Zoledronic Acid Fresenius Kabi  4 mg/5 ml concetrate for solution for infusion 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
07-09-2017
Sẵn có từ:
Фрезениус Каби България ЕООД
Mã ATC:
M05BA8
Liều dùng:
4 mg/5 ml concetrate for solution for infusion 
Tóm tắt sản phẩm:
Zoledronic acid Fresenius Kabi, 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion - x 1; x 4; x 10
Số ủy quyền:
20120490
Ngày ủy quyền:
2015-10-28

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này