Victanyl 75 micrograms/h transdermal patch

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
21-03-2022
Thành phần hoạt chất:
Фентанил
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf
Mã ATC:
N02AB3
INN (Tên quốc tế):
Fentanyl
Liều dùng:
75 micrograms/h transdermal patch
Tóm tắt sản phẩm:
Victanyl, 75 micrograms/h transdermal patch x 3; x 4; x 5; x 8; x 10; x 16; x 20
Số ủy quyền:
20080129
Ngày ủy quyền:
2015-09-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này