ألفا D3 ٠.٢٥ مكغ كبسولات

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

العنصر النشط:
ALFACALCIDOL 0.25 MCG
متاح من:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC رمز:
A11CC03
الشكل الصيدلاني:
CAPSULES SOFT GELATIN
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
المجموعة العلاجية:
ALFACALCIDOL
الخصائص العلاجية:
Renal bone disease (renal osteodystrophy), hypoparathyroidism, Hyperparathyroidism (with bone disease) - primary and tertiary. Neonatal hypocalcemia, Rickets and osteomalacia, Osteoporosis.
تخويل:
125643047400
تاريخ الترخيص:
2012-05-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات
الإنجليزية 26-04-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج
الإنجليزية 12-12-2017
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور
الإنجليزية 12-11-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات
العبرية 26-04-2018

اقرأ الوثيقة كاملة

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"קמ 0.25

®

D

3

אפלא ג"קמ 1

®

D

3

אפלא

תוסומכ בכרה :הליכמ הכר ןיטל׳ג תסומכ לכ

Alfacalcidol 0.25 mcg or 1 mcg

(1α hydroxyvitamin D

ג״קמ 1 וא ג״קמ 0.25 לודיסלקאפלא(

ןימטיויסקורדיה-אפלא-1[ - 6 ףיעס האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .״ףסונ עדימ“ .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ היגרלאל םורגל םילולעה םיביכרמ רפסמ הליכמ הפורתה תא ןויעב ארק ,ולא םיביכרמל םישיגרה םישנא לצא .2 ףיעסב תורהזאה התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד םתלחמ יכ ?הפורתה תדעוימ המל .1 הרושקה תומצע תלחמב לופיטל תדעוימ

אפלא

Renal bone disease

( תוילכ דוקפתל הערפהב ,היצלמואטסואו תככר ,)

]renal osteodystrophy[

תלחמ ללוכה( םזידיאוריתאראפרפיה ,םזידיאוריתאראפופיה .סיזורופואטסואו ינושילשו ינושאר )םצע :תיטיופרת הצובק .םיגולנאו

ןימטיו הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשת לא ויתורזגנ וא

ןימטיול ,לודיסלקאפלאל )יגרלא( שיגר ךניה ∙ הפורתה הליכמש םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא )ףסונ עדימ - 6 ףיעס האר( הליכמ הפורתה( היוסל וא םינטובל )יגרלא( שיגר התא ∙ לוכי רשא ,[םינטוב ןמש[

arachis oil

לש הנטק תומכ םיביכרמל םישיגרה םישנאב השק תיגרלא הבוגתל םורגל )ולא )הימצלקרפיה( םדב ןדיס לש תוהובג תומרמ לבוס התא ∙ לש תוהובג תומר שי וב בצמ( תודייתסהמ לבוס התא ∙ )ףוגה תומקרב ןדיס :םא אפורל רפס

D

3

אפלאב לופיטה ינפל םינבא תוברל ,הילכה דוקפתב יוקילמ לבוס התא ∙ .הילכב תוליעיב תעגופ( ןדיס תלד הטאיד לע דיפקמ התא ∙ .)הפורתה :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא ∙ .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל םדב ןחרז וא ןדיס לש תוהובג תומר חתפל לולע ךניה ∙ ״יאוול תועפות“ 4 ףיעס האר( הפורתב שומישה ידכ ךות .אפורל ךכ לע עידוהל שי .)וז העפותל םינמיס רתאל ידכ .ךלש ןונימה רטשמב יוניש לוקשי אפורה םד תוקידב ךל ךורעי אפורה וז הפורתב לופיטה תפוקתב ∙ םילוחב ,םידליב דחוימב תובושח וללה תוקידבה .תורידס לש הובג ןונימב םילפוטמה םילוחב וא ,הילכב תויעב םע םדב ןחרזהו ןדיסה תמר תא וקדבי תוקידבה .

אפלא .וז הפורתב לופיטה ךלהמב ךרובע םושרל לוקשי אפורה

אפלאב לופיטה ךלהמב ∙ לע רומשל תנמ לע תאזו ןחרזל תרשקנה תפסונ הפורת .םדב ןחרזה לש הנוכנ המר תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע :תחקל ןנכתמ וא חקול התא םא חקורה ןיסקוגיד ןוגכ )בל תויעבל( בלה לש םידיזוקילג ∙ ןוגכ )הניש ידודנו הדרחב לופיטל( םיטרוטיברב ∙ לאטיברבונפ )תותיוועו היספליפאב לופיטל( תויטפליפא-יטנא תופורת ∙ ןודימירפ ,ןיפזמאברק ,ןיאוטינפ ןוגכ )תוריצעב הלקהל( ילרנימ ןמש ∙ לש תוהובג תומר תתחפהל( לופיטסלוכ ,ןימאריטסלוכ ∙ )םדה ינמוש )הביק ביכ לש העינמו לופיטל( טפלרקוס ∙ לופיטל( םוינימולא םיליכמה הצמוח ירתוס לש הלודג תומכ ∙ דיסקורדיה םוינימולא ןוגכ )לוכיע יישקו תברצב יישקו תברצב לופיטל( םויזנגמ םיליכמה הצמוח ירתוס ∙ םויזנגמ ןוגכ )תוריצעב לופיטל( םילשלשמ וא )לוכיע דיסקורדיה ןוגכ ,ןדיס רסוחב לופיטל ןדיס םיליכמה םירחא םירישכת ∙ טנוקולג ןדיס )םידיזאית ןוגכ( תונתשמ תופורת ∙ תולחמב לופיטל(

ןימטיו תוליכמה תורחא תופורת ∙ לורפיסלקוגרא ןוגכ ,)תומצעב הקנהו ןוירה ,ןוירהב ךניה םא הפורתב שומישל עגונב אפורב ץעוויהל שי .ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תאש תבשוח .הקינמ ךניה םא אפורב ץעוויהל שי הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ התא םא .)םינטוב ןמש(

arachis oil

הליכמ

אפלא ∙ .הפורתה תא תחקל ןיא ,היוסל וא םינטובל יגרלא התא םא .לוטיברוס לש הנטק תומכ הליכמ

אפלא ∙ הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םימייוסמ םירכוסל שיגר .וז .לושלשל םורגל לולעה ,לוטינמ הליכמ

אפלא ∙ םידליב שומיש תוחפ םילקושה םידליל תצלמומ הניא וז הפורת .ג״ק 20-מ תונוכמב שומישו הגיהנ ןמזב תונוכמ תלעפהב וא הגיהנה רשוכב העיגפ היופצ אל .וז הפורתב שומישה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךילע .אפורה תוארוה יפל הפורתב שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל תוקידב עצבל שי ,ךרובע ןוכנה ןונימה תא עובקל תנמ לע םדב ןחרזהו ןדיסה תומר תא רטנל הרטמב ,עובק ןפואב םד .)תוילכב תויעבמ לבוס התא םא דחוימב( .םימ טעמ םע תוסומכה תא עולבל שי !סועלל ןיא דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ץלמומהמ הובג ןונימ .ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו ,תואקה ,הליחב ,תיללכ השלוח ,ןובאית רסוחל םורגל לולע תרוחרחס ,לקשמב הדירי ,שאר באכ ,לושלש ,העזה ,השלוח .הבורמ הנתשהו ןואמיצ תשגרה ,)וגיטרו( הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא עיגה םא אלא ,רכזית רשאכ דימ הנמה תא חק .הלופכ תא לוטיל שי ןכמ רחאל .האבה הנמה לש ןמזה טעמכ .ליגרה ןמזב האבה הנמה םג .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי אלל לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא .אפורה םע תוצעייתה ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא קוקז התא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התאש .םהל ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע

אפלאב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תיבל וא דימ אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי תויגרלאה תובוגתה לש םירקמב ,בורקה םילוחה :תואבה יישקל הליבומה ראווצב וא םינפב ,םייתפשב תוחיפנ ∙ םיפירח המישנ )הירקיטרוא( תדפרס וא החירפ ∙ קקדזהל לולע התא .הרידנ ךא ,הרומח דאמ העפות יהוז .זופשאל וא ףוחד יאופר לופיטל תועפותהמ תחאב תנחבה םא דימ אפורל תונפל שי :תואבה לושלש וא האקה ,הליחב ∙ הדירי ,ןואמיצ ,ןובאית רסוח ,היגרנא רסוחו תיללכ השלוח ∙ לקשמב העזה ∙ )וגיטרו( תרוחרחס ∙ שאר באכ ∙ הבורמ הנתשה ∙ הפב יתכתמ םעט וא הפב שבוי ∙ תומצעב וא םירירשב םיבאכ ∙ תוריצע ∙ :תופסונ יאוול תועפות :ןוגכ ,תוירוע תועפות דוריג ∙ החירפ ∙ תומודא תורובח לש הרוצב העיפומה ,רועב תדרגמ החירפ ∙ )הירקיטרוא( :הילכב תויעב לע תועיבצמה תועפות ןתש ןתמב תופיכתב הדירי ∙ ףוגב םינוש םיקלחב תוחיפנ ∙ ףוגה דצב באכב הוולמה םוח ∙ :הנוזתבו םזילובטמב היעב לע תועיבצמה תועפות )הימצלקרפיה( םדב ןדיס לש ההובג המר ∙ ןחרזה תמרב הילע םע םיטילורטקלאה ןזאמב הערפה ∙ )הימתפסופרפיה( םדב לע עיבצהל םילולעה םינמיס ןניה וללה יאוולה תועפות םינבא .תוילכב םינבא ןוגכ ,תוילכב היעב לש תוחתפתה בגה לש דחא דצב הדח תיוועל םורגל תולולע תוילכב .ןותחתה יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה יאוול תועפות לע חוויד תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד“ רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ י״ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getseque

nce.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

25°C

-ל תחתמ ,ךושח םוקמב ןסחאל שי ∙ חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ∙ ורזעי ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ .הביבסה לע רומשל ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ תוסומכ ג"קמ 0.25

D

3

אפלא

Filling:

Arachis oil, dehydrated alcohol, propyl gallate, dl-alpha-

tocopherol, citric acid anhydrous

Soft Gelatin Capsule Shell:

Gelatin, glycerol, anidrisorb 85/70 (sorbitol, mannitol,

sorbitan, hydrogenation products of partly hydrolyzed

starch, water), red iron oxide (E172), printing ink black,

water.

תוסומכ ג"קמ 1

D

3

אפלא

Filling:

Arachis oil, dehydrated alcohol, propyl gallate, dl-alpha

tocopherol, citric acid anhydrous

Soft Gelatin Capsule Shell:

Gelatin, glycerol, anidrisorb 85/70 (sorbitol, mannitol,

sorbitan, hydrogenation products of partly hydrolyzed

starch, water), titanium dioxide (E171), yellow iron oxide

(E172), printing ink black, water.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תוסומכ ג"קמ 0.25

D

3

אפלא ,םוח-םדמדא עבצב ,הפוקש אל ,תילבוא הכר ןיטל׳ג תסומכ תינמוש הסימת הליכמו ״0.25“ רוחש וידב עבטומ דחא דצב .ריהב בוהצ עבצב וא 60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 ליכמה םוינימולא רטסילב :הזירא .)תוקוושמ תוזיראה יגוס לכ אלש ןכתי( תוסומכ 100 תוסומכ ג"קמ 1

D

3

אפלא ,בהנש-תנמש עבצב ,הפוקש אל ,תילבוא הכר ןיטל׳ג תסומכ תינמוש הסימת הליכמו ״1“ רוחש וידב עבטומ דחא דצב .ריהב בוהצ עבצב וא 60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 ליכמה םוינימולא רטסילב :הזירא .)תוקוושמ תוזיראה יגוס לכ אלש ןכתי( תוסומכ 100 :םושירה לעבו ןרצי הווקת חתפ ,3190 ד״ת ,מ״עב תויטבצמרפ תוישעת עבט

.49131

רבמבונ ךיראתב תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2017

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה :תוסומכ ג"קמ 0.25

D

3

אפלא

125.64.30474

:תוסומכ ג"קמ 1

D

3

אפלא

125.65.30475

.רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

ALPH CAPS PL SH 220118

ALPH CAPS PL SH 220118

PATIENT PACKAGE INSERT IN

ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed with

a doctor’s prescription only

Alpha D

3

®

0.25 mcg

Alpha D

3

®

1 mcg

Capsules

Composition

Each soft gelatin capsule contains:

Alfacalcidol 0.25 mcg or 1 mcg

(1α hydroxyvitamin D

For a list of the inactive ingredients in the preparation,

see section 6 - “Further Information”.

Read this leaflet carefully in its entirety before using

the medicine. This leaflet contains concise information

about the medicine. If you have further questions, refer

to the doctor or pharmacist.

The medicine contains a number of ingredients

that may cause allergy in people sensitive to

them; carefully read the warnings in section 2.

This medicine has been prescribed for the treatment

of your ailment. Do not pass it on to others. It may

harm them, even if it seems to you that their ailment

is similar.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED fOR?

Alpha D

is intended to treat renal bone disease

(renal osteodystrophy), rickets and osteomalacia,

hypoparathyroidism,

primary

tertiary

hyperparathyroidism (including bone disease) and

osteoporosis.

Therapeutic group:

Vitamin D and analogues.

2. BEfORE USING THE MEDICINE:

Do not use this medicine if:

∙ You are sensitive (allergic) to alfacalcidol, to vitamin D

or its derivatives or to any of the other ingredients

contained in the medicine (see section 6 - Further

Information)

∙ You are sensitive (allergic) to peanuts or soya

(the medicine contains small amounts of arachis

oil ]peanut oil[, which can cause a severe allergic

reaction in people sensitive to these ingredients)

∙ You suffer from high levels of calcium in the blood

(hypercalcemia)

∙ You suffer from calcification (a condition in which you

have high levels of calcium in your body tissues)

Before treatment with Alpha D

3

, tell your doctor if:

∙ You suffer from kidney dysfunction, including kidney

stones.

∙ You are on a low-calcium diet (impairs the medicine’s

effectiveness).

Special warning regarding use of the medicine:

∙ If you are sensitive to any food or medicine, inform the

doctor before taking the medicine.

∙ You may develop high levels of calcium or phosphate

in your blood during use of the medicine (see section 4

“Side Effects” to detect signs of this effect). Notify

your doctor. The doctor will consider changing your

dosing regimen.

∙ During the course of treatment with this medicine, your

doctor will perform regular blood tests for you. These

tests are especially important in children, patients

with kidney problems and patients on a high dose of

Alpha D

. These tests will check the level of calcium

and phosphate in your blood during the course of

treatment with this medicine.

∙ During the course of treatment with Alpha D

, the

doctor may consider prescribing another phosphate-

binding agent to maintain an appropriate level of

phosphate in your blood.

If you are taking, or have recently taken, other

medicines, including non-prescription medicines and

nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist.

Especially tell the doctor or pharmacist if you are taking

or planning to take:

∙ cardiac glycosides (for heart problems), e.g., digoxin

∙ barbiturates (to treat anxiety and insomnia), e.g.,

phenobarbital

∙ antiepileptics (to treat epilepsy and fits), e.g., phenytoin,

carbamazepine, primidone

∙ mineral oil (to relieve constipation)

∙ colestyramine, colestipol (to reduce excess blood

fats)

∙ sucralfate (to treat and prevent gastric ulcers)

∙ large amounts of aluminum-containing antacids

(to treat heartburn and indigestion), e.g., aluminum

hydroxide

∙ magnesium-containing antacids (to treat heartburn

and indigestion) or laxatives (to treat constipation),

e.g., magnesium hydroxide

∙ other preparations containing calcium to treat calcium

deficiency, e.g., calcium gluconate

∙ diuretics (such as thiazides)

∙ other medicines containing vitamin D (to treat bone

disease), e.g., ergocalciferol.

Pregnancy and breast-feeding

If you are pregnant, may be pregnant or planning to

become pregnant, consult the doctor regarding use of

the medicine.

Consult the doctor if you are breast-feeding.

Important information about some of the ingredients

of the medicine

∙ Alpha D

contains arachis oil (peanut oil). If you

are allergic to peanuts or soya, do not take the

medicine.

∙ Alpha D

contains a small amount of sorbitol. If you are

sensitive to certain sugars, consult the doctor before

taking this medicine.

∙ Alpha D

contains mannitol, which may cause

diarrhea.

Use in children

This medicine is not recommended for children weighing

less than 20 kg.

Driving and using machines

Your ability to drive or operate machinery is not expected

to be affected while using this medicine.

3. HOW SHOULD yOU USE THE MEDICINE?

Always use the medicine according to the doctor’s

instructions. Check with the doctor or pharmacist if

you are uncertain.

To determine the proper dosage for you, blood tests

should be performed regularly in order to monitor

calcium and phosphate levels in your blood (especially

if you suffer from kidney problems).

Do not chew! Swallow the capsules with a little water.

The dosage and treatment regimen will be determined

by the doctor only.

Do not exceed the recommended dose

If you accidentally took an overdose or if a child has

accidentally swallowed the medicine, immediately

refer to a doctor or proceed to a hospital emergency

room and bring the package of the medicine with you.

A higher dosage than recommended can cause loss of

appetite, general weakness, nausea, vomiting, weakness,

sweating, diarrhea, headache, weight loss, dizziness

(vertigo), thirstiness and excessive urination.

If you forget to take this medicine at the required time,

do not take a double dose. Take the dose as soon as

you remember, unless it is nearly time for the next dose.

Afterwards, take the next dose at the usual time.

Adhere to the treatment regimen as recommended by

the doctor. Even if there is an improvement in your health,

do not stop treatment without consulting the doctor.

How can you contribute to the success of the

treatment?

Do not take medicines in the dark! Check the label and

the dose each time you take medicine. Wear glasses if

you need them.

If you have further questions regarding use of the

medicine, consult the doctor or pharmacist.

4. SIDE EffECTS

As with any medicine, use of Alpha D

may cause side

effects in some users. Do not be alarmed when reading

the list of side effects. You may not suffer from any of

them.

Stop treatment and immediately refer to a doctor

or proceed to the nearest hospital in cases of the

following allergic reactions:

∙ swelling of the lips, face or neck leading to severe

difficulty in breathing

∙ rash or hives (urticaria)

This is a very serious but rare side effect. You may need

urgent medical attention or hospitalization.

Refer to a doctor immediately if you notice any of

the following effects:

∙ nausea, vomiting or diarrhea

∙ general weakness and lack of energy, loss of appetite,

thirst, weight loss

∙ sweating

∙ dizziness (vertigo)

∙ headache

∙ excessive urination

∙ dry mouth or a metallic taste in your mouth

∙ pain in muscles or bones

∙ constipation

Other side effects:

Skin effects, such as:

∙ itchiness

∙ rash

∙ itchy skin rash, that appears in the form of red bruises

(urticaria)

Effects indicating kidney problems:

∙ decreased frequency of urination

∙ swelling of different parts of the body

∙ fever accompanied by pain on the side of the body

Effects indicating metabolic and nutritional problems:

∙ high calcium level in the blood (hypercalcemia)

∙ disturbance in electrolyte balance with increased level

of phosphate in the blood (hyperphosphatemia)

These side effects are signs that may indicate that

kidneys problems are developing, such as kidney stones.

Kidney stones may cause a sharp spasm in one side of

your lower back.

If a side effect occurs, if any of the side effects worsen,

or if you are suffering from a side effect not mentioned

in the leaflet, consult the doctor.

Reporting side effects

Side effects can be reported to the Ministry of Health

by clicking on the link “Report Side Effects of Drug

Treatment” found on the Ministry of Health homepage

(www.health.gov.il) that directs you to the online form for

reporting side effects, or by entering the link:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

∙ Avoid poisoning! This medicine and any other medicine

must be kept in a safe place out of the reach of children

and/or infants in order to avoid poisoning. Do not

induce vomiting unless explicitly instructed to do so

by the doctor.

∙ Do not use the medicine after the expiry date (exp.

date) that appears on the package. The expiry date

refers to the last day of that month.

Store in a dark place, below 25°C

∙ Do not dispose of medicines via wastewater or the

waste bin. Ask the pharmacist how to dispose of

medicines no longer in use. These measures will help

protect the environment.

6. fURTHER INfORMATION

In addition to the active ingredient, the medicine

also contains:

Alpha D

3

0.25 mcg capsules:

Filling:

Arachis oil, dehydrated alcohol, propyl gallate, dl-alpha-

tocopherol, citric acid anhydrous

Soft Gelatin Capsule Shell:

Gelatin, glycerol, anidrisorb 85/70 (sorbitol, mannitol,

sorbitan, hydrogenation products of partly hydrolyzed

starch, water), red iron oxide (E172), printing ink black,

water.

Alpha D

3

1 mcg capsules:

Filling:

Arachis oil, dehydrated alcohol, propyl gallate, dl-alpha

tocopherol, citric acid anhydrous

Soft Gelatin Capsule Shell:

Gelatin, glycerol, anidrisorb 85/70 (sorbitol, mannitol,

sorbitan, hydrogenation products of partly hydrolyzed

starch, water), titanium dioxide (E171), yellow iron oxide

(E172), printing ink black, water.

What the medicine looks like and contents of the

pack:

Alpha D

3

0.25 mcg capsules

An oval, opaque, reddish-brown, soft gelatin capsule.

One side is imprinted with “0.25” in black ink. Contains

a pale yellow, oily solution

Package: Aluminum blister containing 10, 20, 30, 40,

50, 60 or 100 capsules (not all pack sizes may be

marketed).

Alpha D

3

1 mcg capsules

An oval, opaque, cream-ivory, soft gelatin capsule. One

side is imprinted with “1” in black ink. Contains a pale

yellow, oily solution

Package: Aluminum blister containing 10, 20, 30, 40,

50, 60 or 100 capsules (not all pack sizes may be

marketed).

Manufacturer and Registration holder:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., P.O.B 3190, Petah

Tikva 49131.

This leaflet was checked and approved by the Ministry

of Health in November 2017.

Registration number of the medicine in the National Drug

Registry of the Ministry of Health:

Alpha D

3

0.25 mcg capsules:

125.64.30474

Alpha D

3

1 mcg capsules:

125.65.30475

ALPH CAPS PL SH 220118

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات