (0)1 58 04 41 41

България/Česká republika/Eesti/Ελλάδα/

Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/Latvija/

Lietuva/Magyarország/Malta/Polska/

România/Slovenija/Slovenská republika

Zambon S.p.A.

Teл./Tel/Τηλ/Sími: + 39 02665241

United Kingdom

Profile Pharma Limited

Tel: + 44 (0) 800 0288 942

Italia

Zambon Italia S.r.l.

Tel: + 39 02665241

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Zambon Sweden, Filial of Zambon Nederland B.V.

Tlf/Puh/Tel: + 47 815 300 30

Nederland

Zambon Nederland B.V.

Tel: + 31 (0)33 450 4370

Deutschland/Österreich

Zambon GmbH

Tel: 00800 92626633

Portugal

Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 217 600 952 / 217 600 954

España

Zambon, S.A.U.

Tel: + 34 93 544 64 00

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.