Yasnal 5 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-03-2022
Thành phần hoạt chất:
Донепезил
Sẵn có từ:
KRKA, d.d. Novo Mesto
Mã ATC:
N06DA2
INN (Tên quốc tế):
Donepezil Hydrochloride
Liều dùng:
5 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Yasnal, 5 mg film - coated tablets x 7; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84;
Số ủy quyền:
20070118
Ngày ủy quyền:
2014-01-02

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này