VERDERAME 13 PB

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

02-02-2017

Thành phần hoạt chất:
POLTIGLIA BORDOLESE;
Sẵn có từ:
MANICA S.P.A.
INN (Tên quốc tế):
BORDEAUX MIXTURE;
Liều dùng:
13.0 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
POLVERE BAGNABILE
Khu trị liệu:
FUNGICIDA
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
013582
Ngày ủy quyền:
2007-02-07

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này