P3-HOROLITH 2000

捷克共和国 - 捷克文 - Ecolab

现在购买

安全数据表 安全数据表 (SDS)
17-09-2021
可用日期:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
授权号:
109453E

其他语言的文件

安全数据表 安全数据表
保加利亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
德文 16-09-2021
安全数据表 安全数据表
爱沙尼亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
希腊文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
法文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
拉脱维亚文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
立陶宛文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
匈牙利文 26-01-2022
安全数据表 安全数据表
波兰文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
罗马尼亚文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
斯洛伐克文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表
斯洛文尼亚文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表
俄文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
乌克兰文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表
克罗地亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
塞尔维亚文 20-09-2021

阅读完整的文件

P3-horolith 2000

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

P3-horolith 2000

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Čisticí prostředek pro potravinářství. Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

109453E

Použití látky nebo

přípravku

:

Přípravek pro čištění povrchů

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1

Klasifikace

C; R35

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s

platnou evropskou legislativou).

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Způsobuje těžké poleptání.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Skin Corr. 1A, H314

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s platnou evropskou legislativou).

Datum vydání/Datum revize

:

1/12

14 srpna 2012

P3-horolith 2000

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Piktogramy nebezpečnosti

:

Signální slovo

:

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Prevence

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Reakce

:

Nebezpečí

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované

části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo

lékaře.

2.3 Další nebezpečnost

Obsahuje

:

Nevztahuje se.

Kyselina fosforečná

kyselina sírová

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle kterých

by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v tomto

oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět viz

oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

Kyselina fosforečná

REACH #: 01-

2119485924-24

ES: 231-633-2

CAS: 7664-38-2

Indexové číslo: 015-011-

00-6

10-25

C; R34

Skin Corr. 1B, H314

[1] [2]

kyselina sírová

REACH #: 01-

2119458838-20

ES: 231-639-5

CAS: 7664-93-9

Indexové číslo: 016-020-

00-8

5-15

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Směsi

3.2

Datum vydání/Datum revize

:

2/12

14 srpna 2012

P3-horolith 2000

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Expoziční limity, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny v oddíle 8.

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

Neprodleně vyhledejte/zajistěte lékařskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte

případně používané zubní protézy. Jestliže byl materiál požit a postižená osoba je

při vědomí, podávejte k pití vodu v malých dávkách. Přestaňte, když postižená

...

阅读完整的文件

搜索与此产品相关的警报

分享此信息