Xorimax 500 mg coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
27-04-2022
Thành phần hoạt chất:
Цефуроксим
Sẵn có từ:
Sandoz GmbH
INN (Tên quốc tế):
Cefuroxime
Liều dùng:
500 mg coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Xorimax, 500 mg coated tablets x 8 x 10 x 12 x 24
Số ủy quyền:
20060579
Ngày ủy quyền:
2015-07-17

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này