أكامولي للأطفال الكبار بطعم الفراولة

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

اشتر الآن

العنصر النشط:
PARACETAMOL 250 MG / 5 ML
متاح من:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC رمز:
N02BE01
الشكل الصيدلاني:
SYRUP
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
المجموعة العلاجية:
PARACETAMOL
الخصائص العلاجية:
Analgesic, antipyretic.
تخويل:
140183176200
تاريخ الترخيص:
2009-02-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

31-07-2017

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

31-07-2017

Acamoli for Big Kids sugarless syrup, 09.01.2013, fw

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי



םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ילומקא םילודגםידליל

הדשתותםעטב

רכוסאללפוריס ילומקא

םילודגםידליל

יטוטםעטב - יטורפ

רכוסאללפוריס

בכרה

לכ 5 מ " םיליכמל :

Paracetamol 250 mg בכרה

לכ 5 מ " םיליכמל :

Paracetamol 250 mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Xylitol,propylene glycol, glycerin, povidone, sodium

citratedihydrate, acesulfame potassium, citric acid

monohydrate,flavour strawberry 502301T,

ammonium glycyrrhizinate, flavour vanilla,colorred

FDC No. 40, purified water.

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Xylitol,propyleneglycol, glycerin, povidone, sodium

citratedihydrate,acesulfame potassium, citric acid

monohydrate, flavour Tutti Frutti, ammonium

glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour red FDC No 40,

colour blue FDC No.2, purified water.

לכ מ " ל ליכמ 1.17 מ " ןרתנג

תיאופרתוליעפ

םוחדירומוםיבאכךכשמ .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

לופיטה ןוירהבךניהםא / תאםאואהקינמ / ךדליואה

לבוס / לבסואת / הילכהואדבכהדוקפיתביוקילמרבעבה / ןתשהתכרעמ , םזילוהוכלא תבהצמוא .

תורהזא

הלאהםירקמבדבכבקזנלםורגללולעלומאטצרפ : ץלמומהמהובגןונימבןתינרשאכ , תכשוממהפוקתלןתינ ,

לופיטהתפוקתבםיילוהוכלאתואקשמםיתוש , דבכהתוליעפלעתועיפשמהתופסונתופורתםילטונשכ .

אפורבץעוויהלילבתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא .

תאםא / שיגרךדליואה / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , עידוהלךילע הפורתהתליטנינפלאפורלךכלע .

ליגלתחתמםידליבוזהפורתבשומישהתעבאפורבץעוויהלשי 3 םינש .

הובגןונימתחיקלמענמיהלשי ) ץלמומהלובגב ( םוצןמזבוזהפורתלש .

חקורואאפורםעתוצעייתהאללתוננטצהלתופורתואםיבאכךוכישוםוחתדרוהלתופסונתופורתלוטילןיא -

רתיןונימתעינמל / לומאטצרפלשהלערה .

ןיבתובוגת - תויתפורת

תאםא / לטונךדליואה / רמגםאואתפסונהפורתת / תרחאהפורתבלופיטההתעהזת , לפטמהאפורלחוודלךילע

לידכ יאואםינוכיסעונמ - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : תופורת

תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפשמה ) ןוגכ : העגרהלתופורת , הנישל , היספליפאל ( , םדתשירקדגנתופורת ,

םיידיאורטסםניאשתקלדידגונםירישכת , ןודירפמודואדימארפולכוטמ ) הליחבבלופיטל , האקה , הביקתויעבו

תורחא ( , ןימריטסלוכ ) םדהינמושרתיתתחפהל ( , ואםיטרוטיברבןוגכדבכבםימיזנארוציםיצירממהםירישכתוא

ןיפזמברקואןיאוטינפ .

לומטצארפםיליכמהםירחאםירישכתםעדחיבוזהפורתתחקלןיא .

יאוולתועפות

רתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב הפו , ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב החירפ , ואםייוריג

תרוחרחס .

רתיןוניממללכךרדבתועבונהתדחוימתוסחייתהתובייחמהיאוולתועפות

לושליש , הליחב , האקה , ןובאיתןדבוא , ןטביבאכ , תוחיפנ , הנוילעןטבבתושיגרואבאכ ) רידנ :( תליטנקיספהלשי

והפורתה אפורלתונפל .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / תיללכההשגרהביונישלחםאואהזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , ךילע

דימאפורהםעץעייתהל .

ןיבתובוגתויאוולתועפות - םידליבתויתפורת

דלילתנתינהתפסונהפורתלכלעןכויאוולתועפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע / ה .

הא / ןיבתובוגתויאוולתועפותליעלי - וטרופשתודחוימתויתפורת .

Acamoli for Big Kids sugarless syrup, 09.01.2013, fw

ןונימ

אפורהמתרחאהארוהרדעהב :

םידלי

אצמ / תואלבטבםיאתמהןונימהתאי .

דליהלקשמךלעודיםא - לקשמיפלןונימתנייצמהלקשמהתלבטבעיפומשיפכןונימהתאתתלשי .

דליהלקשמעודיאלשהרקמבקר - דליהליגיפלןונימתנייצמהליגהתלבטבעיפומשיפכליגהיפלעןונימהעבקי .

לקשמתלבט

דליהלקשמ םירטילילימבהנמ הממילילמיסקמתונמרפסמ

ק " ג 4.8 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 5.1 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 5.4 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 5.7 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 6 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 6.3 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 6.6 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 6.9 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 7.2 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 7.5 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 7.8 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 8.1 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 8.4 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 8.7 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 9 דע 5 הממיבםימעפ

ליגתלבט

םידלי םיאליגב םיהז םילוכי תויהל ילעב םילקשמ םינוש ןפואב יתועמשמ . ןכל שי תושעל ץמאמ ררבלו

תא לקשמ דליה / ה עובקלו ןונימ יפל תלבט לקשמה . קר םא ןיא תורשפא ררבל תא לקשמ דליה / ה ןתינ

עובקל ןונימ יפל הלבט וז .

דליהליג םירטילילימבהנמ הממילילמיסקמתונמרפסמ

םינש 4.8 דע 5 הממיבםימעפ

םינש 6.4 דע 5 הממיבםימעפ

10-9 םינש 8 דע 5 הממיבםימעפ

םינש 9.6 דע 5 הממיבםימעפ

הממיבתונמהרפסמלעואתצלמומההנמהלערובעלןיא

לוטילשי / מתוחפאללשםיחוורמבתונמהתתל - 4 תועש .

ליגמםידלי 12 הלעמוםינש :

מ " לכל 5-4 תועש , ךרוצהיפל . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

םירגובמ : 10 מ " לכל 5-4 תועש , ךרוצהיפל . לערובעלןיא 4 םרג לומאטצרפלש ) ביוצמה 80 מ " ל פוריס ( ךשמב 24

תועש .

מהלעמלךשמנםוחהםא - 3 ךותםיבאכבהלקההתיהאלםאואםימי 5 אפורלתונפלשיםימי .

הלופכהנמתועטבלטנדליהםא , ןוימרדחלתונפלואאפורבץעוויהלשי .

שומישהןפוא

ןונימבקוידםשלףרוצמהקרזמבשמתשהלשי . התנשלכ ) וק ( קרזמב תדדומ 0.1 מ " ל . היוצרהתומכהתאדודמלידכ

ןלבוטהתאךושמלהיינשהדיבותחאדיבקובקבלקרזמהףוגתאסינכהלשיקרזמב ) הנכובה ( הלעמיפלכ , דע

לכותש / ןלבוטהלשןוילעהוקלחבהיוצרהתומכהתאאורקלי ) הנכובה .(

ותלוכתתאףילזהלויחלהןוויכלדליהיפלקרזמהתאסינכהלשי טאל .

קובקבלקרזמהףוגלשהסנכהלכינפלושומישהרחאל , ןובסוםירשופםימבףוטשלוקרזמהיקלחתאדירפהלשי .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

יעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא הפורתהןמדל , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / הפורתהתזיראי

ךתיא .

םורגתלא / האקהלי אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב לטונךניהש / ןתונואת / הפורתדלילת .

בכרה / קוקזךניהםאםייפקשמי / םהלה .

הנסחה

רירקםוקמבוזהפורתרומשלשי . ררקמבןסחאלןיא . דעהפורתבשמתשהלןתינקובקבהלשהנושארהחיתפרחאל

הגופתהךיראתל .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , סשחקורבץעוויהלךילע הפורתהתאךלקפי .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ . הפורתהםושיר :

ילומקא הדשתותםעטבםילודגםידליל : 140 18 31762 00

ילומקא יטוטםעטבםילודגםידליל - יטורפ : 140 17 31761 00

3

Acamoli for Big Kids sugarless syrup, 09.01.2013, fw

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ ,

" ד 3190 , חתפ - הוקת .

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات