Zypsila 40 mg capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-01-2021
Thành phần hoạt chất:
Зипразидон
Sẵn có từ:
KRKA, d.d. Novo Mesto
Mã ATC:
N05AE4
INN (Tên quốc tế):
Ziprasidone
Liều dùng:
40 mg capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Zypsila, 40 mg capsules hard x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 90; x 100
Số ủy quyền:
20080208
Ngày ủy quyền:
2015-03-26

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này