سيبروفلوكساسين تيڤع ٢٥٠ ملغ أقراص

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

اشتر الآن

العنصر النشط:
CIPROFLOXACIN AS HYDROCHLORIDE 250 MG
متاح من:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC رمز:
S03AA07
الشكل الصيدلاني:
TABLETS
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
المجموعة العلاجية:
CIPROFLOXACIN
الخصائص العلاجية:
Broad spectrum antibiotic for infections caused by ciprofloxacin sensitive pathogens: invasive infections of the external ear. Treatment of acute pulmonary exacerbation of cystic fibrosis associated with P. aeruginosa infections in pediatric patients aged 5-17 years.
تخويل:
125073041800
تاريخ الترخيص:
2012-03-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

07-03-2021

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

17-08-2016

Ciprofloxacin tabs 12/03/2013 fw

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ןיצסקולפורפיצ - עבט

250 מ " ג 500 מ " ג 750 מ " ג

תוילבט תוילבט תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Ciprofloxacin 250 mg Ciprofloxacin 500 mg Ciprofloxacin 750 mg

(as HCl) (as HCl) (as HCl)

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, povidone,colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, purified

water, hydroxypropyl methylcellulose,titanium dioxide, polyethylene glycol.

תיטיופרתהצובק

תצובקמהקיטויביטנא Fluoroquinolones .

תיאופרתוליעפ

עםימרגנהםירגובמבםילאירטקבםימוהיזבחווטבחרלופיטל ידיל ןיצסקולפורפיצלםישיגרהםיקדייח .

יאליגבםידליבלופיטל 17-5 תיתסיכתפיילמהאצותכהמישנהתכרעמבםישקםימוהיזבםיקולהםינש

סיזורביפקיטסיצ .(

איתמ רישכתבשמתשהלןי ?

הקינמואןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא .

קהתצובקמםירחאםירישכתלואהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא וו םינולוני .

לטונךניהםארישכתבשמתשהלןיא / ןידינזיטת .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא יהםא לבוסךנ / רבעבתלבסואת

דבכהדוקפתביוקילמ , הילכה / ןתשהתכרעמ , םיבצעהתכרעמ , עמואהיספליפאמ וו תותי , םינולוניווקבלופיטתעבםידיגבתקלדמתלבסםאוא ,

G6PD סיברגהינטסאיממוא .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

עותונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכל , ב וסמתונוכמתלעפה נכ תוליעפלכבותו

תונריעתבייחמה .

תנירקלואשמשלהפישחםעתדחוימתושיגרלםורגלהלולעוזהפורת . U.V ) םוירלוס ( ; לע ענמהןכ / י גאדושמשלהפישחמ / י

המיאתמהנגהל ) םיכוראםידגב , עבוכ , וכוהנגהתוחשמ ' .(

ענמיהלץלמומ לופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמואתונייתייתשמ .

תורהזא

לופיטהךלהמבהבורמהייתשלעדיפקהלשי הפורתהלשתויוצריתלבהיאוולהתועפותמקלחעונמלתנמלע , ידילעתרחאךלרמאנםאאלא

אפורה .

אפורבץעוויהלילבתכשוממהפוקתואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא .

פיטב דבכוהילכידוקפתתוקידבךורעלשיוזהפורתבךשוממלו .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ולפתחפשממתוקיטויביטנא א רו ו לוניווק ו היניבוםינ ן םג " ןיצסקולפורפיצ - עבט " לולע תו ורגל ם דיגהתעירקואתקלדל .

ותלןוכיסה ליגלעמםישנאבהלועולאיאוולתועפ 60 , םידיאורטסליבקמבםילטונהםישנא , לתשומ י בל , תואירוהילכ .

הוהדימב י שחךנ / באכה , תקלד , דיגהלשהעירקואדיגבתוחיפנ , הפורתבשומישהקיספהלשי , תינפוגתוליעפמענמיהל

דימאפורלתונפלועוגפהרוזאבשומישו .

ףסונב , טנאבשומישה תלחמבהרמחהלםורגללולעםינולוניווקורואלפתחפשממתוקיטויבי Myasthenia Gravis ) םירירשתשלוח .( ענמיהלשי

גוסמםירירשתשלוחמםילבוסהםילפוטמבוזהפורתתליטנמ .Myasthenia Gravis

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , חאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא תר , םינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאוא - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : םדתשירקדגנתופורת , תופורת

תולשלשמ , ןיליפואת , ץבאואלזרבםיליכמהםירישכת , טפלרקוס ) סוקלואדגנ ( , ורת תוליכמההצמוחתורתוסתופ

ינימולא םו , םויזנגמואןדיס , ןוגכןחרזתורשוקהתופורת Clozapine, Sevelamer הינרפוזיכסבלופיטל , Ropinirole

ןוסניקרפבלופיטל , Duloxetine וןואכידבלופיטל ב םיבאכ נה תרכוסהתלחממםיעבו , יטנאםירישכת - קלד ת םידיאורטסםניאשםיי ) NSAIDs ( ,

דימאלקנבילג , דיצנבורפ , ןירופסולקיצ , ןיאוטינפ , טאסקרטותמ , דימארפולכוטמ , ןידינזיט ) האר / י " רישכתבשמשתהלןיאיתמ ? (" .

2

Ciprofloxacin tabs 12/03/2013 fw

יאוולתועפות

ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב : לקלושלש , האקהוהליחב , םונמנ , יבאכ שאר , בצע תונ ,

ןטביבאכ , תרוחרחס , ע תופיי , ןובאיתרסוח , הנישתוערפה , עטהשוחבתוערפה ם , תוחיפנ , לומינואץוצקעתשוחת .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

יקיתרניוריגואתושרפה , הפ / הנבלואתבאוכןושל , תרבגומהעזה , הייארתוערפה , םיינזואבםוזמז , םומידלהייטנ , וקלדואתורובח ת , תושיגר

שמשל , םיקרפמואםירירשיבאכ ) האר / י " תורהזא :(" הנפ / י דימאפורל !

ףירחלושלש הפורתהתליטנתקספהרחאלתועובשרפסמםגימדו , החירפ , תדרגואםוח ) רידנ :( קספה / י הנפולופיטה / י אפורל דימ !

רתויבםירידנ : הדרחיבצמתעפוה , דער , הליליטויס , לובלב , ד י ןואכ , ונשגר רתית , תכללישוקואתוירוטומתוערפה : קספה / י הנפולופיטה / י

אפורל דימ !

תותיווע , הזחבאכ , ןופליע , בצק ומבל רידסאלוארבג , המישניישק , דבכבתויעב ) ורועהתבהצה ה םייניע , דבכהימיזנאבהיילע ( , םילזונתריגא ,

הימקילגרפיהינמי ) דער , אמצ , הבורמהנתשה ( , ינימסתתרמחה סיברגהינטסאימ ) תרבגומםירירשתשלוח , העילבורובידבישוק ( , םימתכ

רועהלעםימודאואםילוגס , םינפהתוחפנתהןוגכתיגרלאהבוגת , ראווצה , והפה / הוא העילבואהמישניישקבהוולמהןושל : קספה / לופיטי

הנפו / דימאפורלי !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / ונייוצאלשיאוולתועפותה הזןולעב , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , םעץעייתהלךילע

אפורה דימ .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

לללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת ותוקונית ליגלתחתמםידלי 18 ילוחםידליטעמלםינש CF ) ורביפקיטסיצ ז סי (

יאליגב 17-5 םינש .

בשמתשהלשי עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורת ידיל לפטמהאפורה .

תרכזנשכדימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא ; דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא .

בלםיש

התםעוזהפורתלוטילןיא , הפק , םע םילקתואקשמ ןיאפקםיליכמה , סבםירישעתואקשמםעואוירצומובלחםע ןדי .

תוכחלשי 4 ןיצסקולפורפיצתליטנןיבתועש - םירישכתואםוינימולאואםויזנגמםיליכמההצמוחירתוסתליטנןיבלעבט

לזרבםיליכמה .

שומישהןפוא

סועללןיא ו / וא שותכל .

תוילבט 250 מ " ג : עםיעברלואםיאצחלתוילבטהתאקלחלןתינ ל - יפ םינמוסמההיצחהיוק .

תוילבט 500 מ " ג : עתוילבטהתאתוצחלןתינ יפל - ןמוסמההיצחהוק .

תוילבט 750 מ " ג : תוילבטהתאתוצחלןיאהיצחוקרדעהב !

האלמםימסוכםעתוילבטהעולבל .

החוראהינמזבבשחתהלילבמהפורתהלוטילשי .

תשבתוברהלשי י הפורתבלופיטהןמזבםימתי .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע ידיל אפורה .

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

ענמ / הלערהי !

םוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגס / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / ךתיאהפורתהתזיראי .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב / ת , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותויוותהי םעפלכב הפורתלטונךניהש . בכרה / קוקזךניהםאםייפקשמי / םהלה .

הנסחה

רירקםוקמבוזהפורתרומשלשי .

הזיראהיאנתיפלםג / ה ה םיצלמומההנסח , לתורמשנתופורת דבלבתלבגומהפוקת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' תופורתהםושיר :

מ " ג : 125 07 30418 00

מ " ג : 125 08 30419 01

מ " ג : 125 09 30420 00

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ

" ד 3190 חתפ - הוקת

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات