ريلرت ٤٠ ملغ

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • ريلرت ٤٠ ملغ
 • الشكل الصيدلاني:
 • FILM COATED TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • ريلرت ٤٠ ملغ
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • ELETRIPTAN
 • الخصائص العلاجية:
 • Acute treatment of the headache phase of migraine attacks, with or without aura.

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 124293037100
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-12-2011
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة: نشرة المعلومات, خصائص المنتج

תוילבטטרליר , 12.12.2011

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו 1986 -

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עעבקנהזןולעטמרופ " לערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי - ודי

טרליר

20 מ " ג

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Eletriptan

(asHydrobromide) 20mg טרליר

40 מ " ג

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Eletriptan

(as Hydrobromide)40 mg

טרליר

80 מ " ג

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Eletriptan

(asHydrobromide) 80mg

םיליעפיתלבםירמוח :

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellosesodium, magnesiumstearate,

titanium dioxide (E171), hypromellose, glyceroltriacetate and sunset yellow aluminium lake

(E110).

לשהילבטלכ 20 מ " הליכמג 23 מ " טרדיהונומזוטקלג

לשהילבטלכ 40 מ " הליכמג 46 מ " טרדיהונומזוטקלג

לשהילבטלכ 80 מ " ליכמג ה 92 מ " טרדיהונומזוטקלג

תיטיופרתהצובק :

לשיביטקלסטסינוגא רוטפצר 5-HT

1B יראלוקסו ו - 5-HT

יבצע

תיאופרתוליעפ

בלופיטל מםימרגנהשאריבאכ הנרגימ , ילבואםע ' הליה '.

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הפורתהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

ןיא לבוסךניהםאשמתשהל / הילכהואדבכהדוקפתברומחיוקילמת , לפוטמאלוארומחםדץחלרתימ .

לבוסךניהםאשמתשהלןיא / ובלהדוקפתביוקילמת / םדילכוא .

םא לבוסךניה / יחומךותץבשמרבעבתלבסואת .

לפוטמךניהםאוזהפורתלוטילןיא / לוזנוקוטקבתינמזובת , לוזונוקרטיא ) ל תרטפבלופיט ( , ןיצימורתירא ,

ירלק ת ןיצימור , ג ' ןיצימאסו ) קיטויביטנא תו ( , נוטיר בא רי , נידניא בא רי , ניפלנ בא רי ) סדייאבלופיטל ( , ו - 5-HT

םיטסינוגא ) הנרגימבלופיטל ( .

לפוטמךניהםאוזהפורתלוטילןיא / ןימטוגראתצובקמתופורתבתינמזובת ) הנרגימבלופיטל ( וא 24 תועש

ינפל ןהבלופיטהתקספהירחאוא .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא :

ןוירהבךניהםא וא מ י הקינ .

לבוסךניהםא / הילכהדוקפתביוקילמרבעבתלבסואת / ןתשהתכרעמ , סמ ו תרכ , םדץחלרתימ , שאריבאכמ

םויידמ . לפוטמךניהםא / ת ןואכידתודגונתופורתב .

ניהםא ןשעמך / ת .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

תוריהזבייחמןכלעותונרעבםוגפללולעהפורתבשומישה ב לכבותונכוסמתונוכמתלעפהבואבכרבהגיהנ

תונריעתבייחמהתוליעפ .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ לופיטההתעהזתרמגםאוא

תרחאהפורתב , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת ,

תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : חמצה ST JOHN'SWORT תיגרנוטורסתוליעפתולעבתופורתו

התחפשממתופורתןוגכ - SSRI ו / וא SNRI ( ןואכידבלופיטל .

לפוטמךניהםאוזהפורתלוטילןיא / לוזנוקוטקבתינמזובת , לוזונוקרטיא ) תרטפבלופיטל ( , ןיצימורתירא ,

ירלק ת ןיצימור , ג ' ןיצימאסו ) קיטויביטנא תו ( , נוטיר בא רי , נידניא בא רי , ניפלנ בא רי ) סדייאבלופיטל ( ו - 5-HT

םיטסינוגא , וא 24 תבלופיטירחאואינפלתועש ןימטוגראתצובקמתופור ) הנרגימבלופיטל ( .

יאוולתועפות

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , עיפוהלתולולעהבשומישהןמזב תועפות ןוגכיאוול : תושישת , השלוח ,

תוינונשי , תואקה , הליחב , הפבשבוי , ןטבבתוחוניאתשגרה ) היספפסיד ( , תרוחרחס , וגיטרו , ץחלבהילע םד ,

שארבאכ , ןטבבאכ , רבגומםירירשסונוט , דער , השוחתבהדירי , לומינתשוחת , הקמסהואםוחתשוחת ,

העזה , םירירשתשלוח , בגבאכ , םירירשיבאכ , תויופלעתה , סגהיעמהלשתימכסיאתקלד ) רתויברידנ ( , תקלד

לב ו ע .

אפורלתונפלשיתודירטמותוכשמנולאתועפותםא !

תועפות יאוול תהתובייחמה תדחוימתוסחיי

םיקזחםיבאכ , בלתוקיפד , ריהמבלבצק , םיבאכ ץחלוא ןורגבואהזחב ) רידנ :( קספה / הנפולופיטהי / אפורלי

דימ .

תיגרלאהבוגת , רועהתוחפנתה , דרג , החירפ : הנפ / דימאפורלי .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תשגרהביונישלחםאוא תיללכהך , ךילע

דימאפורהםעץעייתהל .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

ליגלתחתמםידליותוקוניתלללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת 17 ליגלעמםירגובמלו 65 .

שומישהןפוא

סועללןיא ! םימסוכםעהפורתהתאעולבלשי .

צחלואשותכלןתינאל תוילבטהתאתו .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / תזיראי

ךתיאהפורתה .

האקהלםורגתלא אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ךיבורקלוזהפורתןתיתלא , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב הפורתלטונךניהש . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

א הנסח

לתחתמ - 30°C .

הזיראהיאנתיפלםג / ה א םיצלמומההנסח , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישלאנ

רישכתהלשהגופתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

הפורתהםושיררפסמ :

טרליר 20 מ " ג : 124.28.30370

טרליר 40 מ " ג : 124.29.30371

טרליר 80 מ " ג : 124.30.30372

ןרצי : רזייפ , הינמרגןסיטרליא

םושירהלעב : עבלארשיהקיטבצמרפרזייפ " מ

חר ' רקנש 9 , חותיפהילצרה 46725