VICRYL RAPIDE

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:
JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL
Mã ATC:
H010101020201
Nhóm trị liệu:
ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO
Tình trạng ủy quyền:
S
Ngày ủy quyền:
2008-05-07

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này