أكامولي للأطفال الكبار بطعم الفراولة

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

العنصر النشط:
PARACETAMOL 250 MG / 5 ML
متاح من:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC رمز:
N02BE01
الشكل الصيدلاني:
SYRUP
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
المجموعة العلاجية:
PARACETAMOL
الخصائص العلاجية:
Analgesic, antipyretic.
تخويل:
140183176200
تاريخ الترخيص:
2009-02-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات
الإنجليزية 31-07-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات
العبرية 31-07-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ונכותו תואירבה דרשמ ודי לע רשואו קדבנ םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה הטרופ

®

ילומקא ל"מ 5/ג"מ 250 הדש תות םעטב רכוס אלל פוריס הטרופ

®

ילומקא ל"מ 5/ג"מ 250 יטורפ-יתות םעטב רכוס אלל פוריס בכרה :םיליכמ ל"מ 5 לכ ג"מ 250 (

Paracetamol

) לומטצארפ רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל םג האר ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ' .2 ףיעסב 'הפורתה םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת ךא ,םידליל תדעוימ הפורתה .אפור שי ,םינש 3 ליגל תחתמ םידליב לוטיל שי .שומישה ינפל אפורב ץעוויהל חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתה תונפל שי .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא םימי 3 -מ רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל 5 ךות םיפלוח םניא םינימסתה םא וא .הפורתב שומישה תורמל םימי חקליהל הלוכיו םידליל תדעוימ הפורתה הז ןולעב עדימה .םירגובמ ידי לע םג םירגובמ רובעו םידלי רובע דעוימ .וז הפורת םילטונה ?הפורתה תדעוימ המל .1 תדרוהלו םיבאכ ךוכישל תדעוימ הפורתה .םוח :תיטיופרת הצובק .םוח דירומו םיבאכ ךכשמ הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא העודי םא וז הפורתב שמתשהל ןיא דחאל וא לומטצארפל תושיגר הפורתה לש םירחאה היביכרממ .(6 ףיעס האר) שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב תוירוע יאוול תועפות רבעב תחתיפ םא םיליכמה םירישכת תליטנמ האצותכ םירישכת לוטיל ןיא ,לומטצארפ ומרגי אלש ידכ ,לומטצארפ םיליכמה .תורומח תוירוע תועפות בוש והשלכ ןוזמל םישיגר ךדלי וא התא םא ךכ לע עידוהל שי ,יהשלכ הפורתל וא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל םורגל לולעה לומטצארפ ליכמ רישכתה :רשאכ דבכב קזנל וא ץלמומהמ הובג ןונימב ןתינ

.תכשוממ הפוקתל תואקשמ םיתוש לופיטה תפוקתב

.םיילוהוכלא תועיפשמה תופסונ תופורת םילטונ

.דבכה תוליעפ לע םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא .אפורב ץעוויהל ילב תובורק תדרוהל תופסונ תופורת לוטיל ןיא תופורת וא םיבאכ ךוכישו םוח אפור םע תוצעייתה אלל תוננטצהל הלערה/רתי ןונימ תעינמל ,חקור וא .לומטצארפ לש לש הובג ןונימ תחיקלמ ענמיהל שי

ןונימה חווט ךותב םא םג) וז הפורת .םוצ ןמזב (ץלמומה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי

וא םילבוס ךדלי וא התא םא לופיטה :מ רבעב םתלבס דבכה דוקפתב יוקיל

הילכה דוקפתב יוקיל

םזילוהוכלא תבהצ

תלטנ םא וא ,חקול התא םא תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל ,םינימטיוו ןוזמ יפסותו םשרמ אלל דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ךנה םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי םא וא תואבה תוצובקהמ הפורת לטונ :הפורתב לופיטה התע הז תרמג לופיטל) ןיפזמברק ,ןיאוטינפ (היספליפאב םד תשירק דגנ תופורת דבכב םימיזנא רוציי תוציאמה תופורת

(םיטרוטיברב ןוגכ) םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכת לופיטל) ןודירפמוד וא דימרפולכוטמ (תורחא לוכיע תויעבו האקה ,הליחבב וא ןיציפמפיר ןוגכ) תוקיטויביטנא (לוקינפמרולכ (ןודגישב לופיטל) דיצנבורפ םינמוש ףדוע תתחפהל) ןימריטסלוכ

(םדב םירישכת םע דחיב וז הפורת תחקל ןיא לומטצארפ םיליכמה םירחא לוהוכלא תכירצו לומטצארפב שומיש

ךורצל ןיא לומטצארפב לופיטה ןמזב .דבכב קזנל ןוכיס תלדגה ללגב לוהוכלא הקנהו ןוירה ץעוויהל שי ,הקינמ וא ןוירהב תא םא .הפורתב שומישה תלחתה ינפל אפורב םידליב שומיש שומישה תעב אפורב ץעוויהל שי .םינש 3 ליגל תחתמ םידליב וז הפורתב לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוולה תועפות .דליל תנתינה םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה לש לוטיליסק קיתממה תא הליכמ הפורתה

.פוריס ל"מ 5 לכב 'רג 1.5 לש תומכב ךרעה .הלק תלשלשמ העפשה ןכתית 'רג 1 -ל תוירולקוליק 2.4 אוה ירולקה .לוטיליסק 5.86 לש תומכב ןרתנ הליכמ הפורתה .פוריס ל"מ 5 לכב ג"מ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .הפורתב שמתשהל שי דציכ חוטב ךניא תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ :אפורהמ :םידלי תואלבטב םיאתמה ןונימה תא אצמ .ךשמהב תועיפומה תתל שי

-

דליה לקשמ ךל עודי םא לקשמה תלבטב עיפומש יפכ ןונימה תא .לקשמ יפל ןונימ תנייצמה

-

דליה לקשמ עודי אלש הרקמב קר עיפומש יפכ ליגה יפ לע ןונימה עבקי .דליה ליג יפל ןונימ תנייצמה ליגה תלבטב הטרופ

®

ילומקא רובע לקשמ תלבט

:ל"מ 5/ג"מ 250 לקשמ דליה הנמ ל"מב תונמ רפסמ

הממיל ילמיסקמ ג"ק 3

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 4

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 5

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 6

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 7

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 8

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 9

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 10

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 11

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 12

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 13

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 14

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 15

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 16

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 17

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 18

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 19

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 20

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 21

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 22

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 23

םימעפ 5 דע הממיב לקשמ דליה הנמ ל"מב תונמ רפסמ

הממיל ילמיסקמ ג"ק 24

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 25

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 26

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 27

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 28

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 29

םימעפ 5 דע הממיב ג"ק 30

םימעפ 5 דע הממיב הטרופ

®

ילומקא רובע ליג תלבט

:ל"מ 5/ג"מ 250 ילעב תויהל םילוכי םיהז םיאליגב םידלי ןכל .יתועמשמ ןפואב םינוש םילקשמ לקשמ תא ררבלו ץמאמ תושעל שי .לקשמה תלבט יפל ןונימ עובקלו דליה לקשמ תא ררבל תורשפא ןיא םא קר .וז הלבט יפל ןונימ עובקל ןתינ דליה ליג דליה הנמ ל"מב תונמ רפסמ

הממיל ילמיסקמ

םישדוח

םימעפ 5 דע הממיב

4-11

םישדוח

םימעפ 5 דע הממיב

12-23

םישדוח

םימעפ 5 דע הממיב

םינש

םימעפ 5 דע הממיב

םינש

םימעפ 5 דע הממיב

םינש

םימעפ 5 דע הממיב

9-10

םינש

םימעפ 5 דע הממיב

םינש

םימעפ 5 דע הממיב לע וא תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .הממיב ילמיסקמה תונמה רפסמ לש םיחוורמב תונמה תתל/לוטיל שי .תועש 4 תוחפל :הלעמו םינש 12 ליגמ םידלי ןיא .ךרוצה יפל ,תועש 4-5 לכ ל"מ 10 .תצלמומה הנמה לע רובעל :םירגובמ רובעל ןיא .ךרוצה יפל ,תועש 4-5 לכ ל"מ 10 ל"מ 80 -ב יוצמה) לומטצארפ לש םרג 4 לע

.תועש 24 ךשמב (פוריס רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל שי

םניא םינימסתה םא וא םימי 3 -מ שומישה תורמל םימי 5 ךות םיפלוח .הפורתב שומישה ןפוא םשל ףרוצמה קרזמב שמתשהל שי

תדדומ קרזמב (וק) תנש לכ .ןונימב קויד .ל"מ 0.1 חתפה ךותל קרזמה תא סינכהל שי

קרזמה דועב .קובקבה ראווצבש דחוימה קובקבה תא ךופהל שי ,ומוקמב קזחומ לש הנכובה תא תונידעב ךושמלו שקובמה ןומיסה דע הטמ יפלכ קרזמה ,יולימה םויסב .(ל"מב הפורתה תומכ) ררחשלו קובקבה תא הרזחב ךופהל שי .קרזמה תא תונידעב דליה לש ויפל קרזמה תא סינכהל שי

.תויטיאב ותלוכת תא ןקורלו יחלה ןוויכל תפסונ הסנכה לכ ינפלו שומישה רחאל

תא דירפהל שי ,קובקבל קרזמה לש םירשופ םימב ףוטשלו קרזמה יקלח .ןובסו וא רתי תנמ םתלטנ ךדלי וא התא םא שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל .ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח ןונימ תליטנ ףא לע בוטב שח התא םא םג ןוכיסה ללגב ,ינויח אוה ידיימ לופיט ,רתי רתי תליטנ .דבכל רומח קזנ תוחתפתהל ,הליחב :םיאבה םינימסתל םורגל הלולע ,ןטב יבאכ ,ןובאת ןדבוא ,לושלש ,האקה .הנוילעה ןטבב תושיגר וא באכ ,תוחיפנ תרמוח תא םיפקשמ אל םהש ןכתיי .דבכל קזנה תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ יאוול תועפות .4

ילומקאב שומישה ,הפורת לכב ומכ םורגל לולע ל"מ 5/ג"מ 250 הטרופ קלחב ,תרוחרחס ןוגכ יאוול תועפותל תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות .ןהמ תחא תורומח יאוול תועפות אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי :דימ ןוגכ תויגרלא תובוגת תועיפומ םא ,םינפה לש תוחפנתה ,דרגו החירפ םילולע רשא ,ןורגה ,ןושלה ,םייתפשה ,העילב וא המישנ יישקל םורגל .םייפגה לש תוחפנתה ,םירידנ םירקמב םורגל לולע לומטצארפ םינמיסהש תופירח רוע תולחמ תעפוהל ,החירפ ,םדוא :תויהל םילוכי ןהלש .תבחרנ תירוע העיגפ ,תויחופלש תופירח תוירוע יאוול תועפות

תלטנ רבעב םא םג עיפוהל תולולע ליעפה ביכרמה תא םיליכמה םירישכת .יאוול תועפותמ תלבס אלו לומטצארפ שי ,תוירוע יאוול תועפות תועיפומ םא

.דימ אפורל תונפלו לופיטה קיספהל םייוניש לש םינמיס םיעיפומ םא ,תורובח ,םימומיד :ןוגכ םדה תכרעמב .תולק רתיב תוקלד תוחתפתה תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב יאוול תועפות לע חוויד דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

)www.health.gov.il

) תואירבה דרשמ

תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה .יאוול :רושיקל הסינכ י"ע וא

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא יבג לע עיפומה (

Date

) הגופתה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .שדוח ותוא לש ןורחאה ןסחאל ןיא .25

-ל תחתמ ןסחאל שי

.ררקמב קובקבה לש הנושאר החיתפ רחאל

ךיראתל דע הפורתב שמתשהל ןתינ .הגופתה ףסונ עדימ .6

®

ילומקא ,ליעפה רמוחה לע ףסונ תות םעטב ל"מ 5/ג"מ 250 הטרופ :םג ליכמ הדש

Water, xylitol, propylene glycol,

glycerin,

povidone,

sodium

citrate dihydrate, acesulfame

potassium, citric acid monohydrate,

flavour strawberry, ammonium

glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour

red FDC no. 40

®

ילומקא ,ליעפה רמוחה לע ףסונ -יתות םעטב ל"מ 5/ג"מ 250 הטרופ :םג ליכמ יטורפ

Water, xylitol, propylene glycol,

glycerin, povidone, sodium citrate

dihydrate, acesulfame potassium,

citric acid monohydrate, flavour tutti-

frutti, ammonium glycyrrhizinate,

flavour vanilla, colour red FDC no.

40, colour blue FDC no. 2

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ םשל קרזמו פוריס קובקב הזירא לכב .ןונימב קויד םעטב ל"מ 5/ג"מ 250 הטרופ

ילומקא - םודא עבצב ףוקש פוריס :הדש תות .םודא םוח םעטב ל"מ 5/ג"מ 250 הטרופ

ילומקא - םודא דורו עבצב ףוקש פוריס :יטורפ-יתות

.םודא םוח ןכתיי .ל"מ 100 וא ל"מ 50 הזיראה לדוג .םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אלש :ןרצי ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת דמאטיו .לארשי ,3055002 הנימינב ,114 :םושירה לעב ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ ,3190 תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע 18.05.2017 ךיראתב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה םעטב ל"מ 5/ג"מ 250 הטרופ

ילומקא 140.18.31762 :הדש תות םעטב ל"מ 5/ג"מ 250 הטרופ

ילומקא 140.17.31761 :יטורפ-יתות הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינשל תדעוימ

DOR-Aca-Forte-Syr-PIL-1119-04

610526-01

ةرشنلا هذه ةغيص ةحصلا ةرازو ترقأ اهلبق نم صخ

ُ

رو صح

ُ

ف اهاوتحمو ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 ـــ )تارضحتسم( بيبط ةفصو نودب ءاودلا ق

وسي هتروف يلوماكأ للم 5/غلم 250 ةلوارفلا معطب ركسلا ميدع بارش هتروف يلوماكأ للم 5/غلم 250 يتورف ـــ يتوت معطب ركسلا ميدع بارش :ىلع يوتحت للم 5 لك :بيكرتلا غلم 250 )

Paracetamol

( لوماتيساراﭘ رظنأ رضحتسملا يف ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل

اضيأ رظنأ ."ةيفاضإ تامولعم" ــ 6 ةرقفلا يف 'ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم' .2 ةرقفلا كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع .يلديصلا وأ بيبطلا ءاودلا .بيبط ةفصول ةجاح نود ءاودلا اذه ىطعي رمع نود لافطأ ىدل نكلو ،لافطلأل صصخم .لامعتسلإا لبق بيبطلا ةراشتسإ بجي ،نينس 3 يلديصلا رشتسإ .حيحص لكشب ءاودلا لوانت بجي .ةيفاضإ تامولعمل ةجاحب تنك اذإ رثكلأ ةنوخسلا ترمتسإ اذإ بيبطلا ةعجارم بجي مايأ 5 للاخ ضارعلأا لوزت مل اذإ وأ مايأ 3 نم .ءاودلا لامعتسإ مغر لبق نم هلامعتسإ نكميو لافطلأل صصخم ءاودلا ةصصخم ةرشنلا هذه يف تامولعملا .

ً

اضيأ رابكلا .ءاودلا اذه نولوانتي نيذلا رابكللو لافطلأل ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 .ةنوخسلا ضيفختلو ملالآا نيكستل صصخم ءاودلا :ةيجلاعلا ةليصفلا .ةنوخسلل ضفاخو ملالآل ن

كسم ءاودلا لامعتسإ لبق

)2

:اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا تدجو اذإ ءاودلا اذه لامعتسإ زوجي لا تابكرم دحلأ وأ لوماتيساراﭘ ـل ةيساسح .)6 ةرقفلا رظنأ( ىرخلأا ءاودلا :ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت ةيبناج ضارعأ يضاملا يف كيدل تروطت اذإ

يوحت تارضحتسم لوانت ةجيتن ةيدلج تارضحتسم لوانت زوجي لا ،لوماتيساراﭘ

اضارعأ ةيناث ببست لا ىتح ،لوماتيساراﭘ يوحت .ةديدش ةيدلج وأ ماعط يلأ نيساسح كلفط وأ تنأ تنك اذإ

لبق كلذ نع بيبطلا غلابإ بجي ،ءاود يلأ .ءاودلا لوانت دق يذلا لوماتيساراﭘ ىلع رضحتسملا يوتحي

:امدنع دبكلا يف

اررض ببسي وأ اهب ىصوملا نم ىلعأ تاعرجب ىطعي

.ةليوط ةرتفل ةرتف للاخ ةيلوحكلا تابورشملا برش متي

.جلاعلا .دبكلا طاشن ىلع رثؤت ةيفاضإ ةيودأ لوانت متي

ةبراقتم تاقوأ يف ءاودلا اذه لوانت زوجي لا .بيبطلا ةراشتسإ نودب ةنوخسلا ضيفختل ةيفاضإ ةيودأ لوانت زوجي لا ةراشتسإ نودب ماكزلل ةيودأ وأ ملالآا نيكستو طرف ثودح عنمل كلذو ،يلديص وأ بيبط .لوماتيساراﭙلاب ممستلا/ةيئاودلا ةعرجلا ةيلاع ةيئاود ةعرج لوانت نع عانتملإا بجي

ىدم نمض كلذ ناك ولو ىتح( ءاودلا اذه نم .موصلا ءانثأ )اهب ىصوملا ةيئاودلا ةعرجلا تنك اذإ جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ بجي :نم يضاملا يف امتيناع وأ نايناعت كلفط وأ تنأ دبكلا ةفيظو يف للخ ةيلكلا ةفيظو يف للخ لوحكلا ىلع نامدلإا

ناقريلا

ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،تانيماﺘﻴﭬو ةيئاذغ اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .كلذ تيهنأ اذإ وأ ةيلاتلا تاعومجملا نم ءاود لوانتت تنك :ءاودب جلاعلا نلآا )عرصلا جلاعل( نيﭘيزامابراك ،نيئوتينيف

مدلا رثخت تاداضم لثم( دبكلا يف تاميزنلإا جاتنإ طشنت ةيودأ

)تاروتيبرابلا ةيديئوريتسلا باهتللإل ةداضم تارضحتسم ،نايثغلا ةجلاعمل( نوديﺮﻴﭙمود وأ ديماﺮﭘولكوتيم

)ىرخأ ةيمضه لكاشمو ؤيقتلا وأ ﻦﻴﺴﻴﭙماـــفـــير لــثــم( ةيويح تاداــضــم

)لوكينيفمارولك )سرقنلا جلاعل( ﺪﻴﺴﻴﻨﻴبوﺮﭘ

)مدلا موحش ضئاف ضيفختل( نيماريتسيلوك تارضحتسم عم ةيوس ءاودلا اذه لوانت زوجي لا لوماتيساراﭘ يوحت ىرخأ لوحكلا كلاهتسإو لوماتيساراﭙلا لامعتسإ جلاعلا ءاــنــثأ لوــحــكــلا كلاــهــتــسإ زوــجــي لا ثودحل ةروطخلا ةدايز ببسب لوماتيساراﭙلاب .دبكلل ررض عاضرلإاو لمحلا ةراشتسإ بجي ،ةعضرم وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ .ءاودلا لامعتسإب ءدبلا لبق بيبطلا لافطلأا ىدل لامعتسلإا ءاودلا اذه لامعتسإ دنع بيبطلا ةراشتسإ بجي .نينس 3 رمع نود لافطأ ىدل لك نع جلاعملا بيبطلا غلابإ نيدلاولا ىلع يفاضإ ءاود لك نع كلذكو ةيبناجلا ضارعلأا .لفطلل ىطعي ءاودلا تابكرم نم مسق نع ةماه تامولعم ةيمكب لوتيليسك يلح

ملا ىلع ءاودلا يوتحي

نم ثيح .بارش للم 5 لك يف مارغ 1.5 ةميقلا .فيفخ لهسم ريثأت هل نوكي نأ نكمملا 1 ـل ةيرارح ةرعس وليك 2.4 يه ةيرارحلا .لوتيليسك مارغ 5.86 ةيمكب مويدوصلا ىلع ءاودلا يوتحي

.بارش للم 5 لك يف غلم ?ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .ءاودلا لامعتسإ ةيفيك نم

ادكأتم نكت دوجو مدع لاح يف يدايتعلإا يئاودلا رادقملا :بيبطلا نم ىرخأ تاميلعت :لافطلأا لوادجلا يف مئلاملا يئاودلا رادقملا داجيإ كيلع

اقحلا رهظت يتلا رادقملا ءاطعإ بجي ـــ لفطلا نزو فرعت تنك اذإ لدي يذلا نزولا لودج يف نيبم وه امك يئاودلا .نزولا بسح يئاودلا رادقملا ىلع ددحي ـــ لفطلا نزو ةفرعم مدع ةلاح يف طقف يف نيبم وه امك رمعلا بسح يئاودلا رادقملا يئاودلا رادقملا ىلع لدي يذلا رامعلأا لودج .لفطلا رمع بسح :للم 5/غلم 250 هتروف يلوماكأ ـل نزولا لودج نزو لفطلا ةعرجلا للم ـلاب تاعرجلا ددع يف ىوصقلا ةعاس 24 مغك 3

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 مغك 4

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 مغك 5

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 مغك 6

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 مغك 7

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 مغك 8

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 مغك 9

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

24 يف تارم 5 ىتح ةعاس

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

400

400

نزو لفطلا ةعرجلا للم ـلاب تاعرجلا ددع يف ىوصقلا ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

مغك

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 :للم 5/غلم 250 هتروف يلوماكأ ـل رمعلا لودج يوذ اونوكي نأ نكمي ةهباشتم رامعأب

ً

لاافطأ نإ دهج لذب بجي كلذل .ظوحلم لكشب ةفلتخم نازوأ بسح يئاودلا رادقملا ديدحتو لفطلا نزو ةفرعمل ةفرعم ناكملإاب نكي مل اذإ طقف .نزولا لودج يئاودلا رادقملا ديدحت ناكملإابف لفطلا نزو .لودجلا اذه بسح رمع لفطلا ةعرجلا للم ـلاب تاعرجلا ددع يف ىوصقلا ةعاس 24

رهشأ

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

4-11

ارهش

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

12-23

ارهش

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

نينس

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

نينس

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

نينس

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24

9-10

نينس

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 ةنس 11

يف تارم 5 ىتح ةعاس 24 ددع وأ اهب ىصوملا ةيئاودلا ةعرجلا زواجتت لا .ةعاس 24 يف ىوصقلا ةيئاودلا تاعرجلا لصاوفب ةيئاودلا تاعرجلا ءاطعإ/لوانت بجي .تاعاس 4 نع لقت لا ةينمز :قوف امو ةنس 12 رمع نم لافطأ لا .ةجاحلا بسح ،تاعاس 4-5 لك للم 10 .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجتت

:

رابك .ةجاحلا بسح ،تاعاس 4-5 لك للم 10 لوماتيساراﭘ نم مارغ 4 اهردق ةيمك زواجتت لا .ةعاس 24 للاخ )بارش للم 80 نمض ةدوجوملا( رثكلأ ةنوخسلا ترمتسإ اذإ بيبطلا ةعجارم بجي مايأ 5 للاخ ضارعلأا لوزت مل اذإ وأ مايأ 3 نم .ءاودلا لامعتسإ مغر لامعتسلإا ةيفيك ةقدلا لجأ نم ةقحلملا ةنقحملا لامعتسإ بجي

)طخ( ةجيردت لك .يئاودلا رادقملا سايق يف .للم 0.1 سيقت ةنقحملا يف ةصصخملا ةحتفلا لخاد ىلإ ةنقحملا لاخدإ بجي

يف ةت

َّ

بثم ةنقحملا حبصت امدنع .ةنينقلا قنع يف ةنقحملا سبكم بحسو ةنينقلا بلق بجي ،اهناكم ةيمك( ةبولطملا ةملاعلا ىتح لفسلأا وحن فطلب بلق ةداعإ بجي ،ةئبعتلا ءاهتناب .)للم ـب ءاودلا .فطلب اهناكم نم ةنقحملا ريرحت مث نمو ةنينقلا غارفإو دخلا هاجتإب لفطلا مفل ةنقحملا لاخدإ بجي

.ءطبب اهاوتحم رتافلا ءاملاب اهفطشو ةنقحملا ءازجأ لصف بجي

لاخدإ لك لبقو لامعتسلإا دعب كلذو ،نوباصلاو .ةنينقلا لخادل ةنقحملل يفاضإ اذإ وأ ةطرفم ةعرج كلفط وأ تنأ تلوانت اذإ

لااح هجوتلا بجي ،ءاودلا نم أطخلاب لفط علب ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلا ىلا رعشت تنك ولو ىتح .كعم ءاودلا ةبلع رضحأو ،ةطرفم ةيئاود ةعرج لوانت نم مغرلاب ةديج ةلاحب ةروطخلا ببسب ،يرورض وه يروفلا جلاعلا نإف ببسي دق طرفم لوانت .دبكلل ريطخ ررض روطتل نادقف ،لاهسإ ،ؤيقت ،نايثغ :ةيلاتلا ضارعلأا ةيساسح وأ ملأ ،خافتنإ ،نطب ملاآ ،ماعطلل ةيهشلا ةدش سكعت لا اهنأ زئاجلا نم .نطبلا ىلعأ يف .دبكلل ررضلا صيخشت بجي ! ةمتعلا يف ةيودأ لوانت زوجي لا لك يف ةيئاودلا ةعرجلا نم دكأتلاو ءاودلا عباط اذإ ةيبطلا تاراظنلا عض . ءاود اهيف لوانتت ةرم . كلذ رملأا مزل ةيبناجلا ضارعلأا )4 هتروف يلوماكأ لامعتسإ نإ ،ءاود لكب امك لثم ةيبناج

اضارعأ ببسي دق للم 5/غلم 250 ةمئاق نم شهدنت لا .نيلمعتسملا ضعب دنع ،راود .اهنم

ايأ يناعت لاأ زئاجلا نم .ةيبناجلا ضارعلأا ةديدش ةيبناج ضارعأ

:

ً

لااح بيبطلا ىلإ هجوتلاو جلاعلا نع فقوتلا بجي حفط لثم ةيسسحت لعف دودر روهظ لاح يف

،ةرجنحلا ،ناسللا ،نيتفشلا ،هجولا خافتنإ ،ةكحو ،علبلا يف وأ سفنتلا يف تابوعص ببست دق يتلا .فارطلأا خافتنإ ،ةردان تلااح يف لوماتيساراﭘ ببسي نأ نكمي

نوكت نأ نكمي ثيح ةداح ةيدلج ضارمأ روهظ ةباصإ ،تلاصيوح ،حفط ،رارمحإ :اهضارعأ .ةعساو ةيدلج ىتح

اضيأ رهظت دق ةداح ةيدلج ةيبناج ضارعأ

يوحت تارضحتسم يضاملا يف تلوانت اذإ نم يناعت ملو لوماتيساراﭘ لاعفلا بكرملا .ةيبناج ضارعأ فقوتلا بجي ،ةيدلج ةيبناج ضارعأ ترهظ اذإ

لااح بيبطلا ةعجارمو جلاعلا نع مدلا زاهج يف تاريغتل تاملاع روهظ لاح يف

ةلوهسب تاباهتلإ روطت ،تامدك ،ةفزنأ :لثم .ربكأ ضارعلأا ىدحإ تمقافت اذإ ،يبناج ضرع رهظ اذإ مل يبناج ضرع نم يناعت امدنع وأ ،ةيبناجلا .بيبطلا ةراشتسإ كيلع ،ةرشنلا هذه يف ركذي ةيبناج ضارعأ نع غيلبتلا ةحصلا ةرازول ةيبناج ضارعأ نع غيلبتلا ناكملإاب ضارعأ نع غيلبت« طبارلا ىلع طغضلا ةطساوب ةحفصلا ىلع دوجوملا »يئاود جلاع بقع ةيبناج

www.health.

( ةحصلا ةرازو عقومل ةيسيئرلا غيلبتلل رشابملا جذومنلا ىلإ كهجوي يذلا )

gov.il

:طبارلا حفصت قيرط نع وأ ،ةيبناج ضارعأ نع

https://sideeffects.health.gov.il

؟ءاودلا نيزخت ةيفيك )5

يف ءاود لكو ءاودلا اذه ظفح بجي

م م س ت ل ا

بنجت

وأ/و لافطلأا

يديأ لوانتم نع

اديعب قلغم ناكم ببست لا . ممستلاب مهتباصإ

يدافتل كلذو

،عضرلا . بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودب

ؤيقتلا خيرات ءاضقنإ دعب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا ىلع رهظي يذلا )Exp. Date( ةيحلاصلا مويلا ىلا ةيحلاصلا خيرات ريشي .ةبلعلا رهظ .رهشلا سفن نم ريخلأا ةجرد 25 نود ةرارح ةجردب نيزختلا بجي

.داربلا يف نيزختلا زوجي لا .ةيوئم لامعتسإ نكمي ىلولأا ةرملل ةنينقلا حتف دعب

.ةيحلاصلا ءاضقنإ خيرات ىتح ءاودلا ةيفاضإ تامولعم )6 معطب للم 5/غلم 250 هتروف يلوماكأ يوتحي

:

ً

اضيأ ةلاعفلا ةداملل ةفاضلإاب ،ةلوارفلا

Water, xylitol, propylene glycol,

glycerin, povidone, sodium citrate

dihydrate, acesulfame potassium,

citric acid monohydrate, flavour

strawberry, ammonium glycyrrhizinate,

flavour vanilla, colour red FDC no. 40

معطب للم 5/غلم 250 هتروف يلوماكأ يوتحي

:

ً

اضيأ ةلاعفلا ةداملل ةفاضلإاب ،يتورف ـــ يتوت

Water, xylitol, propylene glycol,

glycerin, povidone, sodium citrate

dihydrate, acesulfame potassium,

citric acid monohydrate, flavour tutti-

frutti, ammonium glycyrrhizinate,

flavour vanilla, colour red FDC no.

40, colour blue FDC no. 2

:ةبلعلا ىوتحم وه امو ءاودلا ودبي فيك ةقدلا لجأ نم ةنقحمو بارش ةنينق كانه ةبلع لكب .يئاودلا رادقملا سايق يف :ةلوارفلا معطب للم 5/غلم 250 هتروف يلوماكأ .رمحأ ينب ــــ رمحأ نولب فافش بارش يتوت معطب للم 5/غلم 250 هتروف يلوماكأ رمحأ يرهز نولب فافش بارش :يتورف ــــ .رمحأ ينب ــــ زئاجلا نم .للم 100 وأ للم 50 وه ةوبعلا مجح .بلعلا ماجحأ ةفاك ق

وست لاأ :جتنملا انيماينب 114 ،.ض.م ةــيودلأا ةعانصل دماتيڤ .ليئارسإ ،3055002 :ليجستلا بحاص

ض.م ةيبطلا تارضحتسملاو ةيودلأل عڤيت . اڤكت ــــ حتيﭘ ،3190 . ب اهاوتحمو ةرشنلا هذه ةغيص ةحصلا ةرازو ترقأ 18/05/2017 خيرات يف صخ

رو صح

يف يموكحلا ةيودلأا لجس يف ءاودلا لجس مقر :ةحصلا ةرازو :ةلوارفلا معطب للم 5/غلم 250 هتروف يلوماكأ

140-18-31762

ـــ يتوت معطب للم 5/غلم 250 هتروف يلوماكأ 140-17-31761 :يتورف هذه ةغايص تمت ،ةءارقلا نيوهتو ةلوهس لجأ نم نإف ،كلذ نم مغرلا ىلع .ركذملا ةغيصب ةرشنلا .نيسنجلا لاكل صصخم ءاودلا

This leaflet format has been

determined by the Ministry of

Health and the content thereof has

been checked and approved

PATIENT PACKAGE INSERT

IN ACCORDANCE WITH THE

PHARMACISTS’ REGULATIONS

(PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed

without a doctor’s prescription

Acamoli

®

Forte

250 mg/5 ml

Strawberry Flavour

Sugarless syrup

Acamoli

®

Forte

250 mg/5 ml

Tutti-Frutti Flavour

Sugarless syrup

Composition

Each 5 ml contains:

Paracetamol 250 mg

For the list of inactive ingredients in the

preparation, see section 6 – “Further

Information”. See also “Important

information on some of the ingredients

of the medicine” in section 2.

Read this leaflet carefully in its

entirety before using the medicine.

This

leaflet

contains

concise

information about the medicine. If you

have further questions, refer to the

doctor or pharmacist.

This medicine is dispensed without a

doctor’s prescription. The medicine

is intended for children, but in

children below the age of 3 years,

consult a doctor before use. Take

the medicine properly. Consult

a pharmacist if you need further

information. Refer to a doctor if

the fever persists for more than

3 days or if the symptoms do not

pass within 5 days despite use of

the medicine.

The medicine is intended for children

and can also be taken by adults. The

information in this leaflet is intended

for children and for adults taking this

medicine.

1. WHAT IS THE MEDICINE

INTENDED FOR?

The medicine is intended to relieve pain

and reduce fever.

Therapeutic group:

Analgesic and antipyretic.

2. BEFORE

USING

THE

MEDICINE

Do not use the medicine if:

Do not use this medicine if

there is a known sensitivity to

paracetamol or to any of the

other ingredients of the medicine

)see section 6).

Special warnings regarding use of

the medicine:

If you have developed skin side

effects in the past as a result of taking

preparations containing paracetamol,

do not take preparations containing

paracetamol, so that severe skin

effects will not recur.

If you or your child are sensitive to

any food or medicine, inform the

doctor before taking the medicine.

The

preparation

contains

paracetamol which may cause liver

damage when:

given at a dosage higher than

recommended or for a prolonged

period.

consuming alcoholic beverages

during the course of treatment.

taking additional medicines which

affect liver function.

Do not use this medicine often

without consulting a doctor.

Do not take additional fever reducers

and pain relievers or cold medicines

without consulting a doctor or

pharmacist, to prevent paracetamol

overdose/poisoning.

Avoid taking a high dosage of

this medicine )even within the

recommended dosing limit) when

fasting.

Consult

a

doctor

before

commencing treatment if you, or your

child, are suffering, or have suffered

in the past, from:

impaired liver function

impaired kidney function

alcoholism

jaundice

If you are taking, or have recently

taken, other medicines, including

non-prescription medicines and food

supplements and vitamins, tell the

doctor or pharmacist. In particular,

inform the doctor or pharmacist if you

are taking a medicine from the following

groups or if you have just finished

treatment with the medicine:

Phenytoin, carbamazepine )for

treatment of epilepsy)

Anticoagulants

Medicines

which

accelerate

production of enzymes in the liver

)e.g., barbiturates)

Non-steroidal anti-inflammatory

preparations

Metoclopramide or domperidone

)to treat nausea, vomiting and other

digestive problems)

Antibiotics )e.g., rifampicin or

chloramphenicol)

Probenecid )to treat gout)

Cholestyramine )to reduce excess

blood lipids)

Do not take this medicine together

with other paracetamol-containing

preparations

Use of paracetamol and alcohol

consumption

During the course of treatment with

paracetamol, do not consume alcohol

due to increased risk of liver damage.

Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant or breastfeeding,

consult a doctor before starting use of

this medicine.

Use in children

Consult the doctor when using this

medicine in children below the age

of 3 years.

Parents must report to the attending

doctor of any side effects as well as

any additional medicine being given

to the child.

Important information about some

of the ingredients of the medicine

The

medicine

contains

xylitol

sweetener in the amount of 1.5 g in

every 5 ml syrup. There may be a

mild laxative effect. The caloric value

is 2.4 kcal per 1 g xylitol.

The medicine contains sodium in

the amount of 5.86 mg in every 5 ml

syrup.

3. HOW SHOULD YOU USE THE

MEDICINE?

Check with the doctor or pharmacist

if you are uncertain as to how to use

this medicine.

The usual dosage unless otherwise

instructed by the doctor:

Children:

Find the suitable dosage in the

following tables.

If you know the child’s weight give

the dosage as shown in the weight

table indicating dosage according to

weight.

Only if the child’s weight is not

known the dosage will be determined

according to age, as shown in the age

table indicating dosage according to

the child’s age.

Weight table for Acamoli

®

Forte

250 mg/5 ml:

Child’s

weight

Dose

in ml

Number of

maximum daily

doses

3 kg

Up to 5 times per day

4 kg

Up to 5 times per day

5 kg

Up to 5 times per day

6 kg

Up to 5 times per day

7 kg

Up to 5 times per day

8 kg

Up to 5 times per day

9 kg

Up to 5 times per day

10 kg

Up to 5 times per day

11 kg

Up to 5 times per day

12 kg

Up to 5 times per day

13 kg

Up to 5 times per day

14 kg

Up to 5 times per day

15 kg

Up to 5 times per day

16 kg

Up to 5 times per day

17 kg

Up to 5 times per day

18 kg

Up to 5 times per day

19 kg

Up to 5 times per day

20 kg

Up to 5 times per day

21 kg

Up to 5 times per day

22 kg

Up to 5 times per day

23 kg

Up to 5 times per day

24 kg

Up to 5 times per day

25 kg

Up to 5 times per day

26 kg

Up to 5 times per day

27 kg

Up to 5 times per day

28 kg

Up to 5 times per day

29 kg

Up to 5 times per day

30 kg

Up to 5 times per day

Age

table

for

Acamoli

®

Forte

250 mg/5 ml:

Children of identical ages can be

of significantly different weights.

Therefore, make an effort to find out

the child’s weight and to determine

the dosage according to the weight

table. Only if it is not possible to find

out the child’s weight the dosage

can be determined according to

this table.

Child’s

age

Dose

in ml

Number of

maximum daily

doses

months

Up to 5 times

per day

4-11

months

Up to 5 times

per day

12-23

months

Up to 5 times

per day

years

Up to 5 times

per day

years

Up to 5 times

per day

years

Up to 5 times

per day

9-10

years

Up to 5 times

per day

11 years

Up to 5 times

per day

Do not exceed the recommended

dose or the number of maximum

daily doses.

Take/administer the doses at intervals

of at least 4 hours.

Children 12 years of age and above:

10 ml every 4-5 hours, as needed. Do

not exceed the recommended dose.

Adults:

10 ml every 4-5 hours, as needed. Do

not exceed 4 grams of paracetamol

)present in 80 ml syrup) within 24 hours.

Refer to a doctor if the fever

persists for more than 3 days or if

the symptoms do not pass within 5

days despite use of the medicine.

Directions for use

Use the provided syringe for dosage

accuracy. Each line on the syringe

measures 0.1 ml.

Insert the syringe into the special

opening in the neck of the bottle.

While the syringe is held in place, turn

the bottle upside down and gently

pull the plunger of the syringe down

to the desired mark )the amount

of the medicine in ml). When you

have finished filling it, turn the bottle

right side up and gently release the

syringe.

Place the syringe into the child’s

mouth, towards the cheek, and

empty its contents slowly.

After use and before inserting the

syringe into the bottle again, separate

the parts of the syringe and wash

with lukewarm water and soap.

If you or your child took an overdose

or if a child accidentally swallowed

the medicine, immediately refer to

a doctor or to a hospital emergency

room and bring the package of the

medicine with you. Even if you feel well,

immediate treatment is essential, due

to the risk of developing severe liver

damage. Overdosing may cause the

following symptoms: nausea, vomiting,

diarrhoea, loss of appetite, abdominal

pains, flatulence, pain or tenderness in

the upper abdomen, and they may not

reflect the severity of the liver damage.

Do not take medicines in the dark!

Check the label and the dose each

time you take medicine. Wear glasses

if you need them.

4. SIDE EFFECTS

As with any medicine, use of Acamoli

Forte 250 mg/5 ml may cause side

effects, such as dizziness, in some

users. Do not be alarmed when reading

the list of side effects. You may not

suffer from any of them.

Severe side effects

Discontinue treatment and refer to a

doctor immediately:

If allergic reactions occur, such as,

rash and itching, swelling of the face,

lips, tongue, throat, that can cause

difficulty breathing or swallowing,

swelling of the limbs.

Paracetamol may, in rare cases,

cause the appearance of severe

skin diseases, whose signs can be:

redness, rash, blisters, widespread

skin damage.

Severe skin side effects may appear

even if in the past you have taken

preparations containing the active

ingredient paracetamol and did not

suffer from side effects.

skin

side

effects

appear,

discontinue treatment and refer to a

doctor immediately.

If signs of changes in the blood system

occur, such as: bleeding, bruises,

developing infections more easily.

I

f a side effect occurs, if any of the side

effects worsen, or if you are suffering

from a side effect not mentioned in the

leaflet, consult the doctor.

Reporting side effects

Side effects can be reported to the

Ministry of Health by clicking on the link

“Report Side Effects of Drug Treatment”

found on the Ministry of Health homepage

)www.health.gov.il) that directs you to

the online form for reporting side effects,

or by entering the link:

https://sideeffects.health.gov.il

5. HOW SHOULD THE

MEDICINE BE STORED?

Avoid poisoning! This medicine and

any other medicine must be kept in a

safe place out of the reach of children

and/or infants in order to avoid

poisoning. Do not induce vomiting

without explicit instruction from the

doctor.

Do not use the medicine after the

expiry date )Exp. Date) that appears

on the package. The expiry date

refers to the last day of that month.

Store below 25ºC. Do not store in the

refrigerator.

After first opening the bottle the

medicine can be used until the expiry

date.

6. FURTHER INFORMATION

In addition to the active ingredient,

Acamoli

®

Forte

250

mg/5

ml

Strawberry Flavour also contains:

Water, xylitol, propylene glycol,

glycerin, povidone, sodium citrate

dihydrate, acesulfame potassium, citric

acid monohydrate, flavour strawberry,

ammonium glycyrrhizinate, flavour

vanilla, colour red FDC no. 40

In addition to the active ingredient,

Acamoli

®

Forte 250 mg/5 ml Tutti-

Frutti Flavour also contains:

Water, xylitol, propylene glycol,

glycerin, povidone, sodium citrate

dihydrate, acesulfame potassium, citric

acid monohydrate, flavour tutti-frutti,

ammonium glycyrrhizinate, flavour

vanilla, colour red FDC no. 40, colour

blue FDC no. 2

What the medicine looks like and the

contents of the package:

Each package contains a bottle of

syrup and a syringe for accurate

measurement of the dosage.

Acamoli

Forte 250 mg/5 ml Strawberry

Flavour: a transparent, red to brown-

red syrup.

Acamoli

Forte 250 mg/5 ml Tutti-

Frutti Flavour: a transparent, pink-red

to brown-red syrup.

The package size is 50 ml or 100 ml.

Not all package sizes may be marketed.

Manufacturer:

Vitamed Pharmaceutical Industries

Ltd., P.O Box 114, Binyamina 3055002,

Israel.

License holder:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,

P.O.B. 3190, Petah-Tikva.

This leaflet was checked and approved

by the Ministry of Health on 18.05.2017.

Registration number of the medicine

in the National Drug Registry of the

Ministry of Health:

Acamoli

Forte 250 mg/5 ml Strawberry

Flavour: 140.18.31762

Acamoli

Forte 250 mg/5 ml Tutti-Frutti

Flavour: 140.17.31761

DOR-Aca-Forte-Syr-PIL-1119-04

610526-01

DOR-Aca-Forte-Syr-PIL-1119-04

610526-01

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات