LIDOKAINHLORID GALENIKA 2% 40 mg/2 mL rastvor za injekciju

国家: 波斯尼亚和黑塞哥维那

语言: 克罗地亚文

来源: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
07-12-2021
下载 产品特点 (SPC)
07-12-2021

有效成分:

lidokain

可用日期:

Galenika d.o.o.

ATC代码:

C01BB01

INN(国际名称):

lidokain

剂量:

40 mg/2 mL

药物剂型:

rastvor za injekciju

组成:

2 ml rastvora za injekciju sadrži: 40 mg lidokainhidrohlorida (u obliku lidokainhidrohlorid, monohidrata)

每包单位数:

50 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

处方类型:

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

厂商:

GALENIKA a.d. Beograd

授权状态:

Važeći

授权日期:

2022-01-01

资料单张

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2%
40 mg/2 ml, rastvor za injekciju
lidokain
Prije upotrebe lijeka pažljivo pro_č_itajte ovo uputstvo!
Uputstvo sa_č_uvajte. Možda _ć_ete željeti ponovo da ga
pro_č_itate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan li_č_no Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, _č_ak i ako ima znake bolesti
sli_č_ne Vašima.
Uputstvo sadrži:
1.
Šta je lijek LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2% i za šta se koristi
2.
Prije nego što poČnete koristiti lijek LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2%
3.
Kako koristiti lijek LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2%
4.
MoguĆa neželjena dejstva
5.
Kako Čuvati lijek LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2%
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE LIJEK LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2% I ZA ŠTA SE KORISTI
LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2%, 40 mg/2 ml rastvor za injekciju
2
ml
rastvora
za
injekciju
sadrži:
lidokain-hidrohlorida
40
mg
(u
obliku
lidokain-hidrohlorida,
monohidrata).
Lidokain je lokalni anestetik koji se koristi za izazivanje
neosjetljivosti na bol tokom dijagnostičkih i
operativnih zahvata.
Lidokain djeluje i antiaritmijski, pa se koristi u kontrolisanju
ubrzanog ili nepravilnog rada srca koji se
mogu javiti nakon srčanog udara.
2.
PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI LIJEK LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2%
Upozorite
ljekara
ako
koristite
druge
lijekove,
imate
neku
hroni_č_nu
bolest,
neki
poreme_ć_aj
metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali
alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte koristiti lijek LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2% ako:
-
ste alergični (preosjetljivi) na lidokain ili bilo koji drugi
sastojak ove injekcije. Recite svom
ljekaru ako ste nekada imali alergijsku reakciju, npr. osip po koži
ili gubitak daha, na neki
lokalni anestetik.
-
imate određene srčane probleme. Recite svom ljekaru ako imate bilo
koji problem sa srcem,
pogotovo ako Vaše srce oslabljeno pumpa krv, ako je srčani ritam
nepravilan ili usporen.
-
imate znatno smanjenu zapreminu krvi (hipovol
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2%, 40 mg/2 ml, rastvor za injekciju
INN: lidokain
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
2 ml rastvora za injekciju sadrži: lidokain-hidrohlorida 40 mg (u
obliku lidokain-hidrohlorida, monohidrata).
(listu pomoćnih supstanci vidjeti u tački 6.1.)
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Rastvor za injekciju.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2% je indikovan za supresiju ventrikularnih
ekstrasistola i ventrikularnih
tahikardija, posebno onih poslije akutnog infarkta miokarda.
Koristi se za lokalnu anesteziju (površinska infiltraciona,
regionalna, epiduralna i kaudalna).
Koristi se za anesteziju u stomatologiji, sam ili u kombinaciji s
adrenalinom.
Lijek se može primjenjivati u vidu supkutane, intramuskularne ili
intravenske injekcije.
Nije namijenjen za primjenu na oku.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Kod ventrikularnih aritmija
Uobičajena intravenska bolus doza za odrasle je od 50 do 100 mg,
brzinom od 25 do 50 mg/min. Ako u
toku 5 minuta ne dođe do željenog terapijskog odgovora, ova doza se
može ponoviti, do ukupne
maksimalne doze od 200 do 300 mg u toku jednog sata. Kod pacijenata
starije životne dobi i kod onih sa
kongestivnom srčanom insuficijencijom ili kardiogenim šokom, mogu
biti potrebne manje bolus doze.
Za održavanje anestezije primjenjuje se infuzija 0,2 ili 0,4 %
rastvorom u 5% glukozi.
Odrasli: 20—50 mikrograma/kg/min (1—4 mg/min, kod odraslog
pacijenta prosječne tjelesne mase od 70
kg).
Manju brzinu infuzije potrebno je primijeniti kod pacijenata sa
kongestivnom srčanom insuficijencijom ili
oboljenjem jetre; nije neophodno prilagođavanje doze kod pacijenata s
oboljenjem bubrega. Kada se u
toku kontinuirane infuzije lidokainom ponovno javljaju aritmije, može
se dati mali bolus da bi se brzo
povećala koncentracija lijeka u plazmi; simultano se povećava brzina
infuzije. Davanje infuzije treba
prekinuti čim srčani ritam pacijenta postane stabilan ili kod
najranijih znakova toks
                
                阅读完整的文件