P3-ULTRASIL 130 (913757)

捷克共和国 - 捷克文 - Ecolab

现在购买

安全数据表 安全数据表 (SDS)
17-09-2021
可用日期:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
授权号:
114605E

其他语言的文件

安全数据表 安全数据表
保加利亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
西班牙文 24-11-2017
安全数据表 安全数据表
丹麦文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
德文 16-09-2021
安全数据表 安全数据表
爱沙尼亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
希腊文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
英文 25-11-2017
安全数据表 安全数据表
法文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表
意大利文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
拉脱维亚文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
立陶宛文 26-01-2022
安全数据表 安全数据表
匈牙利文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
荷兰文 23-11-2017
安全数据表 安全数据表
波兰文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
罗马尼亚文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
斯洛伐克文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表
斯洛文尼亚文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表
芬兰文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
瑞典文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表
俄文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
乌克兰文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表
克罗地亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
塞尔维亚文 20-09-2021

阅读完整的文件

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 130

114605E

1 / 17

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-ultrasil 130

07DS-JYJ2-M10Q-33A5

Kód výrobku

114605E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

3.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

29.09.2020

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Akutní toxicita, Kategorie 4

H302

Žíravost pro kůži, Subkategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 130

114605E

2 / 17

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

H315

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid draselný

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 130

114605E

3 / 17

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

hydroxid draselný

1310-58-3

215-181-3

01-2119487136-33

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 30 - < 50

Tetrasodná sůl kyseliny

etylendiamintetraoctové

64-02-8

200-573-9

01-2119486762-27

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

Látky, které mají pracovní limit expozice :

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 0.25 - < 0.5

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

...

阅读完整的文件

搜索与此产品相关的警报

分享此信息